Вісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ. Серія хім. 2003. Вип. 43. С. 130-133 Ser. Khim. 2003. No 43. P. 130-133 Органічна хіміяДата09.07.2016
өлшемі42.91 Kb.


ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ

VISNYK LVIV UNIV.

Серія хім. 2003. Вип.43. С.130-133

Ser. Khim. 2003. No 43. P.130-133


Органічна хімія

УДК 547.567


СИНТЕЗ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ БЕНЗІМІДАЗОЛЬНИХ
ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ

А. Романюк, Б. Литвин, М. Ганущак1
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна

Досліджено взаємодію 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону з бензімідазолом. Показано, що
2,3-ди(бензімідазол-1-іл)-1,4-нафтохінон важче вступає в реакції з нуклеофільними реагентами, ніж 2,3-ди(бензотриазол-1-іл)-1,4-нафтохінон. При взаємодії 2-(бензімідазол-1-іл)-3-хлор-1,4-нафтохінону з ароматичними та аліфатичними амінами відбувається заміщення бензімід­азольного радикала на залишок аміну.
Ключові слова: 2,3-ди(бензімідазол-1-іл)-1,4-нафтохінон, 2-(бензімідазол-1-іл)-3-хлор-1,4-нафтохінон, нуклеофільні реагенти, аліфатичні та ароматичні аміни.
Ми раніше показали, що 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон легко взаємодіє з натріє­вою або калієвою сіллю бензотриазолу в водно-ацетоновому середовищі, утворюючи продукт заміщення обох атомів хлору  2,3-ди(бензотриазол-1-іл)-1,4-нафтохінон (І). Одержаний продукт виявляє хімічні властивості, подібні до властивостей 2,3-дигало­генонафтохінонів, зокрема легко вступає в реакції з нуклеофілами з заміщенням одного з бензотриазольних радикалів [1-6].

Продовжуючи ці дослідження, ми вивчили взаємодію дихлорнафтохінону з бензімідазолом.

Відомо, що бензімідазол значно слабше виявляє кислотні властивості, ніж
1,2,3-бензотриазол [8], тому одержати 2,3-ди(бензімідазол-1-іл)-1,4-нафтохінон (ІІ), подібно до одержання 2,3-ди(бензотриазол-1-іл)-1,4-нафтохінону, взаємодією дихлор­нафтохінону з калієвою сіллю бензімідазолу в водно-ацетоновому середовищі немож-


СИНТЕЗ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ БЕНЗІМІДАЗОЛЬНИХ ПОХІДНИХ ...

131

ливо. Сполуку (ІІ) ми одержали взаємодією дихлорнафтохінону з незначним надлиш­ком бензімідазолу в середовищі піридину при кімнатній температурі.Одержана сполука (ІІ) була досліджена в реакціях з нуклеофільними реаген­тами, зокрема з ароматичними та аліфатичними амінами. З’ясовано, що порівняно з (І), сполука (ІІ) значно слабший електрофільний реагент. Нагріваючи в спирті з ароматичними амінами, реакція не відбувається, а при взаємодії з аліфатичними амі­нами утворюється складна суміш продуктів, розділити які нам не вдалось.

Наступним етапом нашого дослідження стало вивчення взаємодії монозаміще­ної похідної  2-хлор-3-(бензімідазол-1-іл)-1,4-нафтохінону з нуклеофілами.

На відміну від 1,2,3-бензотриазолу, при взаємодії якого з нафтохіноном одер­жати продукт монозаміщення не вдалось, бензімідазол при нагріванні з дихлорнафто­хіноном в спирті утворює продукт монозаміщення  2-хлор-3-(бензімідазол-1-іл)-1,4-нафтохінон (ІІІ) [7].Одержану сполуку (ІІІ) ми дослідили в реакціях з ароматичними та аліфатич­ними амінами. З’ясували, що при взаємодії з аліфатичними та ароматичними амінами 2-хлор-3-(бензімідазол-1-іл)-1,4-нафтохінон утворює продукти заміщення бензімід­азольного радикала  2-аміно-3-хлор-1,4-нафтохінони (IV)Ця реакція подібна до реакції переамінування 2-аміно-3-хлор-1,4-нафтохінонів.
132

А. Романюк, Б. Литвин, М. Ганущак


2,3-Ди(бензімідазол-1-іл)-1,4-нафтохінон (ІІ). Суміш 6,8 г (0,03 моль) 2,3-ди­хлор-1,4-нафтохінону та 8,9 г (0,75 моль) бензімідазолу в 50 мл піридину розмішу­вали впродовж трьох годин при кімнатній температурі. Після закінчення реакції реак­ційну суміш виливали у воду. Утворений осад відфільтрували, промили водою. Одер­жані кристали оранжевого кольору з Tрозкл 220-222ºC, перекристалізували з ДМФА. Вихід 9,4 г (80%).

2-Хлор-3-(бензімідазол-1-іл)-1,4-нафтохінон (ІIІ). Суміш 4,5 г (0,02 моль)
2,3-дихлор-1,4-нафтохінону та 4,7 г (0,04 моль) бензімідазолу в 50 мл етанолу кип’я­тили чотири години. Після закінчення реакції, реакційну суміш охолодили, осад, що утворився, відфільтрували. Одержали темно-червоних кристалів з Tтопл290ºC, пере­кристалізували зі спирту. Вихід 4,4 г (71%).

2-(4-Метоксифеніламіно)-3-хлор-1,4-нафтохінон (IV).

1. Суміш 3,1 г (0,01моль) 2-хлор-3-бензімідазол-1,4-нафтохінону та 1,9 г (0,015 моль) анізидину в 20мл 80% етанолу кип'ятили одну годину. Після завершення реакції реакційну суміш охолодили та відфільтрували утворений осад. Одержали 2,0 г (вихід 64%) темно-коричневих кристалів з Tтопл= 223-224ºC, перекристалізували зі спирту.

2. Суміш 2,27 г (0,01моль) 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону та 1,9 г (0,015моль) анізидину в 20 мл 80% етанолу кип’ятили одну годину. Після завершення реакції реакційну суміш охолодили та відфільтрували утворений осад. Одержали 2,1 г (вихід 67%) темно-коричневих кристалів з Tтопл= 223-224ºC, перекристалізували зі спирту.

Речовини, одержані методами 1 та 2 при змішуванні не дають депресії темпе­ратури топлення.

__________________________
1. Романюк А.Л., Лыс Р.И., Литвин Б.Л., Ганущак Н.И. 5-Оксо-6-Х-5,6-дигидробензо­[a]феназины // Журн. орган. химии. 1998. Т.34. Вып.9. С.1422.

2. Ганущак Н.И., Романюк А.Л., Литвин Б.Л., Лыс Р.И., Полищук О.П. Синтез произ­водных 3-(бензотриазол-1-ил)-1,4-нафтохинона // Журн. общ. химии. 2001. Т.71. Вып.2. С.316-319.

3. Романюк А.Л., Литвин Б.Л., Ганущак Н.И.. Синтез и превращения 2-гидрокси-3-(бензотриазол-1-ил)-1,4-нафтохинона // Журн. общ. химии. 2002, Т.72. Вып.2. С.304-306.

4. Романюк А.Л., Литвин Б.Л., Ганущак Н.И. Взаимодействие 2,3-ди(бензотриазол-1-ил)-1,4-нафтохинона с тиофенолом // Журн. общ. химии. 2001. Т.71. Вып.4. С.700.

5. Романюк А.Л., Литвин Б.Л., Ганущак М.І., Венгржановський В.А. Взаємодія 2,3-ди­(бензотриазол-1-іл)-1,4-нафтохінону з амінокислотами та діамінами діфенільного ряду // Вісн. технолог. ун-ту Поділля. Техн. науки. 2000. Вип.5. С.178-180.

6. Романюк А., Литвин Б., Ганущак М. Взаємодія 2,3-ди(бензотриазол-1-іл)-1,4-нафто­хінону з похідними гідразину // Вісн. Львів. ун. Сер. хім. 2002. Вип.41. С.170-172

7. Gau W., Heitzer H., Petersen S. Umsetzungen von Chinonen mit stickstoffhaltigen Heteroaromaten // Liebigs Ann. Chem. 1972. Bd.764. S.131144.

8. Общая органическая химия. Азотсодержащие гетероциклы. М., 1985. Т.8. С.437-439.СИНТЕЗ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ БЕНЗІМІДАЗОЛЬНИХ ПОХІДНИХ ...

133


SYNTHESIS AND REACTIONS OF BENZIMIDAZOL DERIVATIVES OF
1,4-NAPHTHOQUINONE

A. Romanjuk, B. Lytvyn, N. Ganushchak
Ivan Franko National University of L'viv,

Kyryla & Mefodiya Str. 6, UA-79005 L'viv, Ukraine
Interaction of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with benzimidazole was investigated. It was shown that the 2,3-di(benzimidazole-1-yl)-1,4-naphthoquinone in reactions with nucleophile reactants is less active then 2,3-di(benzotriazole-1-yl)-1,4-naphthoquinone. In the reaction of 2-(benzimidazole-1-yl)-3-chloro-1,4-naphthoquinone with aromatic and aliphatic amines takes place substitution of benz­imidazole radical into amine.
Key words: 2,3-Di(benzimidazole-1-yl)-1,4-naphthoquinone, 2-(benzimidazole-1-yl)-3-chloro-1,4-naphthoquinone, nucleophile reactants, aromatic and aliphatic amines.
Стаття надійшла до редколегії 06.11.2002

Прийнята до друку 10.02.2003
1© Романюк А., Литвин Б., Ганущак М., 2003
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет