Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлендіжүктеу 136.33 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі136.33 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика және аспап жасау кафедрасы

Материалтану пәнінен

5B071600 – Аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған

жұмыс оқу бағдарламасы

Павлодар

Жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/34
БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

«__»______________20__ ж.Құрастырушы: ________ ф.-м.ғ.к., доцент Испулов Н.А.

Физика және аспап жасау кафедрасы


«Материалтану» пәні бойынша

5B071600 – Аспап жасау мамандығының студенттеріне арналған

оқу түрі күндізгі

жұмыс оқу бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы ______ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.

Кафедраның отырысында ұсынылды 20__ж. «___»__________№___ хаттама.
Кафедра меңгерушісі____________М.К.Жукенов 201__ж. «___»________
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж. «___»__________№___ хаттама.

ОӘК төрағасы _______________ А.Б.Искакова 20___ж. «___»__________КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ___________ Н.А.Испулов 20__ж. «___»_____________


МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы ____________ Жуманкулова Е.Н. 20__ж. «___»__________


Университеттің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201___ж. «___»__________№___ хаттама.Пәннін мақсаттары және міндеттері, онын оқу процесіндегі орны
Пәннің мақсатты

– материалтану ғылымымен танысу;

– өткізгіштік материалдарының ерекшеліктерін зерттеу;

– магниттік материалдардың ерекшеліктерін зерттеу;

– негізі диэлектриктік болып табылатын материалдардың ерекшеліктерін зерттеу;

– жартылай өткізгіштердің ерекшеліктерін зерттеу;

– берілген қасиет бойынша материалдарды жасаудың принциптерін зерттеу;

– материалдардың сенімділігі мен сапа мәселелері.Пәннің міндеттері

«Конструкциялық материалдар және олардың ақаулары» пәнін оқытудың негізгі мақсаты, студенттердің, конструкциялық материалдардың негізі болып табылатын (өткізгіштік, магниттік, диэлектрлік және жартылай өткізгіштік түрлері, сонымен қатар конструкциялық материалдардың сапасын бақылау әдістерін меңгеру), материалтанудың негізгі теориялық сұрақтарын меңгеруі болып табылады.

Біліктілік сипаттамасына сәйкес пәнді зерделеу нәтижесінде студенттер:

Конструкциялық, электртехникалық материалдарды өңдіру технологиясы туралы, материалдардың жеке қасиеттерін есепке алғацда оларды өңдеу ерекшеліктері, оларды аспап жасауда қолдану салалары туралы, қолданылып жүрген материалдарды жетілдіру бағыттары, электртехникалык қүралдар мен жаңа материалдарды жасау жолдары туралы ТҮСІНІГІ БОЛУ КЕРЕК.

Аса кең таралған өткізгішті, жартылай өткізгішті, окшауланған және магниттік материалдардың негізгі қасиеттерін және нақты қолданылуын, осы материалдарды өңдеу технологиясын БІЛУ КЕРЕК.

Олардың электрлік, магниттік параметрлерін және олардың қоршаған орта жағдайларына тәуелділігін есепке алғанда, электртехңикалық материалдардың түрлері мен маркаларын қолданудың нақты шарттары үшін таңдау жүргізуді, электртехникалық қүралдарды дүрыс пайдалануды, газ тәрізді қатты диэлектриктер мен толтыргыштарды таңдауды ЖАСАЙ БІЛУ КЕРЕК.

Өлшеуді орындаудьщ, нақты жағдайларда болжанатын касиеттердің сипаттамаларын есептеудің, вр түрлі материалдарды сынау бойынша жүмыстарды үйымдастырудың практикалық дағдырларын ИЕЛЕНУ КЕРЕК.

Приборлар жасаудағы жаңа электртехникалык материалдарды жасауда БІЛІКТІ БОЛУ КЕРЕК.


Пререквезиттер

1 Математика; 2 Физика; 3 Материалтану; 4 Химия.
Тематический план

дисциплиныФорма

СО ПГУ 7.18.2/07
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырып

Дәрістер


Тәжіриб.

СӨЖ


1

Кіріспе. Материалтану ғылым ретінде

1

-

4

2

Материалдардың құрылымы, қасиеттері, ақаулары

2

3

19

3

Өткізгіш материалдары

3

3

10

4

Магниттік материалдар

3

3

15

5

Диэлектриктер

2

3

15

6

Жартылай өткізгіштер

2

3

10

7

Электрондық техниканың материалдарын зерттеу әдістері

2

-

17

Барлығы


15

15

90


Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1.. Кіріспе. Материалтану ғылым ретінде Материалтанудың жалпы аспектілері. Материалдар сапасы. Сапа өлшемі.

Тақырып 2. Материалдардың құрылымы, қасиеттері, ақаулары. Қатты денелердің құрылымы. Кристалдың ақаулары. Құрылым және оның металдар құрамына ықпалы. Материалдардың физико-химиялық қасиеттері. Қатты денелердің зоналық теорияның элементтері.

Тақырып 3. Өткізгіш материалдары. Электр өткізгіштердің табиғаты. Қоспа және қорытпалардағы металдардың электрлік қасиеттері. Жоғары жиіліктегі өткізгіштердің кедергісі. Жоғары өткізгішті материалдар. Жоғарғы кедергілі қорытпалар. Терможұптар мен дәнекерлеу үшін қолданылатын қорытпалар. Ауыр балқитын металдар. Орташа мәнді температурада балқитын металдар. Бейметалл өткізгіштік материалдар.


Тақырып 4. Магниттік материалдар. Магнитті материалдардың классификациясы. Ферро- және ферримагнетиктердің магниттік қасиеттері. Ферримагнетиктердің ерекшеліктері. Айнымалы өрістегі магнитті материалдар. Магниттік материалдардың қасиеттері: магнитті жұмсақ және магнитті қатты материалдар.

Тақырып 5. Диэлектриктер. Диэлектриктердің үйектелуі. Электрөткізгіштік. Диэлектриктегі тесілуі. Диэлектриктегі жоғалтулар. Диэлектрлік материалдардың қасиеттері: пассивті диэлектриктер, активті диэлектриктер.

Тақырып 6. Жартылай өткізгіштер. Меншікті және қоспалық жартылай өткізгіштер. Меншікті өткізгіштіктің температуралық тәуелділік. Зарядтың біртекті емес тасушылар. Термо-ЭҚК және Холл эффектісі. Жартылай өткізгішті материалдардың қасиеттері: қарапайым және күрделі жартылай өткізгіштер. Асқын өткізгіштік материалдар.

Тақырып 7. Электрондық техниканың материалдарын зерттеу әдістері. Материалдарның құрамы мен құрылымын бақылау. Оптикалық микроскопия. Электрондық микроскопия. Растрланған электрондық микроскопия (РЭМ). Рентгенографиялық талдау. Рентгеноспектралды микроталдау. Оже-электронды спектроскопия. Екінші ретті масс – спектрометрия.
Тәжірибелік сабақтар мазмұны
Тақырыптардың атауы

Мазмұны


Бақылау түрі

Орындау мерзімі

2

3

4

5

Материалдардың құрылымы, қасиеттері, ақаулары

Материалдардың физико-химиялық қасиеттері. Қатты денелердің зоналық теорияның элементтері.

Жазба бақылау

1-4 апта

Өткізгіш материалдары

Жоғары жиіліктегі өткізгіштердің кедергісі. Жоғары өткізгішті материалдар. Жоғарғы кедергілі қорытпалар.

Жазба бақылау

5-7 апта

Магниттік материалдар

Ферро- және ферримагнетиктердің магниттік қасиеттері. Айнымалы өрістегі магнитті материалдар.

Жазба бақылау

8-10 апта

Диэлектриктер

Электрөткізгіштік. Диэлектриктегі тесілуі. Диэлектриктегі жоғалтулар.

Жазба бақылау

11-13 апта

Жартылай өткізгіштер

Меншікті және қоспалық жартылай өткізгіштер. Меншікті өткізгіштіктің температуралық тәуелділік.

Жазба бақылау

14-15 апта


СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағаттарда көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

15

2

Практикалық сабақтарға дайндалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

3

Аудиторлық сабақтар мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект (және т.б.)

Коллоквиум (және т.б.)

35

4

Бақылау шараларына дайындалу
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және т.б.)

10

Барлығы

90

Студенттерге өзіндік оқуға арналған тақырыптар:

Тақырып

Мазмұны

Бақылау түрі

Орындау мерзімі

Ұсынылған әдебиет

Кіріспе. Материалтану ғылым ретінде

Материалдар сапасы. Сапа өлшемі.

Жазба бақылау

1-2 апталар

№1,

15-17 бет.Материалдардың құрылымы, қасиеттері, ақаулары

Қатты денелердің зоналық теорияның элементтері.

Жазба бақылау

3-4 апталар

№1,

20-25 бет.Өткізгіш материалдары

Ауыр балқитын металдар. Орташа мәнді температурада балқитын металдар. Бейметалл өткізгіштік материалдар.

Жазба бақылау

5-8 апталар

№9,

36-41 бет.Магниттік материалдар

Магниттік материалдардың қасиеттері: магнитті жұмсақ және магнитті қатты материалдар.

Жазба бақылау

9-11 апталар

№10,

58-61 бет.Диэлектриктер

Диэлектрлік материалдардың қасиеттері: пассивті диэлектриктер, активті диэлектриктер.

Жазба бақылау

12-13 апталар

№5,

117-120 бет.Электрондық техниканың материалдарын зерттеу әдістері

Растрланған электрондық микроскопия (РЭМ). Рентгенографиялық талдау. Рентгеноспектралды микроталдау. Оже-электронды спектроскопия. Екінші ретті масс – спектрометрия.


Жазба бақылау

14-15

апталар


№10,

63-69 бет.


Выписка из рабочего учебного плана специальности

Форма

СО ПГУ 7.18.1/105В071600 – «Аспап жасау» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің аталуы: «Материалтану»


Оқу түрі

Бақылау түрі

Оқу сағаттардын көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттарды бөлу

Емт.

Сын.

КЖ

КЖ

ЕГЖ

БЖ

барлығы

Дәр.

Тәж..

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

ЖОБ базасында күндізгі

3

5

90

30

60

3 семестр

15

15

90Әдебиет
Негізгі әдебиет:

  1. Арсеньев П.А., Попов А.И., Филиков В.А. Новые материалы в полупроводниковой электронике. – М. : Высшая школа, 1988. – 80 с.

  2. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. – Л. : Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

  3. Дәрібеков С. Материалдар физикасының негіздері : оқу құралы. – Қарағанды : КарМУ баспасы, 2006. – 308 б.

  4. Материалы микроэлектронной техники / под ред. В.М. Андреева. – М. : Радио и связь, 1989. – 352 с.

  5. Материалы для производства изделий электронной техники. / Г.Н. Кадыкова, Г.С. Фонарев, В.Д. Хвостикова и др. – М. : Высшая школа, 1987. – 247 с.

  6. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – М. : Высшая школа, 1986. – 367 с.

  7. Справочник по конструкционным материалам : справочник / под ред. Б.Н. Арзамасова, Т.В. Соловьевой. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 640 с. : ил.

  8. Электротехнические и конструкционные материалы / под ред. В.А. Филикова. – М. : Высшая школа, 2000. – 280 с.


Қосымша әдебиет:

9 Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Учеб. издание/ Под ред. Чередниченко В.С.- Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2004.- Т.2.-508 с.

10 Материаловедение: Технология конструкционных материалов/А.В.Шишкин [и др.].-Новосибирск.-(Учебники НГТУ). Т.1:Элементы теоретических основ материаловедения и технологии получения и обработки материалов. -2004.-504с.

11 Материаловедение: Технология конструкционных материалов/А.В.Шишкин[и др.].-Новосибирск.-(Учебники НГТУ). Т.2: Технология получения и обработки материалов.Материалы как компоненты оборудования.-2004.-506с.12 Сүлеймен Е.Б. Материалтану. Оқұлық. – Павлодар: С. Торайгыров ПМУ, 2006 . – 261 б.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет