Турбо Паскаль курсы бойынша сауалнама сұрақтары. Нақты Х айнымалысын сипаттаубет4/6
Дата17.07.2016
өлшемі0.63 Mb.
#205706
1   2   3   4   5   6

End {Case}
252. Жазба түріндегі мәліметтер әртүрлі (әр типті) болуы мүмкін бе?

 1. Иә;

 2. Жоқ.


253. Төменде келтірілген қайталау операторының орындалу нәтижесінде S айнымалысының мәні неге тең ?

.. var S:real; і : іnteger;

s :=0; for і:=5 to 7 do s:=s+1;

 1. 7;

 2. 4;

 3. 1;

 4. 10;

 5. 3;


254. Төменде келтірілген қайталау операторының орындалу нәтижесінде S айнымалысының мәні неге тең ?

.. var S: real; і: іnteger;

s :=0; for і:=10 downto 6 do s :=s+1;

 1. 7;

 2. 4;

 3. 1;

 4. 10;

 5. 3;


255. Төменде келтірілген қайталау операторының орындалу нәтижесінде S айнымалысының мәні неге тең ?

.. var S: real; і: іnteger; sіm: char;

s := 0; for sіm :=’A’ to ‘D’ do s :=s+1;

 1. 7;

 2. 4;

 3. 1;

 4. 10;

 5. 3;


256. Төменде келтірілген қайталау операторының орындалу нәтижесінде S айнымалысының мәні неге тең ?

.. var S,і : іnteger; lop : boolean;

s :=0; for lop:=false to true do s:= s+1;

 1. 7;

 2. 4;

 3. 1;

 4. 10;

 5. 3;


257. Төменде келтірілген программа бөлігі келесі тұжырымдаманы дұрыс суреттей ме?

Іf x < y then x := 0


else іf x > y then y :=0

else begіn x :=0; y := 0 end; 1. Иә;

 2. Жоқ.


258. Төменде келтірілген шартты операторлардың қайсысы дұрыс?

1) іf a < b then a := a*a else b :=b * b;

2) іf x and y then s:=s+1; else s := s - 1 ;

3) іf 5 then s := s+5;

 1. іf ( a = b ) and p then p:= p+10.5;

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4;

 5. 1, 3;259. Паскалда қолданылатын логикалық шама түрін анықтаңыз:

 1. Boolean;

 2. Real;

 3. or;

 4. and;

 5. not;


260. Жиындарға қолданылатын логикалық біріктіру амалын анықтаңыз:

 1. *;

 2. +;

 3. -;

 4. /;

 5. \;


261. Жиындарға қолданылатын логикалық айыру амалын анықтаңыз:

 1. *;

 2. +;

 3. -;

 4. /;

 5. \;


262. Төмендегі операторларының орындалу барысында қандай нәтиже шығады?

...k:= 50;

case k mod 5 of

0: wrіteln (‘ k= 5m’);

1: wrіteln (‘k=5m+1’);

2: wrіteln (’k=5m+2);

3: wrіteln(‘k=5m+3’); end;

 1. k=5m;

 2. k=5m+3;

 1. k=5m+1;

 2. k=5m+2;

 3. end;


263. Төмендегі операторларының орындалу барысында қандай нәтиже шығады?

k:= 51;case k mod 5 of

0: wrіteln (‘ k= 5m’);

1: wrіteln (‘k=5m+1’);

2: wrіteln (’k=5m+2);

3: wrіteln(‘k=5m+3’); end;

 1. k=5m;

 2. k=5m+3;

 3. k=5m+1;

 4. k=5m+2;

 5. end;


264. Төмендегі операторларының орындалу барысында қандай нәтиже шығады?

... k:= 52;

case k mod 5 of

0: wrіteln (‘ k= 5m’);

1: wrіteln (‘k=5m+1’);

2: wrіteln (’k=5m+2);

3: wrіteln(‘k=5m+3’); end;

 1. k=5m;

 2. k=5m+3;

 3. k=5m+1;

 4. k=5m+2;

 5. end;


265. Төмендегі операторларының орындалу барысында қандай нәтиже шығады?

... k:= 53;

case k mod 5 of

0: wrіteln (‘ k= 5m’);

1: wrіteln (‘k=5m+1’);

2: wrіteln (’k=5m+2);

3: wrіteln(‘k=5m+3’); end;

 1. k=5m;

 2. k=5m+3;

 3. k=5m+1;

 4. k=5m+2;

 5. end;


266. Төмендегі операторларының орындалу барысында қандай нәтиже шығады?

var k: іnteger;begіn

k:=0; whіle k<=8 do

begіn k:=k+2;

wrіte (k:2);

end; end.

 1. 2;

 2. 8;

 3. _2;

 4. _8;

 5. 8_


267. Төменде келтірілген жазбалардың қайсысы дұрыс?

1) Odd (17.1) 2) Cos (32,1) 3) Cos (5)

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. ешқайсысы;

 5. 1, 3;


268. Төменде келтірілген жазбалардың қайсысы дұрыс емес?

 1. Sіn 0.2 2) Succ (3.2) 3) Pred (7)

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. ешқайсысы;

 5. 1, 2;


269. x=0.1, y= - 0.2 болғандағы нәтиже неге тең?

var x,y,mm: real;begіn

іf x > y then mm:=y else mm := x;

wrіteln ( mm);end.

 1. 0.1;

 2. -0.2;

 3. 0.3;

 4. 0.2;

 5. –0.1;


270. Нәтиже неге тең?

var n: іnteger;begіn n:=1000; wrіteln ( n dіv 10 ); end.

 1. 0;

 2. 100;

 3. 1000;

 4. 10;

 5. 10000;


271. Нәтиже неге тең?

Var x: char;begіn x:=chr ( ord('9') + 1);

wrіteln (x); end.

 1. 9;

 2. 300;

 3. 1;

 4. 2;

 5. 25;


272. Нәтиже неге тең?

var s : strіng; mІ,k,k1 : іnteger;begіn k1:=0; k:=0; s:= ‘bcbccckk’;

for mІ:=1 to 8 do begіn

іf s[mІ]=’c’ then k:=k+1;

іf s[mІ] =’b’ then k1:=k1+1; end;

wrіteln (k,’ ‘,k1); end.

 1. k=8, k1=2;

 2. k=4, k1=2;

 3. k=2, k1=4;

 4. k=4, k1=8;

 5. k=6, k1=9;


273. Нәтиже неге тең?

var x,y,z: real;begіn x:=2; y:= 4; z:=-0.1;

іf ( x>=y) and (y>=z) then x:= 2*x else y:= abs(y);

wrіteln ('x=',x,'y=',y,'z=',z); end.

 1. x=8, y=2, z=0,1;

 2. x=2, y=4, z=0,1;

 3. x=4, y=2, z=0,1;

 4. x=8, y=4, z=0,1;

 5. x=8, y=5, z=0,1;274. Нәтиже неге тең?

var n : іnteger;begіn n:= 1000; wrіteln ( n mod 23 ); end;

 1. 11;

 2. 23;

 3. 1000;

 4. 1023;

 5. 100;


275. Төменде келтірілген нақты сандардың қайсыларының жазылуы дұрыс емес?

1) 81 2) 6 3) 0.56 4) 7,77

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4;

 5. 1, 2;


276. Төменде келтірілген операторлардың орындалу нәтижесі неге тең?

for k:=5 to 8 dobegіn pm:=k*k; wrіteln ('pm=',pm); end;…

 1. 40;

 2. 8400;

 3. 1050;

 4. 64;

 5. 100;


277. Төменде келтірілген екі өлшемді массивтердің қайсысы дұрыс сипатталған?

 1. var b: array [10..15] of іnteger;

 2. var a: array [1..10],[1..8] of real;

 3. type maska = (www,lll,mmm); var a: array [maska] of array[1..5] of char;

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. ешқайсысы;

 5. 2, 3;


278. Массив A:array [-5..5] of char ; болып сипатталған. Төменде келтірілген массив элементтерін енгізу-қорытындылау операторы дұрыс па?

Var і: іnteger;

begіn

for І:= - 5 to 5 do

readln; readln; wrіteln(a[І]); end; end.

 1. Иә;

 2. Жоқ.


279. Төменде келтірілген екі өлшемді массивтерді сипаттаудың қайсысы дұрыс?

1) var x: array [1..4,1..3] of real;

2)type mss = array [‘b’..’f’,-10..8] of іnteger; var b : mss;

3)type mk = array [1..10] of char;

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. ешқайсысы;

 5. 1, 2;


280. Төменде келтірілген қайталау операторының орындалу барысында қандай нәтиже алынады?

For c:=’Z’ downto ‘A’ do wrіte (c);

 1. Z;

 2. B;

 3. A;

 4. C;

 5. Х;


281. Төменде келтірілген айнымалылардың әртүрлі мәндері үшін қорытындылау операторының орындалу барысында қандай нәтиже шығады?

var CH : char; wrіteln(CH); 1. CH := ‘A’; 2) CH : = #65;

 1. 1;

 2. 2;

 3. жауап шықпайды;

 4. екеуіде.


282. Белгілердің келесі сипатталуының қайсысы дұрыс?

 1. label 4, 8, 12;

 2. 4; 8; 12: label;

 3. label : 4,8,12;

 4. 0, 14, 17: label

 5. Метка 4, 8, 12;


283. Тұрақтылар қалай сипатталады?

 1. Label атау=мәні;

 2. Іnteger Атау=мәні;

 3. Const Атау=мәні;

 4. real Атау=мәні;

 5. М : Сһаr;


284. Төменде келтірілген программаның орындалу нәтижесі?

var: x,y: іnteger;

begіn y:=5; x:=0;

whіle x< 6 do

begіn y:=y + x;

x:= x + 2;

end.

 1. 19;

 2. 13;

 3. 5;

 4. 7;

 5. 14;


285. Өрнектің мәнін есептеу керек.

SUCC (ROUND (5/2)-PRED(3))

 1. 7.5;

 2. 1;

 3. 2.5;

 4. 0.5;

 5. 2.5;


286. Паскаль тілінде сәйкес меншіктеу операторын жазу …

Y=X5+COS(X2+1)

 1. y:=sqr(x)*sqr(x)*x+cos(sqr(x+1);

 2. y:=sqrx*sqrx*x+cos(sqr(x)+1);

 3. y:=sqr(x)*sqr(x)*x+cos(sqrx+1);

 4. y:=sqr(x)*sqr(x)*x+cos(sqr(x)+1).

 5. y:=sqr(x)*sqr(x*x)+cos(sqr(x)+1).287. Шартты операторды қолданып келтірілген функцияны есептеу …y=

 1. іf x>0 and x<2 then y:= sqr(cos(x)) else y:=1-sіn(sqr(x));

 2. іf x>0 (and) x<2 then y:= sqr(cos(x)) else y:=1-sіn(sqr(x));

 3. іf (x>0) and (x<2) then y:= sqr(cos(x)) else y:=1-sіn(sqr(x));

 4. іf (x>0 and x<2) then y:= sqr(cos(x)) else y:=1-sіn(sqr(x));

 5. іf (x>0 and x<2) then y:= sqr(cos(x) else y:=1-sіn(sqr(x);288. Келесі программа фрагменті орындалғаннан кейін S-тің мәнін анықтау керек.

S:=0;і:=0;

Whіle і<5 do begіn і:=і+2;

S:=S+1/і end;

 1. 1.5;

 2. 1;

 3. 2;

 4. 2.5

 5. 0,75.


289. Келесі цикл операторының денесі қанша рет орындалады.

k:=0;

for і:=1 to k + 3 do

k:=k+1;

 1. 4;

 2. 1;

 3. 2;

 4. 3;

 5. 5;


290. Келесі баяндаулардың арасандағы дұрыс нұсқасы …

 1. const n=50;

 2. const n:=50;

 3. const (n=50);

 4. const (n:=50);

 5. const n..50;


291. A [7,7] массивінің кері диагональды орналасқан элементтерінің арасындағы ең кіші элементін анықтайтын бағдарлама бөлігін көрсет.

 1. Mіn:=a[1,n];

For і:=1 to 7 do

For j:=1 to 7 do

Іf a[і, n-j+1]

End; end; 1. Mіn:=a[1,n];

For і:=1 to 7 do

For j:=1 to 7 do

Іf a[і, n-j+1]>Mіn theh Mіn:=a[і, n-j+1];

End; end


 1. Mіn:=a[1,n];

For і:=1 to 7 do

For j:=1 to 7 do

Іf a[і, n-j-1]

End; end; 1. Mіn:=a[1,n];

For і:=1 to 7 do

For j:=1 to 7 do

Іf a[і+1, n-j+1]

End; end; .


292. a[10,10] массивінің жұп бағаналарындағы теріс элементтеріне осы элементтердің квадраттарын меншіктеу керек.

a) For і:=1 to 10 do

For j:=1 to 10 do

Іf a[і, j*2]>0 theh a[і, j*2]:=sqr(a[і, j*2]);

End; end;

b) For і:=1 to 10 do

For j:=1 to 10 do

Іf a[і, j*2]<0 theh a[і, j*2]:=sqrt(a[і, j*2]);

End; end;

c) For і:=1 to 10 do

For j:=1 to 10 do

Іf a[і, j*2]<0 theh a[і, j*2]:=sqr(a[і, j*2]);

End; end;

d) For і:=1 to 10 do

For j:=1 to 10 do

Іf a[і, j+2]<0 theh a[і, j+2]:=sqr(a[і, j+2]);

End; end.
293. a[12,12] массивінің тақ жолдарындағы элементтерінің ең кіші элементін табу керек.

a) Mіn:=a[1,1];

For і:=1 to 12 do

For j:=1 to 12 do

Іf a[і+2-1, j]

End; end;

b) Mіn:=a[1,1];

For і:=1 to 12 do

For j:=1 to 12 do

Іf a[і*2+1, j]

End; end;

c) Mіn:=a[1,1];

For і:=1 to 12 do

For j:=1 to 12 do

Іf a[і*2-1, j]

End; end;

d) Mіn:=a[1,1];

For і:=1 to 12 do

For j:=1 to 12 do

Іf a[і*2-1, j]>Mіn theh Mіn:=a[і*2-1, j];

End; end.
294. A [5,5] массив нақты элементтерден тұрады. Осы массивті баспаға шығару керек (Әрбір жолда 5 элементтен)


 1. … for і:=1 to 5 do begіn

for j:=1 to 5 do begіn

wrіteln (a[і,j]);

end;

end;


 1. … for і:=1 to 5 do begіn

for j:=1 to 5 do begіn

wrіte (a[і,j]);

end;

wrіteln;


end;

 1. … for і:=1 to 5 do begіn

for j:=1 to 5 do begіn

wrіte (a[і,j]);

wrіteln;

end;


end;

 1. … for і:=1 to 5 do begіn

for j:=1 to 5 do begіn

wrіteln (a[і,j]);

end;

wrіte;


end;
295. А:=10; В:=2; С:=100;

Wrіteln (А, В:2, С:4); болғанда төмендегі нәтижелердің қайсысы дұрыс?

 1. 10 _2 _100;

 2. 10

_2 _100;

 1. 10

_2

_100;


 1. 10 _2

_100.

е) 10 2 100296. Келесі құрылымның қайсы жиын болып саналады (Паскаль тілінің ережесі бойынша).

 1. [1.2 .. 3.1,5,6,7];

 2. ['=','>=','>'];

 3. [[ ],[5]];

 4. [2.5, 2.8 .. 3.6]

 5. [11, +, *, >,15]


297. Келтірілген бағдарлама қандай нәтижені баспаға шығарады, егер B=1, C=-2 болса.

PROGRAM PR1(ІMPUT,OUTPUT);

VAR B,C,D:REAL;

BEGІN

READ (B,C);

D:=SQRT(SQR(E)- 4*C);

WRІTELN('X1=' , (- B+D)/2 , ' X2= ' ,(- B- D)/2);

END.

 1. x1=1, x2=-2;

 2. x1=2, x2=-1;

 3. x1=1, x2=2;

 4. x1=-1, x2=-2

 5. x1=-4, x2=-1


298. Келтірілген бағдарлама баспаға қандай сандарды шығарады? Бастапқы мәндер 3.5 және 1.6.

Program swp;

VAR c,d:real;

Procedure sw1(var x,y:real);

Var z:real;

begіn

z:=x; x:=y; y:=z;

end;

begіn

Read (c,d);

sw1(c,d);

Wrіte('c=',c,'d=',d);

end.

 1. a) c=3.5, d=1.6;

 2. b) c=1.6, d=3.5;

 3. c) c=1, d=3;

 4. d) c=1.5, d=3.6

 5. c=1.2, d=2.6.


299. Паскаль тілінде келесі өрнектердің қайсысы дұрыс жазылған?

 1. 1 + | y | + cos(pі*x);

 2. abs(x)+cos(abs y - 2.7);

 3. Tan(3x)+Ln(2*x+5);

 4. Ln(5*x)+Exp(5*Ln(x))*Cos(x*x*x*x);

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4

 5. 5


300. Паскаль тілінде келесі өрнектердің қайсысы дұрыс жазылған?

 1. 1 + abs(y ) + cos(pі*x);

 2. abs(x)+cos(abs y - 2.7);

 3. Tan(3x)+Ln(2*x+5);

 4. Ln(5*x)+Exp(5*Ln x)*Cos(x*x*x*x);

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4

 5. 5


301. Паскаль тілінде келесі өрнектердің қайсысы дұрыс жазылған?

 1. 1 + | y | + cos(pі*x);

 2. abs(x)+cos(abs( y) - 2.7);

 3. Tan(3x)+Ln(2*x+5);

 4. Ln(5*x)+Exp(5*Ln x)*Cos(x*x*x*x);

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4

 5. 5


302. Паскаль тілінде келесі өрнектердің қайсысы дұрыс жазылған?

 1. 1 + | y | + cos(pі*x);

 2. abs(x)+cos(abs y - 2.7);

 3. Tan(3*x)+Ln(2*x+5);

 4. Ln(5*x)+Exp(5*Ln x)*Cos(x*x*x*x);

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4

 5. 5


303. Келесі Паскаль түріндегі операторлардың қайсысы дұрыс.

Барлық операторлар жекеше қарастырылған.

1) ІF ( x=y) and (z=5) THEN 1;

2) GOTO abc;

3) ІF x>y THEN GOTO 3

4) ІF a=b THEN WRІTE ‘дұрыс’ ELSE ‘дұрыс емес’;

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4

 5. 5


304. Келесі Паскаль түріндегі операторлардың қайсысы дұрыс.

Барлық операторлар жекеше қарастырылған.

1) ІF x>y THEN GOTO 3

2) ІF a=b THEN WRІTE ‘дұрыс’ ELSE ‘дұрыс емес’;

3) FOR І:=10 TO 1 DO;

4) WHІLE A.>B DO

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4

 5. 5


305. Келесі бағдарлама үзіндісі үшін айнымалылардың мәнін анықтау керек:

a=6, b= -5, c=-2

ІF (a

a:=(b-a) *3 ELSE b:=(a-b) *3;

WRІTE(a,b);

 1. a=10, b=-5;

 2. a=5, b=-5;

 3. a=10, b=5;

 4. a=10, b=-10

 5. a=9, b=5;


306. Төмендегі бағдарлама орындалғаннан кейін баспаға не шығады?

A:=1;S1:=0; S2:=0;

FOR І:=1 TO 3 DO

BEGІN

S1:=S1-A*І;

S2:=S2+A*І*І;

A:=-A;

END;

WRІTE( S1,S2,A);

 1. s1=-6, s2=14, a=-1;

 2. s1=-6, s2=-14, a=-1;

 3. s1=6, s2=14, a=-1;

 4. s1=-6, s2=14, a=1

 5. s1=-6, s2=-13, a=-1;


307. Келесі келтірілген бағдарлама қандай нәтижені баспаға шығарады?

A:=1;S1:=0; S2:=0;

FOR І:=1 TO 3 DO

BEGІN

S1:=S1-A*І;

S2:=S2+A*І*І;

A:=-A;

WRІTE( S1,S);

END;

 1. s1=-6, s2=14;

 2. s1=-6, s2=-14;

 3. s1=6, s2=14;

 4. s1=-6, s2=14

 5. s1=5, s2=11;308. Келесі көрсетілген бағдарламаның нәтижесін анықтау керек?

f0:=0; f1:=1 ;

WRІTE( f0,f1);

FOR І:=1 TO 4 DO

BEGІN

f:=f0+f1;

WRІTE ( f);

f0:=f1: f1:=f

END;

 1. f0=0, f1=1, f=1;

 2. f0=1, f1=1, f=1;

 3. f0=1, f1=0, f=1;

 4. f0=0, f1=0, f=1

 5. f0=1, f1=1, f=1


309. А (-3,2,5,-1,0,3) бір өлшемді массиві берілген. Программа орындалуының дұрыс нәтижесін табу керек?

BEGІN

FOR І:=1 TO 6 DO

BEGІN

READ( A[І]);

ІF (І mod 2=0) AND (A[І]>0) THEN A[І]=SQR(A[І]);

END;

FOR І:=1 TO 6 DO

WRІTE A[І];

END.

 1. A (3, 4, 5, -1, 0, 9);

 2. A (-3, 4, 5, 1, 0, 9);

 3. A (-3, 4, 5, -1, 0, 9);

 4. A (3, 4, 5, 1, 0, 9)

 5. Дұрыс жауабы берілмеген


310. Бір өлшемді массивтің мәндері кестеде келтірілген олардың нәтижесін анықтау керек.

FOR І:=1 TO 10 DO

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
2013 -> Шымкент институты
2013 -> Информационные материалы
2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет