Қазақстан республикасы статистика агенттігі батыс қазаќстан облысының статистика департаментібет1/10
Дата13.06.2016
өлшемі1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СТАТИСТИКА АГЕНТТІГІ

БАТЫС ҚАЗАЌСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ СТАТИСТИКА ДЕПАРТАМЕНТІ
Экономиканың нақты секторындағы бағалар мен
тарифтер

Цены и тарифы в реальном


секторе экономики


серия 9

2014 жылдың қаңтары

январь 2014 года
Бағалар

ЦеныМазмұны
Содержание


Баға статистикасы бойынша негізгі түсініктер 5

2014 жылғы қаңтардағы экономиканың нақты секторындағы баға индексі


Индекс цен в реальном секторе экономики за январь 2014 года 9

Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп өнімін өндіруші көсіпорындар


бағасының индексі
Индекс цен предприятий - производителей промышленной продукции по видам
экономической деятельности 11

Өнеркәсіп өнімін өндіруші кәсіпорындар бағасының индексі


Индекс цен предприятий - производителей промышленной продукции 12

2014 жылғы өнеркәсіп өнімін өндіруші кәсіпорындардың орташа бағалары


Средние цены предприятий - производителей промышленной продукции в 2014 году 16

2014 жылғы қаңтардағы өндірістік-техникалық мақсаттағы сатып


алынған өнімнің орташа баға индексі
Индекс средних цен на приобретенную продукцию производственно-технического
назначения за январь 2014 года 18

2014 жылғы сатып алынған өнеркәсіп өнімінің индексі мен орташа бағалары


Средние цены и индекс на приобретенную промышленную продукцию в 2014 году 20

Құрылыстағы баға индексі


Индекс цен в строительстве 22

Құрылыс материалдардың, бөлшектердің және құрылғылардың орташа бағалары


Средние цены на строительные материалы, детали и конструкции 23

Ауыл шаруашылығы өнімін өткізу бағасының индексі


Индекс цен реализации на продукцию сельского хозяйства 26

2014 жылғы барлық арналар бойынша өткізілген ауыл шаруашылығы


өнімінің орташа бағасы
Средние цены на реализованную по всем каналам сельскохозяйственную
продукцию в 2014 году 27

2014 жылғы қаңтардағы көліктің барлық түрлерімен жүк тасымалдау


тарифтерінің индексі
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта
за январь 2014 года 29

Жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасының индексі


Индекс цен на аренду коммерческой недвижимости 30

Жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы


Цены на аренду комерческой недвижимости 31

Заңды тұлғаларға көрсетілген почталық және курьерлік қызметтер


тарифтерінің индексі
Индекс тарифов на почтовые и курьерские услуги для юридических лиц 32

Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтері тарифтерінің индексі


Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц 34

Көтерме саудадағы сату бағаларының индексі


Индекс цен оптовых продаж 36

Көтерме сату бағалары


Средние цены оптовых продаж 37Баға статистикасы бойынша негізгі түсініктер


Баға статистикасы басқармасы өнеркәсіптегі, күрделі құрылыстағы және ауыл шаруашылығындағы бағалар туралы ақпараттар енгізілген экономиканың нақты секторындағы бағалар мен тарифтердің өзгеруі бейнеленген аталмыш бюллетеньді дайындап шығарды. Бағалар мен тарифтердің өзгеруі туралы ақпарат әртүрлі кесте материалдарында бейнеленген.

Өнеркәсіп өнімін өндірушілердің баға индексі облыс кәсіпорындарымен қосымша құн салығы мен акциздерсіз дайындалған өнеркәсіп өнімінің баға серпіні берілген. Баға өзгерісін бақылау базалық кәсіпорындардың іріктеп алынған желілері бойынша жүргізіледі. Бағаларды тіркеу негізгі сапалық белгілері, пайдаланатын шикізаты және өндірістің технологиялық үдерісі бойынша бір-біріне жақын өнімдер енгізілген белгілі бір тауарлар тізбесі бойынша жүргізіледі. Экономикалық қызмет түріне қарай баға индекстерін жиынтық үшін өлшеу базасы

Основные понятия статистики цен

Управлением статистики цен подготовлен настоящий бюллетень, в котором отражены изменения цен и тарифов в реальном сек-торе экономики, включающий в себя инфор-мацию о ценах в промышленности, капи-тальном строительстве и сельском хозяйст-ве. Информация об изменении цен и тари-фов отражена в различных табличных ма-териалах.Индекс цен производителей промыш-ленной продукции отражает динамику цен промышленной продукции, изготовленной предприятиями области, без учета налогов на добавленную стоимость и акцизов. Наблю-дение за изменением цен ведется по выбо-рочной сети базовых предприятий. Регист-рация цен осуществляется по определенному перечню товаров, в который включаются наиболее представительные изделия близкие по основным качественным параметрам, используемому сырью и технологическому процессу производства. Для агрегирования

индексов цен по видам экономической дея-

ретінде өткен жылғы өнеркәсіп өнімінің құны туралы мәліметтер қолданылады

Өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді сатып алу бағаларының индексі технологиялық үдерісі үшін облыстың өнеркәсіптік кәсіпорындарымен сатып алынған материалдық-техникалық ресурстар бағаларының серпінін өлшеуге арналған. Тіркеу ресурстар таңдалып алынған топтары бойынша жүргізіледі.

Жүк тасымалы тарифтерінің индекстері әртүрлі көлік түрлерімен жүк тасымалдау қызметтері үшін көлік тарифтерінің өзгеруіне баға береді. Ол әртүрлі белгілері бойынша (жүк түрі, жіберілген мөлшері, жеткізу жылдамдығы т.б) тасымалданған жүк құрылымының өзгеруін қоспағандағы базалық мәліметтермен салыстыра отырып ағымдағы кезеңдегі олардың серпінін айқындайды. Көліктің әрбір түрі бойынша қызмет-өкіл тарифтері тіркеледі, бұл дегеніміз нақты көлік түрімен өте жиі тасымалданатын жүктің бір тоннасын белгіленген арақашықтыққа жеткізу болып есептеледі.

тельности в качестве базы взвешивания ис-пользуются данные о стоимости промыш-ленной продукции за предшествующий год.Индекс цен приобретения продукции производственно-технического назначения предназначен для измерения динамики цен на материально-технические ресурсы, приобретенные промышленными предприятиями области для технологического процесса. Регистрация ведется по отобранным группам ресурсов.

Индекс тарифов на грузовые перевозки дает оценку изменения транспортных тарифов за услуги по перевозке грузов разными видами транспорта. Он определяет их динамику за текущий период по сравнению с базовым без учета изменения структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам (виду груза, размеру отправки, скорости доставки и т.п.). По каждому виду транспорта регистрируется тариф за услугу - представитель, под которой понимается доставка конкретным видом транспорта одной тонны наиболее часто перевозимого груза на фиксированное расстояние.

Құрылыстағы баға индексі күрделі салымдардың технологиялық құрылымының жалпы көлемдегі олардың үлесі бойынша өлшенген элементтері бойынша баға индекстерінен жиынтық жолымен есептеледі.

Құрылыстық-монтаждық жұмыстар баға-лары индексінің негізінде базалық құрылыс ұйымдарының іріктелген желілерінде мате-риалдар, бұйымдар және құрылыс өнімдері құнының басқа элементтері бағасын, жұмыс-шылардың еңбекақысын тіркеу мәліметтері жатады. Есеп құрылыстық- монтаждық жұ-мыстар өндірісіне шығындарды сипаттайтын материалдық, еңбек және қаржылық ре-сурстар тізбесін біріктіретін арнайы талдан-ған технологиялық модельдер негізінде жүргізіледі.Ауыл шаруашылығы өнімінің баға индек-сі есепті кезеңде базистікпен салыстырған-да барлық арналар бойынша өткізілген аграрлы сектор өнімдері бағасының өзгеруін өлшеу үшін арналған. Ол өсімдік және мал шаруашылығы өніміне баға индекстерін

Индекс цен в строительстве рассчиты-вается путем агрегирования из индексов цен по элементам технологической структуры капитальных вложений, взвешенным по их доле в общем объеме.

В основе индекса цен на строительно-монтажные работы лежат данные регист-рации цен на материалы, детали и другие элементы стоимости строительной продук-ции, оплата труда работников в выборочной сети базовых строительных организаций. Расчет производится на основе специально разработанных технологических моделей, представляющих собой перечень мате-риальных, трудовых и финансовых ресур-сов, характеризующий затраты на произ-водство строительно-монтажных работ.Индекс цен реализации продукции сельс-кого хозяйства предназначен для измере-ния изменений цен продукции аграрного сектора, реализованной по всем каналам, в отчетном периоде по сравнению с базисным. Он рассчитывается путем агрегирования индексов цен на продукцию растениеводст-

жиынтық жолымен есептеледі, бұлардың әр-біреуі біртектес топқа енгізілетін тауарлардың жеке индекстерінен өлшенген мөлшері болып саналады.

Жеке индекстерді өлшеу базасы ретінде есепті кезеңде өткізілген өнім көлемі қолда-нылады. Жекелеген тауар түрінің орташа бағасының деңгейі барлық арналар арқылы өткізілген өнім құнын оның санына бөлу жолымен анықталады. Ауылшаруашылық тауарын өндірушілермен сатылып алынған өнеркәсіп тауарлары мен қызметтерінің баға индекстері өндірістің негізгі және айналым қорларын сатып алудың нақты бағалары мен ауылшаруашылық құрамаларына көрсетілетін қызмет тарифтері деңгейінің өзгеруін бейнелейді.

Көтерме саудада сату бағаларының индексі - әр түрлі тұтынушыларға әрі қарай оларды кәсіби пайдалану және келесі бөл-шек сатып алу үшін көтерме кәсіпорындар-мен өткізілетін тауарлар (өнімнің) бағасының өзгеруін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш.

ва и животноводства, каждый из которых представляет собой взвешенную величину из индивидуальных индексов на товары, входя-щие в однородную группу. В качестве базы взвешивания индивидуальных индеексов используется объем реализованной продук-ции отчетного периода. Уровень средней цены отдельного вида определяется путем деления стоимости продукции, реализован-ной по всем каналам, на ее количество. Индекс цен на приобретаемые сельхозпроиз-водителями промышленные товары и услуги отражает изменение уровня фактических цен приобретения основных и оборотных средств производства и тарифов за оказываемые сельхоз формированиям услуги.Индекс цен оптовых продаж – относи-тельный показатель, характеризующий из-менение цен на товары (продукцию), реа-лиизуемые оптовыми предприятиями раз-личным пользователям для дальнейшего профессионального их использования или последующей перепродажи в розницу. Данный индекс отражает движение оптовых цен на этапе прохождения товара от производителя до потребителя.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет