Вестник казнпу им. Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1(72), 2022 гPdf көрінісі
бет2/277
Дата23.09.2022
өлшемі3.48 Mb.
#461190
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   277
Хабаршы ҚазҰПУ 22.04.2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2022 


ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1(72), 2022 г. 

Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi 
 
ХАБАРШЫ 
 
«Тарих және саяси-әлеуметтік 
ғылымдар» сериясы,
№1(72), 2022 
 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 
2000 ж. бастап шығады 
 
Бас редактор 
т.ғ.д. Ғ.Қ. КЕНЖЕБАЕВ 
 
Редакция алқасы: 
т.ғ.д., проф. М.Қ. Қойгелдиев 
(бас ред. орынбасары), 
т.ғ.к., доц. Р.Р. Оспанова, 
т.ғ.к., доц. Т.Т. Далаева 
(жауапты хатшылар), 
т.ғ.д., проф. Х.М. Әбжанов, 
т.ғ.к., проф. Б.С. Жұмағұлов, 
PhD, проф. Вирджиния Мартин 
(АҚШ), 
PhD, проф. Клаудиа Чанг 
(АҚШ), 
т.ғ.д., проф. Қара Әбдіуақап 
(Түркия), 
т.ғ.д., проф. О.Д. Осмонов 
(Қырғыз Республикасы), 
т.ғ.д., проф. В.М. Козьменко
 
 
(Ресей Федерациясы), 
т.ғ.д., проф. Қ.Т. Жұмағұлов, 
проф. М.Майер (Германия), 
т.ғ.д., проф. А.Б. Соколов
(Ресей Федерациясы),
т.ғ.д. Томохико Уяма Жапония), 
т.ғ.д., проф. Т.Ходжаоглы 
(Түркия), 
т.ғ.д., проф. Ғ.М. Қарасаев 
 
© Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi, 2022 
 
Қазақстан Республикасының
мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 
2009 жылы мамырдың 8-де 
тiркелген №10102 - Ж
Басуға 12.04.2022 қол қойылды. 
Пiшiмi 60х84 
1
/
8
. Көлемi 32,5 е.б.т.
Таралымы 300 дана. Тапсырыс 56. 
050010, Алматы қаласы,
Достық даңғылы, 13.
Абай атындағы ҚазҰПУ 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетiнiң 
«Ұлағат» баспасы
М А З М Ұ Н Ы 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 
C O N T E N T 
 
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАРИХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY 
 
Акпарова К.Ш.,
Байсарина К.К.
Основные факторы 
культурного развития Семипалатинского региона в период 
конца XIXвека........................................................................ 
Akparova K., 
Baisarina K
. The main factors of cultural 
development of the Semipalatinsk region in the period of the 
late XIX century 
Аманиязова Б.А. Тәуелсіз Қазақстан: жетістіктер мен 
жаңа мақсаттар.......................................................................... 
Amaniyazova B.A. Independent Kazakhstan: achievements 
and new goals 
Дюсембаева Ж., Жамелов Б.А., Тұрсұн Х.М. Ұлттық 
идея және «Ақ жол» газеті....................................................... 
Dyusembekova Zh., Zhamelov B.A., Tursun Kh.M. 
National idea and newspaper «Ak zhol» 
 
Тапалова А.А., Балыкова А.М. Батыс Қазақстан 
облысындағы халық шаруашылығын соғыс жағдайына 
бейімдеп қайта құрудағы әйелдердің рөлі.............................. 
Tаpalova A.A., Balykova A.M. The role of women in the 
adaptation and transformation of the national economy of the 
West Kazakhstan region to the conditions of war 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   277
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет