Атомның электрон саны протонға теңбет2/4
Дата15.06.2016
өлшемі0.59 Mb.
#136788
1   2   3   4

12. Қышқылдық оксид —

 1. CaO

 2. НNO3

 3. *CO2

 4. Zn(OH)2

 5. HCl

13. Тұнбаға түсетін қышқыл

 1. H2S

 2. H2SO4

 3. H2CO3

 4. H2SO3

 5. *H2SiO3

14. Фосфор атомы ядросының заряды:

 1. +7.

 2. –15.

 3. +31.

 4. *+15.

 5. +5.

15. Егер термохимиялық теңдеу С+О2 = СO2+402,2 кДж болса, 2 г көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

 1. 69,03 кДж

 2. 65,03 кДж

 3. 66,03 кДж

 4. * 67,03 кДж

 5. 68,03 кДж

16. Судағы ерітіндісінде соңына дейін жүрмейтін реакция:

 1. Al(OH)3 + H2SO4 .

 2. * KCl + NaNO3 .

 3. KHCO3 + Ca(OH)2 .

 4. KCl + AgNO3 .

 5. Na2CO3 + HCl .

17. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. қышқылдық тұздар;

 2. негіздік тұздар.

 3. орта тұздар;

 4. қышқылдар;

 5. * сілтілер;

18. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

 1. *1,49 г

 2. 2,04 г

 3. 1,02 г

 4. 3,06 г

 5. 1,77 г

19. Тотығу үрдісінің сызба-нұсқасы

 1. MnO4-  MnO­4-2

 2. *Fe+3  FeO4-2

 3. MnO4-2  Mn+2

 4. Cr2O7-2  Cr

 5. CrO4-2  Cr+3

20. Ковалентті полюсті және полюссіз байланыстары бар зат

 1. NаН

 2. Н2S

 3. Н2О

 4. 2Н4

 5. НF

21. KClO3+HCl→KCl+Cl2+H2O

Реакция теңдеуіндегі жалпы коэффициент саны 1. * 14

 2. 7

 3. 10

 4. 3

 5. 5

22. Натрий мен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттескендегі (егер газ тәрізді өнімі H2S болса) теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы

 1. * 22

 2. 18

 3. 20

 4. 21

 5. 19

23. Қышқылдың формуласы

 1. *HCl

 2. H3P

 3. H3N

 4. H4C

 5. H2O

24. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. +3

 2. +1

 3. -2

 4. +2

 5. *-1

25. Оттекке жатпайтын тұжырым:

 1. түссіз газ

 2. сутек пероксиді ыдыраған кезде алынады

 3. салыстырмалы молекулалық массасы-32

 4. * суда жақсы ериді

 5. су ыдыраған кезде алынады

5 нұсқа

1. Са2+ ионының жалпы электрон саны 1. 40

 2. 10

 3. * 18

 4. 22

 5. 20

2. Экзотермиялық реакцияның теңдеуі

 1. * N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 + Q

 2. 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - Q

 3. 2CH4 ⇄ C2 H2 + 3H2 -Q

 4. C + 2S ⇄ CS2 - Q

 5. N2 + O2 ⇄ 2NO - Q

3. Суда шын ерітінді түзбейтін зат:

 1. мыс купоросы.

 2. қант.

 3. * өсімдік майы.

 4. ас тұзы.

 5. глюкоза.

4. NaX NaOH NaCl генетикалық тізбегіндегі Х заты

 1. Na2SO4

 2. Na2SO3

 3. *Na2O

 4. NaNO3

 5. Na2SiO3

5. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыстар

 1. корунд

 2. боксит

 3. дала шпаты

 4. каолинит

 5. *доломит

6. Судағы ерітіндісінде соңына дейін жүрмейтін реакция:

 1. KCl + AgNO3 .

 2. Al(OH)3 + H2SO4 .

 3. KHCO3 + Ca(OH)2 .

 4. *KCl + NaNO3 .

 5. Na2CO3 + HCl .

7. 10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:

 1. 10 г.

 2. 6,12 г.

 3. 4 г.

 4. 25 г.

 5. *12,25 г.

8. Фосфор (ІІІ) оксидінде фосфордың тотығу дәрежесі:

 1. +2.

 2. +1.

 3. –3.

 4. * +3.

 5. –2.

9. Тұз қышқылымен барлығы әрекеттесетін металдар тобы

 1. қалайы, магний, сынап

 2. *мырыш, темір, кобальт

 3. никель, хром, алтын

 4. темір, алюминий, платина

 5. қорғасын, мыс, сынап

10. Жай зат

 1. Күкірт сутегі

 2. Натрий хлориді

 3. Су

 4. Темір сульфиді

 5. *Сутегі

11. NaF-фтордың тотығу дәрежесі

 1. +2

 2. -2

 3. +3

 4. +1

 5. * -1

12. Оттегіге тән емес тұжырым:

 1. оттегі жануды қолдайды

 2. *оттегі сумен әрекеттеседі

 3. оттегі металдармен әрекеттеседі

 4. оттегі бейметалдармен әрекеттеседі

 5. оттегі тыныс алуды қолдайды

13. Ядродағы протон саны...

 1. топ нөмірін көрсетеді.

 2. ұшқыш сутекті қосылыстардың жалпы формуласын көрсетеді.

 3. *рет нөмірін көрсетеді.

 4. жоғарғы оксидтер формуласын көрсетеді.

 5. период нөмірін көрсетеді.

14. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 5

 2. 2

 3. * 3

 4. 1

 5. 4

15. Тұнбаға түсетін қышқыл

 1. H2SO3

 2. H2SO4

 3. *H2SiO3

 4. H2S

 5. H2CO3

16. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

 1. ақ ұнтақ.

 2. *балық иісі бар.

 3. суда жақсы ериді.

 4. борпылдақ ұнтақ.

 5. су тартқыш ұнтақ.

17. Алюминий топшасының элементі

 1. Mn

 2. *Іn

 3. La

 4. Sc18. Молекуладағы атомдардың орналасу реті ... қарай анықталады.

 1. тотығу дәрежесіне

 2. салыстырмалы атомдық массасына

 3. *валенттілігіне

 4. атомдардың санына

 5. атомдардың түріне

19. 2H2 S(г)+3О2(г)=2SO2(г)+2H2O +1166 кДж теңдеуі бойынша 11,2 литр (қ.ж.) күкіртсутек жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

 1. *291,5 кДж

 2. 1160,5 кДж

 3. 125,5 кДж

 4. 583,5 кДж

 5. 874,5 кДж

20. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. орта тұздар;

 2. қышқылдық тұздар;

 3. * сілтілер;

 4. қышқылдар;

 5. негіздік тұздар.

21. Калий мен судың реакциясының теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

 1. 5

 2. 3

 3. 11

 4. * 7

 5. 9

22. Аз еритін зат:

 1. AgCl

 2. Ca3(PO4)2

 3. NaCl

 4. * Ag2SO4

 5. BaSO4

23. Қышқылдық оксид —

 1. HCl

 2. Zn(OH)2

 3. CaO

 4. НNO3

 5. * CO2

24. Химиялық құбылысқа жататыны

 1. хромотографиялау.

 2. дистилдеу.

 3. шайқау.

 4. буландыру.

 5. *крекингілеу.

25. Мышьяктың жоғары оксидінің формуласындағы индекстер қосындысы

 1. *7

 2. 5

 3. 6

 4. 4

 5. 8

6 нұсқа

1. С6Н12О6 +6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2820 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 705 кДж жылу бөлінген болса, тотыққан глюкоза массасы 1. 65 г

 1. * 45 г

 2. 85 г

 3. 75 г

 4. 55 г

2. Қысқаша иондық теңдеуге сәйкес барий хлоридімен әрекеттесетін заттың формуласын табыңыз.

Ba2+ + SO42- = BaSO4 1. SOCl2.

 2. *H2SO4.

 3. Na2SO3.

 4. SCl4.

 5. SCl2.

3. Дұрыс аталмаған тұз:

 1. NaCl- натрий хлориді.

 2. CuSO4 –мыс (ІІ) сульфаты.

 3. K3PO4 – калий ортофосфаты.

 4. *Fe(NO3)2-темір нитриті(ІІ).

 5. ZnS- мырыш сульфиді.

4. Реакция нәтижесінде сульфит түзіледі

 1. H2SO4+Na2SO3

 2. *K2SO3+HCl→

 3. Na2S+Pb(NO3)2

 4. H2SO3+Ca(OH)2

 5. K2SO4+BaCl2

5. Қайтымсыз толық гидролизденетін алюминий тұзы:

 1. AlCl3

 2. Al2(SO4) 3

 3. *Al2S3

 4. Al(NO3)3

 5. (CH3COO) 3Al

6. Магниймен барлығы әрекеттесетін заттар тобы

 1. H2SO4, NaOH, H2O

 2. HBr, H­2O, MgCl2

 3. 2SO4, H2O, KCl

 4. HNO3, KOH, O2

 5. *HCl, CO2, FeSO4

7. Өзгерістер сызба-нұсқасындағы FeCl2  X1 X2  Fe2O3

X1 және X2 заттары: 1. X1  FeO, X2  FeCl2

 2. X1  Fe2(CO3)3, X2  FeSO4

 3. X1  Fe(NO3)3, X2  Fe2SO4

 4. *X1  Fe(OH)2, X2  Fe(OH)3

 5. X1  FeCO3, X2  FeCl3

8. Химиялық реакцияға кіріскен заттардың массасы түзілген заттардың массасына тең.

 1. Авогадро заңы

 2. Газдар заңы

 3. Құрам тұрақтылық заңы

 4. * Зат массасының сақталу заңы

 5. Периодтық заң

9. Cl- дың ең төменгі тотығу дәрежесі

 1. +3

 2. *-1

 3. -2

 4. +2

 5. +1

10. Оттегінің салыстырмалы молекулалық массасы:

 1. 18

 2. 22

 3. * 32

 4. 8

 5. 16

11. Аз еритін зат:

 1. NaCl

 2. BaSO4

 3. C)* Ag2SO4

 4. Ca3(PO4)2

 5. E) AgCl

12. Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электроны бар атом

 1. He.

 2. *C.

 3. S.

 4. O.

 5. Be.

13. Экзотермиялық реакцияның теңдеуі

 1. 2CH4 ⇄ C2 H2 + 3H2 -Q

 2. N2 + O2 ⇄ 2NO - Q

 3. 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - Q

 4. C + 2S ⇄ CS2 - Q

 5. * N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 + Q

14. Zn2+ + SiO32+ ZnSiO3 теңдеуінде өзара әрекеттескен заттар

 1. *мырыш нитраты мен натрий силикаты

 2. қорғасын (II) нитраты мен литий гидроксиді

 3. магний нитраты мен натрий силикаты

 4. натрий нитраты мен барий гидроксиді

 5. калий хлориді мен күміс сульфаты

15. Мольдік массасының мәні ең кіші:

 1. NaІO2

 2. NaAsO2

 3. *NaBO2

 4. NaNO2

 5. NaClO2

16. Өзгерістер сызба-нұсқасындағы катализатор қатыспайтын реакция

N2 NH3 NO NO2 HNO3 1. * 3,4

 2. 1,3,4

 3. 1,2,3,4

 4. 1,2,3

 5. 1,2

17. Фосфор атомы ядросының заряды:

 1. –15.

 2. +7.

 3. +31.

 4. * +15.

 5. +5.

18. Атом - молекулалық ілімді ұсынған ғалым

 1. Э.Франкленд

 2. А.Лавуазье

 3. Ж.Л.Пруст

 4. Д.И.Менделеев

 5. * М.В.Ломоносов

19. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

 1. Бейтараптану

 2. Алмасу

 3. * Тотығу-тотықсыздану

 4. Орын басу

 5. Айырылу

20. Металл гидроксиді және сутек газы бөлінбейді, егер су ... әрекеттесе

 1. калиймен

 2. натриймен

 3. бариймен

 4. * темірмен

 5. литиймен

21. Марганец элементі...

 1. h-элементке жатады.

 2. p-элементке жатады.

 3. s-элементке жатады.

 4. f-элементке жатады.

 5. *d-элементке жатады.

22. Аморфты құрылысты зат:

 1. тотияйын.

 2. * шыны.

 3. кварц.

 4. алюминий.

 5. натрий хлориді.

23. Барий нитратының бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны

 1. 5

 2. 4

 3. 1

 4. * 3

 5. 2

24. Тұнбаға түсетін қышқыл

 1. H2CO3

 2. H2SO3

 3. H2SO4

 4. *H2SiO3

 5. H2S

25. Хромның амфотерлі гидроксиді:

 1. Cr(OH)2.

 2. H2CrO4.

 3. CrO3.

 4. CrO.

 5. *Cr(OH)3.


7 нұсқа

1. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес: 1. * балық иісі бар.

 2. ақ ұнтақ.

 3. суда жақсы ериді.

 4. су тартқыш ұнтақ.

 5. борпылдақ ұнтақ.

2. Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы:

 1. *Ni, Cr, Zn.

 2. Na, Mn, Al.

 3. Cs, Cu, Fe.

 4. K, Na, Cr.

 5. Cu, Na, Cr.

3. 5,6 г темірді толық хлорлау үшін жұмсалатын хлордың (қ.ж.) көлемі

 1. 5,6 л

 2. 2,24 л

 3. 1,12 л

 4. *3,36 л

 1. 4,48 л

4. Р2О5 нені білдіреді:

 1. бес атом фосфор және екі атом оттегі

 2. фосфор мен оттегінің жеті молекуласы

 3. екі атом фосфор және бес атом оттегі

 4. екі молекула фосфор және бес молекула оттегі

 5. * Фосфор мен оттектің жеті атомы

5. NaF-фтордың тотығу дәрежесі

 1. +3

 2. -2

 3. *+2

 4. -1

 5. +1

6. Күшті электролит

 1. H2SO4

 2. BaSO4

 3. H2O

 4. *CaSO3

 5. AgCl

7. Са2+ ионының жалпы электрон саны

 1. 10

 2. 20

 3. 40

 4. 22

 5. *18

8. С6Н12О6 +6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2820 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 705 кДж жылу бөлінген болса, тотыққан глюкоза массасы

 1. 55 г

 2. * 45 г

 3. 85 г

 4. 75 г

 5. 65 г

9.Периодтық жүйедегі оттектің орны:

 1. 5-ші период VI B тобы.

 2. 2-ші период VI A тобы.

 3. 3-ші период VI A тобы.

 4. *6-ші период II B тобы.

 5. 4-ші период VI A тобы.

10. Селитраға жататын тұз:

 1. NaCl- натрий хлориді.

 2. K3PO4 – калий ортофосфаты.

 3. CuSO4 –мыс (ІІ) сульфаты.

 4. * ZnS- мырыш сульфиді.

 5. Ca(NO3)2- кальций (ІІ) нитраты.

11. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

 1. Bi(OH)SO4

 2. Bi(H2SO3)3

 3. Bi(HSO4)3

 4. Bi(HSO3)3

 5. *[Bi(OH) 2]2 SO4

12. Аталуы қате аммоний тұзының формуласы:

 1. *NH4H2PO4-аммонийдің гидрофосфаты.

 2. NH4Cl-аммоний хлориді.

 3. NH4HSO4 –аммоний гидросульфаты.

 4. (NH4)2SO4-аммоний сульфаты.

 5. (NH4)2HPO4-аммонийдің гидроортофосфаты.

13. Алюминий топшасының элементі

 1. *Іn

 2. Sc

 3. Mn

 4. La14. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:

 1. негіздік тұздар.

 2. қышқылдық тұздар;

 3. қышқылдар;

 4. орта тұздар;

 5. *сілтілер;

15. 1,25 кг кальций карбонатын күйдіргенде 224 л көмірқышқыл газы түзіледі. Ыдыраған кальций карбонатының массалық үлесі:

 1. 95%.

 2. *90%.

 3. 75%.

 4. 80%.

 5. 85%.

16. Алюминиймен барлығы әрекеттесетін заттар тобы

 1. HCl, SO2, KOH

 2. HNO3, NaCl, KOH

 3. H2O, Na2O, NaOH

 4. *HBr, Fe2O3, Lі2SO4

 5. H2O, CuCl2, NaOH

17. 0,1 моль темір CuSO4-тің 75 г 20-тік ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін мыстың массасы

 1. 6,4 г

 2. 6,0 г

 3. 12,0 г

 4. * 17,2 г

 5. 12,8 г

18. Сутек бойынша тығыздығы 29-ға тең алканның толық жану теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы

 1. 28

 2. 18

 3. *33

 4. 23

 5. 15

19. Химиялық бөлінбейтін ең ұсақ бөлшек

 1. молекула

 2. ион

 3. * атом

 4. анион

 5. катион

20. Кальцийдің сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон саны: 1. * 3е21. Қыздырғанда оттегімен әрекеттеспейді:

 1. * алтын

 2. мыс

 3. фосфор

 4. күкірт

 5. темір

22. Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы

 1. Na2O

 2. Al2O3

 3. 2О5

 4. FeO

 5. Аg2O

23. Әрекеттесу кезінде газ түзетін заттар

 1. калий карбонаты және мыс (ІІ) сульфаты

 2. *мыс (ІІ) сульфаты және натрий сульфиді

 3. натрий сульфиді және магний гидроксиді

 4. тұз қышқылы және калий карбонаты

 5. магний гидроксиді және тұз қышқылы

24. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

 1. алюминий хлориді.

 2. *натрий нитраты.

 3. калий фосфаты.

 4. калий перманганаты.

 5. аммоний дихроматы.

25. Орта (қалыпты) тұздың формуласы:

 1. NaH2PO4

 2. Na3PO4

 3. Na2HPO4

 4. Na2HPO3

 5. *Fe(HCO3)2Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет