БАҒдарламасы пәні бойынша «Әдебиеттануға кіріспе»Дата16.06.2016
өлшемі61.98 Kb.
түріБағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АРАЛАҚ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ

БАҒДАРЛАМАСЫ
пәні бойынша «Әдебиеттануға кіріспе»


Мазмұны
Ñàғàò ñàíû

1

Әäåáèåòòiң өíåð ðåòiíäåãi åðåêøåëiãi

3

2

Әдебиеттану-сөз өнері жайлы ғылым.

3

3

Сөз өнері жайлы ғылымының тууы, қалыптасу тарихы

3

4

Қайта өрлеу дәуіріндегі әдеби-эстетикалық пайымдаулар

3

5

Ресейдегі әдеби-эстетикалық ойдың тарихы

3

6

Қазақстандағы әдеби-эстетикалық пайымдаулардың туу, қалыптасу кезеңдері

3

7

Образ және образдылық.

3

8

Образдың түрлері


3

9

Ëèðèêàëûқ áåéíå ìåí àқûííûң өç áåéíåñiíiң àðàқàòûíàñû. Ëèðèêàäàғû íәçiêòiê ïåí ñûðøûëäûқ.

3

10

Тақырып пен идея


3

11

Èäåÿ áîëìûñû. Êөðêåì øûғàðìàíûң èäåÿëûқ ìàçìұíû.

3

12

Мазмұн мен пішін

3

13

Ýñòåòèêà òóðàëû òүñiíiê. Íåãiçãi ýñòåòèêàëûқ êàòåãîðèÿëàð. Ýñòåòèêàëûқ ñåçiì ìåí ýñòåòèêàëûқ òàëғàì.

3

14

Сюжет пен композиция


3

15

Ñþæåò ïåí ôàáóëà. Ëèðèêàëûқ øûғàðìàäàғû ñþæåò. Ñþæåòñiç øûғàðìàëàð.

3

16

Көркем шығарманың тілі

3

17

Ïðîëîã ïåí ýïèëîã òóðàëû қàçiðãi îé-ïiêiðëåð.

3

18

Троп және оның түрлері

3

19

Êөðêåì øûғàðìàøûëûқ ìàòåðèàëûíûң áið òүði: àðõàèçì, íåîëîãèçì, âàðâàðèçì, äèàëåêòèçì, èäèîìàëàð

3

20

Фигура (айшықтау) және оның түрлері

3

21

À.Áàéòұðñûíîâòûң òië êөðíåêiëåó òәñiëäåði.

3

22

Өлең туралы ғылыми пайымдаулар.

3

23

Æàíñûç òàáèғàò құáûëûñûíûң òiði àäàì êåéïiíäå ñóðåòòåëói – êåéiïòåó, íåìåñå îëèöåòâîðåíèå.

3

24

Àðíàó æәíå îíûң òүðëåði. Æàðëàé àðíàó, ñұðàé àðíàó, çàðëàé àðíàó. Îëàðäûң өçiíäiê åðåêøåëiêòåði.

3

25

Өлең өлшемдері

3

26

Қàéòàëàóäûң ìàғûíàëûқ ñèïàòû. Îíûң òүðëåði: æәé қàéòàëàó, åñïå қàéòàëàó, әäåïêi қàéòàëàó, êåçåêòi қàéòàëàó.

3

27

Әдебиеттің тектері мен түрлері

3

28

Әäåáè òiëäi àæàðëàó ìåí àéøûқòàóäàғû áàñқà äà ìàғûíàëûқ өçãåðiñòåð òóðàëû қàçiðãi îé-ïiêiðëåð.

3

29

Әдеби процесс туралы түсінік

3

30

Өëåң құðûëûñû, æүéåñi. Ìåòðèêàëûқ өëåң æүéåñiíäåãi әóåçäiëiê.

3
Барлығы

90 сағат


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Àáðàìîâè÷ Ã. Ââåäåíèå â ëèòåðàòóðîâåäåíèå. Ì., 1976.

 2. Àõìåòîâ Ç.À. ´ëåң ñөçäiң òåîðèÿñû. Àëìàòû, 1973.

 3. Әäåáèåòòàíó òåðìèíäåðiíiң ñөçäiãi. Àëìàòû, 1996.

 4. Áàéòұðñûíîâ À. Øûғàðìàëàðû. Àëìàòû, 1989.

 5. Ââåäåíèå â ëèòåðàòóðîâåäåíèå. Õðåñòîìàòèÿ /Ïîä.ðåä. Ï.Íèêîëàåâà. Ì., 1988.

 6. Ââåäåíèå â ëèòåðàòóðîâåäåíèå /Ïîä ðåä. Ïðîô. Ã.Í.Ïîñïåëîâà. Ì., 1976.

 7. Ãîëîâåí÷åíêî Ô.Ì. Âââåäåíèå â ëèòåðàòóðîâåäåíèå. Ì., 1976.

 8. Æұìàëèåâ Қ. Әäåáèåò òåîðèÿñû. Àëìàòû, 1959.

 9. Қàáäîëîâ Ç. Ñөç өíåði. Àëìàòû, 1992.

 10. Ëèòåðàòóðíûé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü /Ïîä ðåä. Â.Ì.Êîæåâíèêîâà è Ï.À.Íèêîëàåâà. Ì., 1987.

 11. Òèìîôååâ Ë.È. Îñíîâû òåîðèè ëèòåðàòóðû. Ì.,

 12. Ñëîâàðü ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèõ òåðìèíîâ. Ì., 1974.

 13. Àõìåòîâ Ç.À. Êàçàõñêîå ñòèõîñëîæåíèå.

 14. әë-Ôàðàáè. ´ëåң өíåðiíiң қàғèäàëàðû òóðàëû òðàêòàò. Àëìàòû, 1980.

 15. Ââåäåíèå â ëèòåðàòóðîâåäåíèå. Ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå: Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû. Ó÷åáíîå ïîñîáèå /Ë.Â.×åðíåö, Â.Å.Õàëèçåâ, Ñ.Í.Áðîéòìàí è äð. Ì.: Âûñø. øê., Èçäàòåëüñêèé öåíòð "Àêàäåìèÿ", 1999.

 16. Âèíîêóðîâ Ã. Î ÿçûêå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Ì., 1991.

 17. Äåðáiñәëèí Ә. Әäåáèåò òóðàëû òîëғàíûñòàð. Àëìàòû, 1990.

 18. Äìèòðèåâ Â.À. Ðåàëèçì è õóäîæåñòâåííàÿ óñëîâíîñòü. Ì., 1974.

 19. Äðåìîâ À. Ñïåöèôèêà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Ì., 1964.

 20. Ïîñïåëîâ Ã.Í. Ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ëèòåðàòóðû. Ì., 1976.

 21. Ïîòåáíÿ À.À. Ýñòåòèêà è ïîýòèêà. Ì., 1987.

 22. Òåîðèÿ ëèòåðàòóðû. Îñíîâíûõ ïðîáëåìû â èñòîðè÷åñêîì îñâåùåíèè. Ì., 1962.

 23. Óәëèõàíîâ Ø. Òàңäàìàëû. Àëìàòû: Æàçóøû, 1994.

 24. Ôàðûíî Å. Âââåäåíèå â ëèòåðàòóðîâåäåíèå. Âàðøàâà, 1991.

 25. Ôåäîòîâ Î.È. Ââåäåíèå â ëèòåðàòóðîâåäåíèå. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ôèëîëîãè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ âóçîâ. Ì.: Àêàäåìèÿ, 1998.

 26. Õîëøåâíèêîâ Â.Å. Îñíîâû ñòèõîâåäåíèÿ: Ðóññêîå ñòèõîñëîæåíèå. Ë., 1972.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет