4(44) 2011 вестник выходит 4 раза в год Орал-Уральск Выпуск 4 (44) шығарылымДата23.02.2016
өлшемі445.5 Kb.
#11314


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Министерство образования и науки Республики КазахстанМ.өтемісов атындағы

Батыс Қазақстан

мемлекеттік

университеті

Западно-КазахстанСкиЙ государственный

университет

им. М. Утемисова

ХаБАРШЫ

Жылына 4 рет шығады

4(44) - 2011ВЕСТНИК

Выходит 4 раза в год


Орал-Уральск
Выпуск 4 (44) шығарылым

Қазан – қараша – желтоқсан / Октябрь – ноябрь - декабрь

Тарих, педагогика, филология

История, педагогика, филология
Бас редактор – главный редактор:

ИМАНҒАЛИЕВ А.С.

педагогика ғылымдарының докторы, профессор/

доктор педагогических наук, профессор
Редакция алқасы – редакционная коллегия:


Рысбеков Т.З.

тарих ғылымдарының докторы, профессор,

М.Өтемісов атындағы БҚМУ;доктор исторических наук, профессор, ЗКГУ им.М.Утемисова;


Аманжолова Д.А.

тарих ғылымдарының докторы, профессор,

Мәскеу туризм және сервис мемлекеттік университеті

доктор исторических наук, профессор,

Московский государственный университет туризма и сервисаМұқтар Ә.Қ.

тарих ғылымдарының докторы, профессор,

М.Өтемісов атындағы БҚМУ;

доктор исторических наук, профессор, ЗКГУ им.М.Утемисова;
Тасмағамбетов Ә.С.

тарих ғылымдарының докторы, профессор,

М.Өтемісов атындағы БҚМУ;

доктор исторических наук, профессор, ЗКГУ им.М.Утемисова;
Коган Е.Я.

физика-математика ғылымдарының докторы,

профессор, Білім беруді дамыту федералдық институтының Приволжье филиалы;


доктор физико-математических наук,

профессор, Приволжский филиал Федерального института развития образования;Тайманов И.А.

физика-математика ғылымдарының докторы,

РФ Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, Новосібір мемлекеттік университеті;

доктор физико-математических наук,

Член-кор. Академии наук РФ,

Новосибирский государственный университет;
Мұханбетжанова Ә.М.

педагогика ғылымдарының докторы, профессор,

М.Өтемісов атындағы БҚМУ;

доктор педагогических наук, профессор,

ЗКГУ им.М.Утемисова;Сарсенбаева Б.И.

педагогика ғылымдарының докторы, доцент,

М.Өтемісов атындағы БҚМУ;

доктор педагогических наук, доцент,

ЗКГУ им.М.Утемисова;Қыдыршаев А.С.

педагогика ғылымдарының докторы, профессор, М.Өтемісов атындағы БҚМУ;


доктор педагогических наук, профессор ,

ЗКГУ им.М.Утемисова;Мұсаев А.М.

филология ғылымдарының докторы, профессор, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті;


доктор филологических наук, Актюбинский государственный университет им. К Жубанова;
Сабыр М.Б.

филология ғылымдарының докторы, профессор, БҚГА.


доктор филологических наук, доцент, ЗКГА.2000 жылдан бастап шығарылады. Жылына 4 рет шығады.

Жинақ ҚР Қоғамдық келісім және ақпарат, мәдениет министрлігінің келісімімен 07.12.1999ж. тіркеліп, №971 – Ж куәлігі берілген.

Жинақ ҚР Қоғамдық келісім және ақпарат, мәдениет министрлігінің келісімімен 09.08.2000ж. қайта тіркеліп, №1432 – Ж куәлігі берілген.

ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің келісімімен мерзімді баспасөз басылымдарын және (немесе) ақпарат агенттіктерін 26.01.2011ж. есепке алу туралы №11389-Ж куәлігі берілген.

Жинақ филология, тарих және педагогика ғылымдары бойынша диссертациясының негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы Бақылау комитеті бекіткен ғылыми басылым Тізіміне енді.


Издается с 2000 года. Выходит 4 раза в год.

Свидетельство о регистрации издания № 971-Ж от 07.12.1999г. выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия РК.

Свидетельство о перерегистрации №1432-Ж от 09.08.2000г. выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия РК.

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания и (или) информационного агентства №11389-Ж от 26.01.2011г. выдано Комитетом информации и архивов Министерства связи и информации РК.

Журнал включен в Перечень научных изданий Комитета по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан, рекомендованных для публикации основных результатов диссертаций по филологическим, историческим и педагогическим наукам.
ISSN 1680-0761

Ó М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 2011.тіркеу нөмірі 1432-Ж
Мазмұны

СОдержание
ТАРИХ - ИСТОРИЯ

Аманжолова Д.А.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА...............................3Әбжанов Х.М.

МЕТОДОЛОГИЯ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ................................................8Рысбеков Т.З.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ТҰҢҒЫШ ПРОФЕССОРЫ..............................................18Шинтимирова Б.Ғ.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ САЙЛАУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ..........................................................................................23Ахметова Ұ.Т.

ОРЫНБОР МҰРАҒАТТЫҚ КОМИССИЯСЫ ТАРИХЫНЫҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ.......................................................29Рысбекова С.Т.

Особенности исторического взаимоОтношения Казахстана с народами России и центральной азии...........40Рысбекова С.Т.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

(до XVIII в.).............................................................................................45

Ахмет А.Қ.

ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ (1991-2011жж.)...55Жақсығалиев Ж.Ж.

ӘБІЛҚАЙЫР ХАН ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВ

САЯСАТЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚ: ТАРИХЫ МЕН ТАҒЫЛЫМЫ.......... 60

Шайхиев Т.Т.

ТЈУЕЛСІЗДІК – ЌАЗАЌ РУХЫНЫЅ ЌАЙНАР КҐЗІ................................68Есеева Г.Н.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА В 1917-1991 гг..........................................................................................74Хабибуллина Д.Т.

АТА ЗАҢ - ЕЛІМІЗДІҢ ТАРИХИ АСПЕКТІСІ...........................................81ПЕДАГОГИКА

Иманғалиев А.С., Қыдыршаев А.С.

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ РИТОРИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ АСПЕКТІЛЕРІ............................................................86Мұханбетжанова Ә.М., Мұқанова Н.Е.

бейіндік МЕКТЕПТЕ оқытУ ҮРДІСІН ұйымдастырудың әдістемелік жолдары......................................................................94Мұханбетжанова Ә.М.,Үмбетова Г.М.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ МЕКТЕПТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ..................................................................................100Қыдыршаев А.С., Бекеева Ш.Б.

АУЫЗША СӨЙЛЕУ БІЛІК-ДАҒДЫЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАР.........................................................................................105Сарсенбаева Б.И.

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ..................................................................................114Мельников В.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ГАРАНТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА...................................119Амельченко В.И., Марков П.В.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРА ГЕОГРАФИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСОВ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА» И «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ»...............................................127Иргалиев А.С.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НОВОЙ ФОРМАЦИИ............................................................................136Байдалиев Қ.А., Искалиева Ш.С.

СТУДЕНТТІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖОБАЛАП ОҚЫТУ ӘДІСІМЕН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.................................................................................140Ергалиева Г.А., Ишанов А.М.

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҒЫНДА ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ҚҰРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ......................................................................146Амельченко Л.Б.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.........152Нурушева Т.И., Кадыргалиева С.И.

ДИКТАНТ И ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ..................160Менешев Д.Г., Жумагалиев И.К.

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

НА ЗАНЯТИЯХ ЭКОЛОГИИ..................................................................165

Кажиахметов С.А., Кенесарина К.Х.

ОРАЛ ҚАЛАСЫ МАҢЫНДАҒЫ ОРМАН ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫНА ФЛОРИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОБОТАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА БЕРУ ӘДІСТЕРІ.............................................................................................172Демченко Л.В.

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ........................................178Джумагалиев А.Х.

ПОНЯТИЕ О ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗОЖ...................................................................182

Демченко Л.В., Джумагалиев А.Х.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА........................................................187

Темешев Т.Т.

ДЗЮДО СПОРТЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ............................................................................................192Куватов Р.Б.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МАССОВОГО СПОРТА

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН..............................................................200

Жартыбаева А.А.

МУЗЫКА САБАҚТАРЫНДА МУЗЫКАЛЫҚ-ЫРҒАҚТЫ ҚИМЫЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ.......................................................................204Габдуллина А.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ.............................................................................................209Исмагулов К.

МЕКТЕПТЕГІ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ..............................................................................221Қосуақова С.Ж.

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ.............................................................222ФИЛОЛОГИЯ

Сабыр М.Б.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ТАҒДЫРЫ – БІЗДІҢ ТАҒДЫРЫМЫЗ...............228Мүтиев З.Ж.

ҚАЗАҚ ЛИРИКАСЫНЫҢ ДАМУ СИПАТЫ ЖӘНЕ ЗЕЙНОЛЛА СЕРІКҚАЛИҰЛЫНЫҢ СЫНЫ..............................................................231Абуханова А.Г., Зубкова Е.С.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ИНТЕРНЕТ-ФРАЗЕОЛОГИИ

XXI ВЕКА.............................................................................................235

Опря О.В.

ОБРАЗ ПРЕКРАСНОГО В РОМАНЕ ЮКИО МИСИМЫ

«ЗОЛОТОЙ ХРАМ»................................................................................243

Сұлтанғалиева Р.Б.

СҰЛТАНӘЛІ БАЛҒАБАЕВ ДРАМАТУРГИЯСЫНДАҒЫ ЗАМАН ШЫНДЫҒЫ ЖӘНЕ КӨРКЕМДІК ШЕШІМ................................................................247Куспаева Ш.Н.

КАЛЬКАЛАУ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛҒАН САЛАЛЫҚ ТЕРМИНДЕР................252Исанова А.О.

ЖҰБАН ПОЭМАЛАРЫНДАҒЫ ИДЕЯЛЫҚ-КӨРКЕМДІК ІЗДЕНІСТЕР.........................................................................................257ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМ – ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Тасмагамбетова Ж.А.

ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА..............................................262


Ғылыми өмір - Научная жизнь....................................................267

Біздің мерейтой - наши юбиляры.............................................271


Авторлар үшін мәлімет

Мақаланың дайындалу тәртібі

«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар гуманитарлық, жаратылыстану, экономикалық, өнертану, техникалық ғылымдар, сонымен бірге университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының мәселелері мазмұнын құрайтын қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде мақалалар қабылдайды.

Журналға бағытталған мақала (компьютерлік мәтін көлемі 8 беттен аспайтын) USB-жинағышы, CD-R дискімен (мәтіннің қолжазба түрінде, 1,0 интервалымен, 10 шрифтісінен кем емес, және бір данасы А4 формат қағазында) берілуі керек.

Суреттегі берілген барлық әріп және сандық белгілер ең басты және сурет астындағы мәтінде түсіндірілуі қажет. Қолжазбадағы суреттері бар беттері мен мәтін беттері нөмірленген болуы керек. Мәтін мұқият тексерілген және редакцияланған болуы қажет. Сканерленген мәтіндер, грамматикалық және техникалық қателері бар мақалалар жинаққа енгізілмейді.

«БҚМУ хабаршысы» ғылыми журналына дайындық кезінде материалдарды жариялауға автор туралы мәлімет көрсетілуі қажет (аты-жөні (толық), ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны, мекенжайы, тел.), ӘОЖ нөмірі, ішкі және сыртқы рецензиясы (жариялауға ұсынылған ғылыми жұмыстың ғылым кандидаты және докторларының сын-пікірлері болуы керек), түйіндеме (мемлекеттік тілде жарияланатын мақалаға - орыс немесе ағылшын тілінде, басқа тілде жарияланатын мақалаға - мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілінде), жариялауға төленген түбіртек міндетті түрде болуы қажет.

Мақаланы жариялауға эксперттік комиссия бекіткен ғылыми-техникалық Кеңестің эксперттік тұжырымдамасы болуы керек.

Материалдар белгіленген тәртіп бойынша сай келмесе, жариялауға қабылданбайды. Қолжазбалар редакция көзқарасын білдірмейді және авторларға кері қайтарылмайды.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Для публикации в «Вестнике ЗКГУ» принимаются статьи на казахском, русском, английском языках, содержащие результаты научных и научно-методических работ в области гуманитарных, естественных, экономических, искусствоведческих, технических наук, посвященных проблемам образования, а также материалы, отражающие деятельность различных структурных подразделений университета, вопросы социально-экономического развития региона.

Статья (объемом не более 8 страниц компьютерного текста), направляемая в журнал, представляется на дисках CD-R, USB-накопитель (с обязательной распечаткой текста, шрифтом не менее 10, 1,0 интервалом и графики на бумаге в одном экземпляре на формате А4).

Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на рисунках, необходимо пояснить в основном или подрисуночном тексте. Страницы рукописи должны быть пронумерованы, включая листы с рисунками. Текст должен быть тщательным образом выверен и отредактирован. Сканированные тексты с грамматическими и техническими ошибками не будут включены в сборник.

При подготовке материалов к опубликованию в научном сборнике «Вестник ЗКГУ» обязательным условием является представление сведений об авторе (ф.и.о. (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, адрес, тел.), номер УДК, внутренней и внешней рецензии (публикуемые в издании научные работы должны быть рецензируемы кандидатами наук и докторами), резюме (статьи, публикуемой на государственном языке, должно быть на русском и английском языках, статьи, публикуемой на других языках – на государственном, русском и английском языках), наличие квитанции оплаты за публикацию.

Решение о возможности опубликования статьи подтверждается экспертной комиссией научно-технического Совета актом экспертного заключения.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не принимаются. Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.


Авторлардың түпнұсқасынан басып шығарылды
Отпечатано с оригиналов авторов


Редакторы-Редактор:

Р.Р. Кужалиева

Корректоры-Корректор:

С.А. Беккужиева
Материалдарды

компьютерде беттеген:

Верстка и изготовление

оригинал-макета:

Е.Е. Панова, Д.М. Тулепова,

А.Е. Павленко, Ж. А. Сарсенғалиева
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011

090000, Орал, Сарайшық көшесі, 34

Басуға 19.12. 2011 ж. қол қойылды.

Көлемі 34,9 б.т. Таралымы 550 дана.

Тапсырыс № 142

Подписано в печать 19. 12. 2011 г.

Объем 34,9п.л. Тираж 550 экз.

Заказ № 142


Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова, 2011

090000, Уральск, ул.Сарайшик, 34Каталог: images -> stories -> downloads -> vestnik
downloads -> Демеуова нұРГҮЛ ҚажымұҚАНҚызы XIX ғ. екінші жартысы – XX ғ. басындағы Батыс Қазақстандағы жәрмеңкелер: тарихи талдау
downloads -> Әож 94 (574. 1): 664. 95 (574. 1) Қолжазба құқығында
downloads -> Ермағамбетова әния үржімбайқызы батыс Қазақстан қалаларының даму тарихы
downloads -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
downloads -> Әож 94 (574. 1): 396: 338. 43 «1966/1985» (043) Қолжазба құқығында
downloads -> Пакет копии конкурсной документации предоставляется бесплатно
downloads -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
downloads -> Әож 94 (574) 02 /. 08. Қолжазба құқығында
vestnik -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
vestnik -> П. М. Кольцов т д., профессор, љалма› мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет