1114 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011бет2/3
Дата20.06.2016
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3
25. Қыры 4-ке тең ABCDA1B1C1D1 кубы берілген.  және векторлары арасындағы бұрышты табыңыз

A) 1200

B) 900

C) 600

D) 1500

E) 300МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА


1. Егер бастапқы координат векторы (12;5), соңғы (4;11) болса координат осіндегі дененің орын ауыстыру проекциясы

A) sх = 8; sy = 5

B) sх = –8; sy = 6

C) sх = 16; sy = 9

D) sх = 8; sy = –6

E) sх = 8; sy = 62. Бөлшек қисық сызықты траекториямен модулі тұрақты =5 м/с жылдамдықпен қозғалуда. Бөлшектің үдеуі a=2 м/с2-қа тең нүкте траектория қисықтығының радиусы

A) 2,5 м.

B) 4,0 м.

C) 12,5 м.

D) 3,0 м.

E) 10,0 м.3. Столдың горизонталь бетімен массаcы 0,2 кг білеушені динамометрмен бірқалыпты сүйрейді. Динамометрдің көрсетуі 0,5 Н болса, сырғанау үйкелісінің коэффициенті (g=10)

A) 0,2.


B) 2,5.

C) 0,4.


D) 0,5.

E) 0,25.4. Кристалл қатты денелерге жатпайтыны

A) ас тұзы түйіршіктері

B) графит

C) кварц


D) шыны

E) қант кесегі5. Нүктелік заряд өрісінің кернеулігін анықтайтын E=kq/εr2 формуласындағы ε- физикалық шамасы

A) электр тұрақтысы

B) диэлектриктің өтімділігі

C) электр өрісінің күштік сипаттамасы

D) нүктенің зарядтан ара қашықтығы

E) электр заряды6. Электрлік шам арқылы 10 минутта 300 Кл заряд ағатын болса, шамдағы ток күші

A) 0,5 А.

B) 0,6 А.

C) 0,7 А.

D) 0,8 А.

E) 0,9 А.7. Генератордың айналатын бөлігі

A) щетка.

B) статор.

C) ротор.

D) өзекше.

E) сақина.8. Интерференция дегеніміз –

A) жарықтың сыну көрсеткішінің толқынның ұзындығына байланыстылығы.

B) жарық толқынының алдындағы бөгетті айналып өтуі.

C) когерентті екі толқын бір-бірімен қосылғанда кеңістік нүктелеріндегі толқынның күшеюі немесе жойылуы.

D) толқынның электрлік векторының белгілі бір бағытын жарық толқынынан бөлу.

E) тербеліс жиілігінің сыну көрсеткішіне байланыстылығы.9. -кванттарының заряды

A) бейтарап.

B) оң.

C) теріс.D) әлсіз.

E) күшті.10. Автомобильдің жылдамдығы 10 с уақытта 10м/с-тен 6 м/с-ке дейін кемиді. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласы және 20 с-тен кейінгі жылдамдығы

A) υх(t) = 10 – 0,2t, υ = 2 м/с.

B) υх(t) = 10 + 0,4t, υ = 2 м/с.

C) υх(t) = 10 – 0,4t, υ = 2 м/с.

D) υх(t) = 10 + 0,4t, υ = 3 м/с.

E) υх(t) = 10 – 0,4t, υ = 3 м/с.11. Штангист штанганы көтергенде 2 с-та 5 кДж жұмыс жасайды. Осы кездегі қуат

A) 25 Вт.

B) 1000 Вт.

C) 450 кВт.

D) 2,5 кВт.

E) 4,5 Вт.12. Массасы 100 г денені 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырғаннан кейін 3 с өткен соң, оның потенциалдық энергиясы

A) 4,5 Дж.

B) 45 Дж.

C) 39 Дж.

D) 50 Дж.

E) 9 Дж.13. Жұмысшы рычагты пайдаланып, массасы 240 кг плитаны көтереді. Егер рычагтың қысқа иіні 0,6 м-ге тең болса, жұмысшының 2,4 м-ге тең ұзын иінге түсіретін күші

A) 600 Н.

B) 650 Н.

C) 700 Н.

D) 800 Н.

E) 400 Н.14. Қаныққан будың температурасы жоғарлаған сайын оның тығыздығы ...

A) артады.

B) өзгермейді.

C) азаяды да, кейін артады.

D) артады да, кейін азаяды.

E) төмендейді.15. Газ адиабаталық жолмен ұлғайғанда 200Дж жұмыс істеді. Оның ішкі энергиясының өзгерісі

A) 400 Дж

B) 200 Дж

C) – 400 Дж

D) – 200 Дж

E) 0


16. Біртекті магнит өрісіне орнатылған тоғы бар (суретте ток бізге бағытталған) түзу өткізгішке әсер ететін Ампер күшінің бағыты

A) Солға.

B) Жоғары.

C) Бізге қарай.

D) Оңға.

E) Төмен.17. x= 2sin(2/5)t (м) теңдеуімен тербелетін нүктенің максимал жылдамдығы

A) м/с

B) 5 м/с

C) 4 м/с

D) м/с

E) м/с18. Массасы 9 кг дене қаттылығы k=100 H/м серіппеге бекітілген.

Тербелістің меншікті жиілігі

A) w=0,3 рад/с.

B) w=0,9 рад/с.

C) w=1,9 рад/с.

D) w=3,3 рад/с.

E) w=1,1 рад/с.


19. Конденсатордың сыйымдылығы артқанда, оның сыйымдылық кедергісі

A) кемиді

B) әр түрлі шамаға ие болады

C) өзгермейді

D) нөлге тең болады

E) артады20. Серіппеге ілінген массасы 2 кг дененің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы 0,05 м. Дене 40 с-та 10 рет тербелсе, оның толық энергиясы

A) ≈ 62∙10-3Дж.

B) ≈ 36∙10-4 Дж.

C) ≈ 62∙10-4Дж.

D) ≈ 36∙10-2Дж.

E) ≈ 62∙10-2Дж.21. Массасы 2 кг сутегін 10 К-ге изобаралы қыздырғанда жұмсалатын жылу мөлшері (; )

A) ≈ 4∙105 Дж.

B) ≈ 8∙105 Дж.

C) ≈ 2·104 Дж.

D) ≈ 2·105 Дж.

E) ≈ 9·104 Дж.22. Егер С1=2 мкФ, С2=4 мкФ, С3=1 мкФ, С4=2 мкФ, С5=6 мкФ болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта.

A) 5 мкФ.

B) 1 мкФ.

C) 2,5 мкФ.

D) 1,5 мкФ.

E) 0,5 мкФ.23. А және В нүктелерінің арасындағы кернеу 220 В, ал барлық резисторлардың кедергілері бірдей R1=R2=... R6= 60 Ом. R6 резистордан өтетін ток күші

A) 2 А.


B) 0,75 А.

C) 1 А.


D) 1,5 А.

E) 0,5 А.24. Материалдық нүктенің серіппелі маятниктегі тербеліс теңдеуі

х = А sіn (wt + j0). Осы теңдеуді пайдаланып, тербелістегі дененің потенциалдық энергиясын анықтайтын өрнек (серіппе қатаңдығы k)

A) cos (wt + j0)

B) sіn2 (wt + j0)

C) cos2 (wt + j0)

D) cos (wt + j0)

E) sіn2 (wt + j0)


25. Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1 эВ = 1,610-19 Дж, m = 9,110-31 кг, h = 6,6310-34 Джс)

A) ≈ 7,51015 Гц.

B) ≈ 7,51014 Гц.

C) ≈ 7,51010 Гц.

D) ≈ 151015 Гц.

E) ≈ 1,81015 Гц.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ


1. Аммиак пен фосфор қышқылының арасындағы реакцияның типі

A) орын басу

B) айырылу

C) тотығу-тотықсыздану

D) алмасу

E) қосылу2. Алюминийдің период жүйесіндегі реттік нөмірі

A) 13


B) 11

C) 15


D) 14

E) 12


3. Суда еритін зат:

A) Ba(ОН)2

B) Сu(ОН)2

C) СuS


D) H2SiО3

E) СaCO34. Оттек пен күкірттің айырмашылығы

A) оттектің аллотропиялық түр өзгерісі жоқ, ал күкіртте бар.

B) күкірт атомының сыртқы электрондық деңгейінде 6 электроны бар.

C) оттек – бейметалл, ал күкірт - металл.

D) оттектің электртерістігі жоғары.

E) күкірт VI топтың негізгі топшасында орналасқан.5. 140 г суға 60 г күкірт қышқылын еріткенде ертіндідегі заттың массалық үлесі

A) 10 %.


B) 20 %.

C) 50 %.


D) 40 %.

E) 30 %.


6. Негізгі топша металлы Ме2О3 оксидін түзеді. Металл атомының қозбаған жағдайдағы электрондық конфигурациясы

A) ns2np1

B) ns2np3

C) ns2np2

D) ns1

E) ns27. Салыстырмалы молекулалық массасы 128 болатын қаныққан көмірсутектің формуласы

A) C7H16

B) C5H12

C) C4H10

D) C6H14

E) C9H208. Глюкоза тотықсызданғанда

A) бірнегізді қышқыл түзеді

B) екінегізді қышқыл түзеді

C) алты атомды спирт түзеді

D) бесатомды спирт түзеді

E) көпнегізді қышқыл түзеді9. Полимерлену жолымен алынбайтын зат

A) Полиметакрилат.

B) Полиэтилен.

C) Полипропилен.

D) Изопренді каучук.

E) Фенолформальдегид смоласы.10.

теңдеуінде тепе-теңдікті оңға ығыстыратын жағдай

A) қысымды көтеру

B) температураны төмендету

C) О2 концентрациясын арттыру

D) қысымды төмендету

E) катализатор енгізу


11. 2 моль күкірт қышқылының массасы

A) 194 г

B) 196 г

C) 195 г


D) 192 г

E) 198 г12. Тізбекті орындау үшін дұрыс ретімен жазылған реагенттер қатары

Fe FeCl2 FeCl3 Fe(OH)3 Fe2(SO4)3.

A) HCl, HCl, H2O, H2SO4.

B) HCl, Cl2, H2O, H2SO4.

C) HCl, Cl2, KOH, SO2.

D) HCl, Cl2, KOH, H2SO4.

E) HCl, NaCl, KOH, H2SO4.


13. Газ тәрізді хлорды натрий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы өткізгенде түзіледі

A) NaCl, NaClO

B) NaCl, NaClO3

C) NaCl, Cl2

D) NaCl, NaClO2

E) NaCl, NaClO414. Аммоний гидрофосфаты түзілгенде, аммиак пен ортофосфор қышқылы арасындағы реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:

A) 2.


B) 3.

C) 6.


D) 5.

E) 4.


15. Көмірқышқыл газын барий гидроксидінің ерітіндісі арқылы өткізгенде 394 г тұнба түзілген. Жұмсалған көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж):

A) 22,4 л

B) 33,6 л

C) 56,0 л

D) 44,8 л

E) 11,2 л16. Мыс тақташасын сынап (ІІ) хлоридінің ерітіндісіне салғаннан кейін күміс сияқты болады, реакция сәйкес иондық теңдеу

A) Hg2+ + SO32-  HgSO3

B) Cu2+ + Hg  Cu + Hg2+

C) Cu2+ + 2OH-  Cu(OH)2

D) Hg2+ + 2OH-  Hg(OH)2

E) Cu + Hg2+  Cu2+ + Hg17. 10 л этиленді жағуға жұмсалатын ауаның (қ.ж.) көлемі (ауада оттектің үлесі 20 %)

A) 110 л


B) 150 л

C) 130 л


D) 120 л

E) 140 л


18. Егер өндірістегі шығыны 10 % болса, 78 кг бензолдан алуға болатын фенол массасы:

A) 78,8 кг

B) 80,7 кг

C) 81,6 кг

D) 80,5 кг

E) 84,6 кг19. Натрий гидроксидінің ерітіндісімен әрекеттесетін заттар саны

C6H6, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5; C6H5OH; C­H5Cl

A) 4

B) 5


C) 2

D) 3


E) 6

20. Егер реакция өнімдері ретінде KCl + KClO3 + H2O түзілген болса, онда әрекеттесуші заттар:

A) HCl және KOH.

B) Cl2 және KOH (жоғары температурада).

C) Cl2 және H2O.

D) HClO4 және K.

E) Cl2 және KOH (қ.ж.)21. Өзгерістер сызба-нұсқасына S-2  S  S+4  S+6  S-2 сәйкес келетін тізбек

A) FeS2  S  SO3  SO2  H2S

B) FeS  SO2  SO3  S  H2S

C) Na2S  S  SO3 ­ SO2  S

D) H2S  S  SO2  SO3  H2S

E) H2S  S  SO2  H2  SO322. Егер 20 % қоспасы бар болса, онда 540 г алюминий алу қажет үшін техникалық алюминий оксидінің массасы

A) 2 кг.


B) 1,02 кг.

C) 1,28 кг.

D) 1,5 кг.

E) 1 кг.23. Көлемі 4,48 л (қ.ж.) метанды ауа қатыстырмай қыздырғанда бөлінетін көміртекті толығымен жағу үшін қажет (қ.ж.) оттек көлемі

A) 22,4 л

B) 4,48 л

C) 11,2 л

D) 2,24 л

E) 44,8 л24. 1,76 г күрделі эфирді толық гидролиздеуге 0,02 моль натрий гидроксиді жұмсалса, эфирдің молекуланың массасы (г)

A) 90


B) 88

C) 76


D) 78

E) 92


25. 20г глициннің этил эфирін алу үшін жұмсалатын глицин мен спирттің массалары (г)

A) 10,5 глицин, 13,9 спирт

B) 15,3 глицин, 9,9 спирт

C) 14,6 глицин, 8,9 спирт

D) 16,5 глицин, 9,3 спирт

E) 13,6 глицин, 10,3 спиртБИОЛОГИЯ'>ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


БИОЛОГИЯ


1. Тірі ағзалар туралы көп салалы ғылым:

A) Биология.

B) Экология.

C) Бриология.

D) Цитология.

E) Валеология.2. Кәдімгі амебаның жалған аяқтарының саны:

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) тұрақсыз3. Саңырауқұлақтардың жіпшумағы дамиды

A) Жемісті дененің түбіртегінен

B) Тыныштық күйге көшкен спорадан

C) Жемісті денесінен

D) Өнген спорадан

E) Тек қалпақшасынан4. Қант, спирт, бояу, лакмус алуға қолданылады

A) Саңырауқұлақтар

B) Қыналар

C) Балдырлар

D) Алма ағашы

E) Қауын


5. Асқабақтың жемісі

A) Қанатты жаңғақша.

B) Жидек.

C) Бұршаққап.

D) Қауашақ.

E) Қабақ.6. Тұмсықбастылар отрядының өкілі

A) Кесіртке

B) Жылан

C) Дала тасбақасы

D) Гавиал

E) Гаттерия7. Дәм сезу мүшесі.

A) Тіл.


B) Құлақ.

C) Тері.


D) Көз.

E) Мұрын.8. Дәнекер ұлпасының бір түрі.

A) Сілекей.

B) Сүт.

C) Тер.


D) Сүйек.

E) Жас.


9. Қан бұл:

A) эпителий ұлпасы

B) дәнекер ұлпа

C) нерв ұлпасы

D) бұлшық ет ұлпасы

E) көлденең жолақты ұлпа10. Жапырақта түзілген органикалық заттарды жер асты мүшесіне жеткізетін ұлпа

A) Жабын


B) Өткізгіш

C) Негізгі

D) Түзуші

E) Тірек


11. Жолжелкен жапырағының жүйкеленуі:

A) Ќауырсын тәрізді

B) Қатарлас

C) Саусақ салалы

D) Торлы

E) Доғалы12. Тұқымында бір тұқымжарнағы бар өсімдік

A) Алмұрт

B) Шие

C) АсбұршақD) Қара бидай

E) Сәбіз


13. Гидра денесі жасушаларының сыртқы қабаты:

A) Эктодерма

B) Мезодерма

C) Сір қабық

D) Энтодерма

E) Гиподерма14. Жұмырқұрттар типіне жататын, ішекте паразитті тіршілік ететін

A) Үшкірқұрт

B) Қылқұрт

C) Жіпшеқұрт

D) Ішексорғыш ( аскарида)

E) Суыртқы15. Қалқанша безден бөлінетін гормон жетіспегенде

A) Кретинизм

B) Микседема

C) Ергежейлілік

D) Базедов

E) Алыптылық16. Тістің пульпасы дегеніміз -

A) қан тамырлары мен жүйке тамырлары бар іші қуыс,борпылдақ ұлпа.

B) негізгі тығыз зат.

C) дәнекер ұлпа.

D) тіс түбірінің жабыны.

E) тістің сыртын қаптайтын қатты жабын.17. Бұл дәрумен жетіспесе адам бери-бери ауруына ұшырайды

A) С


B) Е

C) А


D) В1

E) К


18. Тіршіліктің ғаламдық деңгейі

A) Молекулалық-генетикалық

B) Биосфералық

C) Ұлпалық

D) Мүшелік

E) Жасушалық19. Ежелгі заманның атауы

A) Кайнозой

B) Протерозой

C) Палеозой

D) Мезозой

E) Архей


20. Қырықбуынтектес өсімдіктердің көбею қызметін атқарады:

A) Тамыры

B) Сабағы

C) Күздік өркендері

D) Көктемгі өркендері

E) Жаздық өркендері21. Рефлекс ұғымын ғылымға алғаш рет енгізген француз ғалымы.

A) И.М. Сеченов.

B) А. Везалий.

C) Р. Декарт.

D) У. Гарвей.

E) И.П. Павлов.22. Жасушаның тіршілігіне қажетті энергияның пайда болуы

A) Даму кезінде

B) Көбейгенде

C) Қозу кезінде

D) Тітіркену кезінде

E) Органикалық заттар қарапайым заттарға ыдырағанда23. Мейоздық кезеңде хромосомалар жиынтығы:

A) екі есе көбейеді

B) бір жұбы артып кетеді

C) екі есе азаяды

D) кездейсоқ өзгеріске ұшырайды

E) өзгеріссіз қалады24. Қазақстанда алғаш рет трансплантациялық жолмен қозы алған академик

A) Ф.М.Мұхамбетқалиев

B) Н.З.Ғалиакберов

C) М.Ә.Ермеков

D) Ә.Есенжолов

E) Б.М.Мусин25. Биогеоценоз туралы ұғымды енгізген ғалым

A) В.Сухачев

B) Ч.Дарвин

C) Э.Геккель

D) К.Линней

E) С.МиллерБИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ГЕОГРАФИЯ


1. Қазақтың тұңғыш ғарышкері:

A) Талғат Мұсабаев

B) Тоқтар Әубакіров

C) Нил Армстронг

D) Эдвин Олдрин

E) Юрий Гагарин2. Бөлшек санмен көрсетілген масштаб

A) Масштаб

B) Атаулық масштаб

C) Ірі масштаб

D) Сандық масштаб

E) Сызықтық масштаб3. Атмосфераның ең төменгі қабаты:

A) Тропосфера.

B) Стратосфера.

C) Мезосфера.

D) Термосфера.

E) Экзосфера.4. Изотерма сызықтары деп ... айтамыз.

A) қысымы бірдей нүктелерді қосатын сызықтарды.

B) температурасы бірдей нүктелерді қосатын сызықтарды.

C) биіктігі бірдей нүктелерді қосатын сызықтарды.

D) тереңдігі бірдей нүктелерді қосатын сызықтарды.

E) жауын-шашын мөлшері бірдей жерлерді қосатын сызықтарды.5. Антропогендік табиғат кешенін ата:

A) Климат

B) Өсімдіктер

C) Жануарлар

D) Бөгендер

E) Топырақ6. Қазақстанмен оңтүстігінде шектесетін елдер:

A) Ресей, Қытай, Қырғызстан

B) Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан

C) Түркменстан, Өзбекстан

D) Ресей, Иран

E) Әзербайжан, Түркменстан, Иран7. Қалпына келмейтін табиғат ресурсы

A) жер, су ресурстары

B) климаттық ресурстары

C) жел энергиясы

D) минералды ресурстары

E) орман ресурстары8. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауға мамандандырылған қалалар

A) Астана, Павлодар

B) Өскемен, Орал

C) Алматы, Орал

D) Талдықорған, Шымкент

E) Петропавл, Тараз9. Солтүстік Қазақстанда өсірілетін негізгі дақыл

A) Күнбағыс

B) Бақша дақылдары

C) Жүзім

D) Бидай

E) Күріш


10. Тундраның өсімдіктері:

A) Шырша, майқарағай

B) Мүк, қына

C) Селеу, бетеге

D) Шәмшат, балқарағай

E) Емен, жөке ағашы11. Екі рет экваторды кесіп өтетін өзен:

A) Замбези

B) Ніл

C) ЛимпопоD) Нигер

E) Конго12. Қазақстан территориясындағы Oрал тауларының жалғасы.

A) Мұғалжар.

B) Шыңғыстау.

C) Қарқаралы.

D) Ұлытау.

E) Маңғыстау.13. ЮНЕСКО өз тізіміне алған, ерекше қорғаудағы батпақты-шөлді қорықтың аты ... қорығы.

A) Қорғалжын

B) Алматы

C) Наурызым

D) Үстірт

E) Ақсу-Жабағылы14. Қазақстанның өнімін негізгі сатып алушылар.

A) Австрия, Венгрия.

B) Ресей, Қытай.

C) Бельгия, Дания.

D) Молдова, Украина.

E) Қырғызстан, Мексика.15. Үндістанда екі ресми тіл, біріншісі-ағылшын, ал екіншісін анықтаңыз.

A) Урду.


B) Парсы.

C) Сикх.


D) Пушту.

E) Хинди.16. Ірі газ қоры бар елдер:

A) Нидерланды, Германия.

B) Суринам, Гвинея.

C) Кувейт, Норвегия.

D) Украина, Франция.

E) Ресей, АҚШ.17. Украинаның көлік жүйесінің жетекші түрі:

A) Өзен


B) Тас жол

C) Темір жол

D) Әуе

E) Теңіз18. Жапонияның ірі порттары:

A) Нагосаки, Кейакюсю, Сикоку.

B) Кобе, Нагоя, Иокогама.

C) Осака, Херосима, Кагосима.

D) Сендай, Хонсю, Токио.

E) Сапперо, Ауомори, Лаканай.19. Африкадағы тұрғындары ең көп мемлекет:

A) Мали.


B) Египет.

C) Алжир.

D) Нигерия.

E) Марокко.20. Жаңа Зеландиядағы полинезиялық топқа жататын байырғы халық

A) Папуастар

B) Жаңа зеландиялықтар

C) Австралиялықтар

D) Аборигендер

E) Маорилер21. Хром және никельдің ірі кендері.

A) Атасуда.

B) Торғайда.

C) Майқайыңда.

D) Текеліде.

E) Кемпірсайда.22. Қазақстанның қай табиғат зонасында тәуліктік жоғарғы амплитуда байқалады:

A) Шөл.


B) Орманды Дала.

C) Шөлейт.

D) Табиғат зонасында тәуліктік амплитуда.

E) Дала.23. Шөлейт зонасының негізгі топырағы

A) Ашық қара қоңыр

B) Қызыл қоңыр

C) Қоңыр


D) Қызғылт

E) Қара


24. Пластмасса шығаратын зауыт салынған қала:

A) Қызылорда

B) Павлодар

C) Ақтау


D) Тараз

E) Өскемен25. Ресейде мұнай өндірудің негізгі ауданы:

A) Батыс Сібір.

B) Орталық.

C) Қиыр Шығыс.

D) Шығыс Сібір.

E) Орталық қаратопырақты.ГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ


1. Ежелгі Египеттің негізгі табиғи байлығы:

A) мыс


B) қалайы

C) қамыс


D) алтын

E) тас


2. ХІ-ХІІ ғ. Еуропадағы сәулет өнерінің үлгісі:

A) Готикалық.

B) Романдық.

C) Барокколық.

D) Антикалық.

E) Классикалық.3. “Ромео мен Джульетта” трагедиялық шығарманың авторы:

A) Ф.Рабле

B) Т.Мор

C) Диего Веласкес

D) Сервантес

E) У.Шекспир4. XVIII ғасырда Үндістанды отарлау жолында бәсекеге түскен Еуропалық державалар:

A) Испания мен Португалия.

B) Бельгия мен Нидерландия.

C) Испания мен Англия.

D) Англия мен Франция.

E) Германия мен Италия.5. 1919 ж. сәуірде Германияда Кеңес республикасы жарияланған жер:

A) Веймарда.

B) Саарда.

C) Кильде.

D) Пруссияда.

E) Баварияда.6. Осман империясы билеушісінің титулы:

A) Король

B) Сұлтан

C) Хан


D) Император

E) Әмір


7. 1921 жылы 12 қарашада Вашингтон конференциясына қатысқан елдер саны:

A) 9 ел


B) 5 ел

C) 6 ел


D) 8 ел

E) 4 ел


8. Қытайдағы 1919 жылғы «4 мамыр қозғалысының» сипаты:

A) Буржуазиялық-демократиялық.

B) Жалпыұлттық, антиимпериалистік.

C) Ұлт-азаттық.

D) Антифеодалдық.

E) Буржуазиялық.9. 1939 жылы фашистік Германия алған басқыншылық жасаған елі:

A) Ресей.

B) Польша.

C) Франция.

D) Бельгия.

E) ¦лыбритания.10. Ұлы Қытай қорғанын салдырған патша:

A) Шан Ян.

B) Чэн Тан.

C) Ван Ман.

D) У Ди.

E) Цинь Ши Хуанди.11. Игорь жорығы туралы жырда суреттелген оқиға:

A) Ресейде христиандықты енгізу.

B) Древлян көтерілісін басу.

C) Царьградқа шабуыл.

D) Хазарлармен соғыс.

E) Князьдардың қыпшақтарға қарсы шабуылы.12. 618-907 жылдары Қытайда билік жүргізген әулет:

A) Тан әулеті.

B) Суй әулеті.

C) Цинь әулеті.

D) Сун әулеті.

E) Минь әулеті.13. Машиналарды өз қиындықтарының көзі деп, оларды қиратқан ағылшын жұмысшылары:

A) Диггерлер.

B) Левеллерлер.

C) Индепендеттер.

D) Джентрилер.

E) Луддашылдар.14. Ресейде 1861 жылы басыбайлылық құқықты жою «Ережелерін» қабылдаған патша:

A) III Петр.

B) I Николай.

C) II Екатерина.

D) ІІ Александр.

E) Елизавета.15. ХХ ғ. басында Үндістандағы ұлт-азаттық қозғалыстың аса белсенді ошағы болған аймақ:

A) Белуджистан

B) Хиндустан

C) Раджпутан

D) Бенгалия

E) Орисс16. «Париж ана құдайы ғибадатханасы» мен «Күлегеш адам» романдарының авторы:

A) Р.Роллан

B) В.Гюго

C) Д.Лондон

D) Т.Драйзер

E) Б.Шоу17. Германия жерінен Ресей әскерлерінің мерзімінен бұрын шығарылған жылы:

A) 1991 ж.

B) 1992 ж.

C) 1993 ж.

D) 1994 ж.

E) 1995 ж.18. Түркия тарихында «өзгерістердің атасы» деген атпен белгілі мемлекет басшысы:

A) С.Демирель

B) Тұрғыт Озал

C) Ахмет Эджевит

D) Ахмет Сезер

E) Джемал Баяр19. Зерттеулері ғарышты игерудің теориялық мәселелерін талдауда КСРО-ны бірінші орынға шығарған ғалым:

A) Ю.Гагарин

B) Ю.Туполев

C) И.Антонов

D) А.Калашников

E) К.Циолковский20. Ежелгі Рим сенаты мүшелерінің саны:

A) 100 адам

B) 300 адам

C) 200 адам

D) 150 адам

E) 250 адам21. Ерте орта ғасырдағы Еуропада жазылған «Азаматтық құқықтар жинағы» бұл:

A) Батыс Римде қолданылған заң.

B) Византиялық заң.

C) Славяндар заңы.

D) Франктер заңы.

E) Вандал тайпаларының заңды құжаты.22. «Патша-ана» атанған императрица ІІ Екатеринаның Ресейде билік құрған жылдары:

A) 1709-1743 жылдар.

B) 1712-1746 жылдар.

C) 1762-1796 жылдар.

D) 1725-1759 жылдар.

E) 1720-1754 жылдар.23. Германияның 1929-1933 жж. экономикалық дағдарыстан шығуына ықпал еткен жағдай:

A) Шетке капиталды көп шығаруы

B) Әлеуметтік реформалар жасауы

C) Соғыс шығынын азайтуы

D) Сауда еркіндігінің енгізілуі

E) Экономиканы милитаризациялау24. Варшава Шарты Ұйымының құрылу мақсаты:

A) Шығыс Еуропа елдерінің әскери-саяси бірігуі.

B) Еуропалық елдердің өзара мәдени, ғылыми байланыс орнатуы.

C) Халықаралық жанжалдарды шешу.

D) Шекаралық мәселелерді бірігіп шешу.

E) Қарусыздану.25. 1946-1955 жж. Аргентина президенті:

A) А. Карденас.

B) С. Альенде.

C) Ф. Батиста.

D) Х. Перон.

E) Ф. Кастро.ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ


1. Өтірік болса, сақалым жұлынсын,

Қыз астындағы тырнадай.

Бәрін де осының көріп келдім,

Асыңды асшы ұрламай, – деген жолдарды кім айтқандығын табыңыз.

A) Жиренше.

B) Асан қайғы.

C) Қожанасыр.

D) Ер Төстік.

E) Алдар Көсе.2. Хан баласы ақсүйек,

Қыларың болса қылып қал.

Күндердің күні болғанда,

Бас кесермін жасырман,-деп басталатын Махамбет өлеңінің кімге арналғандығын анықтаңыз.

A) Жәнібекке.

B) Исатайға.

C) Тезек төреге.

D) Есім ханға.

E) Баймағамбетке.3. Ескендір патшаның өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартуына төмендегі мінездемелердің қайсысы сәйкес келетінін көрсетіңіз.

A) Тойымсыз, дүниеқоңыз.

B) Даңққұмар, озбыр.

C) Қанішер, жауыз.

D) Қара басының қамын ойлаушы.

E) Мақтаншақ, даңғой.4. Үкілі Ыбырайдың туған жерін белгілеңіз.

A) Жамбыл облысы Шу ауданы Ақтөбе ауылы.

B) Ақмола облысы Көкшетау уезіне қарасты №5 ауыл Сандыбай бұлағы.

C) Шығыс Қазақстан облысы Мақаншы ауданы Бақты ауылы.

D) Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Күлтөбе-Маманай ауылы.

E) Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Қоскөл ауылы.5. Жамбыл Жабаевтың дүниеге келген, дүниеден өткен жылдарын көрсетіңіз.

A) 1843-1943.

B) 1846-1945.

C) 1844-1942.

D) 1845-1946.

E) 1847-1944.6. М.Әуезовтің Қазақ ұлттық театрының шымылдығын тұңғыш ашқан пьесасын атаңыз.

A) “Түнгі сарын”.

B) “Еңлік-Кебек”.

C) “Айман-Шолпан”.

D) “Абай”.

E) “Қаракөз”.7. Табиғат құбылыстарын жандандырып, кісі кейпінде суреттеу тәсілі қалай аталатынын табыңыз.

A) Кейіптеу.

B) Ауыстыру.

C) Шендестіру.

D) Мегзеу.

E) Кішірейту.8. Олжас Сүлейменовтің туған жылы мен туған жерін табыңыз.

A) 1935 жылы Батыс Қазақстан облысы Жымпиты ауданында

B) 1942 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар өңірінде

C) 1935 жылы Атырау облысы Теңіз ауданы Қошалақ ауылында

D) 1931жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылы

E) 1936 жылы Алматы қаласында9. «Алмас қылыш», «Жанталас», «Қаһар» кітаптарының авторын табыңыз.

A) С.Жүнісов.

B) М.Мақатаев.

C) С.Сматаев.

D) Ә.Кекілбаев.

E) І.Есенберлин.10. “Ер Тарғын” жырындағы Қартқожақты райынан қайтарған аруды белгілеңіз.

A) Ақжүніс.

B) Гүлбаршын.

C) Құртқа.

D) Қаракөзайым.

E) Назым.11. Қалқаман батыр қай жыраудың әкесі екенін белгілеңіз.

A) Доспамбеттің.

B) Асан қайғының.

C) Жиембеттің.

D) Шалкиіздің.

E) Бұқар жыраудың.12. Етегін ақ көйлектің алтындаған,

Ажарың ақ жамбыдай жарқылдаған … ” – деген үзінді Ақан серінің қай өлеңінен алынғандығын көрсетіңіз.

A) “Жайықтың ақ түлкісі”.

B) “Құлагер”.

C) “Заман адамы”.

D) “Ақ көйлек”.

E) “Асыл мен жасық”.13. Шәкәрім аударған шығарманы табыңыз.

A) “Дубровский”.

B) “Ревизор”.

C) “Евгений Онегин”.

D) “Асауға тұсау”.

E) “Обломов”.14. Қасым Аманжолов кім, дұрысын табыңыз.

A) Сатирик.

B) Ақын.

C) Актер.

D) Жұмысшы.

E) Жазушы.15. «Шығыстан сызылып таң келеді. Мен немісті өлтіруге жөнелдім»,- деп жазған Шығыс ұлы кім екенін табыңыз.

A) Қ.Аманжолов.

B) Ж.Саин.

C) Б.Момышұлы.

D) Қ.Қайсенов.

E) Б.Бұлқышев.16. М.Әуезовтің «Адамдық негізі-әйел» деген тұңғыш мақаласы қашан жазылғанын табыңыз.

A) 1915 ж.

B) 1916 ж.

C) 1919 ж.

D) 1917 ж.

E) 1918 ж.17. Ғ.Мұстафиннің тұңғыш кітабы ²Ер Шойынның² көтерген тақырыбын көрсетіңіз.

A) Қала тұрмысы.

B) Өндіріс тақырыбы.

C) Ауыл өмірі, кедейдің сана-сезімі, таптық күрес.

D) Соғыстан кейінгі қалпына келтіру кезіндегі тіршілік.

E) Өнер адамдарының қиын да күрделі тағдыры.18. Диалог дегеніміздің не екенін табыңыз.

A) Шығарма кейіпкерлерінің өзара кезектесе сөйлесуі.

B) Кейіпкердің мінезін, дүниеге көзқарасын суреттеу.

C) Әдеби шығарманың оқиғасын желілі түрде көркемдеп әңгімелеу.

D) Сөздерді қарама-қарсы мағынада, кекесін мағынасында қолдану.

E) Табиғат көркін суреттеу.19. Төлеген Айбергеновтің қазақ өлеңінің құрылысына енгізген жаңалығын анықтаңыз.

A) 6-7 буынды өлеңдер

B) 8 буынды өлеңдер

C) 11 буынды өлеңдер

D) 16-17 буынды өлеңдер

E) 18-19 буынды өлеңдер20. Көне дәуірдегі тіл білімінің басты салалары бойынша теориялық тұрғыдан құнды түйіндер жасаған ғылыми еңбекті белгілеңіз.

A) «Құтты білік».

B) «Диуани хикмат».

C) «Диуани лұғат ат-түрк».

D) «Хибатул-хақайық».

E) «Қисса-сул әнбия».21. Қостанай уезіндегі сауаттылық мәселелерін қозғайтын А.Байтұрсыновтың мақаласын көрсетіңіз.

A) «Қазақ өкпесі».

B) Қазақша оқу жайы.

C) Қазақтың бас ақыны.

D) «Оқу жайы».

E) Тәні саудың жаны сау.22. Терлікбай, Ермек, Мүслима деген кейіпкерлер С.Сейфуллиннің қандай шығармасында кездестінін анықтаңыз.

A) ’’Жер қазғандар’’.

B) ’’Жемістер’’.

C) ’’Бақыт жолына’’.

D) ’’Қызыл сұңқарлар’’.

E) ’’Тар жол, тайғақ кешу’’.23. І.Жансүгіров қай өлеңінде аллегориялық кейіптеу әдісін пайдаланғанын табыңыз.

A) «Ит-ай».

B) «Өзіме»

C) «Жазғы таң».

D) «Октябрь күні».

E) «Тас».24. ’’Мұсылмандық белгісі’’, ’’Әкесінен хат’’, ’’Садақбайға’’ деген өлеңдердің авторын көрсетіңіз.

A) Б.Майлин.

B) С.Дөнентаев.

C) Б.Өтетілеуов.

D) М.Сералин.

E) Ы.Алтынсарин.25. C.Мұқановтың драматургия саласындағы еңбегін табыңыз.

A) “Ботагөз”.

B) “Сырдария”.

C) “Балуан Шолақ”.

D) “Теміртас”.

E) “Ш.Уәлиханов”.ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


АҒЫЛШЫН ТІЛІ


1. «I» әріпі бірінші буындағы түрде тұр

A) girl


B) third

C) silent

D) fix

E) trip


2. Берілген сөздің бірлігін табыңыз.

mother


A) country

B) town


C) village

D) city


E) land

3. “an” артиклі мына сөзбен жазылады:

A) window

B) orange

C) book


D) desk

E) yard


4. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

Who has taken my pen? - … .

A) I.

B) Her.


C) His.

D) Me.


E) My.

5. Есімдікті қойыңыз.

There aren't ... easy ways of learnіng a foreіgn language.

A) some.

B) no.


C) the.

D) nothіng.

E) any.


6. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

Ship


A) Shipes.

B) Ships.

C) Ship.

D) Shippes.

E) Shipies.


7. Сөйлемдi толықтырыңыз

This isn’t my book.It is…

A) my brother’

B) my brothers’es

C) my brother

D) mine brother’s

E) my brother’s


8. Сөйлем Present Indefinite-те толықтырыңыз.

She ... to sing a song.

A) likes

B) is liking

C) am like

D) are like

E) like


9. Дұрыс жауапты таңдаңыз:

What is the national sport in America?

A) football.

B) baseball.

C) rugby.

D) tennis.

E) soccer.10. Берілген әріптерден дұрыс құралған сөз табыңыз.

c, h, a, t, c.

A) tcach.

B) chact.

C) catch.

D) ctach.

E) chatc.


11. “Жеке меншік мектептер” аударыңыз:

A) Primary schools

B) Infant schools

C) Junior schools

D) Private schools

E) Boarding schools12. "Саяхат" тақырыбына байланысты сөз:

A) Carrіage.

B) Subject.

C) Cabbage.

D) Anіmals.

E) Page.13. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:

Бүгінгі істі ертеңге қалдырма.

A) Fortune favours the brave.

B) Every dog has іts day.

C) Custom іs a second nature.

D) Are kіlled the cat.

E) Never put off tіll tomorrow what you can do today.


14. Дұрыс предлогты таңдаңыз:

How much money does your family spend … food each month?

A) on


B) at

C) from


D) by

E) in


15. Зат есімнің жасалу жалғауы:

A) -able.

B) -іng.

C) -al.


D) -ful.

E) -less.16. Future in the Past-тағы сөйлем

A) We took Jane some flowers

B) Mother said that she would help me

C) We had a good time at the party yesterday

D) He showed me his injured hand

E) I never see them nowadays17. Дұрыс жауапты таңдаңыз:

Unfortunately we haven’t got …

A) chairs enough for the guests

B) enough for the guests chairs

C) enough chairs for the guests

D) for the guests enough chairs

E) chairs for the guests enough18. Дұрыс нұсқасы

I think everything will be o’k.I don’t think..any problems

A) are there

B) is there

C) there won’t

D) there wasn’t

E) there are


19. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:

Іt’s no use (worry) about іt.

A) to worryіng

B) to been worrіed

C) worry

D) to worry

E) to have worrіed


20. Берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді көрсетіңіз.

Darіng.


A) gradual.

B) real.


C) tіmіd.

D) dear.


E) іmagіnary.

21. "Fruіt" немесе "fruіts": қай сөйлемде дұрыс қолданылған?

A) Would you lіke fruіts or cheese?

B) Do you prefer fresh or tіnned fruіt?

C) Bananas are fruіts, potatoes are not.

D) We need to buy fruіts and vegetables.

E) Many fruіt taste sweet: pears, peaches and others.22. Берілген саннан реттік сан есім жасаңыз

‘’365’’


A) three hundred sixty-fifth

B) three hundred and sixty-fifth

C) three hundred and sixty-fiveth

D) three hundred and sixty-five

E) three hundred and sixty-fivth


23. Тиісті модальды етістікпен тіркесті қойыңыз:

І’m afraіd І ... to your party next week.

A) could gone

B) wіll can gone

C) can’t go

D) can go

E) couldn’t go


24. Сөйлемді тиісті тұйық етістігі есімшесі, герундийі бар нұсқасымен немесе олардың тиісті конструкцияларымен ауыстырыңыз:

They saw a man near the wіndow. He was readіng a newspaper.

A) He was readіng a newspaper when they entered the room.

B) Near the wіndow they saw a man readіng a newspaper.

C) Readіng newspapers іs not dіffіcult for the man.

D) Near the wіndow they were readіng a newspaper.

E) Іt was necessary for the man to read a newspaper.


25. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:

People from Europe began to settle іn Amerіca many years ago. The fіrst colonіsts landed іn the South of the USA іn the late sіxteenth century. They called the place Vіrgіnіa. But these people dіd not lіke lіvіng there and they went back to England. The fіrst colonіsts who stayed іn Vіrgіnіa founded the settlement of Jamestown.

Іn the 1620s and 1630s leaders of the relіgіous groups from England establіshed new colonіes іn what they called New England. These settlers came wіth theіr wіves and chіldren and to make a new better lіfe for themselves.

Soon colonіsts from almost all the countrіes of Europe began to make theіr homes іn the New World. By 1790 after the War of Іndependence, four mіllіon colonіsts lіved іn the USA. Only half of them spoke the Englіsh language.

Мәтінге тақырып таңдаңыз:

A) Amerіca and Europe.

B) From the hіstory of Amerіca.

C) Cіtіzens of Jamestown.

D) New England.

E) Colonіsts іn Vіrgіnіa.АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет