Материалдық өндірістің барлық салаларындағы қарқынды прогресс табиғат қорларын интенсивтік пайдалануға мәжбүр етеді, сөйтіп қоршаған ортаға нақты әсер етедібет6/6
Дата19.06.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мазмұны


Кіріспе....................................................................................................3  1. Шикізатты кешенді пайдалану

проблемасының халықшаруашылық мағынасы……………………5

1.1 Шикізатты қолданудың кешенділігін бағалау……………………...7

2 Кенді қазба орындарын ұтымды қолданудың жолдары…………..9

2.1 Кен қорларын қазып алуға дайындау……………………………...102.2 Кен орындарын игеруде прогрессивті жүйелер мен әдістер..........12

2.3 Селективті қазба және кенді орнықтандыру………………………14

2.4 Аса балансты, жоғалған кендерді және ашылған

жыныстарды қазып алу және өңдеу………………………………..16


3 Байыту фабрикаларындағы кенді кешенді түрде өңдеу…………..22


3.1 Түсті және сирек кездесетін металдар кенінің сипаттамасы..........23

4 Кен дайындаудың ілгері әдістері.......................................................30

4.1 Кендерді үгіту......................................................................................30

4.2 Кендердің өздігінен үгітілуі...............................................................32

4.3 Ауыр суспензияда байыту..................................................................33

4.4 Ұнтақтау мен флотация технологияларын дамыту………………. 36

4.5 Кеңді байытудан алынған қалдықтардан металдарды шығару......40

4.6 Асыл металлдарды шығару................................................................41

4.7 Кенді емес қазбаларды жолай шығару.............................................42

4.8 Өндірістік ерітінділерден және ағын сулардан

құнды компоненттерді шығару…………………………………….43

4.9 Концентраттар сапасын жоғарлату...................................................45

5 Металлургиялық өндірісте шикізатты кешенді пайдалану

мәселесі……………………………………………………………...47

5.1 Ұжымдық байыту өнімдерін өңдеу………………………………..50

5.2 Мысты-қорғасынды-мырышты өнеркәсіп өнімдерін өңдеу..........51

6 Металлургиялық өндірістің жартылай өнімдерін кешенді

өңдеу....................................................................................................52

6.1 Қождар мен айдауларды өңдеу.........................................................52

6.2 Гидрометаллургиялық үдерістер......................................................53

6.3 Алюминий өндірісінің құрамында фтор болатын

қалдықтарды қолдану........................................................................54


7 Табиғатты қорғау және шикізатты кешенді пайдалану..................56


7.1 Үйінді пайдалану және жерлердің рекультивациясы…………… 56

7.2 Металлургиялық газдарды жарату және зиянсыз ету……………58

7.3 Өндірістің пайдаланған суларын тазарту және жарату…………..61

8 Металлургиялық өндірістерде қалдықсыз

технологиялық сұлбаларды құраудың келешегі………………….62

8.1 Шикізатты кешенді пайдаланудың экономикалық тиімділігі…...64

9 Түсті металлургия салаларындағы шикізаттарды

пайдаланудың кешендіділігін жоғарлатудың негізгі бағыттары...65

9.1 Мысты өнеркәсіп................................................................................65

9.2 Қорғасын – мырышты өнеркәсіп......................................................69

9.3 Никель өнеркәсібі...............................................................................70

9.4 Алюминий өнеркәсібі.........................................................................72

Әдебиеттер...........................................................................................76

Министерство образования и

науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный

университет им. С. Торайгырова


Факультет металлургии, машиностроения

и транспорта


кафедра металлургии

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8

заседания кафедры

от «15» марта 2010 г.

г. Павлодар

Председатель: зав. кафедрой металлургии Суюндиков М.М.
Секретарь: лаборант Абишева Ж.Б.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

8. О рекомендации для издания учебно-методического материала в издательстве «КЕРЕКУ» ПГУ.


8. СЛУШАЛИ: ст. преподавателей Кенбеилову С.Ж., Таскарину А.Ж. Представили свой конспект лекции для студентов металлургических специальности по дисциплине «Минералдық қорды кешенді пайдалану». Доложили содержание учебного пособия и ее особенность.

ВЫСТУПИЛИ: д.т.н., профессор Нурмаганбетов Ж.О. В конспекте лекции освещены системы и методы разработки месторождений, обеспечивающие снижение потерь при добыче руд. Указаны пути повышения полноты и комплексности использования сырья при обогащении руд, металлургической переработке концентратов, коллективных продуктов обогащения, полупродуктов, пылей и газов металлургического производства. Приведены данные, характеризующие экономическую эффективность, и указываются основные направления повышения комплексности использования сырья в ведущих подотрослях металлургии.

Считаю, что данный конспект лекции является своевременным и способствует лучшему освоению теоретического материала, пройденного на лекциях.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать конспект лекции для издания в издательстве «КЕРЕКУ» ПГУ.Председатель, к.т.н., профессор,

зав. кафедрой М. М. Суюндиков
Секретарь, лаборант Ж. Б. Абишева

Пікірсарап
Кенбеилова С.Ж., Таскарина А.Ж. әзірленген «Минералдық шикізатты кешенді пайдалану» металлургиялық мамандықтағы студенттерге арналған сүйеніш конспектісіне берілген.

«Минералдық қорды кешенді пайдалану» курсы 050709 «Металлургия» мамандығының оқу жоспарына кіреді.

Конспектіде кенді қазу кезіндегі жоғалымды төмендетуді қамтамасыз ететін кен орындарында кенді өңдеу әдістері мен жүйелері көрсетілген. Металлургия өндірісінің шаңдарын, жартылай өнімдерін, байытудың кешенді өнімдерін, концентраттарды металлургиялық өңдеуге, кендерді байыту кезінде шикізаттың пайдаланылуының кешенділігі мен толықтығын жоғарлатудың жолдары келтірілген. Экономикалық тиімділікті сипаттайтын мәліметтер де көрсетілген және металлургияның алдыңғы қатарлы салаларында шикізатты пайдаланудың кешенділігін жоғарлатудың негізгі бағыттары көрсетілген.

Сондықтан, осы сүйеніш конспект актуалды және уақытында дайындалған болып табылады және осы оқу құралы, студенттерге «Минералдық қорды кешенді пайдалану» курсын сәтті оқып-үйренуге сөзсіз көмектеседі.Профессор, т. ғ. д. Ж. О. Нұрмағанбетов

БЕКІТЕМІН


С. Торайғыров атындағы

ПМУ-дың оқу ісі

жөніндегі проректоры

_________Н. Э. Пфейфер

2010 ж. «____» _________

Құрастырушылар: магистр, аға оқытушы С. Ж. Кенбеилова,

магистр, аға оқытушы А. Ж. Таскарина
Металлургия кафедрасы
Минералды шикізатты кешенді пайдалану

сүйеніш конспект


Кафедра мәжілісінде бекітілді 2010 ж. «_____» _____№____ хаттама­­­

Кафедра меңгерушісі _________________ М. М. Сүйіндіков


Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған

2010 ж. «_______» _____ №_____ хаттама


ОӘК төрағасы _______________ Ж. Е. Ахметов

КЕЛІСІЛДІ


ММЖжКФ деканы ___________ Т. Т. Тоқтағанов 2010 ж. «___»_____

СМ бөлімінің н/б _____________ Г. С. Баяхметова 2010 ж. «___»_____
МАҚҰЛДАНДЫ

ОҮЖ ж ӘҚБ бастығы _________ А. А. Варакута 2010 ж. «____»_____

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

МинеРАЛДЫ ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ
Cүйеніш конспект

Павлодар


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия, машина жасау және көлік факультеті
Металлургия кафедрасы

МинеРАЛДЫ ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ
Cүйеніш конспект

Павлодар


Кереку

2010


ӘОЖ 622.7.012 (07)

КБК 30.3я 7

М 55
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті металлургия, машина жасау және көлік факультетінің металлургия кафедрасының отырысында басуға ұсынылды

Пікірсарапшы:

техника ғылымдарының докторы, профессор

Ж. О. Нұрмағанбетов

Құрастырушылар: С. Ж. Кенбеилова, А. Ж. Таскарина

М 55 Минералды шикізатты кешенді пайдалану :

сүйеніш конспект / құраст. : С. Ж. Кенбеилова,

А. Ж. Таскарина. – Павлодар : Кереку, 2010. – 78 б.


«Минералдық қорды кешенді пайдалану» пәні бойынша сүйеніш конспект пәннің негізгі сұрақтарын қамтиды.

Сүйеніш конспект металлургиялық мамандықтағы студенттеріне арналған.

ӘОЖ 622.7.012 (07)

КБК 30.3я 7

© Кенбеилова С. Ж. және т.б., 2010

© С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2010


Материалдық дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты
Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Психологияның теориялық-методологиялық негіздері
buuk -> КІтапхана ісінің тарихы 050418 «Кітапханатану және библиография»
buuk -> Кітаптану және кітап тарихы 050418 «Кітапханатану және библиография»
buuk -> МамандықҚа кіріспе
buuk -> Xix ғ. Екінші жартысы – XX ғ. Басындағы ертіс өҢіріндегі
buuk -> Орындаушылық өнер кафедрасы
buuk -> Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
buuk -> М. Аллаберген тарих тудырған тұлғалар
buuk -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
buuk -> Қызметтік хаттар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет