Филология факультетіДата10.06.2016
өлшемі115 Kb.
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті

Филология факультеті

Қазақ тілі теориясы және әдістемесі кафедрасы

Филология ғылымдарының докторы, профессор

Атабаева Мереке Сатылғанқызы 1. Атабаева М. С. Қазақ тілін екінші мамандық ретінде оқытуда ұлттық тәрбиеге байланысты материаларды меңгертудің тиімділігі // «Халық педагогикасы мен психологиясы дәстүрлерінің оқу тәрбие ісіне қолданылуы»: республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 1992. – 112-114 б.

 2. Атабаева М. С. Орыс тілді топтарда ауыз әдебиеті материалдарын пайдаланудың қажеттілігі // Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 1992. – 28-31 б.

 3. Атабаева М. С. Орыс тілді топтарда студенттердің тіл байлығын дамыту жолдары// «Қазақ тілін үйретуге байланысты жетілдірілген әдістемелерді меңгерту»: республикалық оқу-методикалық конференция тезистері. – Алматы, 1993. – 66-67 б.

 4. Атабаева М. С. Қазіргі қазақ тілі. Сырттан оқушыларға арналған жаттығулар жинағы. – Алматы: ҚазМХҚжӘТУ, 1999. – 37 б.

 5. Атабаева М. С. Қазақ тілі. 9 сынып / М. Атабаева, Р. Әмір. – Алматы, 2000. – 224 б.

 6. Атабаева М. С. Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы. 5-9 сыныптар. – Алматы: Білім, 2000. – 192 б.

 7. Атабаева М. С. Іскерлік қазақ тілі / М. С. Атабаева, Н. Мухамадиева, Р. Ибраева. – Алматы: «Ценные бумаги», 2000. – 134 б.

 8. Атабаева М.С. Пунктуацияны оқытудың кейбір мәселелері // Қазақ тілі – мемлекеттік тіл: республикалық ғылыми-практикалық конференция. – Алматы: ҚазМХҚжӘТУ, 2001. – 177-182 б.

 9. Атабаева М. С. Пунктуация қиындықтары // Мәдениетаралық коммуникация және аударманың көкейтесті мәселелері: халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Алматы: ҚазМХҚжӘТУ, 2001. – 135-136 б.

 10. Атабаева М. С. Пунктуацияны оқытудың теориялық негіздері // Қазақстан Республикасындағы жалпы орта білім беруді дамытудың тенденциялары мен мәселелері: Халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары. – Алматы, 2002. – 189-191 б.

 11. Атабаева М. С. Қазақ тілі. Әдістеме. 9-сынып / М.С.Атабаева, Ш. Есмағамбетова. – Алматы, 2002. – 88 б.

 12. Атабаева М. С. Диктанттар жинағы. 11-сынып. – Алматы: Мектеп, 2002. – 68 б.

 13. Атабаева М. С. Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуға арналған оқулықтар мен оқу құралдарының қазіргі жағдайы // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде. – 2003. – №59. – 23 б.

 14. Атабаева М. С. Диалектілік сөз мағынасы. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1996. – 116 б.

 15. Атабаева М.С. Түбі бір түркі тілдеріндегі диалектаралық байланыстар // Шоқан тағылымы: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 2002. – Көкшетау, 2002. – Т. 2. – 192-195 б.

 16. Атабаева М. С. Тұрмыстық лексиканың этномәдени көріністері // Қазақстан Республикасы ғаламдық мәдениетаралық кеңістікте: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 23-24 қазан 2003. – Алматы, 2003. – 411-415 б.

 17. Атабаева М. С. Диалектілік лексиканы этнолингвистикалық тұрғыда зерттеудің бағыттары // С.Аманжолов және қазіргі қазақ филологиясының өзекті мәселелері". Хаалықаралық ғылыми-теориялық конференция. 25-26 қараша, 2003. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 74 б.

 18. Атабаева М. С. Қазақ тілі диалектілік лексикасының түркі тілдері әлеміндегі орны // Мәдениетаралық қатысым мен қазақ, орыс филологиясының өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 24-30 қазан 2004 ж. – Алматы: ҚазМемҚызПИ, 2004. – Т. 1. – 265-271 б.

 19. Атабаева М. С. Қазақ тілі диалектілік лексикасы және әдеби норма // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Филология сериясы = Вестник. КазНПУ имени Абая. Филологическая серия. – 2004. – №4 (10). – 3-6 б.

 20. Атабаева М. С. Қазақ тілі диалектілік лексикасының өзіндік ерекшелігі // Хабаршы. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ. Филология сериясы = Вестник. КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Филологическая серия. – 2004. – №4 (7). – 22-26 б.

 21. Атабаева М. С. Диалектілік лексиканың эмоционалды-экспрессивті мәні // «Тіл – Адам – Мәдениет». ҚазХҚжӘТУ. Республикалық ғылыми-практикалық конференция. 27 мамыр 2004 ж. – Алматы, 2004. – 331-337 б.

 22. Атабаева М. С. Диалектілік лексиканың жалпытүркілік кірме қабаты және оның этнолингвистикалық мәні // Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ хабаршысы. Шығыстану сериясы = Вестник. КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Серия востоковедения. – 2004. – №1. – 56-63 б.

 23. Атабаева М. С. Диалектілік лексикадағы монғол тілінен енген сөздер // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2004. – №6. – 122-128 б.

 24. Атабаева М. С. Диалектілік лексиканың жалпытүркілік қабаты мәселесі // Қазақ тілі тарихы мәселелері: Филология ғылымдарының докторы, профессор Ғ.Қалиевтің 75 жылдық мерейтойына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. 22 қазан 2004 ж. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004. – 29-36 б.

 25. Атабаева М. С. Диалектілік сөз, диалектілік лексика және оның көлемі мәселесі // Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ хабаршысы. Шығыстану сериясы = Вестник. КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Серия востоковедения. – 2004. – №1(1). – 47-56 б.

 26. Атабаева М.С. Диалектілік лексикадағы жалпытүркілік кезеңнің іздері // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2004. – №12. – 121-127 б.

 27. Атабаева М. С. Жалпытүркілік кезеңдегі этнолингвистикалық жағдай // әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің хабаршысы. Филология сериясы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – 2004. – №8 (80). – 115-118 б.

 28. Атабаева М. С. Аймақтық лексиканың бастау – көзі // С. Торайғыров атындағы ПМУ хабаршысы. Филология сериясы = Вестник ПГУ им. С. Торайгырова. Серия филологическая – 2004. – №4. – 162-169 б.

 29. Атабаева М. С. Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы. 2-басылым. Көмекші құрал / М. С.Атабаева. – Алматы: Білім, 2004. – 193 б.

 30. Атабаева М. С. Қазақ тілі: Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық / М.С.Атабаева, Р.Әмір. – Алматы: Мектеп, 2005. – 240 б.

 31. Атабаева М. С. Қазақ тілі. 9-сынып. Әдістемелік нұсқау / М.С.Атабаева, Р. Әмір. – Алматы: Мектеп, 2005. – 88 б.

 32. Атабаева М. С. Жаңа буын оқулығы бойынша күнтізбелік үлгі жоспар // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2005. – №8. – 109-116 б.

 33. Атабаева М. С. Сөйленістер жүйесіндегі туынды сөз мәселесі // Ұлт тағылымы = Достояние нации. – 2005. – № 3. – 292-297 б.

 34. Атабаева М.С. Түркі тілдері классификациясындағы қазақ тілінің орны // Ақиқат. – 2005. – № 4. – 43-49 б.

 35. Атабаева М. С. Сөйленістер лексикасындағы араб және иран тілдерінен енген сөздер // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия востоковедения. – 2005. – №1(30). – 60-65 б.

 36. Атабаева М. С. Сөйленістер жүйесіндегі фразеологиялық тіркестер табиғаты // ҚР ҰҒА-ның хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы = Известия НАН РК. Филологическая серия. – 2004. – №5-6 (246). – 46-52 б.

 37. Атабаева М. С. Сөйленістер лексикасындағы синтетикалық сөзжасамның ерекшеліктері // Тілтаным. – 2005. – №2 (18). – 13-18 б.

 38. Атабаева М. С. Сөйленістер лексикасының фразеологиялық қабаты // Ұлағат. – 2005. – № 1. – 103-110 б.

 39. Атабаева М. С. Конверсиялық тәсіл арқылы жасалған жергілікті ерекшеліктер // Шоқан тағылымы – 10: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 25-26 сәуір 2005 ж. – Көкшетау, 2005. – Т. 4. – 312-119 б.

 40. Атабаева М. С. Аналитикалық сөзжасам – диалектілік лексиканы байытудың бір көзі // Қазақ тіл білімінің мәселелері және оқыту әдістемесі: Профессор Р.С.Әмірдің 75 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Хабаршы // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Филология сериясы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – 2005. – №4 (86). – 27-30 б.

 41. Атабаева М. С. Сөйленістер жүйесіндегі бағалау мәнді сөздер // Қазіргі компаративтік зерттеулердегі қазақ тілінің орны: ф.ғ.д. профессор Т.Қ.Қоңыровтың туғанына 70 жыл толуына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 12 мамыр 2005 ж. // Абылай хан атындағы ХҚжӘТУ хабаршысы. Филология сериясы = Вестник КазУМОиИЯ им. Абылайхана. Серия филологическая. – Алматы, 2005. – № 4 (13).–121-129 б.

 42. Атабаева М. С. Диалектілік семантиканың кейбір мәселелері // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2005. – №6. – 63-73б.

 43. Атабаева М. С. Лексикалық мағына және оның типтері (диалектілік материал бойынша) // әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы = Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия востоковедения. – 2005. – №2 (31). – 24-32 б.

 44. Атабаева М. С. Лексикалық (диалектілік) мағынаның компоненттері // Қайнар университетінің хабаршысы = Вестник университета Кайнар. – 2005. – №3/1. – 50-55б.

 45. Атабаева М. С. Парадигмалық мағына мәселесінің сөйленістер лексикасында қаралуы және оның этнолингвистикалық мәні // Тілтаным. – 2005. – №4. – 49-55-б.

 46. Атабаева М. С. Лексикалық мағына және коннотация (диалектілік лексика материалдары бойынша) // Қарағанды Университетінің хабаршысы, Филология сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия филологическая. – 2005. – №3 (39). – 67-72 б.

 47. Атабаева М. С. О дублетности диалектной лексики казахского языка // Ж.Баласагын атындагы КУУ-нын жарчысы. Серия 1. Гуманитарлық илимдер. – Чыг. 3. Филология. Тил таануу. Мемлекеттик тил. – Бишкек: КУУ, 2005. –74-77 б.

 48. Атабаева М. С. Материалдық мәдениеттің сөйленістер лексикасындағы көрінісі // Тіл әлемі: Белгілі қазақстандық ғалым М.М.Копыленконың 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: Нұр-Принт, 2005. – 100-109-б.

 49. Атабаева М. С. Из истории становления казахской диалектологии // XORІJІY FІLOLOGІYA. – Самарқанд, 2005. – №4 (17). – 5-7-б.

 50. Атабаева М. С. Қазақ сөйленістері лексикасындағы рухани және материалдық мәдениет іздері // Journal of ІLІ NORMAL Unіversіty. – Құлжа, ҚХР. – 2006. – №1. – 3-7-б.

 51. Атабаева М.С. Рухани мәдениет деректі этнодиалектизмдер // ҚР ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – 2006. – №4 (58). – 34-38-б.

 52. Атабаева М. С. Қазақ тілі диалектілік лексикасының этнолингвистикалық негізі. – Алматы: Білім, 2006. – 288 б.

 53. Атабаева М. С. Киім-кешек атауларының этномәдени деректері. (Диалектілік лексика бойынша) // Технология, мәдениет және тіл кеңістігіндегі адамның рөлі: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 26-27 сәуір 2007 ж. – Алматы: КМИ: Парасат, 2007. – 38-44б.

 54. Атабаева М. С. Қазақ тілі. Шешендік өнер. Диктанттар жинағы. 11-сынып. Математика, жаратылыстану бағыты. – Алматы: Мектеп, 2007. – 69 б.

 55. Атабаева М. С. Қазақ тіліндегі дублеттік қатарлардың лингво-мәдени белгілері // Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы. Филология сериясы. – 2008. – №1(18). – 33-41б.

 56. Атабаева М. С. Материалдық және рухани мәдениеттің қалыптасуындағы ұлттық рух көрінісі // Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Хабаршы. Филология сериясы = Вестник КазУМОиИЯ им. Абылайхана. Серия филологическая. – 2008. – №2(19). – 5-11б.

 57. Атабаева М. С. Диалектілік лексикадағы заттық мәдениет көріністері // ХХ ғ. екінші жартысындағы әдеби процесс және Қ. Жармағамбетов шығармашылығы атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 14 қараша 2008 ж. – Алматы, 2008. – 145-149-б.

 58. Атабаева М. С. Диалектілік лексикадағы эмоционалды-экспрессивті бірліктердің лексика-семантикалық тобы / М.С. Атабаева, Б. Зекенова // ХХ ғ. екінші жартысындағы әдеби процесс және Қ. Жармағамбетов шығармашылығы атты халықаралық ғылыми-практикалык конффференция материалдары, 14 қараша 2008 ж. – Алматы, 2008. – 149-155 б.

 59. Атабаева М. С. Синтагмалық мағына, синтагмалық қатынас мәселесі туралы (Сөйленістер лексикасы бойынша) // Сөз семантикасы: лексикография, семасиология, терминология: Профессор Б. Қалиевтің 70 жасқа толу мерейтойына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 23 қаңтар 2009 ж. – Алматы: Абылай хан атындағы ХҚжӘТУ, 2009. – 28-33 б.

 60. Атабаева М. С. Киіз үй атауларындағы әлемнің тілдік бейнесі // Профессор Ф. Мұсабекова және тіл білімі мен әдістеме мәселелері: профессор Ф. Мұсабековаға арналған халықаралық ғылыми-теориялық және практикалық конференция материалдары, 10 сәуір 2009 ж. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2009. – 43-46 б.

 61. Атабаева М. С. Ас-су, тағам атауларына байланысты этнодиалектизмдердегі әлемнің тілдік бейнесі // Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет: профессор Б. Сағындықұлының 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 25-26 мамыр 2009 ж. – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2009. – 238-244б.

 62. Атабаева М. С. Ғалым-ұстаз мерейі // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2009. – № 87. – 3-8 б.

 63. Атабаева М. С. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық / М.С. Атабаева, Р. Әмір. ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен. – Алматы: Мектеп, 2009. – 240б.

 64. Атабаева М. С. Қазақ тілі. Әдістемелік нұсқау / М.С.Атабаева, Ш.Есмағамбетова. – Алматы: Мектеп, 2009. – 85 б.

 65. Атабаева М. С. Языковая картина мира в названиях казахских жилищ (на материале диалектной лексики) // «Татарская культура в контексте европейской цивилизации»: материалы международной конференции, 3-4 ноября 2009 г. – Казань, 2009.

 66. Атабаева М.С. Таным мен талғам көзі // Парасат айдыны. – Алматы: Ан Арыс, 2009. – 188-191 б.

 67. Атабаева М. С. 9-сыныпта қазақ тілінен жаттығу жұмыстарын құрастыру ұстанымдары // Жаңа ақпараттық-коммуникациялық ортада қазіргі заман оқулығын дайындаудың және оқу кітабын басып шығарудың өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 11-13 ақпан 2010 ж. – Алматы, 2010. – 66-69 б.

 68. Атабаева М. С. Тұрмыстық зат атауларындағы әлемнің тілдік бейнесі (сөйленістер лексикасы бойынша бойынша) // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Филология сериясы = Вестник. КазНПУ имени Абая. Филологическая серия. – 2010. – №1. – 42-47 б.

 69. Атабаева М.С. Ғалым – ұстаз, замандас келбеті // Ой-қазына. – Алматы: «ТОО 378», 2010. – 47-50 б.

 70. Атабаева М. С. Диалектизмдер және көркем әдебиет тілі // Көптілділік білім беру: инновациялық технологиялар жіне жетілдіру жолдары. С.Ж. Асфендяиров атындағы ҚазҰМУ-дің 80жылдығына арналған халықаралық конференция материалдары, 28 қазан 2010 ж. – Алматы: Елтаным, 2010. – 179-183 б.

 71. Атабаева М. С. Ғылым мен парасат айдынында // Адам – тіл – мәдениет: профессор Г.Н.Смағұлованың 60 жылдық мерейтойына арналған ғылыми-практикалық конференция материалдары, 29-30 қазан 2010 ж. – Алматы: Елтаным, 2010. – 17-19 б.

 72. Атабаева М.С. А.Ысқақов еңбектеріндегі аналитизм мәселесі // «Профессор А. Ысқақов және ұлттық педагогика»: Профессор Ахмеди Ысқақұлы Ысқақовтың 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 10 қараша 2009 ж. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. – 29-32 б.

 73. Атабаева М. С. Мағыналы өмір баспалдақтары // Заман Қазақстан. – 2010. – 8 қазан. – №43 (814).

 74. Атабаева М. С. Отражение языковой картины мира в названиях жилищ (на материале диалектной лексики) // Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе» II международная научно-практическая конференция и научно-методический семинар, 24-29 апреля 2011 г. – Греция, Салоники, 2011. – C. 90-95.

Каталог: docs -> trudy
trudy -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі
trudy -> Пак ю. Н. Инновационные аспекты модернизации высшего технического образования
trudy -> Профессор Асылханова Меруерт Асылханқызының
trudy -> Абай атындағы ҚазҰпу тарих факультеті


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет