2. 3 с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3 Вб ден 9 Вб-ге дейiн артқан. Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?Дата16.06.2016
өлшемі104.51 Kb.
1. 2,5м/с жылдамдықпен тараған толқынның бір фазада тербелетін ең жақын нүктелер арақашықтығы 8 м. Тербеліс периоды қандай (с)?

A) 3,2;


2. 3 с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3 Вб ден 9 Вб-ге дейiн артқан. Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?

A) 2 В;


3. Абсолют қара дене сәуленудiң максималды болатын толқын ұзындығы температурадан қалайша тәуелдi. Ол пропорционалды:

A) Т-1;

4. Ауданы 100 см2 контур, индукциясы 2 Тл бiртектi магнит өрiсiнде тұр. Егер контур жазықтығы индукция векторына перпендикуляр болса осы контурды тесiп өтетiн магнит ағыны қандай

A) 20 мВб;

5. Ауадан сыну көрсеткiшi 1,5 шыныға өткен жарықтың жиiлiгi қалай және неше есе өзгередi?

A) өзгермейдi;

6. Бойымен 5А ток жүрiп тұрған, ұзындығы 10см сымды индукция сызықтарына перпендикуляр қойғанда оған 2Н күш әсер етедi, магнит өрiсiнiң индукциясын тап.

A) 4 Тл;


7. Бойымен 3 А ток жүрiп тұрған бiртектi магнит өрiсiнiң сызықтарына 30° бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м өткiзгiшке әсер күш 9 Н. Магнит өрiсiнiң индукциясын тап.

A) 12 Тл;

8. Бiрдей төрт катушка тұрақты ток тiзбегiне тiзбектей қосылған: 1-катушкада өзек жоқ, 2-катушкада темiр өзек, 3-катушкада алюминиий өзек, ал 4-катушкада мыс өзек бар. Қай катушкада магнит ағыны ең аз болады (алюминий-парамагнетик, мыс-диамагнетик)

A) 41;
9. Вакуумнан абсолют сыну көрсеткіші n = 2 мөлдір ортаға өткенде жарықтын толқын ұзындығы қалай өзгереді?

A) 2 есе азаяды;

10. Дисперсия аномаль деп аталады егер…

A) толқын ұзындығы кемiген сайын ортаның сыну көрсеткiшi кемiсе;

11. Өткiзгiштердi тiзбектей қосқанда барлық өткiзгiштер үшiн тұрақты болып қалатын шама

A)  ток күшi;

12. Өткiзгiштердi параллель қосқанда барлық өткiзгiштер үшiн тұрақты болып қалатын шама A) U кернеу;

13. Өздiк индукцияның ЭҚК өрнегiн көрсет ?

A) ;

14. Индуктивтiгi 0,2 мГн контурдан күшi 10 А ток өткенде қандай магнит ағыны пайда болады ?

A) 2 мВб;

15. Индуктивтiк катушкадан 2А ток өткенде, магнит өрiсiнiң энергиясы 3Дж. Катушканың индуктивтiлiгi тап ?

A) 1,5 Гн;

16. Индуктивтiлiгi L контурдың энергиясы?

A) W= LI2/2;

17. Индукция ЭҚК өлшемi?

A) вольт;

18. Индуктивтiк катушкадан 2А ток өткенде, катушканың индуктивтiлiгi 5 Гн. Магнит өрiсiнiң энергиясы тап ?

A) 10 Дж;

19. Мына төменде келтiрiлген жағдайлардың қайсысында жеңiл бөлшекке магнит өрiсi әсер етедi?

A) Егер зарядталған бөлшек өрiстiң индукция сызығына перпендикуляр қозғалса;

20. Металдардағы электр тогы дегенiмiз – … реттелген қозғалысы: A) электрондардың;

21. Металл бетiне түскен жарық жиiлiгi өскенде, фотоэлектрондар жылдамдығы екi есе өстi. Тежеуiш потенциал қалайша өзгередi?

A) 4 есе өседi;

22. Мұғалiм, отырған оқушының қасынан зарядтталған шариктi алып өтедi. Олардың қайсысы осы кезде магнит өрiсiн және электр өрiсiн байқай алады?

A) Оқушы электр және магнит өрiсiн ал мұғалiм электр өрiсiн;

23. Масасы m зарядталған бөлшек бiртектi магнит өрiсiне перпендикуляр бағытта v жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектiң траектория радиусы қалай өзгередi егер массасың 2 есе артырсақ?

A) 2 есе артады;

24. Ұзындығы 0,15м тогы бар өткiзгiш бiртектi магнит өрiсiнiң модулi 0,4Тл индукция векторына перпендикуляр. Осы өткiзгiштi Ампер күшiнiң бағытымен 0,025м қашықтыққа орын ауыстырғанда iстелiнген жұмыс 12мДж .Өткiзгiштегi ток күшiн тап.

A) 8А;

25. Егер контурдағы ток күшi 2 А, магнит ағыны 4 Вб болса, контурдың индуктивтiлiгi неге тең?A) 2 Гн;

26. Екi параллель өткiзгiштен әртүрлi мағынада күш I ток өтедi. Қай нүктелерде екі токтың тудыратың магнит индукция векторлары қарама-қарсы бағытталады ?

A) 1,5;

27. Зарядталған бөлшек бiртектi магнит өрiсiнiң күш сызықтарына перпендикуляр бағытта v жылдамдықпен қозғалады. Егер жылдамдықты 2 есе артырсақ, айналу периоды қалай өзгередi?

A) Өзгермейдi;

28. Суретте ток көзiнен,катушкадан және үш лампадан құрылған электрлiк схема көрсетiлген К кiлттi ток көзiне қосқан кезде лампалардың қайсысында басқаларына қарағанда ток күшi ең үлкен мәнiне кейінірек жетедi

A) 3;

29. Ленц ережесi тұжырымдайды:A) индукцияланған ағын индукциялаушы ағының өзгерiсiн конпенсациалайды;

30. Лоренц күшінің өрнегiн көрсет ?

A) qvB sin;

31. Лоренц күшiнiң өрнегi:

A) F = qvB sin;

32. Магнит өтiмдiлiгiн анықтайтын өрнек:

A) ;

33. Ферромагнетиктердiң магниттiк өтiмдiлiгiн үшiн қай қатыс дұрыс?

A) >>1;

34. Магнит өрiсi энергиясының көлемдiк тығыздығын анықтайтын өрнек?

A) w =;

35. Ығысу тогы тығыздығын анықтайтын өрнек?

A) ;

36. және векторлары сәйкес Х және Y осьтерiнде жатыр. Электромагниттiк толқын қалай бағыталған?

A) Z осi бойымен;

37. Радио қабылдағыштағы тербелмелi контурдың конденсаторының сиымдылығын 4 есе артырды. Сонда радио қабылдағыштың қабылдайтын толқын ұзындағы қалай өзгередi?

A) 2 есе артады;

38. Радио қабылдағыштағы тербелмелi контурдың катушкасының индуктивтiлiгiн 4 есе артырды. Сонда радио қабылдағыштың қабылдайтын толқын ұзындағы қалай өзгередi?

A) 2 есе артады;

39. Индуктивтiк кедергiнi анықтайтын өрнек?

A) XL= ωL;

40. Трансформатор дегенiмiз … қондырғы.

A) айнымалы токтың кернеуiн түрлендiретiн;
41. Сиымдылық кедергiнi анықтайтын өрнек:

A) XС = 1/ωС;

42. Тiзбектегi синусоидаллық токтың ең үлкен мәнi Im = 5 А. Әсер етушi ток мәнi неге тең?

A) 3,53 А;

43. Идеал тербелмелi контурда меншiктi гармониялық тербелiс периодын анықтайтын өрнек.

A) ;

44. Контурдағы меншiк тербелiстің циклдық жиiлiгiн анықтайтын өрнек:

A) ;

45. Жазық толқынның теңдеуі келесі түрде жазылған: см. Циклдық жиілігі неге тең?

A) 100с-1;

46. Жазық толқынның теңдеуі келесі түрде жазылған: см. Толқынның бастапқы фазасы неге тең? A) ;

47. Белгісіз заттың ішіндегі жарық таралу жылдамдығын білу үшін, оның қандай сипаттамасын анықтау жеткілікті?

A) Сыну көрсеткішін;

48. Жарық сәулесі шыныдан, сыну көрсеткіші nш, суға, сыну көрсеткіші nс, өтеді. Толық ішкі шағылуы шек бұрышы αш қандай?

A) αш =arcsin nс/nш;

49. Жарықтың сыну заның дұрыс формулировкасын көрсетіндер:

A) Сынған сәуле түскен сәулемен және тұсу нүктесінен көтерілген нормальмен бір жазықта жатады, тұсу бұрыштын синусы сыну бұрыштын синусына қатынасы берілген заттар үшін тұрақты шама болып қалады;

50. Жарықтың шағылу заның дұрыс формулировкасын көрсетіндер:

A) Шағалысқан сәуле түскен сәулемен және тұсу нүктесінен көтерілген нормальмен бір жазықта жатады, шағылу бұрышы тұсу бұрышына тең;

51. Толық ішкі шағылуы заңың көрсетіндер

A) sin zш = n2 / n1;

52. Когеренті көздер туғыздыратын толқындардың суперпозициясы нәтижесінде интесивтіліктің жанадан үлесуі қалай аталады

A) Интерференция;

53. Кандай толқындар когереннті деп аталады?

A) Жиіліктері бірдей, бағыттары бірдей және фаза айырмашылықтары уақытпен өзгермейтін тұрақты болатын толқындар когеренті деп аталады;

54. Жарықтың интерференция құбылысының нәтижесі қандай?

A) Екі немесе бір неше когерент жарық көздерден шыққан шоғырдарының беттесу облысынын нүктелерінде интенсивтіліктің күшейу немесе әлсіреу;

55. Жарық толқындарының когерент болу шартты қандай?

A) Жиіліктері бірдей және фазалар айырмашылығы тұрақты болу керек;

56. Егер периоды d дифракциялық торға оның бетіңе нормаль бойымен толқын ұзындығы λ жарық түсіп жатса, онда дифракциялық максимумына бағытты анықтайтын φ бұрышы келесі теңдеуден анықтауға болады (келесі формулалардан дұрысын табындар):

A) sinφ= kλ/d;

57. Ұзындықтары бірдей екі математикалық маятниктердің тербеліс периодтарын салыстырыңыз. Олардың массалары m1= 2m2 қатынасымен анықталады.

A) T1=T2;

58. Суретте массасы т=1 кг материалық нүктенiң тербелiс графигi көрсетiлген. Осы тербелiстiң амплитудасы (м)?

A) 2;

59. Толқын ұзындығы 30 м, ауада таралу жылдамдығы 3·108 м/с болса, толқын көзінің тербеліс жиілігі қандай болады?A) 10 МГц;

60. Математикалық маятниктің ұзындығын және тербеліс периодын біле отырып, еркін түсү үдеуін табыңыз.

A) ;

61. Қатаңдығы 10 Н/м серiппеде iлiнген жүктiң массасы 0.1 кг. Тербелiстiң периоды:

A) 0,63 с;

62. Ортаның бөлшектері көлденен толқының бағытымен қандай бұрышы бойынша тербелістерді жасайды?

A) 0;

63. Толқын тербелістері жиілігі 2 с-1 тең, ал толқының жылдамдығы 10 м/с. Толқын ұзындығы неге тең?A) 5 м;

64. Ортаның бөлшектері бойлық толқының бағытымен қандай бұрышы бойынша тербелістерді жасайды?

A) π/2;

65. Электромагниттік толқындар таралу мүмкін:A) Вакуумда және ортада;

66. Электромагниттік толқында электр өрісінің кернеулігі Е, магнит өрісінің кернеулігі Н және берілген ортада толқын таралу жылдамдығы V векторлары келесі ориентацияға ие болады:

A) EH;EV;HV;

67. Сыну көрсеткіші n ортада оптикалық S және геометриялық l жарық толқынның жолы ұзындықтарымен байланысы қандай?

A). S = n∙l;

68. Жұқа линзаның формуласын көрсетіндер A) 1/f +1/d = 1/F;

69. Дөңгелек саңылауынан Френель дифракциясы пайда болғанда дифракция бейнесі ашық және қараңғы шеңберлерден тұрады сол бейненің ортасында ашық дақ болады егер саңылау…

A) Френель зоналардың тақ саның ашады;

70. Френель зоналары әдісін қарастырғанда нүктелі көзден шығатын толқын беті шеңберлі зоналарға бөлінеді. Сол зоналардың шетінен бақылау нүктеге дейін қашықтық екі көршілес зоналар үшін айырмашылығы қандай?

A) λ/2;


71. Гюйгенс-Френель принципі бойынша жарық толқыны жеткен кеңістіктің нүктесінде толқынның интенсивтілігі қалай анықталады?

A) Толқын бетінің әр элементтен сәулеленетін екінші ретті когеренті толқындардың интерференция нәтижесі;

72. Малюс заңының көрсетіндер:

A) Анализатордан өткен поляризацияланған жарықтын интенсивтілігі поляризатор және анализатор бас осьтары құратын бұрышының синус квадратына тура пропорционал болады;

73. Брюстер бұрышымен мөлдiр диэлектрикке түскен сәуле шағылады (1) және сынады (2).

A) 1 толық поляризацияланады 2 жартылай;

74. Монохроматты сәуле қалындығы d-ға тең орта қабатынан өткенде I0 интенситвiгi қалай кемидi?

A) I=I0exp(-α•D);

75. Дисперсия дегенiмiз не?

A) сыну көрсеткiшiнiң толқын ұзындығына тәуелдiлiгi;

76. Поляризацияланған деп қандай жарықты атауға болады?

A) жарықтық вектор тербелiсi бір жазықта өтетiн сәуленi;

78. Жарық толқындарының көлденең екендiгiн қандай құбылыс көрсетедi?

A) поляризация;

79. Кристалдың кеңiстiк торы дифракциялық решетка ретiнде қандай сәулелер үшiн қолданылады?

A) рентген;

80. Абсолют қара дене сәуле шығарудың және фотоэффектiнiң ерекшелiктерiн қандай физикалық түсiнiктер негiзiнде түсiндiруге болады?

A) сәуле шығару жарықтың дискреттi порциялармен (кванттармен)- фотондар түрiнде орындалады;

81. Фотон импульсiнiң өрнегi.

A) ;

82. Фотоэффектiң қызыл шегiн анықтайтын формула:

A) ;

83. Суретте екi дененiң сәулелену графигi берiлген. Денелер температураның ара қатынасы :

A) Т21;

84. Фотоннның массасын анықтайтын формула.

A) ;

85. Абсолют қара дене энергетикалық жарқырауының температурадан қалайша тәуелдi? Ол пропорционал:

A) Т4;

86. Жарықтың кванттық табиғатымен қай құбылыс байланысты?

A) Фотоэффект;

87. Қай жазыққа түскен жарық ағыны үлкендірек қысым тудырады?

A) ақ;


88. Су бетiнде жиiлiгi 2 Гц толқын 2.4 м/с жылдамдықпен таралады. Бiр–бiрiнен 10 см қашықтықта орналасқан нүктелердегi толқын фазаларының айырмашылығы (раD):

A) π/6;


89. Екі когеренті толқындар беттескенде белгілі нүктедегі нәтижелік тербелістердің амплитудасы қандай өрнекпен анықталады?

A) ;

90. Френель зоналары толқын беттері ашық болғанда зертеллу нүктедегі амплитудасы неге тең?

A) Френель бірінші зонасының амплитудасының жартысына;

91. Фотоэффект салдарынан бiрлiк ауданнан бiрлiк уақыт аралығында катод бетiнен босатылып шығатын электрон саны неден тәуелдi?

A) сәуле интнсивтiгiнен;

92. Релей заңы бойынша көрiнетiн спектр облысында ең интенсивтi мына түстi жарық сәулелерi шашырайды:

A) күлгiн түстi;

93. Электрқозғауыш салмағының әсерінен ол орналасқан балка 1 мм-ге төмендеді. Электрқозғауыш қандай жиілікте жұмыс істегенде резонанс туындайды (айн/с)?

A) 16;


94. Элекромагниттiк индукцияға арналған Фарадей заңының математикалық өрнегi:

A) = - dФ/dt;

95. Электр станциясынан алынатын энергия кВт сағатпен өлшенедi. 1 кВт∙с неге тең?

A) 3600 Дж;

96. Электролиттардағы электр тогы …

A) терiс және оң иондардың қозғалысы;

97. Электромагниттiк толқын сәулеленедi:

A) үдеумен қозғалатын зарядтан;

98. Электр өрiсi энергиясының көлемдiк тығыздығын анықтайтын өрнек?

A) w = E2/2;;

99. Жоғарыға ұшырылған ракета 0,5 с уақыт өткеннен кейін жарылады, ал жарылыс дыбысы 0,4 с өткеннен кейін ғана естілді. Қандай биіктікке ракета көтерілген (м)?

A) 130;


100. Жазыққа қалыпты түскен фотонның затқа берген импульсiн табыңдар.

A) 2h/;

101. Толқын көзінің тербелісі м теңдеуімен сипатталады. Тербелістің таралу жылдамдығы 3 м/с. Тербеліс көзінен 0,75м ара қашықта орналасқан орта нүктесінің 0,5с уақыт мезетіндегі ығысуын анықтаңыз.

A) м;

102. Толқындық теория көмегiмен түсендiруге болады…

A) фотоэффектiң тек қана бiрiншi заңды;

1. Тiзбектiң бөлiгi үшiн Ом заңының өрнегi. A) I = U/R;

103. Түзу сызық бойымен ұшып келе жатқан протондар ағыны, индукция векторы ұшып келе жатқан бөлшектердiң бағытына перпендикуляр бiр тектi магнит өрiсiне енедi. Магнит өрiсiнде қандай траекториямен ағын қозғалады?

A) Шеңбер;

104. Токтар жүйесiнiң туғызған магнит өрiсi:A) әрбiр токтың туғызған магнит өрiстерiнiң геометрияалық қосындысына тең;
Каталог: files -> loader
loader -> Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған тест жұмыстары
loader -> Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне қаржы институттары арқылы кредит беру шарттары мен тетіктерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 тамыздағы №1012 Қаулысы «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2014 -2016 жылдарға Зырян ауданының бюджеті «2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті ««2014-2016 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
loader -> Сабақ тақырыбы: Екінші дүниежүзілік соғыс
loader -> ДСҰ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі комитетімен 2013 ж. 1 31 қазан аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
loader -> Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды
loader -> Жылдарға арналған Зырян ауданының негізгі бюджеттік параметрлері бойынша қысқаша ақпарат 2016 2018 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті «2016-2018 жылдарға арналған Зырян ауданының бюджеті туралы»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет