Жинақ банкі АҚ еб-де жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету талаптарынажүктеу 85.29 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі85.29 Kb.
Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де жеке тұлғаларға банктік

қызмет көрсету талаптарына

№28 Қосымша
Приложение №28

к Условиям банковского обслуживания

физических лиц в ДБ АО «Сбербанк»


_________ж. № ______ БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТЫНЫҢ ШЕГІНДЕ

УПРАВЛЯЙ САЛЫМЫНА АҚША ҚАРАЖАТТАРЫН

ОРНАЛАСТЫРУ ТАЛАПТАРЫ


Условия по размещению денежных средств во вклад “УПРАВЛЯЙ” в рамках ДОГОВОРА банковского обслуживания № ______ от _________


  1. МӘНІ:

1.1 САЛЫМШЫ ________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

бірінші тараптан және бұдан былай «БАНК» деп аталатын «Жинақ банкі» АҚ ЕБ атынан ____________________________ негізінде әрекет етуші ____________________________ екінші тараптан, тиісті түрде толтырып, қолдарын қойған осы «Салымға ақша қаражатын орналастыру талаптары» және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету талаптарының» Қосымшасы болып табылатын «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де салымдарды орналастыру ережелері» (бұдан әрі – Ережелер) жинақталғанда САЛЫМШЫ мен БАНК арасында жасалған Банктік салым шарты деп аталады.

1.2 САЛЫМШЫ салымды салады, ал БАНК осы Талаптарда анықталған сомада және валютада ақша қаражаттарын қабылдайды. САЛЫМШЫ Ережелермен таныстырылды және келіседі.


  1. ПРЕДМЕТ:

    1. Настоящие «Условия по размещению денежных средств во вклад», надлежащим образом заполненные и подписанные ВКЛАДЧИКОМ

__________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

с одной стороны и ДБ АО «СБЕРБАНК» именуемый далее «БАНК» в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________________ с другой стороны и «Правила размещения вкладов в ДБ АО «Сбербанк», являющиеся Приложением к «Условиям банковского обслуживания физических лиц ДБ АО «Сбербанк» (далее – Правила), в совокупности являются заключенным между ВКЛАДЧИКОМ и БАНКОМ Договором банковского вклада.
    1. ВКЛАДЧИК вносит во вклад, а БАНК принимает денежные средства в сумме и валюте, определенных настоящими «Условиями по размещению денежных средств во вклад». ВКЛАДЧИК ознакомлен и согласен с Правилами.
  1. САЛЫМНЫҢ НЕГІЗГІ ТАЛАПТАРЫ/ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВКЛАДА:
2.1. Салым сомасы/ Сумма Вклада

Ең аз Салым сомасы, Төмендетілмейтін қалдық сомасы/ Минимальная сумма Вклада/ Сумма Неснижаемого остатка

2.1.1  15 000 (он бес мың) теңге немесе 100 (жүз) АҚШ доллары немесе 100 (жүз) еуро немесе 3 000 (үш мың) ресей рублі/

15 000 (пятнадцать тысяч) тенге или 100 (сто) долларов США, или 100 (сто) евро, или 3 000 (три тысячи) российских рублей

2.1.2.  2 000 000 (екі миллион) теңге немесе 10 000 (он мың) АҚШ доллары немесе 10 000 (он мың) еуро немесе 350 000 (үш жүз елу мың) ресей рублі/

2 000 000 (два миллиона) тенге или 10 000 (десять тысяч) долларов США, или 10 000 (десять тысяч) евро, или 350 000 (триста пятьдесят тысяч) российских рублей

2.1.3.  10 000 000 (он миллион) теңге немесе 50 000 (елу мың) АҚШ доллары немесе 45 000 (қырық бес мың) еуро немесе 2 000 000 (екі миллион) ресей рублі/

10 000 000 (десять миллионов) тенге или 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США, или 45 000 (сорок пять тысяч) евро, или 2 000 000 (два миллиона) российских рублей.Санмен /Цифрами:
Жазбаша/Прописью:2.2. Салым мерзімі/ Срок Вклада:

Енгізілген күн/ Дата внесения:


күні/день

aйы/ месяц

жылы/ год

аяқталатын күн/дата окончания
:

күні/ день

айы/ месяц

жылы/ год

Болу кезеңі (айларда, жазбаша)/ Период нахождения

(в месяцах, прописью):


2.3. Сыйақы (жылдық %)/Вознаграждение (% годовых):

2.3.1. Сыйақы мөлшерлемесі/ Ставка вознаграждения:

2.3.2. Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі/ Годовая эффективная ставка вознаграждения:2.4. Салымшының қалауы бойынша сыйақы (қажеттісін белгілеу керек)/Вознаграждение по выбору Вкладчика (нужное отметить):


ай сайын, капиталға айналдырылады және Салым шартының талаптарында қарастырылған жағдайды қоспағанда, Салым мерзімінің соңында төленеді/ ежемесячно капитализируется и выплачивается в конце срока Вклада, за исключением случаев, предусмотренных условиями Договора вклада;

 ай сайын капиталға айналдырылады және әрбір келесі үш айлық кезең өткен соң төленеді/

ежемесячно капитализируется и выплачивается по истечении каждого последующего трехмесячного периода;

 ай сайын, Салымшының шотына төленеді/ ежемесячно выплачивается на счет Вкладчика.
2.4-1 Жинақ шоты бойынша операциялар, оның ішінде салымды/бір бөлігін алу, жабу ағымдағы шот арқылы жүзеге асырылады/ Операции по сберегательному счету в т. ч. изъятие вклада/ части вклада, закрытие осуществляются через текущий счет:

Ағымдағы шот/ текущего счета __________________________

2.5. Есептелген сыйақыны төлеу аудару арқылы жүзеге асырылады (қажеттісін белгілеу керек)/

Выплата начисленного вознаграждения осуществляется путем перечисления (нужное отметить):
 Салымшының ағымдағы шотына/

на текущий счет ВкладчикаШоттың нөмірі/ Номер счета:

 Салымшының төлем карточкасына/

на платежную карточку ВкладчикаТөлем карточкасының нөмірі/ Номер платежной карточки:
2.6. Салымнан ақшаны ішінара алуға Салым қалдығы осы Салым шартының 2.1 т. анықталған Төмендетілмейтін қалдық сомасынан кем емес болғанда рұқсат етіледі. Ішінара алынған сомаға сыйақы ақшаның Салымда жатқан нақты күн санына осы Талаптардың 2.3.1 тармақшасында белгіленген мөлшерлеме бойынша есептеледі және Ережелерге сәйкес төленеді.

2.7. Қосымша жарналарды Салымның бүкіл мерзімі ішінде шектеусіз көлемде және сомада салуға рұқсат етіледі. Әрбір қосымша Жарна үшін сыйақы Жарнаның Салымда жатқан нақты күн санына өз алдына есептеледі және осы Салым шартының 2.3.1 тармақшасында белгіленген мөлшерлеме бойынша анықталады.


2.8. Салымды мерзімінен бұрын қайтару Банктік салым шартына, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына, Банктің ішкі ережелері мен нормативтік актілеріне сәйкес жүзеге асырылады. Салымшы Салымды мерзімінен бұрын талап еткен жағдайда, Банкке Салымды мерзімінен бұрын жабу болжанған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға міндетті. Егер Салымшы Салымды болжанған мерзімінен бұрын жабу туралы Банкке алдын ала хабар бермеген жағдайда, Банк Салымшыдан талабын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Салымды немесе оның бір бөлігін беруді міндетіне алады. Бұл ретте, Салым бойынша сыйақы ақшаның салымда жатқан нақты күн санына осы Салым шартының 2.3.1 тармақшасында белгіленген мөлшерлеме бойынша есептеледі.

2.6. Частичные изъятия денег из Вклада допускаются при условии остатка Вклада не менее суммы Неснижаемого остатка, определенного в п. 2.1. настоящего Договора вклада. Вознаграждение на сумму частичного изъятия начисляется за фактическое количество дней нахождения денег во вкладе по ставке, установленной в пп. 2.3.1 настоящих Условий и выплачивается в соответствии с Правилами.

2.7. Дополнительные Взносы допускаются в течение всего срока Вклада в неограниченном количестве и сумме. Вознаграждение на каждый дополнительный Взнос начисляется самостоятельно, за фактическое количество дней нахождения Взноса во вкладе и определяется по ставке, установленной в пп. 2.3.1 настоящих Условий.

2.8. Досрочный возврат Вклада осуществляется в соответствии с Договором банковского вклада, требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними правилами и нормативными актами Банка. В случае досрочного востребования Вклада Вкладчик обязан уведомить Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного закрытия Вклада. В случае, если Вкладчик предварительно не уведомил Банк о предполагаемом досрочном закрытии Вклада, Банк обязуется выдать Вклад или его часть не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Вкладчика. При этом вознаграждение по Вкладу начисляется за фактическое количество дней нахождения денег во вкладе по ставке, установленной в пп. 2.3.1 настоящих Условий.

  1. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ/ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк:
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ, Қазақстан Республикасы,

Мекенжайы: ______________________________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (ООКСП) коды 125, Кор.шоты KZ82125KZT1001300306

БСК SABRKZKA,

БСН 930740000137.

Филиал______________________________

№ __________________құрылымдық бөлімше
Банктің атынан, қол қоюға толық өкілеттігімен,

_____________________________________

(аты-жөні, қолы)
Салымшы:

____________________________________________________________________________________________________

Мекенжайы: ______________________________________

_________________________________________________

Ж/куәлік: _________________________________

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-дегі

ЖСК № __________________________________

ЖСН:_________________

Телефон: _________________________________

Салымшының атынан, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ ұсынатын қызметтер тарифтерімен» танысқанын және келісетінін растай отырып, қол қоюға толық өкілеттігімен __________________________________________________

(аты-жөні, қолы)

Күні _________________ М.О.

Банк:
ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан,

Адрес: ___________________________________________

Кор.счет KZ82125KZT1001300306 код 125

в Управлении учета монетарных операций (ООКСП) Национального Банка Республики Казахстан.

БИК SABRKZKA,

БИН 930740000137.

Филиал______________________________

структурное подразделение № __________________


От Банка, с полными полномочиями подписывать,

_____________________________________

(ф.и.о., подпись)
Вкладчик:

____________________________________________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________

_________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

________________________________

ИИК № ____________________________________ в ДБ АО «Сбербанк».

ИИН:_________________

Телефон: ________________________________

От Вкладчика, с полными полномочиями подписывать, с подтверждением ознакомления и согласия с «Тарифами на услуги, оказываемые ДБ АО «Сбербанк» __________________________________________________(ф.и.о., подпись)
Дата _________________ М.П.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет