Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіДата12.07.2016
өлшемі282 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
 

Оқу жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/30
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы
ОҚУ Жұмыс бағдарламасы

«Даму психологиясы» пәні бойынша

5В010300 «Педагогика және психология»

мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар
Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________Пфейфер Н.Э.

20__ж.«___»_____________


Құрастырушы: аға оқытушы Кударова Н.А

Педагогика және психология кафедрасы

«Даму психологиясы» пәні бойынша

5В010300 «Педагогика және психология» мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының ҚР МЖМБС 6.08.013-2009 негізінде әзірленді және

С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың

Ғылыми кеңесінің отырысында 20__ж. «____» _________, №_____Хаттамамен бекітілді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Е.И.Бурдин 20__ж. «____» ___________

Гуманитарлы педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Е.Н.Жуманкулова 20_ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы______________ Ж.Т. Сарбалаев 20_ж.«_____»________________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________А.А. Варакута 20_ж.«_____»________________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты

Даму психологиясы - студенттерді дайындау, олардың білім деңгейін көтеру жүйесіндегі негізгі пәндердің бірі. Даму психологиясы пәні негізінде студенттерді адамның жеке басының дамуы мен қалыптасу заңцылықтары жайындағы біліммен қаруландыру.

Студенттердің қазіргі заманғы даму психологиясы құрылымымен, психикалық дамуды зерттеудің әдіснамалық негіздерімен, тұлғаның психикалық даму жағы мен жастық қүрылу астарымен, психикалық дамудың диагностикасы мен коррекциясымен танысуы.

Жалпы психологиялық мәселелерді шешу, тұтасымен алганда психологиядагы теория мен практиканың внімді байланысын қамтамасыз ету үшін даму психологиясындағы эксперименталді зерттеулердің мәнін ашу. Студенттерді даму психологиясындагы фундаменталды жэне колданбалы зерттеулер тарихымен таныстыру.

Даму психологиясының фундаменталды жэне қолданбалы мэнін, оның диогностикадагы, коррекциядагы, оқытудағы, тэрбиелеудегі, денсаулық сактаудагы және басқа әлеуметтік өмір саласындағы практикалық сұрақтарды шешудегі мүмкіншіліктерін негіздеу.Обектісі: бала жасының даму ерекшеліктері, оның жеке басының қалыптасу заңдылықтары.

Пәннің міндеттері:

-жас ұғымының психологиялық ерекшеліктерін, жас даму заңцылықтары мен механизмдерін зерттеу;

-даму психологиясының жалпы жэне жеке эдістерімен танысу;

-кәсіби, сараптап ойлауды, байқағыштықты, зейінділікті дамыту.2 Пререквизиттер: жалпы психология, психология тарихы, педагогика, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

3 Постреквизиттер: кәсіби психология, еңбек психологиясы.

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара. Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.4 Пәннің мазмұны

Даму психологиясы- психология ғылымының саласы. Оның зерттейтін пәні- адам психикасының жас ерекшелік динамикасы, даму үстіндегі адамның психикалық процестері мен психологиялық қасиеттерінің онтогенезі.Балалар психологиясы, төменгі сынып оқушылары психологиясы, жеткіншектер психологиясы, балаң жас өспірімдер психологиясы, геронтопсихология даму психологиясының тармақтары болып табылады. Даму психологиясы психикалық процестердің жас ерекшеліктерін, білімді игерудің жасқа лайық мүмкіндіктерін, жеке адамның дамуының жетекші факторларын, т.б. зерттейді.
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

4 Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптардың атауы

Сағат саны

күндізгі бөлімі

сырттай бөлімі


Дәр

Тәж

СӨЖ

Дәр

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Даму психологиясы пәні және міндеттері

3

1

8

1

1

10

2

Даму психологиясындағы негізгі теориялық мәселелер. Жас ерекшелік мәселесі.

2

1

8

1
9

3

Даму психологиясындағы зерттеу әдістерінің ерекшеліктері

2

1

8

1

1

10

4

Даму психологиясының қазіргі заманғы мәселелері

3

1

7

1

1

9

5

Психикалық даму кезеңдері. Әртүрлі жас ерекшелік кезеңдеріндегі психикалық дамудың ерекшеліктері

2

1

8

1
10

6

Ересектер психологиясы. Онтогенездегі психикалық дамудың жалпы заңдылықтары.

2

1

8

1
10

7

Мектепке дейінгі психикалык жас

3

1

7

1
10

8

Кіші мектеп психикалық жасы

2

1

7

1

1

10

9

Жас өспірімдік психикалык жас

3

2

7

1
9

10

Жетекші іс-әрекет.

2

1

7

1

1

10

11

Жас кезеңдердегі дағдарыстың пайда болу тетіктері мен оларды жеңу жолдары.

3

2

7

1
10

12

Кәрілік және есею кезеңдері. Кәрілік әлеуметтік мәселе ретінде.

3

2

8

1

1

10
Барлығы: 135

30

15

90

12

6

117


4.2 Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Даму психологиясы пәні және міндеттері

Даму психологиясының пәні. Даму психологиясының мақсаты. Даму психологиясының фундаменталді жэне қолданбалы, теориялық және практикалық міндеттері. Даму психологиясының қызметтері. Даму психологиясының құрылымы.2 тақырып. Даму психологиясындағы негізгі теориялық мәселелер. Жас ерекшелік мәселесі.

Даму туралы түсінік. Даму іштей қарама-қайшы процесс ретінде. Дамудың мэні (өсу, пісіп-жетілу,

сандық жэне сапалық өзгерістер, ажыратылу, үйрену, әлеуметтену). Даму филогенез ретінде. Даму жүйелік генез ретінде. Даму антропогенез ретінде. Даму онтогенез ретінде Даму микрогенез ретінде (актуалгенез).Дамудың кезеңденуі. Даму психологиясындағы жетекші әрекет.

3 тақырып. Даму психологиясындағы зерттеу әдістерінің ерекшеліктері.

Даму психологиясындагы зерттеу эдіснамасының деңгейлері. Даму психологиясының әдістерінің мүмкін жіктемелері. Даму психологиясында қолданылатын жалпы психологиялық эмперикалық әдістер (байқау, интроспекция, іс-әрекет өнімі мен нэтижелерінің талдамы, тэуелсіз сипаттамаларды жалпыламасы, тестілеу, социометрия, сүрақтамалар, моделдеу, психодиогностикалық эдіс, корсс-мәдени эдіс).4 тақырып. Даму психологиясының қазіргі заманғы мәселелері. Психикалық дамудың кезеңденуі теориялық және практикалық мэселе ретінде. Индивидуалды дамудың үздіктілігі мен уздіксіздігі арасындагы қарама-қайшылық психологиялық мәселе ретінде. Индивидуалды дамудың гетерехрондылығы мәселе ретінде? Филогенез жэне онтогенез қатынасы психологиялық мэселе ретінде.

5 тақырып. Психикалық даму кезеңдері. Әртүрлі жас ерекшелік кезеңдеріндегі психикалық дамудың ерекшеліктері

Сәбилік психикалық жас. Жаңа туылғандағы (шақалақ) дағдарыс. Жаңа туылудың жалпы психологиялық сипаты. Шақалақтың емірлік іс-эрекеті сипаты. Пренатальдіден (құрсақтагыдан) постнатальді (туганнан соң) балалық шаққа өту ерекшеліктері. Сәбидің шартсыз рефлекстері мен атавизм-рефлекстері. "Тірілу" комплексі ерте сэбилік шақтың негізгі жаңа қүрылымы ретінде. Психика қалыптасуы процестеріндегі депривация (қажеттіліктердің қанагаттанбау) мәселесі.

6 тақырып. Ересектер психологиясы. Онтогенездегі психикалық дамудың жалпы заңдылықтары.

Ерте балалық шақтагы психиканыц даму шарттарының жалпы сипаттамасы. Ерте балалыктың психикалық жаңа қүрылым. Затты-манипулятивті іс-эрекет ерте балалық шақтағы психикалық қалыптасудың жетекші факторы ретінде. Ерте балалық шақтагы негізгі зандылықтар жэне заттармен әрекеттерінің қалыптасу кезендері. Ерте балалық шақтағы ойын іс-әрекетінің психологиялық сипаттамасы. Ойын іс-әрекетінің қалыптасу кезеңдері.7 тақырып. Мектепке дейінгі психикалык жас.

Мектепке дейінгі жастағы психикалық қалыптасуының жалпы сипаттамасы. Мектепке дейінгілердің құрдастары мен ересектермен өзара эрекеттестігі қарым-қатынасы және іс-әрекетінің әр түрлі түрлерінің қалыптасу ерекшеліктері. Тілдік шэне эмоционалды қарым-қатынас. Мектепке дейінгі жастагы әртүрлі іс-эрекет түрлерінің сипаттамалары (бейнелеу, құрастыру, еңбек элементтері мен оқу).8 тақырып. Кіші мектеп психикалық жасы

Кіші мектеп жасындагы психикалық қалыптасуы шарттарының жалпы сипаттамасы. Оқу іс-әрекетінің кіші мектеп жасындагы психикалық қалыптасуына жетекші ретінде. Оқу іс-эрекетінің қалыптасуының психологиялық зандылықтары. Оқу мотивтерінің (түрткілерінің) қалыптасуы.9 тақырып. Жас өспірімдік психикалык жас

Отандық жэне шетел психологиясындагы жас өспірімдік "дагдарыс" мәселесі. Жас өспірімдік кезеңге өтудің психологиялық алғы шарттары. Жас өспірімдердің психалық дамуының сипаты мен темпіндегі жеке даралық және жыныстық айырмашылықтар. "Ересекттік сезімі" жас оспірімдік кезеңдегі негізгі психологиялық жаңа қүрылым ретінде және оның түрлері.10 тақырып. Жетекші іс-әрекет

Жас еспірімдік кезеңнен жеткіншектік жасқа ету отандық жэне шетелдік психолгия мэселесі ретінде. Жеткіншектік жасқа өтудің психологиялық алғы шарттары. Жеткіншектік жастагы жетекші іс-эрекет мэселесі. Акселерация психологиялық мәселе ретінде. Кәсіби багыттылық жеткіншектік жастагы жаңа құрылым ретінде. Жеткіншектік жастағы мамандық тандаудың психологиялық ерекшеліктері. Жеткіншектік жастағы оқу іс-әрекетінің ролі. Бозбала мен бойжеткен тұлғасының қалыптасуындагы қоғамдық жұмыстың ролі. Қоғамдық іс-эрекетге қажеттіліктің дамуы жэне жеткіншектің қоғамдық үйымдарга қатысу түрлері. Жеткіншектік жаста психика қалыптасуының сипаты мен темпіндегі жеке даралық айырмашылықтар.11 тақырып. Жас кезеңдердегі дағдарыстың пайда болу тетіктері мен оларды жеңу жолдары.

Қартандыққа өтудің жалпы психологиялық шарттары. Қартандық кезеңнің психологиялық маңызы белсенділік ерекшеліктері. Қартаңдық психологиялық кезенденуі. "акэм" және "акмеология" ұгымдары. Қартаң жастағы психиканың қалыптасуының ерекшеліктері.12 тақырып. Кәрілік және есею кезеңдері. Кәрілік әлеуметтік мәселе ретінде

Қартаю психологиялық феномен ретінде (Б.Г.Ананьев, И.С.Кон, Д.Б.Бромлей). Қартаң адамдар мен қарттық жастағы адамдардың өмірінің психологиялық жагдайы. Қартаюдың психологиялық кезендеңуі. Қартаң мен қарттық жастың психологиялық дайындық (Д.Б.Бромлей, Д.Ф.Чеботарев). Қартаю кезеңіндегі бейімделу процесі. Инволюция психологиялық теориясының сыны.
  1. Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Даму психологиясы пәні және міндеттері

Даму психологиясының адам туралы басқа гылымдармен байланысы. Психикалық дамудың эрбір кезеңдігі адамдар арасындағы жеке дара айырмашылықтарын оқып үйрену. Даму психологиясының қазіргі заманға ғылым ретінде негізгі мәселелері.2 тақырып. Даму психологиясындағы негізгі теориялық мәселелер. Жас ерекшелік мәселесі.

Психикалық дамудьщ детерминанттары. Психикалық дамудың негізгі заңцылықтары. Адам түлгасының психикалық дамуы мен қалыптасуы. Адамның психикалық дамуындагы элеуметтік жағдайлар.Дамудың элеументтік жағдайы мен қоғамдык тэжірбиенің маңызы. Дамудың өзекті жэне жақын аймагы. Психикалық жаңа құрылымы. Сензитивтілік. Психикалы даму дағдарыс ұгымы. Даму психологиясындағы жас ұғымы (хронологиялық, биологиялық, әлеуметтіқ, психикалық, интеллектуалды және т.б) Психикалық даму прцесіндегі жастық, жыныстық жэне жеке дара типтік ерекшеліктердің өзара байланысы. Психикалық дамудың шарттары, қайнар көздері жэне қозғаушы күштері.3 тақырып. Даму психологиясындағы зерттеу әдістерінің ерекшеліктері

Даму психологиясында қолданылатын жалпы психологиялық эксперименталды әдістер (эксперимент-генетикалық әдіс, констаттаушы эксперимент, политажды эксперимент, сынаушы эксперимент, табиғи эксперимент, жасанды эксперимент, калыптасушы эксперимент).4 тақырып. Даму психологиясының қазіргі заманғы мәселелері

Қазіргі замандагы психикалық даму теорияларыньщ өзекті мэселелері. Психикалық даму механизмдері. Индивидуалды дамудың қозгаушы күші және детерминант мэселесі. Психикалық дамудың таңдаулылыгы мен нормативті мәселесі. Өзіндік детерминация даму психологиясының мәселесі ретінде. Даму мен өзіндік даму қатынасы психологиялық мэселе ретінде.5 тақырып. Психикалық даму кезеңдері. Әртүрлі жас ерекшелік кезеңдеріндегі психикалық дамудың ерекшеліктері

Отандық жэне шетел психологиясындагы жас өспірімдік "дагдарыс" мәселесі. Жеткіншек жастагы негізгі жаңа қүрылымдар (И.С.Кон). ЭШпрангер бойынша жеткіншек жастың екі кезеңі.6 тақырып. Ересектер психологиясы. Онтогенездегі психикалық дамудың жалпы заңдылықтары

Даму психологиясының арнайы әдістері ( егіздер әдісі, лонгитюдті әдіс, генетикалық-моделдеуші әдіс, көлденең және тігінен кесу эдістері).7 тақырып Мектепке дейінгі психикалык жас

Мектепке дейінгі балалардың жетекші іс-әрекеті психологиялық мәселе ретінде. Құрдастар үжымы жэне ондағы өзара әрекеттестік қоғамның ересек мүшелерінің қатынастарының үлгісі реттінде. Ересектермен өзара қатынастың жаңа түрінің құрылуы.

8 тақырып Кіші мектеп психикалық жасы

Ойын мектепке дейінгі жетекші іс-эрекеті, оның сипаттамасы жэне түрлері. Ойының пайда болуының элеументтік-тарихи сипаты, оныц генезисі мен қызметтінің қүрылымы. Шетелдік ойын теорияларының психологиялық талдамы (К.Гросс; Г.Спенсер, К.Бюлер, С.Холл, В.Штерн). Психоаналитикалық тұжырымдамалардагы ойын теориялары. Отандық психологиядағы ойын теориялары.9 тақырып Жас өспірімдік психикалык жас

Бозбала мен бойжеткен түлгасының психологиялық бітістерінің ерекшеліктері, олардың жалпы жане айырмашылық белгілері.10 тақырып Жетекші іс-әрекет

Жеткіншектік жастагы махаббат психологиялық феномен ретінде. Ересектер мен құрдастарының өзара қатынастарының ерекшеліктері.11 тақырып Жас кезеңдердегі дағдарыстың пайда болу тетіктері мен оларды жеңу жолдары.

Қартаң жастың психологиялық дағдарысы. Қартаң адам қоғамдық-пайдалы еңбек жетекші ретінде. Кәсіби және қогамдық іс-эрекет. Ересектердің танымдық қызығушылықтары. Картан адамдардың өндіріс топтарында жэне ұжымдардағы қарым-қатынасы. Ересектер ужымдарының психологиялық типтері: отбасы, өндіріс ұжымдары және т.б.12 тақырып Кәрілік және есею кезеңдері. Кәрілік әлеуметтік мәселе ретінде

Қартандык және қарттық жастагы психикалық іс-эрекет. Қоғамдық өмірдегі қартаң адам. Қарым-қатынас қарттықтың псхологиялық феномені ретінде. Қартаң адамның балаларға, жастарга және басқа жастағы адамдарға қатынастырыньщ психологиялық мэні.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

Күндізгі

Сырттай

1

Дәріске дайындалу

Конспект

Сабаққа қатысу

30

12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

6

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Конспект

Баяндаманы қорғау

35

84

4

Бақылау іс-шараларына дайындалу
Межелік және қорытынды бақылау

10

15
Барлығы

90

117


СӨЖ такырыптарыныц аттары мен тапсырмаларының мазмұны

1 тақырып. Жас ерекшелік психологиясының дамуы жэне тарихы. Баланың жасына лайық психологиялық даму заңдылықтары, оның даму тарихы туралы тұсініктерді қалыптастыру.2 тақырып. Жана талдау. XX г. даму психологиясындагы басты фигуралармен таныстыру.

3 тақырып. Пренетальды даму. Жүктілік кездегі баланың дамуы туралы студенттердің түсініктерін тереңдету.

4 тақырып. Нәресте қабылдауының және моторлық дагдылардын қалыптасуы. Нәрестенің жалпы дамуы туралы студенттердің түсініктерін толықтыру. Нәрестенің психикасының дамуы туралы білімдерін бекіту.

5 тақырып. Үш жастагы дагдарыс, олардыц бірнеше симтомдары. Дәрісте, семинар сабақтарда алған білімдерін бекіту, толықтыру.6 тақырып. Жеті жастық дагдарыс және мектепте білім алуга дайындық. Жеті жастық дагдарыстың негізгі белгілері туралы түсініктерін қалыптастыр.

5 Әдебиеттер тізімі

1.Крайг, Г. Психология развития/Грэйс Крайг, Дон Бокум ; науч.ред. Т. В. Прохоренко.-9-е изд.-СПб.:Питер,2006.-939 с.:ил.- (Мастера психологии)

2.Волков, Б. С. Психология развития человека:учебное пособие для вузов/ Б. С. Волков, Н. В. Волкова.-М.:Академический проект,2004.-223 с.(Gaudeamus)

3.Глушко, В. П. Школа гениальности:учеб. пособие по эвристике/В. П. Глушко, А. В. Старцев.-Алматы:Дәуiр,2005.-592 с

4.Солдатова, Е. Л. Психология развития и возрастная психология. Онтогенез и дизонтогенез: учебное пособие для студ. вузов./Е. Л. Солдатова, Г. Н. Лаврова.-Ростов н/Д:Феникс,2004.-383 с.-(Серия "Высшее образование")
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В010300- «Педагогика және психология»

мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірмесіПәннің атауы «Даму психологиясы»

Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

3

135

45

90

3

3

3


45

30


15
90

45

ОКБ

негі-зіндегі сырттай3

135

45

90

3

3

3


18

12


6
117

18

Кафедра меңгерушісі _______ Бурдина Е.И. «___»_________20___ г.

СОӨЖ тақырыптары

 1. тақырып. Жас ерекшелік психологиясыньщ дамуы және тарихы.

 2. тақырып. Жас ерекшелік психологиясыньщ гылыми негізі.

 3. тақырып. Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы.

 4. тақырып. Д.М.Болдуиннің шығармалық және админстративтік іс-эрекеті.

 5. тақырып. Жана талдау.

 6. тақырып. Ж.Пиаженің дамуының биологиялық принцип теориясы.

 7. тақырып. Л.С.Выготскийдің «жақын даму зонасы» ұгымы.

 8. тақырып. Дж.Боулби теориясында кете алмаушылық ұгымы.

 9. тақырып. Пренатальды даму.

 10. тақырып. Ұрықтық мінез-құлық. М.Хофердің зерттеулері.

11 тақырып.Туудың мәдени аспектілері. Э.Фогель - биология мен мәдениет ерте дамуга ықпал етуші өзара эрекет.

 1. тақырып. Бір жастагы баланың даму ерекшеліктері.

13 тақырып. 1-2 жастагы баланың жалпы даму ерекшеліктеріне (кимыл-козгалысына, сөздік қорына, ойлауына) т.б. бақылау жургізу.

14 тақырып. Нәресте қабылдауының және моторлық дагдыларынын қалыптасуы. Ж.Пиаже теориясындағы қабылдау мәселелері. Р.Гриффитсттің (1954) «Баланың моторлық қабілеттерінің шкаласын» кеседі.

15 тақырып. Үш жастагы дагдарыс, оларлын бірнеше симптомдары.

16.«Үш жастагы бала тұлгасы туралы.» Элза Келер Еңбегі.

17 тақырып. Жеті жасар дагдарыс және мектептс білім алуға дайындық.

18 тақырып. Центрация жэне эгоцентризм феномендерін зеттеу (Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконин)


 1. тақырып. Жеткіншек жастық кризисін класшкалық зерттеу.

20 тақырып. Ст.Холл рекапитуляция теориясы, Э.Шпрангер жеткіншек жастық мэдени-психологиялық концепциясы

21 тақырып. Жасөспірім психологиясы, олар еңбекке жэне қоғамға пайдалы іс-әрекетке багдарлау.22тақырып. Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович оқытуларындағы жаңа тенденциялар.

23тақырып. Жетісіншектерді зерттеудің жаңа тенденциялары. Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович окытуларындагы жаца тенденциялар. Жаца ТенденКаталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет