6M070100 биотехнологияДата03.07.2016
өлшемі80.5 Kb.
#175577
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

6M070100 – БИОТЕХНОЛОГИЯ

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА

ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

Алматы 2012

Емтихан тақырыптарының тізімі


 1. Өсімдік жасушалары дақылдары. Өсімдіктерді өсіру принциптері мен әдістері. Өсірілген жасушалардың биологиясы. Қоректік орталар. Жасушаларды өсіру жағдайлары. Каллусты алу және оны өсіру. Дедифференциация және каллустүзу. Өсірілетін жасушалардың гетерогенділігі. Дақылдағы жасушалардың өсуі. Дифференцировка, морфогенез және регенерация. Өсімдіктер биологиясы теориялық сұрақтарын шешу үшін жасуша дақылын пайдалану.

 2. Өсімдіктер биотехнологиясы. Өсімдік жасушалары дақылдары биотехнология нысанасы ретінде. Жасуша дақылдарын биосинтетикалық өндірісте қолдану. Өсімдіктердің клонды микрокөбейту және оның артықшылығы. Клонды микрокөбейту әдістері. Көбею кезеңдері. Клонды микрокөбейту үрдістеріне әсер ететін факторлар және оның перспективтілігі. Өсімдіктерді сауықтыру. Апикалдық меристеманы өсіру. Ауру жұқтырылған өсімдіктерді диагностикалау. Вируссыз көшетті материалды алу. in vitro жағдайында прогамды және постгамды сәйкессіздікті жеңу. in vitro жағдайында ұрықтандыру.

 3. Эндосперм культурасы. Гаплоидты технология. Тозаң мен аналық дақылында гаплоидты алу. Гибридті ұрықта хромосомалардың селективті элиминация әдісі арқылы гаплоидты алу. in vitro жағдайында аналық гаметофиттен өсімдік гаплоидын алу. Өсімдіктер селекциясында гаплиодтың мәні.

 4. Клеткалық инженерия. Протопластарды бөлу. Тіршілікке қабілетті протопластарды алу. Протопластарды өсіру. Протопласт дақылында өсімдіктер регенерациясы. Протопластардың құйылуы. Соматикалық гибридизация. Өсірілетін жасушалардың өзгергіштігі және оларды өсімдіктер селекциясында қолдану.

 5. Жасушалық селекция. Жасушалық селекция әдістері. Төзімді жасушаларды сұрыптау. Индуцирленген мутагенез. Сомаклонды варианттар. .Сомаклонды өзгергіштік себептері. Сомаклонды өзгергіштікке әсер ететін себептер. Сомаклонды өзгергіштікке әсер ететін факторлар.

 6. Өсімдіктердің генетикалық инженериясы. Басқа ағзаға тасымалдау үшін генді алу. Гендерді тасымалдайтын векторлар. Өсімдіктерге гендерді тасымалдау әдістері. Өсімдіктердің генетикалық инженериясын дамыту мүмкіндіктері мен болашағы. in vitro жағдайында генофондты сақтау (гендер банкі). Жасушалардың өсуінің баяулауы. Замедление роста клеток. Жасушаны криосақтау.

 7. Микроорганизмдер биотехнологиясында қолданылатын технологиялық өндірістің классификациясы мен типтері. Өндірістік микроорганизмдерге қойылатын негізгі талаптар. Штамдардың технологиялық принциптері. Өндірістік штаммдар селекциясының негізгі әдістері. Основные методы селекции промышленных штаммов. Микроорганизмдерді сақтау жолдары.

 8. Микробты белок өндірісі:«идеалды» белок түсінігі, микрооорганизмдер көмегімен белок алу артықшылығы, продуценттер, шикізаттар). Өндірісте микробты биомасса алу тенденциясы, микробты биомассаның қауіпсіздігі.

 9. Газтәрізді отын биогаз алу. Отын ретінде молекулалық сутегін алу. Отын ретінде этил спиртін пайдалану.

 10. Органикалық қышқылдарды микробиологиялық жолмен алу. Сірке, лимон, глюкон және итакон қышқылдарын алу. Аминқышқылдарын өндірістік жолмен алу.

 11. Микробиологиялық трансформация: түсінік анықтамасы, қолдану аймағы, артықшылығы және микробты трансформация кемшіліктері. Стероидты препараттар өндірісінде микробты трансформацияны қолдану.

 12. Витаминдер мен ферменттердің микробиологиялық өндірісі. В12, рибофлавин, Д2 провитамині, С витамині, каротин— А провитамині дәрумендерін алу. Микробты ферменттердің өндірісі және қолдану. Иммобилденген ферменттер (иммобилизация әдісінің мәні, иммобилизация әдістері, иммобилденген ферменттерді пайдалану аймағы).

 13. Ағынды суларды тазарту биотехнологиясы, ағынды суларды тазартудағы биологиялық әдістердің сипаттамасы. Олардың артықшылығы және кемшілігі. Ағынды суларды тазартудағы биохимиялық әдістердің артықшылығы мен кемшілігі.

 14. Биогаз алу, органикалық қалдықтарды биотехнологиялық қайта өңдеу, биокатализаторды және микроб жасушасын қолдануға негізделген биотазартудың жаңа технологиясы; метантенкалар, метантенкада жүзеге асатын ашу үдерісінің сипаттамасы, метантенкада микрофлораның қалыптасуы, оның құрамы, симбиоздық қауымдастықта компоненттердің өзара қатынасының сипаты.

 15. Биоремедиация. Биогеотехнология. Органикалық ластаушылар, ауыр металдар және радионуклидтермен ластанған топырақты тазартуда биоремедиацияны қолдану принциптері. Биогеотехнологии металлдар биотехнологиясы, бактериалды сілтісіздендіру, сілтісіздендіруге қатысатын микроорганизмдер.

 16. Биопрепараттар. Арамшөптер және зиянды жәндіктермен күресуге қолданылатын микробты препараттар, Микробты жертыңайтқыш биопрепараттар.

 17. Ағынды суларды тазартатын аэробты және анаэробты үдерістер, олардың сипаттамасы. Ағынды суларды аэробты тазалауға қолданылатын реакторлар. Гомогенді реакторлар жұмысының сызбасы. Популяциялық проблемалар «белсенді балшық». «белсенді балшық» ценоздарының қалыптасуы.

 18. Әртүрлі өндірістен шығатын өндірістік қалдықтарды биологиялық қайта өңдеу. Сүт, ашыту және басқа тағамдық өндіріс қалдықтарын иммобилденген микроорганизмдер жасушаларын қайта өңдеуге қолдану. Химиялық кәсіпорындардың қалдықтарын биологиялық қайта өңдеу мәселелері.

 19. Топырақты биоремедиациялау. Ауыр металдар, радионуклидтер, органикалық ластаушылар және басқа да улы заттардан ластанған топырақты биоремедиациялау технологиясы. Негізгі кезеңдері – биообъектіні таңдау – поллютанттар гипераккумуляторын, оларды өсіру әдістері, токсиканттарды бөліп алу. Ластаушылардан тазартуда топырақ микроорганизмдерінің өсімдіктермен өзара байланысының ролі.

 20. Аминқышқылдары. құрамы, қасиеті, түрлері. Полипептидтік тізбек. Пептидтік байланыс, түзілуі, қасиеті.

 21. Белоктар, жай және күрделі белоктар, құрылымы, мысалдар. Белоктардың кеңістіктегі құрылысы, біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік құрылымы. Белоктардың қасиеті мен қызметі. Ферменттер, классификациясы, қасиеті, функциясы.

 22. Көмірсулар, классификациясы, құрылымы, қасиеті, стереоизомерлер, функциясы. Моносахаридтеры, олигосахаридтер, полисахаридтер, құрылымы, қасиеті, функциясы.

 23. Липидтер. Классификациясы, құрылымы, қасиеті, триацилглицерлер, фосфолипидтер, функциясы.

 24. Витаминдер. Майда еритін витаминдер, суда еритін витаминдер, классификациясы. Витаминдер, түрлері, классификациясы, функциясы.

 25. Нуклеин қышқылдары. ДНҚ, РНҚ. Құрылымы, қасиеті, функциясы. Нуклеотидтер, нуклеозидтер, азотты негіздер. ДНҚ репликациясы.

 26. Белок биосинтезі. Зат алмасу, гликолиз, лимон қышқылы циклі, тыныс алу тізбегі.

 27. Генетика пәні және зерттеу әдістері. Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік түсініктері. Тірі материяның әртүрлі ұйымдасу деңгейлерінің тұқымқуалаушылығы мен өзгергіштігін зерттеу: молекулалық, хромосомдық, клеткалық, мүшелік және популяциялық.

 28. Тұқымқуалаушылықтың цитологиялық негіздері. Жасушаның бөлінуі. Гибридологиялық әдіс. Г. Мендель заңдылығы. “гаметалар жиілігі” заңы. Талдай шағылыстыру маңызы. Көптік аллелизм.

 29. Аллелді гендердің өзара әсері: толық, толық емес, кодоминанттық. Ажыраудың статистикалық талдауы. аллелді емес гендердің қатынасы: комплементарность, эпистаз, полимерия. Гендер-модификаторлар. Гендердің плейотроптылығы. Пенетранттылық және экспрессивтілік.

 30. Жыныс хромосомалары. Жыныстың гомо- және гетерогаметалығы. Жынысты анықтаудың хромосомалық теориясы. Жыныспен тіркескен тұқымқуалашылық. Жыныс хромосомаларының ұқсастығының тұқымқуалаушылығы. Бірінші және екінші хромосомалардың ұқсастығы.

 31. Жынысты анықтаудағы баланстық теория. Интерсекстер. Гинандроморфизм. Гендердің тіркес тұқымқуалауы. Кроссинговер. Кроссинговердің генетикалық және цитологиялық дәлелі.

 32. Мутациялық өзгергіштік. Генеративті және соматикалық мутация. Гендік, геномдық, хромосомдық мутациялар.

 33. Популяцияның генетикалық құрылымы. Закон Харди-Вайнбер заңы және оның қолданылуы. Адам генетикасы. Тұқымқуалайтын аурулар және олардың пайда болу себептері.

 34. Жануарлар биотехнологиясы пәні және әдістері. Қазіргі заманғы биотехнология ның негізгі бағыттары мен міндеттері. Зерттеу нысаналары мен әдістері. Молекулалық биология және генетика – биотехнологияның іргелі негізі.

 35. Тұқымқуалаушылықтың материалды тасымалдаушылары: ДНҚ және РНҚ. Бір ағза геномындағы әртүрлі ұлпалардағы сомалық геномдарының ұқсастығы.

 36. Жануарларда жасанды ұрықтандырудың негізгі кезеңдері (лабораториялық тышқандар мысалында). Химерді алу бойынша зерттеу тарихы. Бірінші реттік және екінші реттік химеризм.

 37. Жануарларды клондауды зерттеу тарихы. Ядроларды енгізу арқылы клондау әдісі. Метод клонирования с помощью пересадки ядер. Жұмыртқа жасушасы энуклеациясының әдістері.

 38. Генетикалық трансформация бойынша зерттеулердің даму тарихы. Жануарлар жасушаларына бөтен ДНҚ енгізу әдістері. Криоконсервация туралы түсінік. Генетикалық ресурстарды сақтаудың бірден-бір жолы гаметалар мен эмбриондарды криоконсервациялау.

 39. Тағамдық биотехнология пәні мен әдістері. Практикалық құнды өнімдер алу үшін ашыту өндірісінде қолданылатын микроорганизмдер, олардың биохимиялық әрекеттері.

 40. Ашытқы өндірісі. Ашытқыларды өндіру үдерісінің технологиялық негізгі кезеңдері мен мәні. Спирттік өндірісте қолданылатын субстраттар (бидай, картоп, қант қызылшасы, меласса т.б.). Технологиялық үдерістің мәні және негізгі кезеңдері.

 41. Сыра жасау. Сыра сусласын ашыту үдерісінің биохимиялық негіздері. Технологиялық үдерістің мәні мен негізгі кезеңдері.

 42. Шарап жасау. Сіркеқышқылды және сүтқышқылды бактериялар және олардың шарап жасаудағы маңызы. Технологиялық үдерістің мәні мен негізгі кезеңдері. Зең саңырауқұлақтары- шарапжасау өндірісінің зиянкестері.

 43. Нанжасау өндірісі. Технологиялық үдерістің мәні. Нан өндірісінде қолданылатын негізгі микроорганизмдер.

 44. Сүт өнеркәсібі. Сүт өнеркәсібі өнімдерінің түрлері– сүтқышқылды сусындар, сүзбе, ірімшік, қатық, йогурт, кымыз, шұбат.

 45. Органикалық қышқылдар. Микроорганизмдер – тағамдық өндірісте қолданылатын сүт, сірке, лимон, алма, итакон және басқа органикалық қышқылдар продуценттері.

 46. Микроорганизмдер - биотехнология өндірісінің негізі. Микроб жасушаларының зат алмасу мүмкіндіктері. Спирттік, сүт қышқылды, пропионқышқылды, май қышқылды ашуды қамтамасыз ететін микроорганизмдер сипаттамасы.

 47. Биотехнологиялық өндірістің шикізаттық базасы. Міндеттер мен болашағы. Қоректік орталардың классификациясы. Биотехнологиялық өндірістің шикізаттық материалы.

 48. Периодты өсіру жағдайындағы микроорганизмдердің өсу ерекшеліктері. Қисық сызық сипаттамасы, қолдану. Беттік әдіс. Тереңдік әдіс.

 49. Үздіксіз өсіру жағдайындағы микроорганизмдердің өсу ерекшеліктері. Хемостат, Турбидостат, оксистат. Салыстырмалы сипаттамасы, қолдану.

 50. Битехнология өндірісінен шыққан соңғы өнімдерді бөлу және тазалау әдістері. Сепарациялау. Флотациялау. Фильтрациялау. Центрифугалау.


5.Ұсынылатын әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер


 1. Уәлиханова Г.Ж. Өсімдік биотехнологиясы. Алматы, ЖШС «Дәуір», 2009 – 336 б.

 2. Алмағамбетов К.Х. Биотехнология негіздері. Астана, 2007. -212 б.

 3. Тихонов И.В., Рубан А.И. и др. Биотехнология. СПб.: ГИОРД, 2005, 792 с.

 4. Антипова Л.В., Жаринов А.И. Прикладная биотехнология. Воронеж. ВГТА. 2001, 332 б.

 5. Биотехнология. /под ред.- Егорова Н.С., Самуилова В.Д., в 8 книгах. М.: Высш. шк., 1987.

 6. Сазыкин Ю.О., Орехов С.Н., Чакалева И.И. Биотехнология. М., «Академия», 2006.

 7. Промышленная микробиология: Учебное пособие / Под ред. Н.С. Егорова. -М.: Высшая школа, 1989. - 688 с.

 8. Биотехнология: Учебное пособие для вузов в 8-ми кн. - М.: Высшая школа, 1987.

 9. Экологическая биотехнология: пер. с англ./ Под ред. К.Ф.Форстера, Д.А.Дж. Вейза.- Л.: 1990.- 384 с.

 10. Телитченко М.М.. Введение в биохимическую экологию.- М., 1990 

 11. Голицын, А.Н.. Основы промышленной экологии.- М., 2002 

 12. Ротмистров М. Н., Гвоздик П. И. И др. Микробиологическая очистка воды. Киев: Наукова думка, 1988.

 13. Мазур И.И. Курс инженерной экологии.- М., 2001 

 14. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия; Учебник для вузов. ,М. Дрофа,, 2004. 638 с.

 15. Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Е.В.Осипов. Биохимия. М.Медицина,2000.

 16. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия; Учебник для вузов. ,М. Дрофа,, 2004. 638 с.

 17. Кольман Я., Рём К.-Г. Наглядная биохимия. 2-е изд.: Пер с нем.-М.: Мир, 2004.- 469 с.

 18. Бакай А.В., Кочиш И.И., Скрипниченко Г.Г. Генетика. М.: Колос, 2007. – С. 448.

 19. Коничев В.В. Молекулярная биология. Москва, 2008.

 20. Жимулев С.Г. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск. Изд-во Сиб. АН. 2006. – С.478.

 21. Максимов Г.В., Степанов В.И., Василенко В.Н.. Сборник задач по генетике. Под ред. М.В.Супотницкого. Москва. «ВУЗовская книга». 2001. С. 135.

 22. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. "Высшая школа", 1989.

 23. Алиханян С.И. и др. Общая генетика. М., “Высшая школа”. 1985.

 24. Орлова Н.Н. Сборник задач по общей генетике. М., МГУ, 1982.

 25. Серов О.Л. Перенос генов в соматические и половые клетки. Новосибирск. 1985.

 26. Карш Фр.Дж. Гормональная регуляция размножения у млекопитающих. Под ред. К.Остина, Р.Шорта.- Москва “Мир”.-1987.

 27. Эрнст Л.К. Трансплантация эмбрионов сельско-хозяйственных животных. М., 1989.

 28. Завертяев Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции крупного рогатого скота. Л., Агропромиздат,1989.

 29. Муромцев Г.С. и др. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. Москва ВО «Агропромиздат», 1990.

 30. Р.Е. Спиер, Дж. Гриффитс. Биотехнология клеток животных. Москва, ВО «Агропромиздат» 2 тома. 2000.

 31. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М. Мир, 2002. 589 с.

 32. Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития (Генетический аспект) М. МГУ, 2002, 264 с.

 33. Шевелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. и др. Сельскохозяйственная биотехнология. 2-е изд. М. Высшая школа, 2003.

 34. Щелкунов С.Н. Генная инженерия. Новосибирск. Изд-во Новосибирского государственного университета. 2004.

 35. Гапонов К.П. Процессы и аппараты микробиологических пройзводств.- М.Легкая и пищевая промышленность. 1981.- 240с.

 36. Основы промышленной биотехнологии: Учебник для вузов/под ред. В.В.Бирюкова. – М: «Колос» 2004.

 37. Введение в биотехнологию: /под ред. М.Е. Беккер. – М.: Пищевая промышленность 1978.

 38. Биотехнология: /под ред. М.Д.Егоров и др. – М.: Высшая школа 1987.

 39. Мосичев М.С., Складнев А.А., Котов В.Б. Общая технология микробиологических производств. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 263с.

 40. Промышленная микробиология / Под ред. Н.С. Егорова —М.: Высшая школа, 1989. -688с.

 41. А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушинская. Микробиология в пищевой промышленности. 1975.-С.501.

 42. Промышленная микробиология // Под общей редакцией проф. Н.С.Егорова, Москва, "Высшая школа". 1989. - С.688.

 43. Елинов Н.П., Биотехнология, СПб.: Наука, 1995.- С.600.

 44. Альберт Сассон., Биотехнология: Свершения и надежды. Москва, "Мир", 1987.-С.404.


Қосымша әдебиеттер

 1. Кершанская О.В. Генетическая инженерия растений. Практический подход. Алматы, 2007. -152 с.

 2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М.: изд. Мир. 2002.

 3. Алмагамбетов К.Х. Основы биотехнологии. Астана, 2006 г.

 4. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. М., «Мир», 2002.

 5. Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Высшая школа, 2003.

 6. Беккер М.Е., Лиепиныш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. «Агропромиздат», 1990.

 7. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. 1989. С.294

 8. Варежкин Ю. М., Михайлова А. И., Терентьев А. М. Методы интенси­фикации процесса биологической очистки сточных вод. М., 1987.

 9. Юровская Е. М. Микробиологическая очистка промышленных сточных. Киев: Здоровье, 1984.

 10. Данилович Д. Л., Монгайт А. И. Анаэробная очистка концентрированных сточных вод. М., 1989.

 11. Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. М,: Стройиздат, 1988.

 12. Органические соединения в окружающей среде: экологический аспект.- Алматы, 2004 

 13. Мазур И.И. Курс инженерной экологии.- М., 1999 

 14. Константинов В.М.. Экологические основы природопользования.- М., 2001 

 15. Березин И.В., Савин Ю.В.. Основы биохимии. 1990. Т. 1.

 16. Анисимов А.А.и др. Основы биохимии. Москва. Высшая школа, 1986.

 17. Топорнина Н.А., Стволинская Н.С.. Генетика человека. Практикум для ВУЗов. Москва. Гум. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001. - С.96.

 18. Айала Д., Кайгер Дж. Современная генетика. "Мир", М.,1988.

 19. Гершензон С.М. Основы современной генетики. Киев, 1979.

 20. Морозов Е.И., Тарасевич Е.И., Анохина В.С. Генетика в ответах и вопросах. Минск, 1989.

 21. Тихомирова М.М., Ватти К.В. Руководство к практическим занятиям по генетике. Просвещение, 1982.

 22. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. Т.1-2. "Мир", М.,1990.

 23. Льюин Б. Гены. М., Ми, 1987.

 24. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М.: Мир, 1998.

 25. Гилберт С. Биология развития. В 3-х томах. Биология развития. М. Мир, 1993.

 26. Мак-Ларен Э. Химеры млекопитающих, М. Мир, 1979

 27. Бландова З.К. и др. Линии лабораторных животных для медико-биологических исследований. М., 1983.

 28. Фрешни Р. Культура животных клеток. М., 1989.

 29. Мурзамадиев А.М., Ертаев Е.Е., Салыкбаев Т.Н. Биотехнология в воспроизводстве овец.- Алма-Ата: Гылым, 1992.- 88 с.

 30. Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. В 3-х томах. М. Мир, 1994.

 31. Серов О.Л. Биология развития. Новосибирск. Изд-во Новосибирского университета. Сибирское университетское издательство.1999 .

 32. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск. Изд-во Новосибирского университета. Сибирское университетское издательство. 2002. 459 с.

 33. Бочков Н.П. Клиническая генетика. Издание 2-е. Москва. Гэотар-мед. 2002.

 34. Корочкин Л.И. Геном. Клонирование. Происхождение человека. М. Век 2. 2004.

 35. Маниатис Г. и др. Методы генетической инженерии. Молекулярное клонирование. Методы. М., 1984.

 36. Воробьева Л.И., Промышленная микробиология. М., 1989

 37. Ауэрман Л.Я., Технология хлебопекарного производства. М., 1972

 38. Биохимические основы микробиологических производств. Киев, 1981.

 39. Бейли Дж., Д. Оллис. Основы биохимической инженерии (в 2-х т.) М.: Мир, 1989, - С. 686 .

 40. Бурьян Н.И., Тюрин Л.В., Микробиология виноделия. М.,1977.

 41. Главачек Ф., Лхотский А.Пивоварение /Пер. с чешск. М., 1981.

 42. Грачева И.М, и др. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и жиров. М., 1980.

 43. Антибиотики: /под ред. В.Смирнова. – Киев.: Высшая школа 1989.

 44. Биотехнология. Свершения и надежды: /под ред. А. Сассон. – М.: Мир 1987.

 45. Антибиотики. / под ред. Д. Панчини, Ф. Пареин- М. Мир 1987.

 46. Ферментация и технология ферментов./ под ред. Д.И. Вонч и др.-М. Легкая и пищевая промышленность 1983.

 47. Шлегель Г. Общая микробиология. М.: Мир, 1987, 567 с.

 48. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. М.: МГУ, 1992, 448 с.

 49. Шупшибаев К.К. Производства на основе иммобилизованных биокатализаторов. Учебно-методическое пособие. Алматы, Казак университетi, 2004, -99с. 1998. –479с.

 50. Жубанова А.А. Основы биотехнологии. В 3-х частях. Уч. Пособие для студентов КазГУ. Ч.3. Инженерная энзимология, 1994. – 34с.

 51. Березин И.В., Клячко Н.Л. и др. Биотехнология: Учебное пособие для вузов в 8-ми томах. Т.7. Иммобилизованные ферменты. –М.: Высшая школа, 1987. –159с.

 52. Березин И.В., Клесов А.А. и др. Биотехнология: Учебное пособие для вузов в 8-ми томах. Т.8. Инженерная энзимология. –М.: Высшая школа, 1987. –143с.

Каталог: content -> files -> pages -> folder9724
folder9724 -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
folder9724 -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
folder9724 -> «6М060100-Математика»
folder9724 -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
folder9724 -> БАҒдарламасы алматы 2012 Бағдарлама «6М011400-Тарих»
folder9724 -> «6М020800 археология и этнология»
folder9724 -> БАҒдарламасы алматы 2012 Емтихан тақырыптарының тізімі «Аймақтану кіріспесі» пәні
folder9724 -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
folder9724 -> Бағдарламасы Алматы, 2012 Емтихан тақырыптары: «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы»
folder9724 -> Программа вступительного экзамена по специальности для поступающих в магистратуру по специальности


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет