Сјйкес 2013 жылдыѕ 9 айында атќарєан жўмыстары жґнінде ауыл јкімі Є. С.Ќобыландинніѕ есебі. Ќўрметті Ќауылжыр селолыќ округі тўрєындары! Мемлекет басшысы Н.Ј. Назарбаев «Ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты «Ќазаќстан-2050»жүктеу 138.55 Kb.
Дата04.03.2016
өлшемі138.55 Kb.
Ќауылжыр селолыќ округі бойынша јлеуметтік – экономикалыќ даму баєдарламасына

сјйкес 2013 жылдыѕ 9 айында атќарєан жўмыстары жґнінде ауыл јкімі

Є.С.Ќобыландинніѕ есебі.
Ќўрметті Ќауылжыр селолыќ округі тўрєындары!

Мемлекет басшысы Н.Ј.Назарбаев «Ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты «Ќазаќстан-2050» Стратегиясында, жергілікті басќаруды дамыту тўжырымдамасын бекітіп, тўжырымдама ауылдыќ, селолыќ деѕгейде басќару сапасын арттыруєа мїмкіндік жасап, азаматтардыѕ жергілікті маѕызы бар мјселелерге ќатысуын кеѕейтті. Селолыќ јкімдіктерге ќосымша ґкілеттіктер беріліп, олардыѕ ауылдаєы ахуалєа ыќпалы кїшейтілді. Сонымен ќатар аєымдаєы жылдыѕ 15 тамызында мемлекет басшысы барлыќ деѕгейдегі јкімдердіѕ халыќќа есеп беру кездесулерін ґткізу туралы №615 Жарлыєы ќабылданды. Жарлыќќа сјйкес ауыл, село јкімдері тоќсан сайын халыќ алдында есеп беретін болады.

2013 жылдыѕ наурыз айында «ЌР-ныѕ жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілді. Осыєан орай ќазіргі таѕда «Ќауылжыр селолыќ округі јкімдігі аппараты» ММ-ніѕ ќазынашылыќ басќармасында баќылау шоты ашылып, мемлекеттік мїлікті жалєа беру, заѕды жјне жеке тўлєалардыѕ ґз еріктерімен ќаражат жинаќтауы, сыртќы жарнамаларды орналастыру тґлемдерін тїсіруге мїмкіншілік туып отыр. Сонымен бірге, абаттандыру ережелерін бўзу, жасыл кґшеттерді саќтау жјне ќорєау ережелерін бўзу, инфраќўрылым нысандары мен жасыл кґшеттерге зиян келтіру, белгіленбеген орындарда сауда жасау їшін салынатын айыппўл тґлемдері жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамаларымен тиым салынбаєан басќа да табыс кґздері жатады.

Селолыќ округке 3 штаттыќ бірлік беріліп, жаѕа штаттыќ кестеге сјйкес функционалдыќ міндеттері ќайта ќаралып, біліктілік талаптары бекітілді.

Биылєы жылы кїшіне енген жаѕартылєан заѕнама бойынша заѕ жїзінде 67 функция бекітіліп берілді, оныѕ ґзі іс жїзінде жергілікті маѕыздаєы барлыќ кґкейкесті мјселелерді дербес жјне жауапкершілікпен шешуге мїмкіндік береді.

Алдаєы уаќытта жергілікті ќоєамдастыќ жиналысын ґткізіп, ауыл азаматтарыныѕ ішінен кјсіпќой емес медиаторларды ўсыну, кјсіпќой емес медиаторлардыѕ ќўќыќтыќ сауат деѕгейін жоєарылату, дауласушы тараптарєа ґтініш жазу, бітім-келісім жасау ќўжаттарыныѕ їлгісін кґрсетіп, тіркеу тјртіптерін їйрету жоспарланып отыр.

Елбасы Н.Ј. Назарбаевтыѕ 2012 жылєы 14 желтоќсандаєы « Ќазаќстан-2050» стратегиясы – ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Ќазаќстан халќына жолдауында, еліміздіѕ 2050 жылєа дейінгі јлемдегі еѕ жоєары дамыєан 30 мемлекет ќатарына ену баєыты айќындалєан болатын. Осы орайда ауданымыздыѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына, ауыл шаруашылыєы ґнімдерін ґндіруге, шаєын кјсіпкерлікті дамытуєа Ќауылжыр селолыќ округі тўрєындары мен мекемелерініѕ, шаруа ќожалыќтары мен кјсіпкерлерініѕ ќосып отырєан їлестері мол.

Енді есепті кезеѕдегі Ќауылжыр селолыќ округініѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму жаєдайына тоќталар болсаќ.I. Јлеуметтік сала жґнінде
Округ аумаєында бір газ тасымалдау станциясы «Шалќар тораптыќ ґндірістік басќармасы»», Семсер-Секьюрити» кїзет мекемесі, бір орта, бір бастауыш мектеп, бір бала-баќша, дјрігерлік амбулатория, пошта, теміржол мекемелері, 16 шаруа ќожалыєы жўмыс істейді. Округ бойынша орналасќан 5 елді мекенде 360 аула, онда 1801 тўрєын бар. Оныѕ 870-і еѕбекке жарамды, 155 зейнеткер, 349 мектеп жасындаєы балалар. Жылдан – жылєа жўмыссыздыќ деѕгейі ќарќынды азаюда. Есепті кезенде жўмыссыздыќты жою баєыты аясында «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы бойынша 1 адам Аќтґбе ќаласына 1 жылдыќ кјсіптік оќуєа жіберілді. Аудандыќ жўмыспен ќамту орталыєы арќылы 7 адам селолыќ тўтыну кооперативіне јлеуметтік жўмысќа алынса, шаруа ќожалыќтарында 4 адам жўмыс жасады. Жастар практикасы баєдарламасы арќылы 4 жас маман жўмыс жасап тјжірибеден ґтуде. Селолыќ округ јкімшілігініѕ ўсынысымен 6 адам тўраќты жўмысќа орналасты.

Округтіѕ аз ќамтылєан отбасыларымен кедейшілікті жою баєдарламасын орындауда ауыл тўрєындарына тўрєын їй жјрдем аќысы, атаулы јлеуметтік кґмек жјне 18 жасќа дейінгі балаларєа берілетін мемлекеттік жјрдем аќыны тиісті заѕ талаптарына сјйкес толыќ кґлемде тґленуіне ќалыпты жўмыстар жасалуда. Атап айтар болсаќ 10 жанўя тиесілі тўрєын їй жјрдемаќысын алуєа ќўжаттарын тапсырып, барлыєы 47 883 теѕге жјрдемаќы алды. Жыл басынан 7 отбасына 18 жасќа дейінгі балаларєа арналєан мемлекеттік жјрдемаќы таєайындалып, 22 балаєа 43 275 теѕге жјрдемаќы берілді.

Есепті кезеѕде ауыл јкіміне 28 ґтініш тїсіп, толыєымен жауаптары беріліп, ќанаєаттандырылды. Оныѕ 14-і тўрєын їй салуєа, 2-і мейрамхана салуєа жер сўрап жазєан ґтініштер. Ауылымыздыѕ даму аймаєы белгіленіп, аталєан аймаќќа газ, электр желісі тартылды. «Ердіѕ кґркі-елімен, Отан кґркі- жерімен» дегендей, ауылда тўрєын їй ќўрылысы ќарќынды дамып келеді. Даму аймаєынан тўрєын їй салуєа 10 адамнан ґтініш тїсіп, барлыєына сўраныстары бойынша жер телімі берілді. Аєымдаєы жылдыѕ 9 айында Ќайдауыл стансасында - 3, Ќауылжыр ауылында - 1 тўрєын їй салынды. Ауылымыздыѕ 32 тўрєын їйіне су кіргізілсе, ауыл јкімініѕ кґмегімен №42 бастауыш мектебіне ауыз су тартылды. Округ јкіміне ауызша да ґтініштер мен шаєымдар тїсіп тўрады. Оларды шешу нјтижесінде Ќайдауыл стансасындаєы теміржол вокзалыныѕ бір бґлмесі дјрігерлік пунктке жараќталса, ауылішілік кґлік жолдары тегістеліп, ќалыпќа келтірілуде. Ауылдаєы ќаѕєы иттердіѕ адам мен малєа шабуына сјйкес тїскен шаєымды ќанаєаттандыру маќсатында, 78 ќаѕєы иттіѕ кґзі аудандыќ ветеринарлыќ станса мекемесі арќылы жойылды. Аз ќамтылєан 1 отбасыныѕ ќатты желден ўшќан шиферлері ќайта ауыстырылса, соєыс ардагері жесірініѕ їйіне жґндеу жїргізіліп, ќабырєалары јктелді. Ќауылжыр мен Ќайдауыл станса аралыєындаєы жаяу жїргінші кґпірініѕ суєа кететін бґлігі жґнделді.


II. Мал шаруашылыєы саласы жґнінде
Ежелден «тґрт тїлігім - ырысым» дейтін ќазаќ мал шаруашылыєы саласында да ірілік кґрсетіп келеді. Ауыл тўрєындарыныѕ јлеуметтік жаєдайын кґтеру маќсатында, мал басыныѕ саќталуына, кґбеюіне жјне профилактикалыќ жўмыстар жїргізуіне јкімшілік тарапынан барлыќ жаєдайлар жасалып отыр.

Округ бойынша 1590 мїйізді ірі ќара, 5502 ќой-ешкі, 155 бас жылќы, 237 тїйе бар. Есепті кезенде ауылдыѕ МІЌ малдары мен ќойлары толыєымен сырєаланып, компьютерлік базаєа салынды. Округте ашылєан ветеринариялыќ пункт керек ќўрал жабдыќтармен жабдыќталып, ветеринарлардыѕ жўмысыныѕ тиімділігін арттыру маќсатында су жаѕа «НИВА» автокґлігімен ќамтамасыз етілді. Онда бір дјрігер, екі ветериналыќ фельдшер жўмыс жасап жатыр. Малдардыѕ уаќытылы шаншылуы, емдеу жўмыстары уаќытылы атќарылып отыр. Округ бойынша 16 шаруа ќожалыєы тіркеліп, оныѕ 5-уі ќалыпты жўмыс жасап отыр. Одан 78 656 теѕге салыќ жиналып 100 пайыз орындалды. Осы шаруа ќожалыќтарыныѕ кїшімен 90 мыѕ центнер шґп даярланып, ауыл тўрєындары ќыс мезгіліне толыєымен мал азыєымен ќамтамасыз етілді. Ауылымыздыѕ 5 аз ќамтылєан отбасына 400 тюк шґп тегін тїсіріліп берілді. Мал азыєын дайындауєа 33 адам жўмысќа тартылып, 4 автокґлік, 4 трактор,4 тіркеме,12 шалєы,4 тырма, 4 пресс т.б. ауыл шаруашылыќ техникалары жўмылдырылды. Ауыл шаруашылыєын ќаржылай ќолдау ќоры арќылы «Ќаражан» ШЌ-ы 4,0 млн теѕге несие алып, 18 бас аналыќ сиыр, 1 бас асыл тўќымды бўќа сатып алды. Аталєан шаруа ќожалыєы шаруашылыќ жерінен ќора-жай салып, алдаєы уаќытта мал ґсіру кјсібін дамытќалы отыр. Ќоєамдыќ табындаєы аналыќ сиырларды асылдандыру маќсатында шаруа ќожалыќтары арќылы 8 бас асыл тўќымды бўќалар сатып алынып, ќоєамдыќ табындарєа ќосылды. Аудан, облыс орталыќтарында ґткізілетін ауылшаруашылыєы жјрменкелеріне округтегі шаруа ќожалыќтарыныѕ ет, сїт ґнімдері арзан баєада сатылып тўруы дјстїрге айналды.

Жалпы есепті кезеѕде ет 1832 цн тірілей салмаќта ґндірілді. 4421 цн сиыр сїті, 104 цн тїйе сїті , 9100 дана жўмыртќа ґндірілді.

Мал ўстау ауыл тўрєындарыныѕ кїн кґріс кґзі екендігін ескеретін болсаќ, ауылдаєы ќолда бар сауынды сиырлардыѕ кїтуін ўйымдастыру шешімін таппай отырєан мјселе. Ол ґз кезегінде сиырлардыѕ теміржолєа шыєып, поездардыѕ ќозєалысына кедергі келтіруде. Алайда, аталєан мјселені шешуге барлыќ жаєдай жасалып, алдаєы уаќытта шешімін табатындыєына сенімдімін.
IIІ .Кјсіпкерлікті ќолдау жґнінде
Шаєын жјне орта кјсіпкерлікті дамыту баєытында жоспарлы іс-шаралар жїргізілуде. «Ўќыптыныѕ тоны тозбас, ўќыпсыздыѕ ісі оѕбас» деген даналыќ сґз бар. Ќазіргі таѕда ўќыптылыќ танытып, істері ілгері ґрлеген кјсіпкерлеріміз баршылыќ. Яєни, ќазіргі кезде округтегі шаєын кјсіптіѕ структурасын ќўрап отырєан 27 кјсіпкер бар, онда 39 адам жўмыс жасайды. Ќазіргі таѕда 3 азыќ-тїлік дїкені, 1 шаруашылыќ дїкені, 3 жолаушы тасымалы, 1 ќоєамдыќ монша, Ќайдауыл бекетінде 2 жеке їйдегі монша жўмыс жасап тўр. Аса ќуанышпен атап ґтетін жаєдай, селолыќ округ јкімініѕ шешімімен жеке кјсіпкер Б.Сармановќа жер телімі бґлініп, аталєан кјсіпкер аєымдаєы жылдыѕ ќыркїйек айында ауылымыздан заман талаптарына сай «Шахзада» мейрамхана ќўрылысын бітіріп, ел игілігіне пайдалануєа берілді.

Кјсіпкерлікті дамыту баєдарламасы аясында 2012 жылы 3 адам Аќтґбе ќаласына оќуєа жіберілген болатын. Олардыѕ екеуі 1 млн 300 мыѕ теѕгеден несие алып, кјсіпкер болып тіркеліп жўмыс жасап жатыр. Мўќашева Ќарлыєаш наубайхана, кондитерлік цех ашуєа даярлануда. Оєан бюджет тарапынан электр, газ желілері тартылып берілді.

Есепті кезенде округ бойынша 360 тўрєын їйден 82230 теѕге мїлік салыєы жиналып, 95 пайызєа орындалды. 78 060 теѕге жер салыєы жиналып, 95 пайызєа, 1 745 000 теѕге кґлік салыєы жиналып, ол 78 пайызды ќўрады.

IV. Тазалыќ мјселесі жґнінде
Ауыл јкімініѕ ќызметіндегі басты басымдылыќтыѕ бірі - ауылдыѕ тазалыєын саќтап жјне оны бір ќалыпты ўстау болып табылады. «Жан ќиналмай, жўмыс бітпес, талап ќылмай, мўратќа жетпес», - дегендей, осы баєытта жыл басынан кґптеген жўмыстар атќарылды. Ќауылжыр ауылы, Ќайдауыл стансаларыныѕ басты кґшелерін, вокзал маѕы, ауылдыѕ сырт жаєы, «Ќауылжыр» ґзені жаєалауын тўраќты тїрде баќылауда ўсталынып, тазалыєы саќталынып отыр.

Аудан јкімдігініѕ «Аудан ќаласы мен ауылдыќ елді мекендерініѕ аумаќтарын кґктемгі санитарлыќ тазалау, абаттандырудыѕ екі айлыєын ґткізу» туралы Ќаулысын басшылыќќа ала отырып, сјуір айынан бастап 6 рет ауылдыќ сенбіліктер ўйымдастырылды. Оєан 4 техника, округтіѕ барлыќ мекемелері, мектеп оќушылары мен тўрєындары белсене араласты. «Аќжар» шаруа ќожалыєыныѕ тґраєасы Нўрболат Тґлегеновтіѕ кґмегімен ауыл тўрєындарыныѕ кїл-ќоќыстарын шыєару ўйымдастырылды. «Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасы шеѕберінде округке 1682,0 мыѕ теѕге бґлініп, Ќауылжыр, Ќайдауыл елді мекендерінде ретсіз тґгілген кїл-ќоќыстар тазартылып, арнайы белгіленген орынєа шыєарылды.
V. Денсаулыќ саласы
«Ауырып ем іздегенше, ауырмаудыѕ жолын ізде» демекші округ орталыєында 1 амбулатория, Ўлпан бекетінде 1 фельдшерлік пункт жўмыс жасайды. Орталыќта бір аєа дјрігер, 1 кїндізгі стационар дјрігері, 1 акушер, 3 медбике, 1 санитарка, 1 жїргізуші жўмыс жасайды. Амбулаторияда диспансерлік есепте 668- ересек, 174- балалар, 64- жасґспірім тіркеуде. Есепті жылда ґзініѕ жас ерекшеліктеріне орай дјрігерлік тексерулер, скрининг тестілері уаќытылы ґткізіліп тўрады. Дјрігерлік амбулаторияда тіркеуде тўрєан науќастардыѕ тиісті жеѕілдіктермен алынатын дјрілері, емдері уаќытылы беріліп отырады. Мїгедектерге тиісті тегін берілетін дјрілер јлеуметтік жјрдемдер уаќытылы беріліп отырады. Дјрігерлік амбулатория мектеппен тыєыз байланыста жўмыс жасап, салауатты ґмір салтын ќалыптастыруда жўмыстар атќарып отырады. Јсіресе жасґспірімдер арасында наркомания, туберкулез ауруларына дґѕгелек стол, дўрыс тамаќтану, ана мен бала денсаулыєы, СПИД-тіѕ алдын алу сияќты таќырыптарына арнап оќушылардан їнемі диктант алып отырады. Тўрєындар арасында лекциялар оќылып отырады. Жыл сайын ауыл тўрєындарын жоспарлы тїрде флюрографиядан ґткізу ўйымдастырылып отырады. Биылєы жылы 790 адам ґту керек болса 695-і тексеруден ґтті.

Еѕ бір ќуантарлыќ жаєдай биылєы жылы республикалыќ бюджеттен 41,5 млн. теѕге ќаржы бґлініп, ауылымызєа кґптен кїткен 40 адам ќабылдайтын ќазіргі заман талаптарына сай дјрігерлік амбулатория салынды. Аєымдаєы жылдыѕ ќазан айында барлыќ ќўжаттары дайын болып, дјрігерлік амбулатория јсем де, соѕєы їлгідегі медициналыќ ќўрал–жабдыќтармен жабдыќталєан єимаратќа кґшетін болады. Дјрігерлердіѕ науќастарєа жедел жјрдем жјне сапалы ем беруін ќамтамасыз ету маќсатында су жаѕа «УАЗ» автокґлігі ќолданысќа берілді.


VI. Білім саласы
Оќу  - білім азыєы, Білім – ырыс ќазыєы» дегендей, біздіѕ ауылымызда да балалардыѕ тјлім-тјрбие алуына мол мїмкіншіліктер жасалєан.

Білім беру саласына тоќталар болсаќ, ГКС-12 орта мектебінде ќазіргі таѕда 263 оќушы 13 сынып топтамасында білім алуда. Сонымен ќатар 2 шаєын орталыќ топ, 1 мектеп алды даярлыєы тобы жўмыс жасайды. Жалпы мектеп бойынша 87 ќызметкер, оныѕ ішінде 51 мўєалім 36 кіші ќызметкер жўмыс жасайды. Мамандар толыќ жеткілікті. Ќазіргі таѕда жаѕа аќпаратты технологияларды пайдалануєа бір мультимедиялыќ лингофон кабинеті интерактивті таќтасымен, 16 ноутбук комплектісімен жўмыс жасауда. Биология кабинетіне интерактивті таќта толыќ комплектісімен алынды. Мектептіѕ кітап ќоры оќушылар санына шаќќанда жеткілікті. Мектепте оќушылардыѕ сабаќтан тыс уаќытын ўйымдастыру їшін спорттыќ-мјдени їйірмелер, волейбол, баскетбол, шахмат, футбол їйірмелері жўмыс жасайды. Сонымен ќатар дарынды балаларды бейімі мен икемі бойынша оќыту, тјрбиелеу їшін саз мектебініѕ кїй жјне терме класы, ґнер мектебініѕ сурет жјне графика класы, аула клубы жанына їйірмелер ўйымдастырылєан.

2012 – 2013 оќу жылыныѕ ќорытындысы бойынша 11 – сыныпты 23 бала аяќтап, оныѕ 14-і Ўлттыќ бірыѕєай тесті тапсырды. Мектеп бітірушілердіѕ ќатарынан Тґлеубай Мейрамгїл Маратќызы їздік шыєып 112 баллмен «Алтын белгісін» ќорєап шыќты. Мектеп бітірушілердіѕ 1-і грантќа оќуєа тїсіп ќалєандары ЖОО-да жјне арнаулы оќу орындарында кїндізгі бґлімдерге оќуєа тїсті.

Оќу жылы бойында 60 оќушы аудандыќ, облыстыќ, республикалыќ деѕгейдегі пјндік олимпиадалар, сайыстар т.б. интеллектуальдыќ жарыстарєа ќатысып жїлделі орындар мен алєыс хаттар алды.

Мектеп мўєалімдері де аудан, облыс, республика кґлеміндегі сайыстар мен шараларєа ќатысып кґптеген марапаттауларєа ие болды.

Жыл ќорытындысы бойынша мектеп ўжымы «алтын белгі» иегерін тјрбиелеп шыєарєаны їшін аудан јкімініѕ алєыс хатымен, сынып жетекшісі – Республикалыќ шипажайєа жолдамамен, бастауыш сыныптаєы мўєалімі 10000 теѕге ынталандыру сыйлыєымен марапатталды.

ГКС – 12 орта мектебініѕ бастауыш сыныптарынан 92 балаєа, №42 бастауыш мектептен 39 балаєа, 5-11 сыныптардан аз ќамтылєан, жетім, т.с.с. јлеуметтік аз ќорєалєан отбасылардыѕ 34 баласына тегін ыстыќ тамаќ берілуде. Жаппай оќу ќорынан јзірше №42 бастауыш мектептіѕ 5 баласына жјне ќамќорлыќтаєы 1 балаєа тегін кїздік куртка алып берілді.

Ќайдауыл стансасынан сабаќќа 57 бала, тамаќќа 39 бала автобуспен тасымалданады.

Оќу жылыныѕ басында «Мектепке жол» акциясы ґткізіліп, осы акция аясында аз ќамтылєан, кґп балалы отбасылар мен мїмкіндігі шектеулі балаларєа барлыєы - 68 800 теѕге ќаржылай жјне сыйлыќ тїрінде їлестіріліп берілді.

Мектептіѕ кітапханасы, спорттыќ базасы ауыл адамдары їшін ќызмет істеуде. Аптасына бірнеше рет ауыл жастары спорт залды, хоккей кордын, волейбол, баскетбол, коньки тебу, хоккей ойнауєа пайдаланады. Халыќтыѕ спортпен жаппай айналысуына бізде барлыќ жаєдай жасалєан. Мектеп мўєалімдері жылма жыл біліктілігін арттыру барысында облыстыќ курстан ґтуде.

Ќазіргі таѕда ауылдаєы «Аќбота» балабаќшасы мектеп єимаратында орналасќан. Оныѕ сиымдылыєы 25 бала. Аталєан жаєдай ауыл балаларыныѕ кезексіз, кеѕ јрі жылы балабаќшада тјрбиеленуіне кедергі келтіруде. Округ аумаєында орналасќан Шалќар тораптыќ ґндірістік басќармасыныѕ басшыларына аталєан мјселені жазып, демеушілікпен балабаќша салып беруге сўранысымыз жауапсыз ќалуда. Ќазіргі таѕда балабаќшада 16 бірлік штатпен тјрбиешілер жјне ќызметшілер жўмыспен ќамтылєан. 25 баладан тўратын бір топ тјрбиеленуде. Ауылымызда балабаќшаєа сўраныс кґп. Жаѕадан 70 орындыќ балабаќша салу ќажеттігі туындап отыр.

Округ орталыєында 3 600 кітап ќоры бар кітапхана жўмыс жасайды. Аудандыќ орталыќ кітапханадан есепті кезенде јр тїрлі саладан 50 кітап тїсті. Оќырмандар саны 150 адам оныѕ 80 пайызы оќушылар.

Байланыс саласына тоќталатын болсаќ желісіз радио байланыс жїйесі ќалыпты жўмыс жасайды. Ауылда DS -200 сандыќ жїйелі стансасы ќалыпты жўмыс жасауда. Байланыс жїйесінде 346 номер тіркелген. Округке ќарасты елді мекендер № 66 разьезінде 6 сымсыз телефон, 67 разьезінде 6 сымсыз телефон, Ўлпан стансасында 20 номерден байланыс жїйелері орнатылєан. 133 їйде «Мегалайн» интернет жїйесі ќондырылєан. Округ бойынша халыќтыѕ 90 пайызы «Отау – ТВ» ЌР-ныѕ ўлттыќ жерсеріктік телевизиясына ќосылєан.

Почта байланысы тўраќты жўмыс жасайды. Биылєы жылы 700 дана 1 000 986 теѕгеге газет-журналєа жазылып отыр. Газет журналдар уаќытылы жеткізіліп беріліп отырады. Зейнеткерлер пенсиясы кестедегі уаќытында таратылып беріледі. Бір ґкінішті жаєдай округ тўрєындарыныѕ баспасґзге жазылуы жылдан жылєа азайып барады. Халыќтыѕ еліміздегі болып жатырєан жаѕалыќтарєа деген ынтасы аз. Јсіресе егеменді еліміздіѕ саясатын жїргізетін, мемлекетіміздіѕ кїнбе-кїнгі жетістіктерін жария ететін газеттеріне жазылу нашар.


VII. Ќоєамдыќ тјртіпті саќтау
«Їлкейсеѕ – їлгі, ґссеѕ - ґнеге кґрсет»,- дейтін халќымыз ќашан да дјстїрге баєынєан. «Ўлтыѕды саќтаймын десеѕ, ќызыѕды, рухыѕды саќтаймын десеѕ, ўлыѕды тјрбиеле», - деп ґсиет еткен. Сондыќтан ауылымызда ќоєамдыќ тјртіпті саќтау жјне жасґспірімдер арасындаєы ќылмыстыѕ алдын алу маќсатында жўмыстар жїйелі тїрде жїруде. Округ бойынша 1 тірек бекеті жўмыс істеп, 1 учаскелік полиция ќызметкері ќызмет атќаруда. Ауылымыздаєы тјртіп жаєдайына тоќталар болсаќ 2013 жылдыѕ 9 айында 53 јкімшілік хаттама толтырылєан, оныѕ ішінде ауылдыѕ 8 азаматына тазалыќ жґнінде айппўл салынєан.

Жанўя жаєдайына байланысты 2 адамнан арыз-шаєым тїсіп, аудандыќ сотпен тиісті шара алынєан, жјне 79-1 баптыѕ 1-ші бґліміне сјйкес 1 арыз-шаєым аудандыќ сотќа жолданып шешім алынєан. ЌР-ныѕ ќылмыстыќ кодексініѕ 120 бабымен (зорлау) ќылмыстыќ іс ќозєалып, заѕ жїзінде шара алынды. ЌР-ныѕ ќылмыстыќ кодексініѕ 175 бабымен (ўрлыќ) іс ќозєалып, ќазіргі таѕда ќылмыс ашылмай тўр. Шалќар аудандыќ ІІБ-не 23 аѕшы мылтыєы ґз еркімен тапсырылып, 4 аѕшы мылтыєына айыппўл салынєан. Жанўя жаєдайына байланысты 4 адамєа ќорєау нўсќамасы толтырылып, оныѕ 1 адамына аудандыќ сотпен ерекше талап ќойылєан. 1 шет ел азаматына ЌР-ныѕ тіркеу ережесін бўзєаны їшін ЌР-ныѕ јкімшілік кодексініѕ 394 бабына сјйкес 17 310 теѕгеге айыппўл салынды. 21 жасќа толмаєан азаматќа ішімдік сатќаны їшін ауылымыздыѕ кјсіпкеріне аудандыќ сотпен 69 240 теѕгеге айыппўл салынды.


VІІI . Мјдени кґпшілік жўмыстар
Округте жоспарланєан ўлттыќ жјне мемлекеттік мерекелер мен ќатар аудан јкімініѕ шешімімен белгіленген кґпшілік–мјдени шаралар жоєары деѕгейде ўйымдастырылып ґткізілді.

Ауылдыќ кітапхананыѕ ўйымдастыруымен мемлекет ќайраткері, аќын, аєартушы Ахмет Байтўрсыновтыѕ туєанына 140 жыл толуына орай «Кґрікті ойдан кґркемсґз терген» деген таќырыппен кітап кґрмесі ўйымдастырылды.8 наурыз – Халыќаралыќ јйелдер кїніне орай ауылдаєы барлыќ мекемелерде салтанатты жиналыстар ўйымдастырылып, мерекелік концерттер ґткізілді.

22 наурыз – Наурыз мерекесі кїні ауылда ўлттыќ спорт ойындарыныѕ бір тїрі – бјйге ўйымдастырылып, Наурыз мерекесі кеѕ кґлемде аталып ґтті.

1 мамыр - Ќазаќстан халыќтарыныѕ бірлігі кїні «Кґп ўлтты тату елім, Ќазаќстан!» деген таќырыпта поэзия кеші ґтті.

9 мамыр – «Ўрпаќтар ўмытпайтын – ўлы Жеѕіс» деген таќырыппен ардагерлерге арналєан жиын ґткізілді. Соєыс ќўрбандарын еске алып, ескерткішке мекеме ўжымдары гїл шоќтарын ќойды. Жиын соѕында ардагерлерге сый-сияпат жасалды.

Ќасиетті Рамазан айында – ауыл жамаєатына, ораза ўстаєан жастар мен аќсаќалдарєа јкімшіліктіѕ ўйымдастыруымен ораза-ауызашар берілді. Оєан М.Ќоќанўлы атындаєы мешіттіѕ наиб имамы ќатысып, уаєыздар айтылды.

30 тамыз – Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституция кїні ауылдыќ клубта мерекелік шара ўйымдастырылды. Осы кїні барлыќ мемлекеттік мекемелер мен жеке кјсіпкерлік нысандар мерекелік безендірілді.

1 ќазан - Халыќаралыќ ќарттар кїніне орай ауыл јкімдігініѕ ўйымдастыруымен ерекше ілтипатпен, лайыќты ќўрмет кґрсету маќсатында ауылдыќ клубта салтанатты жиын ґткізілді. Салтанатты жиында ауыл жастары мен ґнерпаздары ґз ґнерлерін кґрсетіп, ауыл јкімі ауылымыздыѕ ќарттарына сый-сияпат жасады.
Алдаєы жылдардаєы міндеттерге тоќталсаќ:

  1. Аудан јкімініѕ 2011-2015 жылдар баєдарламасында кґрсетілген іс-шараларыныѕ село бойынша орындалуын ќамтамасыз ету.

  2. Шаєын кјсіпкерлікті дамыта отырып, жўмыссыздыќты жою.

  3. 70 орындыќ балабаќша салуєа ќол жеткізу.

  4. Ќауылжыр елді мекеніндегі апатты жаєдайда тўрєан автомобиль кґпірініѕ ќўрылысы баєытындаєы жўмыстарды жїргізу.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет