Интергаз Центральная Азияжүктеу 34.49 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі34.49 Kb.
АО "Интергаз Центральная Азия" Филиал «УМГ «Южный» объявляет о проведении  тендеров по закупкам  следующих  товаров, работ и услуг:

  1. Наименование: Промыслово-геофизические исследования скважин ПХГ «Акыртобе». Исполнитель обязан провести исследования скважин ПХГ, включающие в себя основные виды исследований: гамма-каротаж (ГК), нейтронный гамма-каротаж (НГК), термометрия, барометрия, акустичекое каротажное цементирования (АКЦ), электромагнитная дефектоскопия (ЭМДС) и др. – 73 скважины. Общий срок оказания услуг: начало с момента подписания договора, завершение - до 31 декабря 2009 г.

Полный перечень закупаемых  товаров, работ и услуг,  их  количество  и  подробная  спецификация  указаны  в тендерной документации.

К  участию в тендере  допускаются  все потенциальные поставщики,  отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 5 Единых правил осуществления закупок акционерным обществом «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына».

Пакет тендерной документации можно получить до «12» часов 30 минут времени г. Алматы «06» мая 2009 года включительно, по адресу: 050012, г.Алматы, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 18:00 часов времени г. Алматы, либо на веб-сайте «www.intergas.kz». Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика доверенность на получения копии тендерной документации, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие  в  тендере,  запечатанные  в  конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО "Интергаз Центральная Азия" по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 12 часов 30 минут времени г. Алматы «07» мая 2009 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 14 часов 30 минут времени г. Алматы, по следующему адресу: 050012, г. Алматы «07» мая 2009 года, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59.

Потенциальные поставщики, представители средств массовой информации могут присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  тендерными заявками. Представители средств массовой информации должны иметь при себе доверенность на присутствие на заседании тендерной комиссии.

Дополнительную информацию и  справки можно  получить  по  телефону: 8 (727) 258-15-15, вн. (761, 718), факс 8 (727) 259-64-80, sharipbaeva@intergas.kz


«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Оңтүстік» АГҚБ филиалы мына тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша тендер өткізетіндігі туралы хабарлайды:  1. Аталымы: «Ақыртөбе» ЖАГҚ ұңғымаларының кәсіптік-геофизикалық зерттемесі. Орындаушы, ЖАГҚ ұңғымаларының зерттемесін, өзіне кіретін негізгі зерттемесі бойынша орындауға міндетті: гамма-каротаж (ГК), нейтронды гамма-каротаж (НГК), термометрия, барометрия, акустикалық каротажды цементтеу (АКЦ), электромагниттік дефектоскопия (ЭМДС) және басқалары-73 ұңғыма. Қызметтерді көрсетудегі жалпы мерзімі: басталуы келісімшартқа тараптар қолдарын қойған сәттен, аяқталуы-2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің толық тізбесі, олардың саны мен егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

«Самрұқ-Қазына» акционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестері) елу және одан көп проценті тікелей немесе жанама түрде «Самрұқ-Қазына» АҚ-на тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыруының бірегей ережелерінің 5-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілер тендерге қатысуға жіберіледі.

Тендерлік құжаттама пакетін 2009 жылдың «07» мамыры күні Алматы уақыты бойынша «12» сағат 30 минутке дейін, қосымша, Алматы қ., Байтұрсынов көшесі, 46, 59 бөлме, Алматы уақыты бойынша 9:00-ден 18:00 сағатқа дейін, демалыс және мереке күндерін қоспағанда күн сайын немесе «www.intergas.kz» веб-сайтынан алуға болады. Әлеуетті жеткізуші өкілінің тендерлік құжаттама көшірмесін алуға, сондай-ақ тендерлік тапсырыстары бар конверттерді ашу кезінде қатысуға сенімхаты болуы қажет. Тендерлік құжаттама тегін беріледі.

Тендерге қатысуға берілетін, конвертке жабылған тендерлік тапсырыстарды әлеуетті жеткізушілер келесі мекен-жайы бойынша тапсырады: 050012, Алматы қаласы, Байтұрсынов көшесі, 46, 59 бөлме. "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Тендерлік тапсырыстар өткізілетін соңғы күні: 2009 жылдың «08» мамыры Алматы қ. уақыты бойынша 12 сағат 30 минут.

Тендерлік тапсырыстары бар конверттер 2009 жылдың «08» мамыры күні Алматы қ. уақыты бойынша 14 сағат 30 минутте келесі мекен-жайында ашылады: 050012, Байтұрсынов көшесі, 46, 59 бөлмеде.Тендерлік тапсырыстары бар конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатыса алады. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің тендерлік комиссия отырыстарына қатысуға сенімхаттары болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды келесі телефондармен ала алады: 8 (727)  258-15-15, ішкі. (761, 718), факс 8 (727) 259-64-80.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет