1. Кальцийдің химиялық таңбасыбет1/6
Дата21.06.2016
өлшемі2.64 Mb.
#151248
  1   2   3   4   5   6
1 нұсқа

1. Кальцийдің химиялық таңбасы

 1. * Са

 2. Cr

 3. Cs

 4. К

 5. С

2. Электролиттік диссоциациялану процессі

 1. гидроксид ионының түзілуі

 2. электр тогын өткізбеуі

 3. электр тогын өткізу

 4. * электролиттер иондарға ыдырауы

 5. иондарға мүлдем ыдырамауы

3. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

 1. Айырылу

 2. Орын басу

 3. Бейтараптану

 4. *Тотығу-тотықсыздану

 5. Алмасу

4. Синтетикалық талшық

 1. жібек

 2. *капрон

 3. ацетатты талшық

 4. жүн

 5. мақта

5. х х х х

СН4 → CH3CI → СН2CI2 → CHCI3 CCI4 тізбегіндегі „ Х ” заттары 1. НСІ

 2. C2H2

 3. C

 4. * СІ2

 5. NaCI

6. Спирттерде болатын химиялық байланыстардың түрі

 1. сутектік, металдық.

 2. * ковалентті полюссіз, ковалентті полюсті.

 3. ковалентті полюссіз, сутектік.

 4. иондық, ковалентті полюсті,

 5. металдық.

7. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

 1. натрий нитраты.

 2. аммоний дихроматы.

 3. *калий перманганаты.

 4. калий фосфаты.

 5. алюминий хлориді.

8. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

 1. Bi(HSO3)3

 2. Bi(OH)SO4

 3. Bi(H2SO3)3

 4. * Bi(HSO4)3

 5. [Bi(OH) 2]2 SO4

9. «Бром» атауының мағынасы——

 1. *сасық

 2. қызыл қоңыр

 3. хош иісті

 4. қатты

 5. сұйық

10. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. су тартқыш ұнтақ.

 2. борпылдақ ұнтақ.

 3. ақ ұнтақ.

 4. суда жақсы ериді.

 5. *балық иісі бар.

11. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

 1. * Zn

 2. Cu

 3. W

 4. V

 5. Cr

12. 1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:

 1. Зелинский

 2. Кучеров

 3. Бертло.

 4. *Лебедев

 5. Марковников

13. Тас көмірді ауа қатыстырмай қыздыру арқылы айыру әдісі

 1. риформинг

 2. гидратация

 3. гидролиз

 4. диссоциация

 5. *кокстеу

14. Фенолдың формуласы:

 1. * C6H5OH.

 2. C6H5Cl.

 3. C6H5Br.

 4. C6H6.

 5. C6H5NO2.

15. Ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз

 1. NO2 және SіO2

 2. *NO2 және CO2

 3. CO2 және NH3

 4. NH3 және NO

 5. NO және СO

16. Температура 30С-қа төмендеп, жылдамдық 27 есе азайғанда, температуралық коэффициент

 1. 2

 2. 4

 3. 3,5

 4. 2,5

 5. *3

17. 10 %-тік ерітіндісін алу үшін 250г суда еритін тұз қышқылының массасы:

 1. 35 г.

 2. 37,7 г.

 3. *27,7 г.

 4. 23 г.

 5. 14 г.

18. Оттектің массалық үлесі көп зат

 1. SnO­2

 2. SіO2

 3. C)* CO2

 4. GeO2

 5. PbO2

19. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

 1. 1,77 г

 2. 2,04 г

 3. 1,02 г

 4. *1,49 г

 5. 3,06 г

20. Көміртектің органикалық қосылыстарда төртвалентті болуының себебі:

 1. sp2 гибридтенуінен.

 2. *Сыртқы электрондық қабатында төрт тақ электронның болуынан (қозған күйіне).

 3. Көміртегі атомының электрон бұлтының гибридтенуінен.

 4. Сыртқы электрондық қабатында екі тақ электронның болуынан.

 5. sp3 гибридтенуінен.

21. 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы

 1. * 11,6 г

 2. 9,6 г

 3. 12,6 г

 4. 10,6 г

 5. 13,6 г

22. Нитрлену реакциясы арқылы бензолдан 24,6 г нитробензол алынды. Реакцияға қажет бензолдың массасы:

 1. 24,6 г.

 2. 18,6 г.

 3. * 15,6 г.

 4. 21,6 г.

 5. 12,6 г.

23. Берілген заттардың ішіндегі  - аминовалериан қышқылы

A)


B)


C)


D)


E)*
24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

 1. бактериялар

 2. гормондар

 3. ферменттер

 4. *гемоглобиндер

 5. вирустар

25. S + O2 SO2 + 297 кДж

0,8 тонна күкіртті жаққан кездегі бөлінетін жылу мөлшері: 1. 5,2∙102

 2. 2,4∙104

 3. * 7,4∙106

 4. 9,5∙105

 5. 3,5∙103

30. 45 кг глюкоза сүт қышқылын түзе ашу кезінде 40 кг сүт қышқылы түзілді. Теориямен салыстырғанда реакция өнімінің шығымын есепте.

 1. 59%

 2. 74%

 3. 69%

 4. 42,6%

 5. 88,9%2 нұсқа


1. Аg- химиялық таңбасының оқылуы

 1. * аргентум

 2. алюминий

 3. аш

 4. феррум

 5. аурум

2. Ковалентті полюсті байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

 1. NH3

 2. 2

 3. H2O

 4. P2O5

 5. CO2

3. MgCl2 диссоциацияланғанда түзілетін иондар

 1. Mg + 2Cl

 2. Mg2+ + Cl

 3. Mg2+ + Cl2

 4. *Mg2+ + 2Cl-

 5. диссоциацияланбайды

4. Оттегінің химиялық таңбасы:

 1. Cs

 2. Co

 3. Os

 4. C

 5. * O

5. x

С2 Н4 → C2H5OH → СН3 COH тізбегіндегі „ Х ” заты 1. H2

 2. CH3OH

 3. C)* H2O

 4. C2H6

 5. CH3COOH

6. Азот қышқылының мольдік массасы

 1. *63 г/моль.

 2. 63 г.

 3. 63 моль.

 4. 63 моль/г.

 5. 63.

7. Мольдік массасының мәні ең кіші:

 1. *NaBO2

 2. NaNO2

 3. NaІO2

 4. NaAsO2

 5. NaClO2

8. Натрий карбонатының түзілу реакциясы:

 1. NaOH + CO 

 2. Na2O + CaCO3

 3. Na2O + K2CO3

 4. NaOH + MgCO3

 5. *NaOH + CO2

9. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыстар

 1. *доломит

 2. боксит

 3. корунд

 4. каолинит

 5. дала шпаты

10. Темір екі түрлі тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс—

 1. Fe2O3

 2. FeСO3

 3. FeS2

 4. * Fe3O4

 5. Fe2O3 · n Н2О

11. Молекуладағы атомдардың орналасу реті ... қарай анықталады.

 1. атомдардың санына

 2. * валенттілігіне

 3. атомдардың түріне

 4. салыстырмалы атомдық массасына

 5. тотығу дәрежесіне

12. Мұнай өнімдерін крекингілеу мына заттарды алу үшін қолданылады:

 1. * бензинді

 2. бензолды.

 3. көмірсуларды.

 4. фенолды.

 5. мазутты.

13. Фенолдың басқаша атауы

 1. фенил

 2. *карбол қышқылы

 3. изопрен

 4. алкан

 5. альдегидоспирт

14. Бутадиен каучугінің құрылымдық буыны: 1. - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 -

 2. *- СН2 - СН = СН - СН2 -

 3. СН2 = СН - СН = СН2

 4. - СН2 - СН2 -

15. Егер жай заттардан 9 г су түзілгенде 143 кДж жылу бөлінген болса, реакцияның термохимиялық теңдеуі

 1. 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - 143 кДж

 2. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O - 286 кДж

 3. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 143 кДж

 4. 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 286 кДж

 5. * 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 572 кДж

16. 160 грамм ерітіндіні суалтқанда 40 құрғақ тұз қалды, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі

 1. 15%

 2. 30%

 3. 20%

 4. 10%

 5. *25%

17. а) Э+O2  Э3O4

б) Э(OH)2+O2+H2O  Э(OH)3реакцияларына қатысатын элемент

 1. Al

 2. Mg

 3. * Fe

 4. Ba

 5. Ca

18. Концентрациялы азот қышқылы әрекеттесетін зат:

 1. Al.

 2. Pt.

 3. CO2.

 4. * C.

 5. Na2SO4.

19. Темірді өндіру тиімді кен:

 1. лимонит Fe2O3nH2O

 2. * магнетит Fe3O4

 3. пирит FeS2

 4. сидерит FeCO3

 5. гематит Fe2O3

20. 7 г циклопропанды гидрлеуге жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі

 1. 2,8 л

 2. 5,4 л

 3. 7,3 л

 4. 6,7 л

 5. * 3,7 л

21. Белгісіз заттағы элементтердің массалық үлесі: көміртек 88,23 % және сутек 11,77 %, оттек бойынша тығыздығы 2,125 көмірсутектің молекулалық формуласы:

 1. С6Н10.

 2. С4Н6.

 3. С3Н4.

 4. С4Н8.

 5. * С5Н8.

22. C8H10 ароматты көмірсутектеріне сәйкес изомерлер саны:

 1. 3.

 2. 2.

 3. * 4.

 4. 5.

 5. 1.

23. Мыс (ІІ) гидроксиді әрекеттесетін спирт:

 1. *

 2. СН3 - СН2 - СН2ОН

 3. С2Н5ОН

 4. СН3ОН24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

 1. гормондар

 2. *ферменттер

 3. вирустар

 4. бактериялар

 5. гемоглобиндер

25. SіCl4-тің толық гидролизі кезінде түзілетін екі зат

 1. SіO2 және HCl

 2. H2SіO3 және Cl2

 3. *H2SіO3 және HCl

 4. Sі және HCl

 5. SіO2 және HClO

3 нұсқа


1. Жай зат

 1. Темір сульфиді

 2. Су

 3. * Сутегі

 4. Күкірт сутегі

 5. Натрий хлориді

2. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. * -1

 2. +2

 3. +1

 4. +3

 5. -2

3. Негіздерге тән диссоциациялану теңдеуі

 1. 2Na+ + SO42-

 2. *Na+ + OH-

 3. Mg2+ + ОН- + Cl-

 4. Mg2+ + SO42-

 5. Аl(ОН)2+ + Cl-

4. Бейметал оксиді

 1. BeO

 2. Al2O3

 3. ZnO

 4. Na2O

 5. * Р2O5

5. Пропеннің молекуласы тұрады:

 1. 2 атом көміртегінен және 4 атом сутегінен

 2. 4 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

 3. 3 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

 4. 3 атом сутегінен және 6 атом көміртегінен

 5. * 3 атом көміртегінен және 6 атом сутегінен

6. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом

 1. Be.

 2. S.

 3. O.

 4. He.

 5. *C.

7. Ізбестасты қатты қыздырғанда түзілетін газ.

 1. Н2.

 2. СО.

 3. О2.

 4. N2.

 5. * СО2.

8. Натрий атомының электрондық конфигурациясы:

 1. 1s22s22p63s23p63d54s1

 2. 2s22s1

 3. * 1s22s22p63s1

 4. 1s22s22p63s23p63d104s1

 5. 1s22s22p1

9. Метеориттің негізін құрайтын металл

 1. Pb

 2. Mg

 3. * Fe

 4. Hg

 5. Zn

10. Өзгеріс схемасында А және В қосылыстарын анықтаңыз:

CH4  A  B  C6H5Cl 1. Хлорметан, ацетилен.

 2. Этилен, бензол.

 3. * Ацетилен, бензол.

 4. Этан, ацетилен.

 5. Этилен, ацетилен.

11. Мұнай фракцияларынан алынған трактор жағармайы:

 1. Парафин.

 2. Мазут.

 3. Газойль.

 4. * Лигроин.

 5. Бензин.

12. Майдың түзілу теңдеуі

 1. НCOOH + СН3OH →

 2. *СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + 3С17 Н35 СООН→

 3. НCOOСН3 + НОН →

 4. СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Cu(OH)2

 5. СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Na→

13. Белоктар гидролизінің ақырғы өнімі 

 1. -амин қышқылдары

 2. *-амин қышқылдары

 3. -амин қышқылдары

 4. -амин қышқылдары

 5. -амин қышқылдары

14. Полиэфирлі талшық:

 1. Жібек.

 2. Вискоза.

 3. Нитрон.

 4. Капрон.

 5. * Лавсан.

15. Температураны 100С градусқа көтергенде реакция жылдамдығы үш есе артатын болса, температураны 1500С -2000С-қа дейін көтергенде реакция жылдамдығы

 1. 260 рет артады

 2. 264 рет артады

 3. *243 рет артады

 4. 250 рет артады

 5. 269 рет артады

16. Қыздырғанда ыдырамайтын тұз:

 1. *калий сульфаты.

 2. натрий нитраты.

 3. күміс нитраты.

 4. кальций карбонаты.

 5. магний карбонаты.

17. 5г мыс купоросын 35г суда еріткенде тұздың ерітіндідегі массалық үлесі:

 1. *12,5%

 2. 8,5%

 3. 11,5%

 4. 14,5%

 5. 10,5%

18. Fe, Cu, Pt металдардан сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттесетіндері:

 1. Fe мен Cu.

 2. барлық металдар.

 3. ешқайсысы әрекеттеспейді.

 4. * Тек Fe.

 5. Fe мен Pt.

19. Мыс (ІІ) гидроксиді мен азот қышқылының әрекеттесуінің толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффиценттер қосындысы

 1. 9

 2. 12

 3. 8

 4. 11

 5. *10

20. 20 кг алюминий оксидінен 10 кг алюминий алынды. Реакция өнімі шығымының массалық үлесін анықтаңыз.

 1. 75%

 2. 80%

 3. 84%

 4. * 94%

 5. 88%

21. Бутанмен әрекеттесетін заттар жұбы:

 1. Су және сутек.

 2. *Оттек және хлор молекуласы.

 3. Хлор молекуласы және хлор сутек.

 4. O2 және сутек.

 5. Натрий гидроксиді және хлор молекуласы.

22. Бутен-1 мен бромның әрекеттесу өнімі:

 1. *1,2-дибромбутан.

 2. 1,2-дибромпентан.

 3. бромбутен.

 4. бромбутан.

 5. бромпентен.

23. 50 г пропанолмен әрекеттесетін натрийдің массасы

 1. * 19,2 г

 2. 20,7 г

 3. 17,7 г

 4. 16,2 г

 5. 18,7 г

24. 2,3-диметилгексан қышқылының құрылым формуласы

A)


B)


C)*


D)


E)
25. Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы K2Cr2O7+KJ+H2SO4  Cr2(SO4)3+J2+K2SO4+H2O

 1. 31

 2. 27

 3. 23

 4. * 29

 5. 25
Каталог: files -> loader
loader -> Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған тест жұмыстары
loader -> Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне қаржы институттары арқылы кредит беру шарттары мен тетіктерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 тамыздағы №1012 Қаулысы «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2014 -2016 жылдарға Зырян ауданының бюджеті «2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті ««2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
loader -> Сабақ тақырыбы: Екінші дүниежүзілік соғыс
loader -> ДСҰ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі комитетімен 2013 ж. 1 31 қазан аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
loader -> Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2016 2018 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті «2016-2018 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет