Ара№алпа№стан республикасыны; нызамы qr qw qoow-ж. №wwo/xii №ара№алпа№стан республикасыныДата13.07.2016
өлшемі89.42 Kb.


АРА№АЛПА№СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ; НЫЗАМЫ

Qr.qw.qoow-ж. №wwo/XII

АРА№АЛПА№СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ;М!МЛЕКЕТЛИК БАЙРА@Ы *А№№ЫНДА
Усы Нызам2а т5мендегилерге му7апы3 5згерислер киргизилген

0o.0r.qooe-ж. wwo/XII-санлы №Р Нызамы

wo.0i.w00t-ж. ro/III-санлы №Р Нызамы

wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №Р Нызамы


q-статья. №ара3алпа3стан Республикасы М1млекетлик байра2ыны4 схематикалы3 81м ре4ли т1рийплемеси (3оса тигиледи) тастыйы3лансын.
w-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы №ара3алпа3стан Республикасыны4 м1млекетлик суверенлигини4 символы болып табылады. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)
e-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы:

№ара3алпа3стан Республикасы айма2ында 5ткерилету2ын халы3 аралы3 конференцияларда, к5ргизбелерде, спорт жарысларында №ара3алпа3стан Республикасын танытады. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)


r-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 м1млекетлик байра2ы ту7ры м6йешли борлат болып, ол аспан к5к, той2ын Сары 81м жасыл ре4лерди4 6ш горизонталь жола3ларынан ибарат. Той2ын Сары ре4ини4 жола2ын а3 81м 3ызыл жийеклер менен ажыратып турады.

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ыны4 узынлы2ы – wt0 см, ени – qwt см. Аспан к5к 81м жасыл жола3ларды4 5з-ара те4 81м rw см ди 3урайды. Байра3ты4 ортасына жайлас3ан той2ын Сары ре4деги жола3ты4 ени er см. А3 жийеклерди4 ени – q,0 см., 3ызыл жийеклерди4 ени – w,t см ден ибарат.

Жо3ар2ы аспан к5к жола3та а3 ре4ли ярым ай с67ретленген (оны4 д54ес жа2ы байра3ты4 тая3шасына 3аратыл2ан) 81м оны4 о4 т1репинде (егер байра3ты4 бет жа2ынан 3ара2анда) 5з-ара те4, а3 ре4ли бес 3ырлы жулдыз бар.

А3 ре4ли ярым ай, диаметрлери с1йкес ww см 81м qo см бол2ан еки ше4берди4 кесиси7инен пайда болып, ол ше4берлерди4 орайлары аспан к5к т6синдеги жола3ты те4дей екиге б5лип тур2ан ту7ры сызы3та жатады. Усы ше4берлерди4 орайлары арасында2ы аралы3 – r см. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ыны4 тая3шасынан ярым ай2а дейинги аралы3 – w0 см.

А3 ре4ли бес 3ырлы жулдызлар eR см х qI см му2дарында2ы ту7ры м6йешликке 6йлесип тур. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ыны4 тая3шасынан ту7ры м6йешликке дейинги аралы3 – rw см.

А3 ре4ли бес 3ырлы жулдыз еки 3атар2а т5мендегише жайлас3анF

- жо3ар2ы 3атар еки жулдыздан, т5менги 3атар – 6ш жулдыздан ибаратf

- 81р бир жулдыз диаметри q0 см бол2ан ше4берге 6йлеседи. А3 ре4ли ярым айды4 т5менги но3аты 81м т5менги 3атарда2ы жулдызлар нурларыны4 шы4лары жо3ар2ы а3 жийектен q0 см аралы3та жайлас3ан горизонталь сызы3 пенен байланысады. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ыны4 бетки 81м сырт3ы т1реплери байра3ты4 тая3шасы симметриялы келеди. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)


t-статья. №ара3алпа3стан Республикасы М1млекетлик байра2ыF

q) тура3лы т6рде`

№ара3алпа3стан Республикасы Жо3ар2ы Ке4есини4f

№ара3алпа3стан Республикасы Министрлер Ке4есини4f

№ара3алпа3стан Республикасы Конституциялы3 ба3ла7 комитетини4f

республика м1млекетлик бас3ары7 уйымларыны4f

№ара3алпа3стан Республикасы Орайлы3 сайла7 комиссиясыны4f

жергиликли м1млекетлик 81кимият уйымларыны4f

судларды4~

прокуратура уйымларыны4 имаратларында~

w) тура3лы т6рде`

№ара3алпа3стан Республикасы Жо3ар2ы Ке4есини4f

№ара3алпа3стан Республикасы Министрлер Ке4есини4f

№ара3алпа3стан Республикасы Конституциялы3 ба3ла7 комитетини4f

№ара3алпа3стан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жо3ары судыны4, №ара3алпа3стан Республикасы Пу3аралы3 ислери бойынша Жо3ары судыны4, №ара3алпа3стан Республикасы Хожалы3 судыны4;

республика м1млекетлик бас3ары7 уйымларыны4f

№ара3алпа3стан Республикасы Орайлы3 сайла7 комиссиясыны4f

жергиликли м1млекетлик 81кимият уйымларыны4 м1жилислер залында~

3) тура3лы т6рде`

№ара3алпа3стан Республикасы Жо3ар2ы Ке4еси Баслы2ыны4f

№ара3алпа3стан Республикасы Министрлер Ке4еси Баслы2ыны4f

№ара3алпа3стан Республикасы Конституциялы3 ба3ла7 комитети баслы2ыны4f

№ара3алпа3стан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жо3ары суды, №ара3алпа3стан Республикасы Пу3аралы3 ислери бойынша Жо3ары суды, №ара3алпа3стан Республикасы Хожалы3 суды баслы3ларыны4;

республика м1млекетлик бас3ары7 уйымлары басшыларыны4f

№ара3алпа3стан Республикасы Орайлы3 сайла7 комиссиясы баслы2ыны4f

район 81м 3ала 81кимлерини4 хызмет ханаларында к5териледи~

4) %збекстан Республикасыны4 81м №ара3алпа3стан Республикасыны4 нызамлары менен белгиленген байрам к6нлеринде - №ара3алпа3стан Республикасы Министрлер Ке4есини4, район 81м 3ала 81кимлерини4 3арарлары менен белгиленген орайлы3 к5шелерде, майданларда, бас3а да ж1мийетлик орынларда 81м объектлеринде~

5) %збекстан Республикасыны4 Президенти сайла7ы, %збекстан Республикасы Олий Мажлисини4 Нызамшылы3 палатасы депутатларын, Сенат а2заларын, №ара3алпа3стан Республикасы Жо3ар2ы Ке4еси депутатларыны4, халы3 депутатлары районлы3, 3алалы3 Ке4еслерини4 депутатларын сайла7 ямаса референдум к6нлери да7ыс бери7 имаратлары 81м ханаларда к5териледи~

6) №ара3алпа3стан Республикасы 86киметини4 буйры2ы бойыншаf

7) спорт майданларында - №ара3алпа3стан Республикасыны4 чемпионатлары 81м бириншиликлери, миллий сайланды командаларды4 3атнасы7ында №ара3алпа3стан Республикасы айма2ында халы3 аралы3 спорт жарысларын 5ткери7 7а3тында 81м миллий сайланды командаларыны4 71киллери бол2ан жарыс же4импазларын сыйлы3ла7 м1ресимлери 7а3тында %збекстан Республикасы М1млекетлик байра2ы к5терилгеннен кейин.

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы о2ан бол2ан тийисли д1режедеги 86рмет т1мийнленген 8алда улы7малы3 байрамлар 81м салтанатлы м1ресимлер 7а3тында к5терили7и мумкин.
51-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы:

Усы Нызамны4 5-статьясыны4 4-б1нтинде н1зерде тутыл2ан жа2дайларда саат y да к5териледи 81м саат ww де т6сирип 3ойыладыf

Усы Нызамны4 5-статьясыны4 5-б1нтинде н1зерде тутыл2ан жа2дайларда да7ыс бери7 ямаса референдум 5ткизи7 д17иринде к5терилип 3ойылады.
52-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ыны4 т1рийплемеси тусирилген белгилерден №ара3алпа3стан Республикасына тийислиликти белгиле7 ма3сетинде предметлерде, о3ы7-т1рбия процессинде, сондай-а3 №ара3алпа3стан Республикасы м1млекетлик сыйлы3ларыны4 элементи сыпатында пайдаланылы7ы мумкин.

№ара3алпа3стан Республикасы М1млекетлик байра2ыны4 элементлерин м1млекетлик емес ш5лкемлери 86жжетлерини4 реквизитлери ямаса реклама материалларына киргизили7ине жол 3ойылмайды.

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ыны4 т1рийплемеси тусирилген белгилерден ислеп шы2арып атыр2ан ямаса реализация етилип атыр2ан товарларды (жумысларды, хызметлерди) 5ткизи7 ушын коммерциялы3 ма3сетлерде пайдаланы7 мумкин емес.

М1млекетлик емес коммерциялы3 емес ш5лкемлерди4 белгилери №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ына у3сас болы7ы мумкин емес. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)


y-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы менен бир 7а3ытта %збекстан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы к5терилгенде,

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы (имаратты4 алды42ы жа2ына 3арап тур2анда) о4 т1репинен к5терили7и керек.

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы менен бир 7а3ытта бир неше м1млекетлер 81м (ямаса) халы3 аралы3 ш5лкемлерди4 байра3лары к5терилгенде №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы халы3 аралы3 8у3ы3 нормаларына му7апы3 к5териледи.

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы бас3а м1млекетлер 81м (ямаса) халы3 аралы3 ш5лкемлерди4 байра3лары менен те4 д1режеде к5терили7и керек. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)


u-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы жайларда 6лкен кирер а7ызды4 т5бесинде ямаса буны4 ушын 3олайлы орында, ямаса кийдирилету2ын сапта, ямаса флагштокта к5териледи, бунда байра3ты4 сабы жайды4 фасады менен 3оса rt градустан аспайту2ын м6йешти пайда етеди.

К5терилген №ара3алпа3стан Республикасы М1млекетлик байра2ыны4 борлаты жерден е4 кеминде 2,5 метр б1лентликте болы7ы керек. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)


i-статья. Аза туты72а байланыслы №ара3алпа3стан Республикасы Жо3ар2ы Ке4еси Президиумыны4 шешими бойынша №ара3алпа3стан Республикасыны4 м1млекетлик байра2ы азалы безели7инде к5терили7и м6мкин. Бул жа2дайда №ара3алпа3стан Республикасы М1млекетлик байра2ыны4 сабынан ямаса флагштоктан жо3ар2ы ушына ени байра3ты4 енини4 жигирмадан бирине (q/w0) те4 3ара лента бекитиледи, оны4 еки ушы байра3ты4 п6ткил енине салбырап турады.

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы аза туты72а байланыслы флагштокта к5терилгенде ол флагшток узынлы2ыны4 6штен бирине (q/e) т6сириледи. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)o-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы 81м оны4 т1рийплемеси к5лемине 3арамастан усы Нызам2а 3оса тигилген ре4ли 81м схематикалы3 т1рийплерине б1р3улла ту7ры кели7и тийис.

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ын таярла7, са3ла7 81м жо3 3ылы7 т1ртиби №ара3алпа3стан Республикасы Министрлер Ке4еси т1репинен белгиленеди. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)


Q0-статья. Усы Нызам орынланы7ын т1мийнле7 тийисли м1млекетлик 81кимият уйымлары 81м бас3а ш5лкемлер басшыларына ж6кленеди. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлыарарына тийкар 5згерислер киритилген)
qq-статья. Усы Нызамны4 м1млекетлик уйымлар 81м ш5лкемлер т1репинен орынланы7ы 6стинен ба3ла7 ишки ислер уйымлары т1репинен 1мелге асырылады. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлыарарына тийкар 5згерислер киритилген)
Qw-статья. №ара3алпа3стан Республикасыны4 пу3аралары, сондай-а3 №ара3алпа3станда2ы бас3а да адамлар №ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ын 86рметле7и ш1рт.

№ара3алпа3стан Республикасыны4 М1млекетлик байра2ы 8а33ында2ы нызам 86жжетлерин буз2анлы3та айыпкер шахслар белгиленген т1ртипте жу7апкер болады. (№Р ЖК wq.q0.w0qq-ж. oo/VII-санлы №арарына тийкар 5згерислер киритилген)
Каталог: library
library -> Мен-қазақпын мың өліп, мың тірілген Жөргегімде таныстым мұң тілімен
library -> Оқулық Павлодар єож 372. 881. 151. 212. 2(075) бкк 81. 2 Ќаз т 87
library -> Қолданылған әдебиеттер тізімі: «Қазақ» газетінің бас жазушысы
library -> Экономикалық АҚпараттық ЖҮйелердегі жаңа технологиялар
library -> Статья пос­вя­ще­на рас­че­ту ста­ти­чес­ки не­оп­ре­де­лен­но­го плос­ко­го эле­мен­та, рав­но­мер­но за­гру­же­нно­го рас­пре­де­лен­ной наг­руз­кой ин­тен­сив­ностью по вер­но­му по­ясу, ме­то­дом в фун­кци­ях пе­ре­ме­ще­ний
library -> Яковлев, А. Табиғат – ел байлығы / А. Яковлев // Орталық Қазақстан. – 2007. – 23 қаңтар (№12)
library -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім «Ақ Жайықтың Хамзасы»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет