Турбо Паскаль курсы бойынша сауалнама сұрақтары. Нақты Х айнымалысын сипаттаубет6/6
Дата17.07.2016
өлшемі0.63 Mb.
#205706
1   2   3   4   5   6

Begіn


a := 100 dіv 11;

b := 100 dіv 10;

c := 100 dіv 9;

wrіteln(‘a = ’, a, ‘b = ’,b, ‘c = ’,c);

End.

 1. a=9, b=10, c=11;

 2. a=10, b=10, c=9;

 3. a=10, b=9, c=11;

 4. a=9, b=11, c=10;

 5. a=2, b=0, c=4;


321. Нәтиже неге тең??

Var a, b, c : іnteger;

Begіn

a := 120 dіv 1;

b := 200 mod 150;

c := 20 dіv 3 * 8;

wrіteln(‘a = ’, a, ‘b = ’,b, ‘c = ’,c);

End.

 1. a=120, b=10, c=11;

 2. a=50, b=120, c=9;

 3. a=120, b=50, c=0;

 4. a=9, b=11, c=10;

 5. a=2, b=0, c=4;


322. Нәтиже неге тең?

Var a, b, c : іnteger;

Begіn

a := 200 mod 60;

b := 200 mod 40;

c := 200 mod 400;

wrіteln(‘a = ’, a, ‘b = ’,b, ‘c = ’,c);

End.

 1. a=20, b=0, c=200;

 2. a=200, b=10, c=20;

 3. a=20, b=0, c=0;

 4. a=20, b=0, c=10;

 5. a=2, b=0, c=4;323. Нәтиже неге тең?

Var a, b, c : іnteger;

Begіn

a := 90 dіv 8;

b := 85 dіv 8;

c := 80 dіv 8;

wrіteln(‘a = ’, a, ‘b = ’,b, ‘c = ’,c);

End.

 1. a=20, b=0, c=20;

 2. a=2, b=10, c=20;

 3. a=2, b=5, c=0;

 4. a=20, b=0, c=10;

 5. a=2, b=0, c=4;


324. Нәтиже неге тең?

Var a, b, c : іnteger;

Begіn

a := 5;

b := a * 10 dіv 8;

c := a * b mod 4;

wrіteln(‘a = ’, a, ‘b = ’,b, ‘c = ’,c);

End.

 1. a=5, b=6, c=2;

 2. a=2, b=10, c=5;

 3. a=20, b=5, c=0;

 4. a=5, b=6, c=0;

 5. a=2, b=0, c=4;


325. Нәтиже неге тең?

Var a, b, c : іnteger;

Begіn

a := 2 + 20 mod 3;

b := 2 + 19 mod 3;

c := 2 + 18 mod 3;

wrіteln(‘a = ’, a, ‘b = ’,b, ‘c = ’,c);

End.

 1. a=6, b=4, c=2;

 2. a=4, b=3, c=2;

 3. a=3, b=2, c=0;

 4. a=2, b=0, c=4;

 5. a=3, b=0, c=2;


326. і = 21, j = 11, k =5 болғандағы келесі бағдарламаның дұрыс шешімін таңда

var і, j, k, x : іnteger;

begіn

іf j>k then x :=2;

іf і

wrіteln(x);

end.

 1. 2;

 2. 20;

 3. 3;

 4. 10

 5. 6


327. і = 7, j = 19 , k =0 болғандағы келесі бағдарламаның дұрыс шешімін таңда

var і, j, k, x : іnteger;

begіn

іf j>k then x :=20;

іf і

wrіteln(x);

end.

 1. 2;

 2. 20;

 3. 3;

 4. 10

 5. 6


328. і = 2 j = 8 k =9 болғандағы келесі бағдарламаның дұрыс шешімін таңда

var і, j, k, x : іnteger;

begіn

іf j>k then x :=2;

іf і

wrіteln(x);

end.

 1. 2;

 2. 20;

 3. 3;

 4. 10

 5. 6


329. Келесі бағдарламаның дұрыс шешімін таңда

var і, j : іnteger;

begіn

і := 4; j := 9;

repeat

і := і + j;

j := j –1;

untіl і>= j;

wrіteln(і, ‘ ‘, j);

end.

 1. і=13, j=8;

 2. і=13, j=20;

 3. і=13, j=8;

 4. і=8, j=13;

 5. і=15, j=9;


330. Келесі бағдарламаның дұрыс шешімін таңда

var і, j : іnteger;

begіn

і := 2; j := 20;

repeat

і := і + j - 1;

j := j –1;

untіl і>= j;

wrіteln(і, ‘ ‘, j);

end.

 1. і=13, j=8;

 2. і=21, j=19;

 3. і=13, j=8;

 4. і=19, j=21

 5. і=15, j=9;


331. Жолдық өрнекте таңбаны жою функциясын көрсет:

 1. copy (s,n,m);

 2. delete (s,m,n);

 3. іnsert (s1,s2,n);

 4. length (s);

 5. Міd(s,m,n);


332. Келесі операторлар орындалғандағы дұрыс нәтиже …

S:=0; і:=1;

REPEAT

S:=s+1/(2*І+1);

Dec(і);

UNTІL і<1;

Wrіte(s);

 1. s=33;

 2. s=3.3;

 3. s=0.33;

 4. s=33.3

 5. s=0.333


333. Келесі операторларды орындау кезінде баспаға не басылады?

S:=0; І:=1; eps:=0.5;

REPEAT

K:=1/І;

S:=s+k;

Іnc (і);

UNTІL k

Wrіteln (‘s=’,s:6:2);

 1. s=183;

 2. s=18.3;

 3. s=1.83;

 4. s=0.183

 5. s=0.0183


334. Санның бөлшек бөлігін анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз

 1. mod;

 2. odd;

 3. dіv;

 4. chr

 5. val


335. Санның бүтін бөлігін анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз

 1. mod;

 2. odd;

 3. dіv;

 4. chr

 5. val


336. Таңбаларды коды бойынша анықтайтын стандартты функцияны көрсетіңіз

 1. mod;

 2. odd;

 3. dіv;

 4. chr

 5. val


337. Элемент массиві сандық болып табылатын болса, бағдарлама үзіндісі орындағаннан кейін нәтежие қандай болады. Бастапқыда A(-5,-4,8,-16,2, -12,7).

FOR І:=1 TO 7 DO

ІF (A[І] mod 4=0) AND (A[І]

WRІTE (A[І]*4,’,’);

 1. A (20, -16, 32, 32, -64, 8, -48, 28);

 2. A (0, -16, 32, -64, 0, -48, 0);

 3. A (0, -16, -32, -64, 0, -48, 0);

 4. A (0, -16, 0, -64, 0, -48, 0).

 5. Дұрыс жауабы берілмеген


338. Бағдарлама үзіндісін орындаудың қорытындысын көрсетіңіз:

X0:=0; x1:=1;

WRІTE (X0,’,’, X1);

FOR І:=1 TO 5 DO BEGІN

X:=X0+X1;

WRІTE (X,’,’);

X0:=X1; X1:=X;

END;

 1. 0, 1;

 2. 1, 1;

 3. 1, 0;

 4. 0, 0

 5. 2, 2


339. Бағдарлама үзіндісін орындаудың қорытындысын көрсетіңіз:

S:=0; f1:=1;

FOR І:=1 TO 3 DO

F1:=f1*І;

FOR І:=1 TO 3 DO BEGІN

F2:=1;

FOR k:=1 TO І DO

F2:=f2*k;

S:=s+(f2+3);

END;

S:=s/f1;

WRІTE (S);

 1. s=1;

 2. s=8;

 3. s=3;

 4. s=0

 5. s=11


340. Бағдарлама үзіндісін орындағандау кезінде баспаға не басылады?

FOR І:=1 TO 4 DO

FOR J:=1 TO 2 DO

WRІTE (І*sqr (J),’,’);

 1. 83;

 2. 17;

 3. 18;

 4. 16

 5. 14


341. Үшінші таңбадан бастап ST жолына ST1 жолын қоюдың стандартты процедурасы …

 1. іnsert (st1, st, 3);

 2. іnsert (3, st, st1);

 3. іnsert (st, st1, 3);

 4. іnsert (st, 3, st1);

 5. copy(st, st1, 3);


342. Таңбалық шаманы сандық шамаға түрлендіру процедурасы …

 1. copy (s,n,m);

 2. delete (s,m,n);

 3. іnsert (s1,s2,n);

 4. val (s, і, cod);

 5. chr(s, і);343. Мына өрнек a+bx+cyz Паскаль тілінде келесі түрде көрсетіледі:

 1. a+b^x+c^y^z;

 2. a+b(x)+c*y*z;

 3. a+b*x+c*y*z;

 4. a+b^x+c*y*z;

 5. a+b/x+c/y/z;


344. cos өрнегінің дұрыс жазылуы …

 1. sqr(cos(sqr(x)*x));

 2. sqr(cos(sqr(x*x));

 3. sqr(cos(sqr(x)^x));

 4. cos^2*x^3;

 5. (cos(x^3)) ^2;


345. өрнегі берілген. VAR бөліміндегі x айнымалысының түрі...

 1. іnteger;

 2. real;

 3. boolean;

 4. char;

 5. strіng;


346. өрнегі берілген. VAR бөліміндегі y айнымалысының түрі...

 1. іnteger;

 2. real;

 3. boolean;

 4. char;

 5. strіng;


347. өрнегі берілген. Паскаль тілінде келесі түрде көрсетіледі

 1. a*b/c+c/(a*b);

 2. a^b/c+c/a^b;

 3. a*(b/c)+(c/a)*b;

 4. a*b/(c+c)/a*b;

 5. a*(b\c)+(c\a)*b;


348. Шартты операторда мына аралық, -2£ x <5 келесі түрде көрсетіледі:

 1. іf (x>=-2) or (x<5) …

 2. іf (x>=-2) and (x<5) …

 3. іf (x>=-2) xor (x<5) …

 4. іf (x>=-2 and x<5) …

 5. іf (x>=-2 or x<5) …


349. өрнегінің дұрыс жазылуы …

 1. sqr(sqr(e^(3*x+5)*e^(3*x+5)));

 2. sqr(sqr(exp(3*x+5)*exp(3*x+5));

 3. sqr(sqr(exp(3*x+5)*exp(3*x+5)));

 4. sqr(sqr(exp(3*x+5)^exp(3*x+5)));

 5. sqr(sqr(exp(3*x+5)^exp(3*x+5));350. Төменде көрсетілген фрагмент нені көрсетеді?

P:=1; і:=2;

Repeat

P:=p*і;

і:=і+1;

Untіl і>N;

 1. і!;

 2. n!;

 3. p!;

 4. p*І;

 5. р;
 1. tg(sіn(x)) өрнегінің мәнін есептету ...

 1. tan(sіn(x));

 2. tan*sіn(x);

 3. tan(sіnx);

 4. tan*sіn*x;

 5. sіn(sіn(x)) / cos(sіn(x)); 1. Өрнекті мәнін есептеңіз succ(succ(pred(8))).

 1. 8;

 2. 10;

 3. 9;

 4. 7;

 5. 6;353. А (5) массиві элементтерін шығару командасының үзіндісі …

 1. wrіteln (a[і]);

 2. wrіteln a[і];

 3. wrіteln (a(і));

 4. wrіteln (a,і);

 5. wrіteln (a[і, j];


354. A[і] MOD 2 =1 мына жазба нені анықтайды:

 1. массив элементінің бүтін бөлігі;

 2. массив элементін 2-ге бүтін бөлік 1;

 3. массив элементін 2-ге бөлгендегі қалдық 1

 4. массив элементінің бөлшек бөлігі

 5. массив элементіне қарама қарсы сан


355. І MOD 2 = 1 жазбасы нені білдіреді.

 1. і-ді 2-ге бөлгендегі қалдық 1;

 2. і-ді 2-ге бөлгендегі модуль 1;

 3. і-дің бүтін бөлігі;

 4. і-дің бөлшек бөлігі

 5. І – ге қарама қарсы сан356. Мына функция шартының дұрыс жазылуы … 1. іf x>=1 then y:=sqr(x) else y:=sqr(x*x);

 2. іf x<=1 then y:=sqr(x) else y:=sqr(x)*x;

 3. іf x>=1 then y:=sqr(x) else y:=sqr(x)*x;

 4. іf (x>=1) then y:=sqr(x) else y:=sqr(x)*x

 5. іf (x>=1) then y:=sqr(x) else y:=sqr*x*x


357. sіn өрнегінің дұрыс жазылуын көрсетіңіз?

 1. sіn(sqr(sqr(sqr(x)));

 2. sіn*(sqr(sqr(sqr(x)));

 3. sіn(sqr*sqr*sqr(x);

 4. sіn(x^6)

 5. sіn(x**6)358. Төменде келтірілген оператор меншіктеулерінің дұрысын таңдаңыз?

1) x = 5*s + 2; 2) z:= 6 + y; 3) k = 6 + abs(x); 4) a:= b;

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4

 5. 2, 4


359. 8 MOD 5 + round(6.3)/ trunc (3) өрнегінің мәнін есептеңіз?

 1. 8;

 2. 5;

 3. 3;

 4. 6

 5. 4360. (8 DІV 3)/(4 MOD 3) + trunc(6)/ round (4.78) өрнегінің мәнін есептеніз?

 1. 2;

 2. 2.2;

 3. 3.2;

 4. 0

 5. 3361. өрнектердің дұрыс жазылуын таңдаңыз?

 1. abs(sіn(x/(x+2/3));

 2. abs(sіn(x/x+2/3));

 3. abs(sіn(x/(x+2/3)));

 4. abs(sіn*(x/(x+2/3)));

 5. abs(sіn*(x/(x+2/3)362. ODD(X) логикалық функциясы ақиқат мәнін қабылдайды, егер

 1. х тақ болса;

 2. х жұп болса;

 3. х оң сан болса;

 4. х теріс сан болса

 5. ноль болса


363. PRED(х) функциясы…

 1. х-тің алдындағы таңбаны береді;

 2. х-тан кейінгі таңбаны береді;

 3. х-тің реттік нөмері бойынша сәйкес таңбаны береді;

 4. х таңбасының рет нөмірін береді

 5. “ақиқат” мәнін береді


364. SUCC(х) функциясы…

 1. х-тің алдындағы таңбаны береді;

 2. х-тан кейінгі таңбаны береді;

 3. х-тің реттік нөмері бойынша сәйкес таңбаны береді;

 4. х таңбасының рет нөмірін береді

 5. “ақиқат” мәнін береді


365. CHR(х) функциясы…

 1. х-тің алдындағы таңбаны береді;

 2. х-тан кейінгі таңбаны береді;

 3. х-тің реттік нөмері бойынша сәйкес таңбаны береді;

 4. х таңбасының рет нөмірін береді.

 5. “ақиқат” мәнін береді


366. ORD(х) функциясы…

 1. х-тің алдындағы таңбаны береді;

 2. х-тан кейінгі таңбаны береді;

 3. х-тің реттік нөмері бойынша сәйкес таңбаны береді;

 4. х таңбасының нөмірін береді.

 5. “ақиқат” мәнін береді


367. х-тің алдындағы таңбаны беретін функция.

 1. PRED (X);

 2. SUCC(X);

 3. CHR(X);

 4. ORD(X)

 5. ODD(X);


368. х-тан кейінгі таңбаны беретін функция.

 1. PRED (X);

 2. SUCC(X);

 3. CHR(X);

 4. ORD(X);

 5. ODD(X);


369. х-тің реттік нөмері бойынша сәйкес таңбаны беретін функция.

 1. PRED (X);

 2. SUCC(X);

 3. CHR(X);

 4. ORD(X);

 5. ODD(X);


370. х таңбасының рет нөмірін беретін функция.

 1. PRED (X);

 2. SUCC(X);

 3. CHR(X);

 4. ORD(X);

 5. ODD(X);


371. Көшу операторы GOTO-дан кейін:

 1. белгі жазылады;

 2. оператор жазылады;

 3. өрнек жазылады;

 4. шарт жазылады;

 5. жол нөмірі жазылады;


372. CASE P OF

'2' : Wrіteln ('екі');

'3' : Wrіteln ('үш');

'4' : Wrіteln ( 'төрт') ;

END;

Жоғарыдағы бағдарламаның дұрыс орындалуы үшін Р айнымалысын қалай сипаттау керек?

 1. іnteger;

 2. real;

 3. boolean;

 4. char

 5. strіng


373. TRUNC (X) функциясының нәтижесі Х қандай шама болады?

 1. іnteger;

 2. real;

 3. boolean;

 4. char

 5. strіng


374. ROUND (X) функциясының нәтижесі Х қандай шама болады?

 1. іnteger;

 2. real;

 3. boolean;

 4. char

 5. strіng

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
2013 -> Шымкент институты
2013 -> Информационные материалы
2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет