ҚҰбыр өндірісінің технологиясыДата29.06.2016
өлшемі182 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия машинажасау және көлік факультеті

Металлургия кафедрасыҚҰБЫР ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулықтар


Павлодар


Әдістемелік нұсқаулықтар
СО ПГУ 7.18.1/06


БЕКІТЕМІН

ОЖ проректор

_____________ Н.Э. Пфейфер

«___»_________201__ж


Құрастырушы: аға оқытушы, магистр Маздубай А.В.


Металлургия кафедрасы
Пәнді оқыту бойынша

әдістемелік нұсқаулықтар
«Құбыр өндірісінің технологиясы»
050709 «Металлургия» мамандығының тәлімгерлері бойынша
Металлургия кафедрасының мәжілісінде ұсынылған

«_____»______________201__ж., хаттама №__


Кафедра меңгерушісі ____________________ М.М. Сүйіндіков

(қолы)
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған


«____»______________201__ж., хаттама №____


ОӘК төрағасы_________________ Ж.Е. Ахметов


(қолы)
КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы _______________ Тоқтағанов Т.Т. «__»______201_ ж.Мазмұны
Кіріспе 4

1 Пән бағдарламасы 5

2 Бақылау тапсырмалары 7

3 Бақылау сұрақтары 9

4 Әдебиет 11

Кіріспе
Пәнді зерттеу міндеттері болып келеді: жапсарсыз және жікті болат құбырлар өндірісінің негізгі тәсілдерімен, оларды пайдалану саласымен, сонымен қатар құбырлар сапасын бақылаудың қазіргі әдістерімен, жаңа технологияларды құрастыру бойынша қаржылық жобалардың нәтижелілігін бағалауымен таныстыру.

Пәнді зерттеу міндеттері болып келеді: жапсарсыз және жікті болат құбырлар өндірісінің негізгі тәсілдерімен, оларды пайдалану саласымен, сонымен қатар құбырлар сапасын бақылаудың қазіргі әдістерімен, жаңа технологияларды құрастыру бойынша қаржылық жобалардың нәтижелілігін бағалауымен таныстыру.

Пәнді зерттеу барысында студент білуі керек:

- құбыр өндірісінің қазіргі технология негіздерін;

- технологияның және жабдықтың жеке түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін;

- құбыр өндірісінің технологияларын жетілдіру бағыттарын және болашағын.

Пәнді зерттеу барысында студент икемдену керек:

- жабдық пен әбзелдің нәтижелі жұмысы үшін тиімді технологияларды таңдау;

- өндірістің және шығарылатын өнім сапасының технико-экономикалық талдауын өткізу.

Пән 050709 «Металлургия» мамандығының мемлекеттік компонентіне кіреді.

Берілген пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді зерттегенде алған білімдер, икемдер және дағдылар қажетті: физика, химия, математика, мамандыққа кіріспе, материалтану және КМТ, бойлық илем және құбыр өндірісі кезіндегі үдерістер теориясы, материалдар кедергісі, бөлімдер: беріктікке есептер, қатандық және тұрақтылық, электротехника: барлық бөлімдері, гидравлика және гидропневможетек: барлық бөлімдері, материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, бөлімдері: конструкциялық беріктік және оларды жоғарлату жолдары, машинажасау материалдары.

Пәнді зерттеген кезде алынған білімдер, икемдер және дағдылар дипломдық жобаны орындауды меңгеру үшін қажетті.

Әдістемелік нұсқаулықтар пәннің типтік және жұмыстық бағдарламаларының негізінде құралған.


1 Пән бағдарламасы
Тақырып 1. Жіксіз және пісіру құбырлары. Құбыр бұйымдарын адамзатпен пайдалану тарихы. Құбыр өндірісінің озық технологиялары.

Тақырып 2. Жапарсыз құбырлар өндірісінің жалпы сұрақтары.

Жапарсыз құбырлар өндірісінің жалпы сұрақтары.

Құбырлар жіктемесі, стандарттар және сыңау әдістері. Технологиялық үдерісі құрылымы. Құбырларды өндіру тәсілдерінің сипаттамсы. Жапарсыз құбырларды өндіру үшін алғашқы дайындамалар. Алғашқы дайындамалардың ақаулары және оларды жою тәсілдері.

Тақырып 3. Автоматты орнақпен агрегаттарда құбырларды өндіру технологиясы

Құрал-жабдықтың құрамы және орналасуы. Құбыр өндірісінің технологиялық үдерісі. Илемдеу кестесінің есебі және орнақтарды жөңдеу. Технологиялық аспаптарды мөлшерлеу. Жапарсыз құбырлар сапасы.Тақырып 4. Үздіксіз орнақпен агрегаттардағы құбырлар өндірісі.

Құбыр өндірісінің технологиялық үдерісі. Үздіксіз және құбыр шешу орнақтарының жөңдеуін басқару. Илемдеу кестесінің есебінің әдістемесі. Аспапты мөлшерлеу есебі және үздіксіз құралбілікті орнақтардың илемдеудің жылдамдық режімін есептеу. Құбырлар ақауларының негізгі түрлері және оларды жою әдістері.Тақырып 5. Пилигримді орнақпен агрегаттардағы құбырлар өндірісі.

Құбыр өндірісінің технологиялық үдерісі. Құбырлардың деформация режімі ж»не илемдеу кесетесінің есебі. Технологиялық аспаптарды мөлшерлеу есебі: қобылау баспалдақтар аспаптарын мөлшерлеу; элонгатор – орнақ аспаптарын мөлшерлеу; пилигримді орнақтардың технологиялық аспаптарын мөлшерлеу.Тақырып 6. Баспалауларда дайындамалар мен құбырларды қобылау.

Үдерістің теориялық негізі. Құбырларды баспалау және негізгі сипаттамалар. Құбырларды баспалау кезінде операциялардың тізбектілігі. Баспалау кезіндегі ақау түрлері және олардың алдын алу тәсілдері: бастапқы металдың сапасы үшін ақаулар; баспалау барысында пайда болған, ақаулар; құбырлардың геометриялық өлшемдерінің өзгеруін шығаратын, ақаулар.Тақырып 7. Пісіру құбырлар өндірісінің жалпы сұрақтары.

Техникалық талаптар және пісіомелі құбырлар сортаменті. Қалыптау және пісіру үшін бастапқы дайындамаларды дайындау. Дайындамалар және құрал-жабдықтар сипаттамасы. Пісіру құбырларын өндіру үшін металға негізгі талаптар. Құбыр сапасын жақсарту негізі ретінде таспаға талаптар. Бастапқы дайындама сапасы.Тақырып 8. Пісіру құбырлар өндірісінің және ТЭС линиясындағы пішіндердің технологиялық дайындамасы.

Құбырлар мен пішіндердің үздіксіз пішін өзгерту үдерісінің негізгі теориялық ережелері. Құбыр дайындамасына оның үздіксіз қорамалау кезінде жолақтың кернеулі-деформацияланған күйін есептеу әдістемесі. Құбыр дайындамасының серіппесізденуін анықтау әдістемесі. Технологиялық аспаптар өлшемінің және мөлшерлеунің есебі. Пісірме құбырларының ақаулары және оларды жою әдістері. Құбырларды мөлшерлеу және кесу кезіндегі ақаулар.2 Бақылау тапсырмалары
Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгерге керек:

 • Дәріс конспекттері мен кітаптар бойынша дәріс тақырыптарын оқып білуге;

 • СОӨЖ орындап қорғау;

 • Зертханалық және тәжірибелік жұмыстарды орындау;

 • №1 және №2 межелік бақылауды тапсыру;

 • Емтиханды тапсыру.


Зертханалық жұмыстардың мазмұны


ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ

п/п

Тақырып атауы

Мазмұны


Бақылау түрі

1

2

3

4

2

Жапарсыз және пісіру құбырлар өндірісі.

Зертханалық жұмыс №1. Негізгі технологиялық параметрлер және оларды анықтау әдістері.


Зертх. жұмысты орындап тапсыру

3

Автоматты орнақпен құбыр илемдеу агрегаттары (ҚИА)

Зертханалық жұмыс №2. Илемдеу кестесінің есептері және орнақтарды жөңдеу

Зертханалық жұмыс №3.

Технологиялық аспаптарды мөлшерлеу.


Зертх. жұмысты орындап тапсыру

5

Үздіксіз және пилигримді орнақтармен құбыр илемдеу агрегаттары

Зертханалық жұмыс №4 Илемдеу кестесін есептеу әдістемесі және деформациялау режімі

Зертханалық жұмыс №5.

Аспапты мөлшерлеу және илемнің жылдамдық режімін есептеу


Зертх. жұмысты орындап тапсыру


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ

п/п

Тақырып атауы

Мазмұны


Бақылау түрі

1

2

3

4

2

Жапарсыз және пісіру құбырлар өндірісі

Тәжірибелік жұмыс №1.

Негізгі технологиялық параметрлер және оларды анықтау әдістері
Тәжіриб. жұмысты орындап тапсыру

3

Автоматты орнақпен құбыр илемдеу агрегаттары (ҚИА)

Тәжірибелік жұмыс №2.

Илемдеу кестесінің есептері және орнақтарды жөңдеу

Тәжірибелік жұмыс №3.

Технологиялық аспаптарды мөлшерлеуТәжіриб. жұмысты орындап тапсыру

5

Үздіксіз және пилигримді орнақтармен құбыр илемдеу агрегаттары

Тәжірибелік жұмыс №4.

Илемдеу кестесін есептеу әдістемесі және деформациялау режімі

Тәжірибелік жұмыс №5.

Аспапты мөлшерлеу және илемнің жылдамдық режімін есептеуТәжіриб. жұмысты орындап тапсыру

7

Пісірме құбырларын өндіру

Тәжірибелік жұмыс №6.

Құбырлар мен пішіндердің үздіксіз пішін өзгерту үдерісі

Тәжірибелік жұмыс №7.

Қорамалау біліктердің бір радиусты, сопақшалы және екі радиусты мөлшерлеу параметрлеріТәжіриб. жұмысты орындап тапсыру


СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

1

Зертханалық және тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Конспект

Сабаққа қатысу

2

СӨЖ орындау

Реферат

Тапсыру және қорғау

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқып білу

Конспект

Тапсыру

4

Бақылау шараларына дайындалу
МБ1, МБ2Тәлімгерлерге өз бетімен зерттеуге шығарылған, тақырыптар тізімі
1 Тақырып – Үшбілікті жаю орнағымен агрегаттарда құбырлар өндірісі. Құбырлар ақауының түрлері және олардың алдын алу тәсілдері.

Ұсынылатын әдебиет: [1, с. 186 – 217]

2 Тақырып – Қобылау орнақтың жұмыс біліктерінің тозу заңдылығы және оның беріктігін жоғарлату жолдары. Біліктің тозуының құбырлар сапасына әсері.

Ұсынылатын әдебиет: [4, с. 192 – 203]

3 Тақырып – Үдерістің ерекшеліктері және қобылау орнағының деформациялау ошағы. Металдың кернеулі жағдайы.

Ұсынылатын әдебиет: [7, с. 39 – 52]

4 Тақырып – Дайындамаларды қобылаудың энергокүштік параметрлері. Қобылау орнағының конструкциясы.

Ұсынылатын әдебиет: [7, с. 59 – 72]

5 Тақырып – Суықдеформацияланған құбырлар өндірісі.

Ұсынылатын әдебиет: [1, с. 563 – 580]

6 Тақырып – Радиалды-ығысу илемі.

Ұсынылатын әдебиет: [3, с. 297 – 317]

7 Тақырып – Квадрат дайындамаларының баспалаубілікті қобылау және элонгатор орнақтарында жаю.

Ұсынылатын әдебиет: [7, с. 77 – 88]

8 Тақырып – автоматты орнақтың дөңгелек мөлшерлегішінде құбырларды илемдеу

Ұсынылатын әдебиет: [7, с. 117 – 131]

9 Тақырып – Сымдаумен құбырлар өндірісі.

Ұсынылатын әдебиет: [1, с. 599 – 624]

10 Тақырып – дайындаманың орталық аймағының деформация ерекшеліктері. Металдың орталық бұзылуына икемділігіне құралбіліктің әсері.

Ұсынылатын әдебиет: [3, с. 151 – 167]
3 Бақылау сұрақтары


 1. «Құбыр илемдеу орнағы» түсінігіне қандай жабдықтар кіреді?

 2. Құбыр илемдеу орнағының негізгі жабдығы деген не?

 3. Құбыр илемдеу орнағының қосымша жабдығы деген не?

 4. Құбыр илемдеу орнағының механизмі мен агрегаттар басты сызық және ағынды технологиялық сызықтан тұрады. Басты сызықта жабдықтарды құру үшін дұрыс тізбекті қалай ораластыру керек?

 5. Құбыр илемдеу клетьтің біліктерін жетектеу үшін айнымалы және тұрақты тогы электрқозғауыштарды қолданады. Қашан айнымалы тогы бар электрқозғауыштарды қолданады?

 6. Құбыр илемдеу клетьтің біліктерін жетектеу үшін айнымалы және тұрақты тогы электрқозғауыштарды қолданады. Қашан тұрақты тогы бар электрқозғауыштарды қолданады?

 7. Құбыр илемдеу клетьтің біліктерін жетектеу үшін айнымалы және тұрақты тогы электрқозғауыштарды қолданады. Қашан жетекте редуктор және тісті дөңгелекті клеть болмайды?

 8. Құбыр илемдеу орнағында тісті дөңгелекті клетьті не үшін қолданады?

 9. Құбыр илемдеу орнағында редуктор не үшін қолданылады?

 10. Құбыр илемдеу орнағының басты сызығында универсальді шарнирлер және тісті шпиндельдер қолданылады. Универсальді шпиндельдер қалай қолданылады?

 11. Құбыр илемдеу орнақтың басты сызығында универсальді шарнирлер және тісті шпиндельдерді қолданылады. Тісті шпиндерлер қалай қолданылады?

 12. Құбыр илемдеу орнақтың басты сызығында көбіне резеңкелі балонда тісті муфты мен иілімді муфтар қолданады. Тісті муфтар қалай қолданады?

 13. Құбыр илемдеу орнақта жұмыс клеткалары деген не?

 14. Құбыр илемдеу клетьтерінің негізгі элементтері орнағы, білік, мойынтректі төсеніштер, басымалы винт және біліктің тең орналасуы. Жұмыс клетьтерінің орнағы нені қарастырады?

 15. Ағынды технологиялық сызықтардың агрегаты мен механизмін екі топқа бөледі: транспорттық және өңдеулік. Транспортық топтың металл кесек жүргіш орын ауыстыру әдісін айтып беріңіз.

 16. Ұшпа қайшыларды (ұшпа кезінде кесу) металл қозғалысының жылдамдығы үлкен болғанда кесу үшін қолданады. Сұраныста барабандық және планетарлық ұшпа қайшылары. Барабандық ұшпа қайшылардың жұмыс істеу тәртібін айтыныздар.

 17. Металлдарды түзетудің келесі тәсілдері – майыстыру, созу және көп емес соғымдаумен илемдеу болады (дрессировкамен). Дрессировкамен өңдеу процессін айтып беріңіздер?

 18. Илемдеулер өнімдерінде агрегаттық термиялық өңдеу технологиялық процесстері маңызды орын алады; сорттық илемдерді өңдеу термиялық процесстерінің технологиялық принциптерін көрсетіңдер.

 19. Илемдеулер өнімдерінде агрегаттық термиялық өңдеу технологиялық процесстері маңызды орын алады. өңдеу сызықтарының ағындарында іске асырылатын операцияларды көрсетіңдер.

 20. Илемдеулер өнімдерінде агрегаттық термиялық өңдеу технологиялық процесстері маңызды орын алады. сызықтағы арматуралық болатты жабдықтау тенологиясын көрсетіңдер.

 21. Илем өндірісінің технологиялық сұлбасы дегенімізне?

 22. Кесектегі болат және балқымаларды жалпы белгілері,яғни химиялық құрамы, тағайындалуы, қышқылсыздандыру және тік, көлденең қима пішіндері бойынша жіктеледі.Химиялық құрамы бойынша жіктеу дегеніміз не?


4 Әдебиет
4.1 Негізгі әдебиет

 1. Технология трубного производства: Учебник для вузов / В.Н. Данченко, А.П. Коликов, Б.А. Романцев, С.В. Самусев. – М.: Интермет Инжиниринг, 2002. – 640 с: ил.

 2. Целиков А.И,, Полухин П.И. и др. Машины и агрегаты металлургических заводов, М.: Металлургия, 1988 т.1, 415с., т.2, 328с.

 3. Суворов П.Н. Обработка металлов давлением – М.: Металлургия, 1988, 386с.

 4. Технология винтовой прокатки. Потапов И. Н., Полухин П. И. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Металлургия, 1990. 344 с.

 5. Сержанов Р.И. Методические указания по дисциплине «Техно-логия прокатного производства». – Павлодар, ПГУ, 2008. – 45с.


4.2 Қосымша әдебиет

6. Данченко Н. С. Технология трубного производства – М.: Интермет Инжиниринг, 2005. – 478с.

7. Шевакин Ю.Ф. Производство труб – М.: Интермет Инжиниринг, 2005. –

8. Давильбеков Н.Х. Оборудование прокатных цехов - Алматы, 2003, - 230с.9. Сержанов Р.И., Богомолов А.В. Методические указания по дисциплине «Машины для обработки металлов и сплавов давлением». – Павлодар, ПГУ, 2005. – 25с.

 1. Зимовец В.Г., Кузнецов В.Ю. Совершенствование производства стальных труб. – М.: МИСиС. 1996. – 480 с.

 2. Чикалов С.Г. Производство бесшовных труб из непрерывнолитой заготовки. – Волгоград: Комитет по печати и информации, 1999. – 416 с.

Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах. Том IV-5 Машины и агрегаты металлургического производства. – М.: Машиностроение, 2004 – 912 с.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет