Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Қр мжмбс 08. 322-2006 және 08. 323-2006 мемлекеттік жалпы білім беру стандарттары және 2013ж., № хаттамасымен С. Торайғыров атындағы пму-нің Ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілген мбб негізінде әзірленгенжүктеу 156.22 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі156.22 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Биология және экология кафедрасы

ЖұМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

POIya 2202

5В060700 - Биология, 5В060800 - Экология мамандықтарының студенттеріне арналған

Кәсіби-бағытталған шетел тілі пәнінен

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойЖұмыс оқу бағдарламасының бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ Н.Э.Пфейфер

2013 ж. «___»________.
Құрастырушы: аға оқытушы __________ Шарипова А.К.

аға оқытушы ___________ Харченко Е.А.

Биология және экология кафедрасы
Кәсіби-бағытталған шетел тілі пәні бойынша
5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандықтарының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың ҚР МЖМБС 3.08.322-2006 және 3.08.323-2006 мемлекеттік жалпы білім беру стандарттары және «___» ___ 2013ж., №__ хаттамасымен С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің Ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілген МББ негізінде әзірленген.


Кафедра отырысында ұсынылды 2013ж. «___»____ №___хаттама
Кафедра меңгерушісі __________ Ш.М. Жумадина 20__ ж. «___»____
Химиялық технологиялар және жаратылыстану оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды «___» ___________ 2013 ж., № ___ хаттамасы
ОӘК төрағасы _____________ Ю.М.Каниболоцкая 2013 ж. «___»____МАҚҰЛДАНДЫ
ОӘБ бастығы ______________ Е.Н.Жуманкулова 20__ж «____»_____

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013ж. «___»_____ №___ Хаттама


1 Пәннің мақсаты – маманның кәсіби құзырлық деігейін жоғарлату үшін келешек мамандардың кәсіби іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастыру.

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының негізгі мақсаты студенттерді бағдарламамен қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қанынастарын, сөйлеу констекстерде грамматикалық, лексикалық және құрылымдықты қолдану. Мыналарды ұсынады: • кәсіби іс-әрекетерде заманауй шетел тілінің функциолады ситилімен студенттермен таныстыру;

 • кәсіби іс-әрекеттерге қажетті коммуникативті құзырлығын дамыту және қалыптастыру (лингвистикалық, әлеуметтілингвистикалық, әлеумет мәдениетті, стратегиялық, дискурсивті және прагматикалық);

 • жазбаша және ауызша ақпараттық айырбас жүзеге асыруына арналған кәсіпшілік шетел тілін иелік жеткілікті деңгейін құруы, қызмет сөйлеудің 4 түрін (оқулар , хаттар , аудирования және -монологты және диалог сөйлеудің ), қатынас дағдылардың еңбекпен өтеуін, барлықтардың онан арғы дамуын сонымен қатар белсенді кәсіпшілік сөздік жүйелігін кеңейту;

 • студенттерде тіл бойынша өздік зерттеу жұмыстарына қатыстыру, ана тіліне сәйкестендіріп оқылатын тілді аналитикалық тұрғыдан студенттерде дамыту.

Студентер білуі қажет:

 • кәсіби тақырыптарды ауызша және жазбашаны құрастыру негізін құрылымын;

 • сәйкестікте сөйлеу мінез-құлық ережелері стильдің тәуелділікте кәсіпшілік қатынас жағдайларымен және қатынас мінез-құлығының әлеуметтік - тұрмыс және академиялықта сфераларда

икемді болу:

 • кәсіби жағынан іскери мінезді сөйлесулер жүргізу;

 • тыңдалған және оқыған мәтіннің мазмұнын айту, ғылыми-танымал мақалаларға, мәтіндерге және монографияларға аннотация жасау

 • іскери корреспонденцияны құрастыру (түйіндеме, өмірбаян, іскери хаттар, эссе);

 • кәсіби терминдік глооссарилерді аларту;

 • тақырыптар бойынша көлемді рефераттар немесе баяндамалар түрлерінде хабарламалар жасау, алдынала фактілерді жинау және өңдеп, пікірталастарға қатысу;

 • презентация, іскери кездесулер, келіссөздер, пікірталастар жүргізу;

 • кәсіби жағынан ғылыми мақалаларды құрастыру.

тәжірибенің болуы:

 • қойылған мақсаттарға тиімді жету үшін сындарлы сойлеу;

 • шет тілінде жобалық тапсармаларды дайындау;

 • шет тілінде интернет желісінде жұмыстар.

«Кәсіби- бағытталған шетел тілі» пәнін оқу кезінде келесі құзырлықтар қалыптасады:

жалпы:

 • логико-құрылымдық тұтастығы;

 • пәндік сөйлеу мазмұнын білу;

 • сөйлеуді лингвистикалық түзету

кәсіби:

 • коммуникативті ойларды жүзеге асыру;

 • кәсіби тілді білу;

 • арнай мақсаттар үшін аутентті әдебиттерді түсіну және оқу;

 • дебаттарды жүргізу, арнайы тақырыптарға пікірталас өткізу.

Тіл дайындау курстарымен бірге білімдік және тәрбиелік мақсат қойылады: студенттің ой-өрісін ұлғайту, ойлау мәдениетінің деңгейін жоғарлату, қарым-қатыныс және сөйлеу, өзге халықтардың рухани байлығын құрметтеуге тәрбиелеу.
2 Пререквизиттер

Мамандыққа кіріспе, биология, зоология, экология және тұрақты даму, неміс тілі, ботаника, экологиялық аудит.


3 Постреквезиттер

Өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер систематикасы, жануарлар физиологиясы, экологиялық сараптама, жалпы паразитология.


4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


№ п/п

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр.

Тәж.

зерт.

ССӨЖ4 семестр

1

Халықаралық байланыстар және олардың заманауы мамандардың өміріндегі ролі.
2
5

2

Кездесулер, келісімшарттар, телефондық сөйлесулер. Келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар.
2
5

3

Іскери келіссөздер (түйіндемелер; ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар; рекламация, өтініш, ақпаратты сұрау, запрос информации, растау-хаттары, тапсырыс, контракттар және т.б.).
2
5

4

Халықаралық бағдарламалар және жобалар. ЖОО-ғы халықаралық ынтымақтастықтар.
2
5

5

Кіріспе
4
5

6

Мамандығы бойынша негізгі ұғымдар және терминдер
4
5

7

Экологияда және биологияда жиі қолданатын неміс тілінде сипаттама беру
4
5

8

Қоршаған ортаны бағалаудың әдістері мен критериилері
4
5

9

Қазіргі кезеңдегі биологиялық және экологиялық мәселелер
4
5

10

Ағымдағы бақылау
2
5
БАРЛЫҒЫ:

0

30

0

60


4.2 Тәжірибелік сабақтардың бақылау түрлері
Тақырыптар атауы

Бақылау түрі

1

Халықаралық байланыстар және олардың заманауы мамандардың өміріндегі ролі.

Жазбаша (іскери хаттар, түйіндемелерді, бланктерді, формуляды құрастыру,); ауызша (мәтін мазмұнын тапсыру)

2

Кездесулер, келісімшарттар, телефондық сөйлесулер. Келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар.

Ауызша (келіссөздерді, іскери кездесулерді жүргізу)

3

Іскери келіссөздер (түйіндемелер; ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар; рекламация, өтініш, ақпаратты сұрау, запрос информации, растау-хаттары, тапсырыс, контракттар және т.б.).

Жазбаша (ресми-іскери құжаттарды толтыру)

4

Халықаралық бағдарламалар және жобалар. ЖОО-ғы халықаралық ынтымақтастықтар.

Жазбаша (академді мобильдік бойынша шет елдік ЖОО-мен хат алмасуды жүргізу)

5

Кіріспе

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

6

Мамандығы бойынша негізгі ұғымдар және терминдер

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

7

Экологияда және биологияда жиі қолданатын неміс тілінде сипаттама беру

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

8

Қоршаған ортаны бағалаудың әдістері мен критериилері

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

9

Қазіргі кезеңдегі биологиялық және экологиялық мәселелер

Ауызша (рефераттау, аннотациялау).

10

Ағымдағы бақылау

МБ 1, МБ2


4.3 Модульдің мазмұны

Модуль 1 - «Іскери қатынас»

1. Кәсіби іс-әрекеттің таңдаулы бағыты.

2. Оқылатын ғылымның келешекті дамуы және қазіргі жағдайы, тарихы.

Оқылатын пәндер, олардың мәселелері. Берілген кәсіби облысындағы негізгі іс-әрекет бағыты.

Берілген кәсіби бағыттағы мамандардың функциональді міндеттері. Берілген ғылымдағы тұлғалар. Негізгі мектептері және ашылулар.

Рецептивті сөйлеу әрекетінің түрлері.

Аудирование және оқу.

Негізгі мазмұнды түсіну: публицистикалық, тарихы туралы ғылыми-танымал және ғылыми мәтіндер; мінездемелер, ғылымның даму перспективасы және кәсіби салалық: кәсіби жағындағы ғалымдармен және жүргізуші мамандармен жүргізілген сұхбаттың мәтіне;

Ақпаратты түсіну: ғылыми-танымал мәтіндер; арнайы прагматикалық мәтіндер (анықтамалар, бос орындарды хабарлау)

Мәтінді тәпіштеп түсіну: берілген ғылым мәселелерінің ғылыми-танымал және саяси-қоғамды мәтіндерді (мысали биографиялар).Тиімді сөйлеу әрекеттінің түрлері

Сөйлеу: монолог-сипаттама (функционалды міндеттері/ білікті талаптар); монолог-хабар (кәсіби сферадағы, ғылымдағы қайраткерлер); монолог-пікір айту келешектегі мансаптың өсуі/өзіндік дамудың мүмкүндігі; диалог-сұхбат/жұмысқа тұрудағы әңгімелесу. Ғылыми танымал мақалаларды, мәтіндерді, рефераттарды, монографияларды аннтотациялау, аудирование.

Жазу: биографияның жазылуы; іліспе хаттар; жазбаша баяндаманың тезистері.
Модуль 2 - «Мамандыққа кіріспе»

Қазақстандағы және шет елдегі кәсіби мамандардың білікті талаптары. Өзіндік дамуы және келешекті манасаптың өсуі. Ғылыми жаңалықтардың және өнертабыстардың алғышарттары және салдары.1 тақырып. Кіріспе. Эволюция. Тіршіліктің негізгі формалары, прокариоттар, эукариоттар. Саңырауқұлақтар, вирустар, бактериялар құрлысы мен маңызы. Жануарлар әлемі, түрлері, құрлысы мен тіршілік циклдері. Өсімдіктер әлемі адам өміріндегі маңызы. Кәсіби мәтіндерді неміс тілінде қарастыру.

2 тақырып. Мамандығы бойынша негізгі ұғымдар және терминдер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Биология мен экологияның негізгі ұғымдары: ағза, ұлпа, жасуша, генетика, микробиология, ботаника, зоология, өсімдіктер физиологиясы экология, тұрақты даму, аутэкология, демэкология, синэкология, экологиялық, антропогендік факторлар, биомасса, мутуализм, жыртқыштық, паразитизм, түр, бәсекелестік, қауымдастық, биосфера терминдер мен ұғымдарды неміс тілінде түсіндіру.

3 тақырап. Экологияда және биологияда жиі қолданатын сөздердің неміс тілінде сипаттама беру. Морфология, анатомия, физиология, ұлпа, жасуша, адам, өсімдік, жануар, микроағзалар, экожүйе, популяция, биоценоз, биогеоценоз, абиотикалық, биотикалық және антропогенді факторлар, урбанизация.

4 тақырып. Қоршаған ортаны бағалаудың әдістері мен критериилері. Жасушааралық байланыс. Органикалық және бейорганикалық заттардың маңызы және атқаратын қызметі. Фотосинтез. Автотрофтылар, гетеротрофтылар, сапротрофтылардың атқаратын қызметі.

5 тақырып. Қазіргі кезеңдегі биологиялық және экологиялық мәселелер. Жер сілкінісі, озон тесіктері, Семей ядролық полигонның радиациациялық зардаптары. Арал мәселесі, себебі мен нәтижелері. Биоалуантүрлікті сақтау. Жануарлар мен өсімдіктердің сирек және жоғалып кетіп бара жатқан түрлерінің генофондын қорғау.
4.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

2

3

4

5

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

25

2

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект

(және басқалары)Жұмыс дәптерді тексеру

15

3

Бақылау шараларына дайындалу

Тест

МБ1, МБ 2

20

4

Барлығы60


4.5 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі:
1. Биология пәні. Зерттеу әдістері. Биологияның бөлімдері. Биологияға үлес қосқан ғылымдар. Биологияның қазіргі заманғы міндеттері және мәселелері.

2. Экология пәні. Эокологияның негізгі бағыттар. Экологияның қазіргі заманғы міндеттері және мәселелері. Қазақстанның әлемдік мәселелері.

3. Адам, жануар, өсімдік, микроағзалар, вирустар. Эволюциялық даму.


5. Әдебиеттер тізімі
Негізгі

1 Алиханова Г. “Kasachstan in Sicht”. Almaty, 2003

2 Gerhard Friedrich Schmid Kleine Deutschlandskunde, Ein erdkundlicher Überblick. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart, 1989

3 Tatsachen. Deutschland. 2007

4 Соколова Н.В. Немецкая грамматика в упражнениях. М.: 2002

5 Kasachstan im Deutschunterricht. Almaty, 2003.

6 Biologycal science 1&2, D.J. Teilor, N.P.O. Green, G.W. Stout, Camridge university press 2001.

7 Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. Биология в трех томах – М: «Мир», 2004.

8 Sprachkurs Deutsch 2. Verlag Moritz Diesterweg Gmbh. Stutgartt: 2001

9 Dialog in Beruf. Max Hueber Verlag. München: 2009.


Қосымша

7. Молчанова И.Д., Гутрова Е.Л., Соколова Н.Б. Справочник по грамматике немецкого языка. М.: 2000

8 Буша И. Сборник упражнений по немецкому языку: 333 упражнений по основным разделам. Домашний репетитор: 2002

9 Кравченко А.П. Немецкий язык М.: 2002

10 Рачинская Н.Н. Контрольные работы по немецкому языку. М.: 2001

11 Романовская И.И., Романовская Ю.Т. 200 тем немецкого языка. М.:2000

12 Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. М.: 2002

13 Chongurova L., Dr. Hans Martin. Almaty 2001

14 Сущинский И.И. Практический курс современного немецкого языка для юридических и гуманитарных вузов. – М.: ГИС, 1999

15. Асылханова Л.Е., Жумабекова Б.К. и др. Учебно-методическое пособие для студентов неязыковых специальностей. Павлодар: 2008

17. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка. Киев:. 2001

18. Овчинников А.Ф., Овчинников О.В. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. М.:2000.

19. Hallo Nachbarn Band 2 Grundkurs in 20 Einheiten, Goethe-Institut:1997

20. Themen 2 Max Hueber Verlag: 1993

Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В060700 Биология және 5В060800 Экология мамандықтарының

жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пән атауы Кәсіби-бағытталған шетел тілі

Оқу нысаны

Пәннің еібек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрі

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кредиттер

Академиялық сағат

кред иттер

Аудиториялық сабақ

СӨЖ

барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

сын.

КЖ

КЖ

барлығы

дәр

пр.

зерт

барлығы

СОӨЖ

күндізгі

2

90

30

60

4


4

2

30

қ/н

30

қ/н

60

15

Кафедра меңгерушісі ______________ Ш.М. Жумадина «____» ________20__ж.
Жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/35
2012-2013 оқу жылына арналған

«Кәсіби-бағытталған шетел тілі» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасыменкелісу парағы


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ


Мамандар дайындаушы кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісу парағы

1

2

3

4

Шетел тілдер кафедрасы

Жумабекова Б.К.
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет