Құрастырушы: аға оқытушы Г. ГДата12.07.2016
өлшемі249 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнологиялық факультеті
Биотехнология кафедрасы

Биотехнология 050701 мамандық (тарының) студенттеріне арналған


Клеткалық биотехнология


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________ Т.К. Бексеитов

(қолы)


2011 ж. «___»____________

Құрастырушы: аға оқытушы Г.Г. Джаксыбаева ________

(қолы)

Биотехнология кафедрасы


Биотехнология 050701 мамандығының (тарының)

күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

Клеткалық биотехногия пәні бойыншапәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ М.С. Омаров 2011 ж. «____» ________

(қолы)


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_____________________________ 2011ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ М.Е. Жагипарова 2011 ж. «_____»___________

(қолы)
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

А.Ж.Т. Джаксыбаева Г.Г.

Қызметі аға оқытушы

Биотехнология кафедрасы А1 корпусында

(мекен-жайы), А – 112 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны

67-36-41, ішкі 12942 Пән туралы мәліметтер

Клеткалық биотехнология пәні 050701 Биотехнология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

5

3

135

15

30

-

-

-

90

90

емтихан

Бар-лығы
135

15

30

-

-

-

90

90

емтихан

4 Пәннің мақсаты және міндеттер

Пәннің мақсаты –- биотехнологияның болашағы мол бағыттарының дүние жүзінде дамуы туралы баяндау және де оның молекулалық биологияның, клеткалық және молекулалық биофизиканың, биохимияның, клеткалық және молекулалық иммунологияның, биоинформатиканың жетістіктерімен тығыз байланысты екенін көрсету.

Пәннің міндетері - студенттерге клеткалық, гендік, белоктық инженерия салалары бойынша білімнің негіздерін беру. Студенттер клеткалық биотехнологияны прокариот және эукариот жүйелерінде пайдалану арқасында практикадағы талай табыстар туралы білулері керек және де қазіргі заманда клеткалық биотехнологияның даму бағыттарын, соның ішінде ең тиімділерін білуге міндетті.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді үйренгеннің нәтижесінде студенттер білуге тиісті:

- қазіргі заманауи молекулярлық және клеткалық биотехнологияның бағыттарын, алған білімдерін тәжірибелік пайдалана білу, педагогикалық және ғылыми – зерттеу жұмыс кезінде алған пайдалана білу.Пәнді үйренгеннің нәтижесінде студенттер істеуге тиісті:

- студенттер осы пәннен алған білімдерін биотехнологияның басқа пәндерін игеру үшін пайдалана білуі керек.6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

- физика

- химия


- биохимия

- молекулалық биология

- молекулалық генетика
7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:гендік инженерия, микроорганизмдер биотехнологиясы, өсімдік биотехнологиясы, жануар биотехнологиясы, медициналық және ветеринариялық биотехнологияны, экологиялық биотехнологияны, тамақ биотехнологияны

 • гендік инженерия

 • микроорганизмдер биотехнологиясы

 • өсімдік биотехнологиясы

 • жануар биотехнологиясы

 • медициналық және ветеринариялық биотехнологияны

 • экологиялық биотехнология

 • тағам биотехнологиясы8 Тақырыптық жоспар


№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кіріспе

1

-

-5

2

Клеткалық биологияның теориялық негіздері

2

6

-15

3

Клеткалық биотехнологияның объектілері

2

6

-10

4

Сомалық будандастыру

2

4

-15

5

Микробиологиялық жүйелерінің клеткалық биотехнологиясы

3

4

-15

6

Эукариоттық жүйелерде клеткалық биотехнологияны қолдану

3

6

-15

7

Клеткалық биотехнологияны медицинада қолдану

2

4

-15

БАРЛЫҒЫ :

15

30


90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем)

Клеткалық биотехнология биотехнологияның ең алдыңғы саласы болғандықтан, оның барлық бағыттарына едәуір әсер етеді. Биотехнология көптеген ғылымдардың түйісуі арқасында пайда болған, сондықтан оның дамуы молекулалық биология, клеткалық және молекулалық биофизика, биохимия, клеткалық және молекулалық иммунологияның жетістіктеріне және де қазіргі заманның инженерлік технологияларына негізделеді. Демек, клеткалық биотехнологияны меңгеру үшін физика-химиялық биологияның басты жетістіктерін білу қажет. Қазіргі танда биотехнологияның келешегі мол бағыттары ол гендік инженерия, клеткалық инженерия, технологиялық биоэнергетика, белоктық инженерия. Бұл пәннің ерекшелігі студенттер клеткалық биотехнологияның теориялық негіздері мен қатар қолданбалы негіздерін бірдей игеруі болып табылады.10 Курс компоненттері

10.1 Пән тақырыптарының мазмұны


Дәрістің нөмірі мен тақырыбы

Дәрістің мазмұны

1. Кіріспе

1. Клеткалық биотехнологияның объектілері: клеткалар, субклеткалық құрылымдар, макромолекулалар мен биополимерлер, клеткалық және молекулалық биотехнологияның әдістерімен жасалған организмдер. 2. Биотехнологияның басқа салаларының арасындағы клеткалық және молекулалық биотехнологияның орны.

2. Клеткалық биологияның теориялық негіздері

1. Геномика, протеомика және биоинформатика.

2. Структуралық, функциялық және салыстырмалы геномика - клеткалық және молекулалық деңгейде ген-инженерлік құрылымдарды жасаудың негізі. 3. Әр түрлі организмдердің протеомы, оның функцияға байланысты ұйымдасуы және реттелуі.3. Клеткалық биотехнологияның объектілері

1. Клеткалар және субклеткалық макромолекулалық құрылымдар. 2. Іn vіtro өсірілетін клеткаларды биотехнологияның теориялық мәселелерін зерттеу үшін пайдалану. 3. Іn vіtro өсірілетін клеткаларды түрлі кластарға жататын органикалық заттарды өзгерту үшін қолдану.

4.Сомалық будандастыру

1. Ата-аналық ядролық және цитоплазмалық геномдардың әр түрлі тіркескен сомалық будандардың әр алуандығы. 2. Өсімдіктердің протопластары мен сомалық будандардың цитоскелетінің құрылысы.

3. Будан клеткаларында ядролық және цитоплазмалық геномдарының сегрегациясы. 4. Будан клеткаларында ядролық және цитоплазмалық геномдарының сегрегациясы. 5. Ядроның, митохондриялардың және пластидтердің геномдарын белгілі бір бағытта өзгерту.

5. Микробиологиялық жүйелерінің клеткалық биотехнологиясы

1. Коммерциялық өнімдерді алу үшін рекомбинанттық микроорганизмдерді пайдалану. 2. Дәрілердің микробиологиялық өндірісі. 3. Рекомбинанттық микроорганизмдердің қатысуымен өндірісте белоктардың синтезін жүргізу. 4. Антибиотиктерді жасаудың және өндірудің жаңа технологиялары.

5. Мембраналық биореакторларды моделдеу.6. Эукариоттық жүйелерде клеткалық биотехнологияны қолдану

1. Өсімдіктердің гендік инженериясы. 2. Зиянкестерге, вирустарға және гербицидтерге төзімді өсімдіктерді жасау.

7. Клеткалық биотехнологияны медицинада қолдану

1. Адамның молекулалық генетикасы. 2. Генді клондау және гендік терапия. 3. Энзим дефицитін емдеуге және профилактика үшін ферменттерді қолдану.


10.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


Тақырыптар

Тәжірибелік жұмыстың тақырыптары

Мазмұны

2. Клеткалық биологияның теориялық негіздері


1.Прокариотар мен эукариотар геномикасының жетістіктері және болашағы.

Протеомика – белоктық инженерияның негізі.1. Структуралық, функциялық және салыстырмалы геномика - клеткалық және молекулалық деңгейде ген-инженерлік құрылымдарды жасаудың негізі.

1. Әр түрлі организмдердің протеомы, оның функцияға байланысты ұйымдасуы және реттелуі.

2. Клеткалық биотехнологияның дамуында биоинформатика-ның орны

1.Биотехнологияның міндеттерін жоспарлауда, ұйымдастыруда және жүзеге асыруда биоинформатиканың орны.

2. Биоинформатика деген тірі жүйелердің құрылымы мен функциялары негізінде, биологиялық активті заттары мен олардың молекулалық нысаналары туралы деректер негізінде қалыптасқан жаңа білім.3. Клеткалық биотехнологияның объектілері

3.Клеткалық биотехнологияның проблемалары мен болашағы.

1. Іn vіtro өсірілетін клеткаларды ауруларды емдеу үшін қолдану. 2. Іn vіtro өсірілетін клеткаларды түрлі стресс факторларына жауап беру және бейімделу механизмдерін зерттеу үшін пайдалану. 3. Клеткалық органеллаларды гендер экспрессиясын зерттеу үшін объект ретінде қолдану.

4.Клеткалық биотехнологияны пайдалану өрісі.


1. Цианобактериялар мен микробалдырлардың экскреция процестеріне түрлі факторлардың әсерін биотехнологияда пайдалану.

2. Трансгендік жануарлар (тышқан, ірі қара мал, қой, ешкі, шошқа, құс, балық).

3. Пептидтік векторды қолданып клеткаларға гендер мен олигонуклеотидтерді жеткізу.

4. Түрлі клеткалар мен ұлпаларға векторларды, олигонуклеотидтерді, белоктарды және басқа макромолекулаларды тасымалдау үшін липосомаларды қолдану.4. Сомалық будандастыру

5.Гендік инженерия – клеткалық биотехнологияның қолданбалы негізі

1. Өсімдіктердің гендік инженериясы

2. Қолайсыз жағдайларға және қартаюға төзімді өсімдіктерді шығару.5.Микробиологиялық жүйелерінің клеткалық биотехнологиясы

6.Клеткалық биотехнологияны микробиология-лық жүйелерінде қолдану.

1.Микробтар мен өсімдіктердің әрекеттесуін биотехнологияда пайдалану.

2. Симбиоздік әрекеттестіктегі гендік жүйелерінің интеграциясын селекция мақсатында пайдалану.

3.Рекомбинанттық микроорганизмдердің қатысуымен өндірісте белоктардың синтезін жүргізу.

4. Антибиотиктерді жасаудың және өндірудің жаңа технологиялары. 5.Мембраналық

биореакторларды моделдеу.


6. Эукариоттық жүйелерде клеткалық биотехнологияны қолдану

7.Клеткалық биотехнологияны эукариоттық жүйелерінде қолдану.

1. Биоинженерлік тәсілдерімен гүлдердің түсін, өсіміктердің тамақ құндылығын, жемістердің дәмін және сыртқы түрін өзгерту.

2. Өсімдіктерді биореакторлар ретінде пайдалану (антиденелерді, полимерлерді, бөтен белоктарды алу).7. Клеткалық биотехнологияны медицинада қолдану

8. Клеткалық және молекулалық биотехнологияны медицинада пайдалану

1.Вакциналар. Синтезделген вакциналар.

2. Вирустық белоктарға ұқсас амин қышқылдарының тізбектерін синтездеу және белгілі өзгешелігі бар антиденелердің пайда болуын индукциялау. 3. Алғашқы құрылымы белгілі белоктардың антигендік детерминанттары. 4.Иммунодиагностиканың әдістері. 5. Иммундық жүйені геномика тұрғысынан қарастыру.


9.Биотехнология-лық өндірісте клеткалық биотехнологияның маңызы.


1.Клеткалық биотехнологияның мүмкіндіктері мен болашағы.

2.Клеткалық биотехнологияның коммерциялануы. Клеткалық биотехнологияда зерттеулерді бақылау және биотехнологиялық табыстарды патенттеу.
Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны
СӨЖ-дің түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

0,5х15=7,52

Тәжірибелік жұмыстарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

0,5х 9=4,5
3

Үй тапсырмасын орындау (конспекттер, дәрістер, СӨЖ)

Жұмыс дәптері

Жазбаша дәптердегі конспект

0,5х45=22,54

Ғылыми докладтарға және рефераттарды қорғауға дайындалу

Рефератты қорғау

Жазбаша

6,0 х 8=485

Коллоквиумдарға дайындалу

Жұмыс дәптері, глоссарий, тесттер

Тесттер, ауызша сұрау

4,0 х 2=8

Барлығы

9010.3 Студенттерге өз бетімен орындауға ұсынылатын жұмыстар тақырыптары

1 Тақырып Кіріспе

Мазмұны: Клеткалық биотехнологияның қысқаша тарихы және даму кезеңдері.

Әдебиет: [1] 13-15 бет2 Тақырып Клеткалық биологияның теориялық негіздері

Мазмұны: Биотехнологияның міндеттерін жоспарлауда, ұйымдастыруда және жүзеге асыруда биоинформатиканың орны. 2. Биоинформатика деген тірі жүйелердің құрылымы мен функциялары негізінде, биологиялық активті заттары мен олардың молекулалық нысаналары туралы деректер негізінде қалыптасқан жаңа білім.

Әдебиет: David W.Mount. Биоинформатика. Анализ генома и последовательностей3 Тақырып Клеткалық биотехнологияның объектілері

Мазмұны: Іn vіtro өсірілетін клеткаларды организмге, ұлпаларға және мүшелерге түрлі биологиялық активті қосылыстардың, дәрі-дәрмектердің, токсиндердің, әр түрлі патогендердің т.с.с. әсерін зерттеу үшін моделді объект ретінде пайдалану.

Әдебиет: [7] 360-402 бет4 Тақырып Сомалық гибридизациясы

Мазмұны: Гибридомаларды алу. Моноклондық антиденелерді шығару және оларды медицинада, ветеринарияда қолдану

Әдебиет: [9] 88-110 бет5 Тақырып Микробиологиялық жүйелерінің клеткалық биотехнологиясы

Мазмұны: Улы қосылыстардың биодеградациясы және биомассаны пайдаға асыру. Өсімдіктердің өсуін арттыратын бактериялар. Микробтық инсектицидтер.

Әдебиет: [1] 105-133 бет6 Тақырып Эукариоттық жүйелерде клеткалық биотехнологияны қолдану

Мазмұны: Өсімдіктердің гендік инженериясы Трансгендік жануарлар. Адамның молекулалық генетикасы

Әдебиет: [1] 371-482 бет7 Тақырып Клеткалық биотехнологияны медицинада қолдану

Мазмұны: Генетикалық аурулардың молекулалық диагностикасы. Гендік терапия.

Әдебиет: [1] 483-513 бетБАҚЫЛАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

(1 РЕЙТИНГ)

Апталар

1

2

3

4

5

7

8
Апта бойындағы ең жоғарғы балл

8

8

8

10

8

15

43

100

Дәріс сабаққа қатысу және дайындық

СӨЖ-түрі

ҮТ1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

ҮТ6

ҮТ7

28


Бақылау

формасы


С+С

С+С

С+С

С+С

С+С

С+С

С+С

Ең жоғарғы балл

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Тәжірибелік жұмысқа дайыдалу және қорғау

СӨЖ-түрі

ҮТ1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

ҮТ6

ҮТ7

28

Бақылау

формасы


ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

Ең жоғарғы балл

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Курстық жұмыстарды орындау

СӨЖ-түрі
КЖ1
5

Бақылау

формасы

Т
Ең жоғарғы балл
5
Қосымша деректерді пайдалану

СӨЖ-түрі


ҮТ1
ҮТ2
4

Бақылау

формасыКТ
КТ
Ең жоғарғы балл


2
2
Кезекті жылбойғы үлгерімдер

Тәқырыптың №1-7

35

Бақылау

формасы
ШБ1

Ең жоғарғы балл35

( 2 РЕЙТИНГ)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Апта бойындағы ең жоғарғы балл

8

8

8

15

15

15

31

100

Дәріс сабаққа қатысу және дайындық

СӨЖ-түрі

ҮТ1

ҮТ2

ҮТ1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

28


Бақылау

формасы


С+С

С+С

С+С

С+С

С+С

С+С

С+С

Ең жоғарғы балл

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Тәжірибелік жұмысқа дайыдалу және қорғау

СӨЖ-түрі

ҮТ9

ҮТ10

ҮТ1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

28

Бақылау

формасы


ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

ЖТ

Ең жоғарғы балл

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Курстық жұмыстарды орындау

СӨЖ-түрі


КЖ2

КЖ3

КЖ4
15

Бақылау

формасыТ

Т

Т
Ең жоғарғы балл


5

5

5
Қосымша деректерді пайдалану

СӨЖ-түрі


ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5
6

Бақылау

формасыКТ

КТ

КТ
Ең жоғарғы балл


2

2

2
Кезекті жылбойғы үлгерімдер

Тәқырыптың №8-14

23

Бақылау

формасы
ШБ2

Ең жоғарғы балл23

Қысқартылған белгілер: ҮТ1 – үй тапсырмасы №, С – сабаққа қатынасу, ЖТ –жұмысты тексеру, ЕБ – есеп беру, КТ – конспекты тексеру, КЖ1 – курстық жұмыс №, Т – тексеру, ШБ1 – шеттік бақылау №1.


Кесте 4 - Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері.


№ р/с

Қортынды бақылау түрлері

Бақылау түрі

Өлшем бірлікЕмтихан

0,4

Курстық жұмыс

0,3

Өтпелі үлгерім бақылауы

0,3

11 Курс саясаты

Межелік бақылауға пәннің оқу бағдарламасындағы тексеріліп отырған модуль бойынша барлық талаптарды орындаған және ағымдағы үлгерім баллдары бар студенттер жіберіледі.

Межелік бақылауда 50 баллдан төмен балл алған немесе қатыспаған студенттерге факультет деканы қорытынды бақылауға дейін оны қайта өтуге рұқсат бере алады. Егер студент қорытынды бақылауға дейін межелік бақылауды өтпеген жағдайда ( қайта 50 баллдан төмен балл алса, келмесе) тексеріліп отырған модуль бойынша рейтинг анықталмайды.

Емтиханға келесі студенттер жіберілмейді: • оқу жұмыс бағдарламасының барлық талаптарын орындамаған;

 • 1 немесе 2 межелік бақылауды тапсырмаған;

 • 50 баллдан төмен жіберу рейтингі бар.

Семестірдің ортасында және соңында 100 баллдық шкаламен пәннің оқылған модулі бойынша ағымдағы үлгерімнің (АҮ) бағасы анықталады. Ағымдағы үлгерімнің бағасы келесі баллдардың жиынтығынан тұрады.

 • сабаққа дайындалу, топпен жасалатын жұмыстарға белсене қатысу

және сабақтағы бақылау іс-шараларына қатысу;

орындау;

 • сабаққа қатысу және басқа

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерім баллдары бар студенттер ғана жіберіледі.

Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:

Р1(2) = ТАҮ1(2)*0,7 + МБ(2)*0,3.

Егер оқу жоспарында емтихан және сынақ қарастырылса, сынақты екінші рейтингті анықтағанда екінші межелік бақылау ретінде есептеу керек.

Егер студент МБ-ды өтпесе немесе МБ бойынша 50 баллдан төмен алса, рейтинг есептелмейді. Бұл жағдайда межелік бақылауды тапсырудың мерзімін декан белгілейді.

Семестр аяғында пән бойынша студенттің емтиханға жіберу рейтингі төмендегі формула бойынша есептеледі:

ЖР = (Р1+Р2)/2.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) оқу жұмыс бағдарламасын толық меңгерген (барлық зертханалық мен өздік жұмыстарды орындау және тапсыру) студенттер ғана жіберіледі. Қорытынды бақылауға жіберілу рейтингі 50 баллдан төмен емес.

2010 – 2011 оқу жылында жіберу рейтингінің және қорытынды бақылаудың салмақ үлестері 0,6 және 0,4 сәйкес тең болады.

Пән бойынша жіберу рейтингі де, қорытынды бақылау да оң бағаланған жағдайда ғана қорытынды баға есептеледі. Дәлелсіз себепиен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда, қанағаттанарлықсыз деген бағаға теңеледі. Пән бойынша аралық аттестаттау және емтихан нәтижелері студенттерге сол күні немесе, жазбаша емтихан болған жағдайда, түстен кейін өткізілсе келесі күні жарияланады.

Қорытынды бақылау бойынша оң бағаны жоғарлату мақсатымен емтиханды қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.

Емтихан тапсырмаған жағдайда студент пәнді ақылы негізде қайта оқиды.12 Әдебиеттер

Негізгі

1. Глик Б., Пастернак Д. Молекулярная биотехнология. М. Мир. 2002 ,589 с.

2. Антипова Л.В., Жаринов А.и. Прикладная биотехнология. Воронеж. ВГТА. 2001, 332 с.

3. Ройт А., Бростофф Д.. Мейл Д. Иммунология. М. Мир. 2000, 592 с.

4. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М, Мир, 1998, Т.1, 373 с.

5. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М, Мир, 1998, Т.2, 391 с.

6. Галактионов В.Г. Иммунология. М. МГУ. 1998,480 с.

7. Валиханова Г.Ж. Биотехнология растений. Алматы.1996. 480 с.

8. Самуилов В.Д., Олескин А.В. Технологическая биоэнергетика. М., Наука. 1994, 126с.

Қосымша:

1.Чехонин В.П., Дмитриева Т.Б. Жирков Ю.А. Иммунохимический анализ нейроспецифических антигенов. М. Медицина. 2000, 203 с.2.Долгих В.Т. Основы иммунопатологии. М. Медицина. 2000, 203 с.

3. Шабарова З.А., Богданова А.А., Золотухин А.С. Химические основы генетической инженерии. М.Наука. 1994, 229с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет