Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-аќ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мәтінін орналастыру ережесін бекіту туралыДата23.02.2016
өлшемі95 Kb.
#5938
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-аќ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мәтінін орналастыру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 ќазандағы N 873 Қаулысы


Қазақстан Республикасының ПЇАЖ-ы, 2007 ж., N 36, 410-ќўжат; "Егемен Қазақстан" 2007 жылғы 21 ќараша N 361 (24934)


      "Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 4 маусымдағы Конституциялыќ Заңының 10-бабының 3) тармаќшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      1. Ќоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-аќ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнінің мәтінін орналастыру ережесі бекітілсін.
      2. Осы Қаулы алғаш рет ресми жарияланған кїнінен бастап он кїнтізбелік кїн ґткеннен кейін ќолданысќа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының


      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы


Үкіметінің    
2007 жылғы 2 ќазандағы
N 873 Қаулысымен 
бекітілген    

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік
Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-аќ Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік Гимнінің мәтінін орналастыру
ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Конституциялыќ Заңына (бўдан әрі – Конституциялыќ Заң) сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-аќ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнінің мәтінін пайдалану тәртібін айќындайды.


      Ескерту. 1-тармаќ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.

2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын орналастыру

      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мынадай орындарда міндетті тїрде кґтеріледі (тігіледі, орналастырылады):


      1) Қазақстан Республикасының Президенті Резиденциясының, Парламентінің, Сенат пен Мәжілістің, Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ќўрамына кірмейтін орталыќ атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумаќтыќ бґлімшелерінің, Конституциялыќ Кеңестің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергілікті соттарының, жергілікті ґкілді және атќарушы органдардың, жергілікті ґзін-ґзі басќару органдарының, мемлекеттік ўйымдардың ғимараттарында, сондай-аќ Қазақстан Республикасы елшіліктерінің, халыќаралыќ ўйымдардағы тўраќты ґкілдіктерінің, сауда ґкілдіктерінің, шетелдегі басќа да ресми мекемелерінің, шетелдегі мекемелерінің басшылары резиденцияларының ғимараттарында және сол мемлекеттің хаттамалыќ практикасына сәйкес кґлік ќўралдарында - ўдайы;
      2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті палаталары тґрағаларының, Премьер-Министрдің, Мемлекеттік хатшының, Конституциялыќ Кеңес Тґрағасының, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Тґрағасының және жергілікті соттары тґрағаларының, Орталыќ сайлау комиссиясы Тґрағасының, Қазақстан Республикасының Адам ќўќыќтары жґніндегі уәкілінің, министрліктердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ќўрамына кірмейтін орталыќ атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумаќтыќ бґлімшелерінің басшыларының, жергілікті ґкілді және атќарушы органдар басшыларының, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері басшыларының кабинеттерінде - ўдайы;
      3) Қазақстан Республикасының Парламенті Сенаты мен Мәжілісінің бірлескен және бґлек отырыстары, Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының, Үкіметтің їйлестіру және жўмыс органдарының отырыстары ґтетін залдарда, Қазақстан Республикасы Конституциялыќ Кеңесінің отырыс залдарында, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және жергілікті соттарының сот мәжілісі залдарында, орталыќ және жергілікті ґкілді және атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың алќа отырысы залдарында, Қазақстан Республикасының мемлекеттік және Үкіметтік наградалары тапсырылатын залдарда, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің ќабылдау залдарында, сондай-аќ бала тууды және некені тіркейтін їй-жайларда - ўдайы;
      4) мемлекеттік органдардың ғимараттарында алғаш ашылған кезде, салтанатты жағдайда;
      5) егер халыќаралыќ ќўќыќ нормалары мен Қазақстан Республикасының халыќаралыќ шарттарында кґзделген болса, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Парламенті палаталары тґрағаларының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің және олардың ґкілетті ґкілдерінің ќатысуымен халыќаралыќ форумдар ґтетін ғимараттарда немесе їй-жайларда;
      6) ресми адамдар ретінде Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Парламенті палаталарының тґрағалары, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мінген теңіз кемелерінде, ішкі жїзу кемелерінде және басќа да ќозғалыс ќўралдарында;
      7) Қазақстан Республикасында тіркелген кемелердің бўлќынындағы ту ретінде, белгіленген тәртіппен;
      8) Қазақстан Республикасының әскери корабльдері мен кемелерінде  әскери жарғыларға сәйкес;
      9) Қазақстан Республикасы Ќарулы Кїштерінің әскери ќўрамаларында, бґлімдерінде, бґлімшелерінде және мекемелерінде, басќа да әскерлері мен әскери ќўралымдарында Қазақстан Республикасының ўлттыќ және мемлекеттік мерекелері кїндерінде, ант ќабылдау кезінде;
      10) мемлекеттік ўйымдар, органдар, сондай-аќ ґзге де ўйымдар ґткізетін рәсімдер, салтанатты және спорттыќ іс-шаралар кезінде;
      10-1) халыќаралыќ ўйымдар ґткізетін рәсімдер, салтанатты және спорттыќ іс-шаралар кезінде;
      11) жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта, кәсіптік жоғары және жоғары оќу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарында - жаңа оќу жылының ашылу және оќу жылының аяќталу рәсімдері кезінде;
      12) Қазақстан Республикасына мемлекеттік және ресми сапарлармен келген шет мемлекеттердің мемлекет басшыларымен, парламенттері мен Үкіметтерінің басшыларымен кездесу кезінде.
      Ескерту. 2-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      3. Ќарулы Кїштердің әскери ќўрамаларында, бґлімдерінде, бґлімшелерінде, мекемелерінде, басќа да әскерлер мен әскери ќўралымдарда Мемлекеттік Туды пайдалану (тігу, орналастыру) тәртібі жалпы әскери жарғыларда аныќталады.
      4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы басќа да ғимараттарда (їй-жайларда) олардың иелерінің еркі бойынша кґтерілуі (тігілуі) мїмкін.
      5. Ғимараттарға тўраќты тігілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туына тәуліктің ќараңғы мерзімінде жарыќ тїсіп тўруға тиіс.
      6. Ўлттыќ аза тўтуға байланысты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы аза тўту мерзімі ішінде ту тўғыр биіктігінің жартысына дейін тґмен тїсіріледі.
      7. Осы Ереженің 2-тармағының 2) және 3) тармаќшаларында кґрсетілген лауазымды тўлғалардың кабинеттеріндегі, залдардағы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы (1 х 2 метр ґлшеммен) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының сол жағында (тігіледі) орналастырылады.
      8. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы оның кґлеміне ќарамастан ўлттыќ стандартќа сәйкес келуі тиіс.
      Ескерту. 8-тармаќ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      9. Халыќаралыќ форумдарды ґткізу, сондай-аќ осы Ереженің 2-тармағының 5) және 12) тармаќшаларында кґрсетілген Қазақстан Республикасына мемлекеттік және ресми сапарлармен келген шет мемлекеттердің мемлекет басшыларымен, парламенттері мен Үкіметтерінің басшыларымен кездесу кезінде, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 12 ќазандағы N 201 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хаттамасында және осы Ережеде кґрсетілген тәртіппен кґтеріледі (тігіледі, орналастырылады).
      10. Осы Ереженің 2-тармағының 10) және 11) тармаќшаларында кґзделген рәсімдер және салтанатты іс-шаралар кезінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туы ту тўғырдан кґтеріледі, ту тўғыр жоќ болған жағдайда: ќўрамында їш адам ту ўстаушы және екі сїйемелдеушісінен ќўралған ту кґтеру тобының Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын әкелу және әкету рәсімі пайдаланылады.
      10-1. Осы Ереженің 2-тармағының 10-1) тармаќшасында кґзделген рәсімдер, салтанатты және спорттыќ іс-шараларды ґткізу кезінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы Конституциялыќ Заңға, сондай-аќ сол мемлекеттік хаттамалыќ практикасына және жергілікті салт-дәстїрлерге сәйкес орналастырылады.
      Ескерту. Ереже 10-1-тармаќпен толыќтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      10-2. Спорт тїрлері бойынша ќоғамдыќ бірлестіктер, бас жаттыќтырушылар спорттыќ іс-шараларды ўйымдастырушылардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын орналастыру тәртібін саќтауын ќамтамасыз етуге міндетті.
      Ескерту. Ереже 10-2-тармаќпен толыќтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      10-3. Шетелдік спортшылардың (командалардың) ќатысуымен ґтетін жарыстардың жїлдегерлерін марапаттау рәсімі кезінде ґкілдері спорттыќ жарыстардың жїлдегерлері болып табылатын ќатысушы мемлекеттердің мемлекеттік тулары салтанатты тїрде кґтеріледі.
      Ескерту. Ереже 10-3-тармаќпен толыќтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      11. Осы Ереженің 2-тармағының 6) тармаќшасында кґрсетілген ресми адамдар ретінде Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Парламенті палаталарының тґрағалары, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мінген ќозғалыс ќўралдарында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туы ту тўғырдан (мачтада) кґтеріледі.
      12. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, шет мемлекеттердің, ќоғамдыќ бірлестіктердің және басќа да ўйымдардың туларымен бір мезгілде кґтергенде (тіккенде, орналастырғанда) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының кґлемі басќа тулардың кґлемінен кіші болмауға тиіс.
      Бўл ретте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы басќа тулардан тґмен орналастырылмайды.
      13. Тулардың таќ санын бір уаќытта кґтергенде (тіккенде, орналастырғанда) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы ортасында, ал жўп санды, біраќ екеуден кґп туларды кґтергенде (тіккенде, орналастырғанда) ортадан солға ќарай орналастырылады.
      14. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын бір және (немесе) кґп ќабатты ғимараттарда экстерьерлі нўсќада орналастыру кезінде ғимараттың сәулеттік ерекшеліктері ескеріледі және мынадай ґлшемдер пайдаланылады:
      1) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.01.27. N 63 Қаулысымен;
      2) 1, 2, 3, 4, 5 ќабатты (20 метрге дейін) ғимараттарда Мемлекеттік Ту (1 х 2 метр ґлшеммен) ғимараттың тґбесінде немесе фронтонында немесе ғимаратќа кіреберіс маңдайшада орналастырылады;
      3) 6, 7, 8, 9 ќабатты (30 метрге дейін) ғимараттарда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы ғимараттың тґбесінде немесе фронтонында (1,5 х 3 метрден 2x4 метрге дейін ґлшеммен) немесе ғимаратќа кіреберіс маңдайшада (1x2 метр ґлшеммен) орналастырылады;
      4) 9 ќабаттан жоғары (30 метрден жоғары) ғимараттарда Мемлекеттік Ту ғимараттың тґбесінде немесе фронтонында (2x4 метр және одан жоғары ґлшеммен) немесе ғимаратќа кіреберіс маңдайшада (1 х 2 метр ґлшеммен) орналастырылады.
       Ескерту. 14-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.01.27. N 63, 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулыларымен.

3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын орналастыру

      15. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы міндетті тїрде:


      1) Қазақстан Республикасы Президенті Резиденциясының, Парламенттің, Сенат пен Мәжілістің, Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ќўрамына кірмейтін орталыќ атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумаќтыќ бґлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялыќ Кеңесінің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергілікті соттарының, Ќарулы Кїштердің әскери ќўрамаларының, бґлімдерінің, бґлімшелері мен мекемелерінің, басќа да әскерлер мен әскери ќўралымдардың, жергілікті ґкілді және атќарушы органдардың ғимараттарында, сондай-аќ Қазақстан Республикасы елшіліктерінің, халыќаралыќ ўйымдардағы тўраќты ґкілдіктерінің, сауда ґкілдіктерінің, шетелдегі басќа да ресми мекемелерінің, шетелдегі мекемелері басшылары резиденцияларының ғимараттарында - ўдайы;
      2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті палаталары тґрағаларының, Премьер-Министрдің, Мемлекеттік хатшының, Конституциялыќ Кеңес Тґрағасының, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Тґрағасының және жергілікті соттары тґрағаларының, Орталыќ сайлау комиссиясы Тґрағасының, Қазақстан Республикасының Адам ќўќыќтары жґніндегі уәкілінің, министрліктердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ќўрамына кірмейтін орталыќ атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумаќтыќ бґлімшелерінің басшыларының, жергілікті ґкілді және атќарушы органдар басшыларының, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері басшыларының кабинеттерінде - ўдайы;
      3) Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты мен Мәжілісінің бірлескен және бґлек отырыстары, Қазақстан Республикасының Парламенті палаталарының, Үкіметтің їйлестіру және жўмыс органдарының отырыстары ґтетін залдарда, Конституциялыќ Кеңестің отырыс залдарында, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және жергілікті соттарының сот мәжілісі залдарында, орталыќ, жергілікті ґкілді және атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың алќа отырыстары залдарында, Қазақстан Республикасының мемлекеттік және Үкіметтік наградалары тапсырылатын залдарда, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің ќабылдау залдарында, сондай-аќ бала тууды және некені тіркейтін їй-жайларда - ўдайы орналастырылады.
      16. Ќарулы Кїштердің әскери ќўрамаларында, бґлімдерінде, бґлімшелерінде, мекемелерінде, басќа да әскерлер мен әскери ќўралымдарда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын орналастыру тәртібі жалпы әскери жарғылармен аныќталады.
      17. Ғимараттарға тўраќты тігілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасына тәуліктің ќараңғы мерзімінде жарыќ тїсіп тўруға тиіс.
      18. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы оның кґлеміне ќарамастан ўлттыќ стандартќа сәйкес келуі тиіс.
      Ескерту. 18-тармаќ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      19. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын ќоғамдыќ бірлестіктер мен басќа да ўйымдар елтаңбаларының геральдикалыќ негізі ретінде пайдалануға болмайды.
      20. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы (диаметрі 500 миллиметр) кабинеттерде лауазымды тўлғаның жўмыс орнының арт жағындағы ќабырғаға, осы Ереженің 15-тармағының 2), 3) тармаќшаларында кґрсетілген залдарда тґрағалыќ етуші отыратын орынның арт жағында орналастырылады.
      21. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын бір және (немесе) кґп ќабатты ғимараттарда экстерьерлі нўсќада орналастыру кезінде ғимараттың сәулеттік ерекшеліктері ескеріледі және мынадай ґлшемдер пайдаланылады:
      1) бір ќабатты ғимаратта Мемлекеттік Елтаңба (диаметрі 500 миллиметр) ғимараттың жабу деңгейінде немесе фронтонында немесе ғимаратќа кіреберіс маңдайшада орналастырылады;
      2) 2, 3, 4, 5 ќабатты (20 метрге дейін) ғимараттарда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы соңғы ќабаттың жабу деңгейінде немесе фронтонында (диаметрі 1-ден 1,5 метрге дейін) немесе ғимаратќа кіреберіс маңдайшада (диаметрі 500 миллиметр) орналастырылады;
      3) 6, 7, 8, 9 ќабатты (30 метрге дейін) ғимараттарда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы соңғы ќабаттың жабу деңгейінде немесе фронтонында (диаметрі 2 метр) немесе ғимаратќа кіреберіс маңдайшада (диаметрі 500 миллиметр) орналастырылады;
      4) 9 ќабаттан жоғары (30 метрден жоғары) ғимараттарда Мемлекеттік Елтаңба соңғы ќабаттың жабу деңгейінде немесе фронтонында (диаметрі 3 метр және одан жоғары) немесе ғимаратќа кіреберіс маңдайшада (500 миллиметр диаметрмен) орналастырылады.
       Ескерту. 21-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.01.27. N 63, 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулыларымен.

4. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының, Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнелерін, сондай-аќ
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнінің мәтінін
орналастыру

      22. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының бейнесі міндетті тїрде:


      1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламенттің, Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ќўрамына кірмейтін орталыќ атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың және олардың ведомстволары мен аумаќтыќ бґлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялыќ Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және жергілікті соттарының, жергілікті ґкілді және атќарушы органдардың, сондай-аќ Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің веб-сайттарында;
      2) Қазақстан Республикасының әуе кемелерінде, сондай-аќ ғарыш аппараттарында орналастырылады.
      23. Осы Ереженің 20-тармағының 2) тармаќшасында кґрсетілген әуе кемелерінде, ғарыш аппараттарында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының бейнесі борттыќ айырым белгісі ретінде ќолданылады.
      24. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының бейнесі ќоғамдыќ бірлестіктер мен ґзге де ўйымдардың туларының геральдикалыќ негізі ретінде ќолданылмайды.
      25. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының бейнесі мемлекеттік наградалардың, Қазақстан Республикасы Ўлттыќ Банкінің банкноттары мен монеталарының элементі немесе геральдикалыќ негізі ретінде пайдаланылады.
      26. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі міндетті тїрде:
      1) Қазақстан Республикасының Президенті мен оның Әкімшілігінің, Парламенттің, оның палаталары мен олардың аппараттарының, Қазақстан Республикасының Парламенті палаталары Бюроларының, Үкіметтің және Премьер-Министр Кеңсесінің, министрліктердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ќўрамына кірмейтін орталыќ атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумаќтыќ бґлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялыќ Кеңесінің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергілікті соттарының, Ќарулы Кїштердің әскери ќўрамаларының, бґлімдерінің, бґлімшелері мен мекемелерінің, басќа да әскерлер мен әскери ќўралымдардың, жергілікті ґкілді, атќарушы органдардың және ґзге де мемлекеттік ўйымдардың мґрлері мен ќўжаттарының бланкілерінде;
      2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Үкіметінің, Конституциялыќ Кеңесінің және Жоғарғы Сотының ресми басылымдарында;
      3) Қазақстан Республикасы Ўлттыќ Банкінің банкноттары мен монеталарында, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы ќағаздарында;
      4) Қазақстан Республикасының азаматтарына берілетін жеке куәлікте, туу туралы куәлікте, паспортта және ґзге де паспорттарда, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік ўйымдар ќызметкерлерінің ќызметтік куәліктерінде;
      5) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасына орнатылатын шекара бағаналарында;
      6) Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламенттің, Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ќўрамына кірмейтін орталыќ атќарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумаќтыќ бґлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялыќ Кеңесінің, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және жергілікті соттарының, жергілікті ґкілді және атќарушы органдардың, сондай-аќ, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің веб-сайттарында орналастырылады.
      27. Осы Ереженің 22-тармағының 1) тармаќшасында және 26-тармағының 6) тармаќшасында кґрсетілген веб-сайттарда Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының, Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесін орналастыру кезінде мемлекеттік рәміздері бейнелерінің бірдеңгейлі орналастырылуының саќталуы, сондай-аќ олардың орналасу реті: Ту, Елтаңба, Гимн болуы тиіс.
      28. Осы Ереженің 26-тармағының 1) және 2) тармаќшаларында кґрсетілген мґрлер мен ќўжаттардың бланкілерінде, ресми басылымдарда орналастырылған Қазақстан Республикасы Елтаңбасының бейнелері ўлттыќ стандарттарға сәйкес келуі тиіс.
      Ескерту. 28-тармаќ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      29. Осы Ереженің 26-тармағының 3) тармаќшасында кґрсетілген Қазақстан Республикасы Ўлттыќ Банкінің банкноттары мен монеталарында, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы ќағаздарында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25 желтоќсандағы N 1193 Жарлығымен бекітілген Ўлттыќ валюта - Қазақстан теңгесі банкноттары мен монеталары дизайнының тўжырымдамасына сәйкес орналастырылады.
      30. Осы Ереженің 26-тармағының 4) тармаќшасында кґрсетілген ќўжаттарда орналастырылған Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнелері Қазақстан Республикасының нормативтік ќўќыќтыќ актілеріне, сондай-аќ ўлттыќ стандарттарға сәйкес келуі тиіс.
      Ескерту. 30-тармаќ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      31. Осы Ереженің 26-тармағының 5) тармаќшасында кґрсетілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасына орнатылатын шекара бағаналарында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі "Қазақстан Республикасының шекаралыќ белгілері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 12 желтоќсандағы N 1528 Қаулысына сәйкес орналастырылады.
      32. Конституциялыќ заңда белгіленген жағдайлардан басќа, мемлекеттік емес ўйымдардың және олардың лауазымды адамдарының бланкілерінде, мґрлерінде және басќа да реквизиттерінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесін пайдалануға тыйым салынады.
      33. Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі әскери немесе ґзге де мемлекеттік ќызмет атќаратын адамдар їшін белгіленген айырым белгілері мен нысанды киім їлгілерінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларының элементі немесе геральдикалыќ негізі ретінде, сондай-аќ спортшылардың спорттыќ костюмдері мен басќа да спорттыќ керек-жараќтарына пайдалануы мїмкін.
      34. Мемлекеттік Елтаңбаның бейнесі ґзге де материалдыќ объектілерде орналастырылуы мїмкін.

      35. Мемлекеттік рәміздер бейнелері бар стенділер (плакаттар) салтанатты іс-шаралар ґтетін кґпшілік назарына ќолжетімді жерлерде орнатылуы тиіс.


      Ескерту. 35-тармаќ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.11.30 № 1528 (алғашќы ресми жарияланған кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соң ќолданысќа енгізіледі) Қаулысымен.
      36. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының, Мемлекеттік Елтаңбасы мен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимні мәтінінің бейнелерін стенділерге (плакаттарға) орналастырған кезде мемлекеттік рәміздер бейнелерінің бірдеңгейлі орналастырылуының саќталуы, сондай-аќ олардың орналасу реті: Ту, Елтаңба, Гимн болуы тиіс.
      37. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының, Мемлекеттік Елтаңбасы мен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимні мәтінінің бейнелері бар стенділер (плакаттар) әсем безендірілуі және шаруашылыќ-тўрмыстыќ бґлмелерден, кіре берістен және киім ілетін бґлмелерден алыс орналасуы тиіс.
Каталог: sites -> default -> files -> users -> kanat-korda -> kaulylar
kaulylar -> № исх: 06-36/3033 от: 11. 09. 2013 Қызылорда облысы әкімдігінің
kaulylar -> «Қармақшы ауданында орналасқан «Қорқыт ата ескерткіш кешені» тарих және мәдениет ескерткішінің
kaulylar -> Кодексіне, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
kaulylar -> Қазақстан: «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» жобасының екінші кезеңі
kaulylar -> Қызылорда облысы әкімдігінің 2009 жылғы 29 қаңтардағы №286
kaulylar -> Конкурс өткізу ережесіне және конкурсқа қатысушыларға қойылатын
kaulylar -> Конкурсқа шығарылғандар : Арал ауданында орналасқан «Көкарал» аңшылық алқабы, жалпы жер көлемі-47,492 мың гектар


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет