"Атина през VІ v в. Пр. Хр."



Дата30.06.2016
өлшемі62.16 Kb.
МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА VІІ КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПО УЧЕБНИК С АВТОРИ:

МАРГАРИТА ДИМОВА, ДИЯНА БОТЕВА, РУМЯНА КУШЕВА

НА ТЕМА: “АТИНА ПРЕЗ VІ – V В. ПР. ХР.”
ВИД НА УРОКА: усвояване на нови знания, разглеждане на социалните групи в атинското общество. Съпоставка на спартанско и атинско управление на полиса. Затвърждаване и упражняване на уменията за разграничаване на различни модели за социално управление на обществото.
КОМПОНЕНТИ НА УСВОЯВАНЕТО: възприемане, осмисляне, анализиране, сравняване, упражняване и прилагане.
БРОЙ ЧАСОВЕ: един учебен час
ЦЕЛИ НА УРОКА:


 1. Образователни:

  • Придобиване на нови знания за атинското общество.

  • Придобиване на нови знания за управлението на атинското общество.

  • Осмисляне на понятията демокрация и тирания .


2. Възпитателни:

 • Подпомагане на процеса за изграждане на критично мислене

 • Разбиране , че има различни модели на социална справедливост

 • Умения за прилагане на понятието социална справедливост

 • Умение за приемане на различието


3. Развиващи:

 • Разграничаване на различните форми на управление на обществото

 • Умение за ориентиране в основните характеристики на античния полис Атина и неговото общество

 • Отговорно гражданско поведение


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Запознаване със структурата на атинското общество

2. Въвеждане и осмисляне на понятието демокрация

3. Запознаване с управлението и организацията на Атина




МЕТОДИ НА РАБОТА:

1. Въвеждане в темата чрез диалог.

2. Работа с текст.

3. Въвеждане на нови знания

5. Дискусия чрез насочващи въпроси


ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:

Опорни(базисни) понятия:


   • Общество

   • Полис

   • Гражданин

   • Социални групи


Основни нови понятия:

 • Архонт

 • Тирания

 • Фили

 • Демокрация


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Усвояване на нови знания относно атинското общество

2. Познава стуктурата и управлението на Атина и я съпоставя с тези в Спарта

3. Разпознава правата и задълженията на гражданите в атинското общество и ги съпоставя с тези в Спарта

4. Разграничава отделните социални групи в атинското общество и ги съпоставя с тези в Спарта

5. Разпознава различни механизми на управление на обществото и причините за социалното неравенство.


ПЛАН НА УРОКА:

Атина през VІ – V в. пр. Хр.

1. Ранната история на Атина

А) възникване и развитие на Атина

Б) управници и форми на управление

2. Пътят към демократично управление

А) структура

Б) права и задължения на управляващите групи

3. Атинската демокрация през V в. пр. Хр.


ХОД НА УРОКА:
Въвеждаща част - на базата на предходни знания да се сензитират учениците и изведат нови знания:
1 въпрос: Каква е структурата на Спарта?

2 въпрос: Кои са социалните групи, които се оформят в гръцкия полис?

3 въпрос: Какви са техните права и отговорности?

4 въпрос: Има ли наличие на социално неравенство и в какво се изразява то?
1 зад. Опитайте се да опишите един ден от живота Ви като илот в Спарта – учениците от първа редица живот; един ден от живота Ви като дете в Спарта; един ден от живота Ви като представител на равните в Спарта в рамките на 10 изречения.

Обсъждане.
Извод:

Първо: Не е лесно да се живее като представител на по-бедните слоеве от спартанското общество.

Второ: Децата не могат да следват своите цели и желания и нямат никакви права.

Трето: В спартанското общество има социална несправедливост между отделните групи
Записване на темата на дъската. Продиктуване и изясняване на първа точка от плана.

Първоначално Атина се управлявала от царе, а после военната аристокрация взела властта. Сблъсъците между благородните родове за власт станали толкова чести, че в края на VІІ в. пр. Хр. Управникът Драконт наложил тежки наказания за убийство при саморазправа. Постановени било, че държавата ще решава споровете между гражданите.

В началото на VІ в. Пр. Хр. Архонтът солон забранил робството заради дългове, установил еднакви закони за всички граждани и ги разделил на четири групи според имуществото, което притежават. Така той ограничил правата на аристокрацията. Възможност да заемат високите постове във властта получили първите две групи., но всички граждани имали право да участват във вземането на решение свързани с живота в полиса.

В средата на VІ в. Пр. Хр. Пизистрат установил тирания , като се опрял на недоволството на бедните.


Нека да обобщим новите знания като отговорите на няколко въпроса:

1 въпрос: Как се е развивала Атина като полис?

2 въпрос: Какво направил Солон ?

За да отговорите на следващия въпрос нека един от вас да прочете наглас текст № 2 на стр. 91



3 въпрос: Как се е проминила Атина при управлението на Пизистрат и защо?

4 въпрос: Различен ли е животът в Атина в съпоставка със Спарта. От къде можем да направим извод затова?
Извод: Животът в Атина е различен в съпоставка с този на Спарта. Причината е участието на повече граждани в управлението на града и премахването на робството при задлъжняване.
Продиктуване и записване на втора точка от плана.

Въвждане на новите понятия –

 • Архонт

 • Тирания

 • Фили

 • Демокрация


Зад. 3 За да изясним какво е управлението в Атина нека разгледаме схемата №5 на стр. 91 от учебника Разгледайте подробно схемата в рамките на 5 мин. И отговорете на следните въпроси.

1 въпрос: Кои са органите на управление в Атина?

2 въпрос: Кой има правото да участва в тях?

3 въпрос: Как се избират управниците в Атина?

Зад. 4 : Социално справедливо ли е атинското общество?

За да отговорите на този въпрос прочетете текст № 11 на стр.93

Направете съпоставка с обществото в Спарта, с днешното българско общество
Извод: Атинското общество е социално несправедливо поради социалното неравенство, което е създало. То има по-демократично управление в сравнение със Спарта, но не и в съпоставка със съвременното българско общество.
Записване на трета точка от плана.

Темистокъл утвърдил ролята а народното събрание като орган, който вземал най- важните решения. Еклесията решавала въпросите за започване на война. Булето контролира работата на стратезите и подготвяло законите за гласуване в народното събрание.

Всяка година сред мъжете над 30 години по жребий се избирали по 6000 съдии. Всеки атински гражданин имал право да бъде член на булето и на съда.

Гражданите гласували за своите управници. Властта попадала в ръцете на заможните, които имали образование и свободно време, за да се посветят на държавните дела. Те печелили одобрението на гражданите си като инвестирали в строежа на обществени сгради, раздавали пари за посещение на театрални постановки и др.


Въпрос: Как се става управник в Атина?

Как печелили вниманието на своите съграждани управниците?
Направете съпоставка между упралението в Атина и Спарта
ОБОЩЕНИЕ/ РЕЗУЛТАТ/: Вие днес получихте информация за атинското общество и процесите в него. Атинското демократично устройство дало възможност на всички атински граждани да участват в управлението на полиса чрез правото на внасяне на предложения при решаването на важни въпроси.

Жените, чужденците и робите нямат достъп до политическия живот на полиса



Въпрос: Според вас как трябва да се избират днес политиците участващи в управлението на държавата?

Знаете ли какво е политическото управление в държавите в Северна Африка?

Кое е основното право на всеки гражданин днес?

Спазват ли се правата на гражданите в Северна Африка?
Задача за домашна работа:



Донесете снимки и материали, които да показват условията на живот на гражданите в Северна Африка. Помислете какви ценности и нагласи трябва да се формират в тези държави спрямо държавата и държавните институции. Кой трябва да се грижи спазване правата на гражданите в държавите в Северна Африка?

Съпоставете управлението на Спарта, Атина и Апартейда.

Въпроси за обратна връзка и оценка:


    1. кои са социалните групи в Атина ?

    2. Какви са техните права и отговорности?

    3. Има ли разделение на властите в Атина?

    4. Какво културно наследство е останало от атиняните да днес?






Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет