ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтарДата17.07.2016
өлшемі89.98 Kb.

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы пәні бойынша

5В030100, 050301 Құқықтану мамандығының іштей бөлімі студенттеріне арналған

ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАР

Павлодар


Пәннің мазмұны:
1-тақырып. Констиуциялық құқықтың түсінігі, мәні және мақсаты. Конституциялық құқық пәнінің ерекшеліктері

Жоспар:

Конституциялық - құқықтық нормалардың түсінігі, түрлері және ерекшеліктері. Конституциялық - құқықтык қатынастар, мәні, түрлері және ерекшеліктері. Конституциялық - кұқықтық қатынас субъектілерінің ерекшеліктері және оларды жіктеу.Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының жүйесі және оның Конституция кұрылысымен ара-қатынасы, өзара байланысының деңгейі.Конституциялық құқықтың әдістемесі, жалпы және накты эдістер.

Конституциялық-кұкықтық мәселелерді зерттеудегі жалпы гуманистік, диалектикалық және әлеуметтік тәсілдер. Ғылыми ойлаудың тәсілдері: талдау, синтез, индукция, дедукция, гипотеза. Мемлекеттік-құқықтық кұбылыстарды оқып-үйренудің нақты әдістері: формальды-логикалық, социологиялық. салыстырмалы, анкетелық. интервью арқылы және статистикалық әдіс. Конституциялық құқықтың заң ғылымы жүйесіндегі орны және рөлі

Мақсаты:

Конституциялық құқыққа және мақсаттарына сипаттама беру


2-тақырып. Қазақстан Республикасының конституциялық дамуы

Жоспар:

Қазақстанның конституциялық дамуының кезеңдерге бөлінуі. «Алаш» партиясы және «Алаш-Орда» автономиясының кұжаттары. Алаш партиясы бағдарламасы ережелерінің жалпы сипаттамасы. Конституциялық дамуда Кеңестік кезең 1926 жылғы ҚазАССР, Қазақ ССР-інің 1937, 1978 жылғы конституцияларының сипаттамасы. Қазакстанның конституциялық дамуының казіргі кезеңі. «Қазақ ССР мемлекеттік егеменділігі туралы» 1990 жылғы Декларациясы. Республика егеменділігінің нақты бекітілуінің алғы Шарты.

1991 жалғы 16 желтоқсанда қабылданған «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңы. Заңның негізгі ережелерінің сипаттамасы. Қазақстан Республикасының 1993 жылғы Конституциясы конституциялық қайта кұруларға жасалған алғашкы қадам. 1993 жылғы Конституцияның мәні мен кұрылымы. Адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі. Қазақстан Республикасының азаматтық туралы зандылығы. Парламентаризмнің мемлекеттік басқару нысаны ретінде дамуы. Конституциялық соттың құқықтық мәртебесі. Демократиялық кайта кұрулардағы мәні мен атқарған қызметі. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы қабылданған Конституциясы конституциялық дамудың жаңа кезеңі

Мақсаты:

Қазақстан Республикасының конституциялық дамуын зерттеу


3-тақырып. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымы

Жоспар:

Қазақстан Республикасының конституциялық құрылым негізлерінің түсінігі. Конституциялық кұрылымның негізгі қырлары. Казақстан Республикасы Конституциясында мемлекет нысанының негізгіэлементтерінің бекітілуі.

Басқару нысан түсінігі. Қазақстан Республикасы президенттік мемлекет ретінде. Республикалық басқару нысанынын түсінігі. Унитарлық (біртүтастық) Қазақстан Республикасының белгісі ретінде.Қазақстан Республикасындағы саяси тәртіп. Идеологиялық және саяси плюрализм саяси жүйені үйымдастырудың негізгі қағидасы ретінде. Қоғамдык бірлестіктердің кұкьіктық жағдайы.

Мемлекеттік экономикалық негізінің түсінігі. Меншік саналуандылығының конституция да бекітілуі. Жерге жеке меншіктің қалыптасуы.Мақсаты:

Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымына сипаттама беру


4-тақырып. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтын құқықтық жағдайы

Жоспар:

Адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің түсінігі және негізгіэлементтері.Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарынын негіздерін реттейтін конституциялық кағидалар. Адам құқықтары бойынша ішкі заңдылыктар мен халыкаралык кұкық нормаларынын ара-қатынасы.

Азаматтықтың түсінігі және мәні. Азаматтық конституциялық құқықтың манызды институты ретінде Қазақстан Республикасында азаматтық институтының кұқықтық бекітілуі. «Қазакстан Республикасынын азаматтық туралы» заңы. Азаматтық институтының дамуы. Азаматтықтың тоқтатылуы. Азаматтықтан шығуға рұқсат бермеу негіздері. Азаматтықты жоғалту негіздері. Қазақстан Республикасында азаматтық мәселелерімен айналысатын органдар.

Мақсаты:

Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтарын зерттеу


5-тақырып. Қазақстан Республикасы - демократиялық, егеменді, тәуелсіз мемлекет

Жоспар:

Қазақстан Республикасының мемлекеттік нысаны және элементтері. Қазақстан Республикасының басқару және саяси режим нысаны мен мемлекеттік кұрылыс үлгісі. Қазақстан Республикасында мемлекеттік сәйкестілік калыптастыру Тұжырымдамасы.

Мемлекеттік егемендік, мазмұны, мәні және ұлттық егемендікпен ара-қатынасы. Егемендіктің заңшығарушылық тұрғыда бекітілуі. ҚР мемлекеттік билікті ұйымдастыру. Мемлекеттік билікті ұиымдастыруда тежемелік және тепе-теңдік сақтау жүйесін пайдалану.

Мақсаты:

ҚР демократиялық элементтерге сипаттама беру


6-тақырып. Қазақстан Республикасының сайлау құқығы және сайлау үрдісі.

Жоспар:

Сайлау кұкығының тұсінігі. Белсенді және бәсең (сылбыр) сайлау құқықтарының түсінігі.Сайлау құқығындағы теңдік, кұпиялық, тікелей және жанама сайлау қағидалары. Сайлау кұкығының қайнар көзі. Қазақстан Республикасы Конституциясы мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы», «Республиқалық референдум туралы» Конституциялық заңдары. Қазақстан Республикасының сайлау жүйесінін түсінігі. Мажоритарлы сайлау жүйесінің түсінігі. Пропорционалды сайлау жүйесінін түсінігі. Сайлауды ұйымдастыру және өткізу. Сайлау үрдісінің түсінігі. Сайлау үрдісінің конституциялық-құқықтық негіздері.Сайлау үрдісінің негізгі қағидалары. Сайлау органының түсінігі. Сайлау органдары қызметінің құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасы сайлау органдарының біртұтас жүйесі және олардын өқілеттілік мерзімі.Мақсаты:

ҚР сайлау құқығын зерттеу


7-тақырып. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі

Жоспар:

Президенттік институты Казақстан Республикасы конституциялық кұкыгының маңызды институты ретінде. Қазақстан Республикасында президенттік басқару нысанының қалыптасуы және кезеңдері. Қазақстан Республикасында Президенттің құқықтық жағдайын реттейтін заңдылықтар: Казақстан Республикасының Конституциясы. «Казақстан Республикасының Президенті туралы» конституциялық заны.

Биліктің. бөлінуінің конституциялық қағидасы және мемлекеттік биліктің уйымдастырылуы мен қызметінде Президенттін атқаратын рөлі. Қазақстан Республикасы Президенті мемлекет басшысы ретінде. Қазақстан Республикасы Президенті халық бірлігі мен мемлекеттік биліктің рәмізі мен кепілі. Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты. Президент қабылдайтын актілер.

Мақсаты:

ҚР Президентінің конституциялық-құқықтық мәртебесін зерттеу


8-тақырып. Қазақстан Республикасы Парламенті қызметінің конституциялық-құқықтық негіздері

Жоспар:

Парламентаризм тұсінігі. Парламент және парламентаризмнің ара-қатынасы. Қазақстан Республикасында кәсіби парламенттің қалыптасуы. Парламенттің өкілетті орган ретіндегі тусінігі. Парламент -Қазақстан Республикасының заң шыгарушы органы ретінде. Парламент қызметін реттейтін конституциялық заңдылыктар. «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заң.Қазақстан Республикасы Парламентінің қалыптасу тәртібі. Казақстан Республикасы Парламентінің құрылымы. Парламент депутаттарының құқықтық мәртебесі. Делутаттар иммуниеті. Парламент пен Президенттін қарым-қатынасы.Парламенттің бақылау қызметі. Үкімет қызметіне Парламенттің жургізетін бақылауы. Сенімсіздік білдіру тәртібі. Парламенттің қаржы, экономикалық, бюджет саласындағы өкілеттілігі. Парламент пен Үкіметтің тепе-теңдік, тежемелі жуйедегі қарым- қатынасы. Парламенттің мемлекеттік билікті ұйымдастырудағы кұзіреті.Мақсаты:

ҚР Парламенті қызметінің конституциялық-құқықтық негіздеріне сипаттама беру


9-тақырып. Қазақстан Республикасы Үкіметі кызметінің конституциялық- құқықтық негіздері

Жоспар:

Мемлекеттік билік жуйесінде Үкіметтің алатын орны және атқаратын қызметі. Казақстан Республикасы Үкіметінің атқарушы биліктін ең жоғарғы органы ретіндегі мәні. Үкіметтің қалыптасуы мен қызметінің конституциялық кағидалары. Үкіметті құру тәртібі мен құрылымы. Үкіметтің өкілеттілік мерзімі. Қазақстан Республикасы Үкіметінің есептілігі мен жауаптылығы. Үкімет мушелерінің жауаптылыгы және олардың қызметіне қойылатын шектеулер.Премъер-министрдің құқықтық мәртебесі, тагайындалу тәртібі. Үкіметтің құзіреті. Үкіметтің мемлекеттік баскарудағы құзіреті. Үкіметтің заң- шыгармашылық саласындағы өкілеттілігі.Мақсаты:

Қазақстан Республикасы Үкіметі кызметінің конституциялық- құқықтық негіздерін зерттеу


10-тақырып. Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылаудың негіздері

Жоспар:

Конституциялық бақылау институтының тусінігі. Казақстан Республикасында конституциялық бакылаудың қалыптасуы мен мәні. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңестің қызметін реттейтін заңдылық.

Казақстан Республикасында Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ететін орган ретіндегі түсінігі және мәртебесі. Конституциялық Кеңесті қалыптастыру тәртібі, құрылымы және мүшелерінің өкілеттілік мерзімі. Конституциялық Кенес қызметінің ұйымдык нысандары. Конституциялық бақылау органы қызметінің қағидалары. Конституциялық іс жүргізу тәртібі. Конституциялық іс жүргізуге қатысушы субъектілер және олардын кұкыктары мен міндеттері. Конституциялық Кеңес шешімдері және олардың заңдық күші. Конституциялық Кенес қабылдайтын актілер. Конституциялық Кенес қабылдайтын шешімдердің тигізетін әсері.

Мақсаты:

Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылаудың негіздерін зерттеу


11-тақырып. Қазақстан Республикасында әділ соттын Конституциялық негіздері

Жоспар:

Сот билігі - Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік тармағы ретіндегі сипаты. Қазақстан Республикасында әділсот жүргізудің Конституциялық қагидалары. Әділсотты тек соттар арқылы, тәуелсіз судьялармен және олардың тек Конституцияға және заңдарға ғана бағынуы. Судьялардың тұрақты және ешкімнің колсұкпау құқығы (иммунитет). Сотық іс жүргізудің ашыктығы. Теңдік , жариялылық және заңдылық кағидалары.

Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Қазақстан Республикасы Жоғаргы Соты - жоғарғы сот органы. Республиканың Жоғарғы Сотың қалыптастыру тәртібі, құрылымы. Жергілікті соттар. Қазакстан Республикасында тұракты судьяларды тағайындау тәртібі.Қазақстан Республикасында судьялардың Конституциялық мәртебесі

Мақсаты:

Қазақстан Республикасында әділ соттын Конституциялық негіздерін зерттеу12-тақырап. Қазакстан Республикасында жергілікті мемлекеттік баскарудың конституциялық-құқықтық негіздері

Жоспар:

Дергілікті мемлекеттік баскарудың түсінігі. Маслихаттар дергілікті орган. Қазақстан Республикасында дергілікті өкілетті органдар жүйесі. Маслихаттардың өкілеттілік мерзімі. Маслихат депутаттарының құқықтық мәртебесі. Маслихаттардың кұрылымы. Маслихат регламенті. Маслихаттың жүмыс органдары. Маслихат қызметін мерзімінен бұрын тоқтату негіздері мен тәртібі. Маслихат қабылдайтын актілер.Қазақстан Республикасындағы жергілікті атқарушы органдар түсінігі және жүйесі. Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттілігі. Жергілікті кедендік бақылау органдарының құқықтық мәртебесі. Әкім әкімшілік-территориялық бірліктін басшысы. Әкімдерді тағайындау мен сайлау тәртібі.Әкімдердің құзіреті. Әкім қабылдаитын актілер

Мақсаты:

Қазакстан Республикасында жергілікті мемлекеттік баскарудың конституциялық-құқықтық негіздеріне сиппатама беру
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет