Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќылар туралыбет1/7
Дата23.02.2016
өлшемі0.6 Mb.
#8219
  1   2   3   4   5   6   7
"Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќылар туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕын iске асыру жґнiндегi кейбiр шаралар туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2005 жылєы 2 ќарашадаєы N 1092 Ќаулысы


Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2005 ж., N 39, 556-ќўжат

      "Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќылар туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2005 жылєы 28 маусымдаєы Заѕын iске асыру маќсатында Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi ЌАУЛЫ ЕТЕДI:


      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќыларды таєайындау жјне тґлеу ережесi;
      2) Балаларєа арналєан жјрдемаќы алуєа їмiткер отбасыныѕ жиынтыќ табысын есептеу ережесi;
      3) бала туєанда берiлетiн жјрдемаќы жјне (немесе) бiр жасќа толєанєа дейiн бала кїтiмi жґнiндегi жјрдемаќы таєайындау їшiн ґтiнiштiѕ нысаны;
      4) он сегiз жасќа дейiнгi балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау їшiн ґтiнiштiѕ нысаны;
      5) мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыны таєайындауєа арналєан ґтініштіѕ нысаны бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      2. Облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ јкiмдерi:
      1) жеке ќосалќы шаруашылыќтыѕ мґлшерi туралы мјлiметтi кујландыруєа ујкілеттi органды белгiленген тјртiппен аныќтасын;
      1-1) ґтiнiш берушiлерге нысаны осы ќаулымен бекiтiлген, он сегiз жасќа дейiнгi балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындауєа арналєан ґтiнiш бланкiлерiнiѕ, сондай-аќ Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќыларды таєайындау жјне тґлеу ережесiне 1, 2, 3-ќосымшаларєа сјйкес мјлiметтердiѕ тегiн берiлуiн ќамтамасыз етсiн;
      2) учаскелiк комиссиялар туралы бўрын ќабылданєан шешiмдердi осы ќаулыєа сјйкес келтiрсiн.
      Ескерту. 2-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2006.12.27 N 1294 (алєаш рет ресми жарияланєаннан кейiн он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Ќаулысымен.
      3. Мыналардыѕ кїшi жойылды деп танылсын:
      1) "Бала тууына байланысты берілетiн бiр жолєы мемлекеттiк жјрдемаќы тґлеудiѕ ережесiн бекiту туралы" Ќазаќстан Республикасы Yкiметiнiѕ 2003 жылєы 25 аќпандаєы N 200 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇКЖ-ы, 2003 ж., N 9, 100-ќўжат);
      2) "Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ 2003 жылєы 25 аќпандаєы N 200 ќаулысына ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкiметiнiѕ 2003 жылєы 2 желтоќсандаєы N 1225 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПYКЖ-ы, 2003 ж., N 46, 503-ќўжат).
      4. Осы ќаулы 2006 жылєы 1 шiлдеден бастап ќолданысќа енгізiлетiн Балалы отбасыларєа берілетiн мемлекеттiк жјрдемаќыларды таєайындау жјне тґлеу ережесiнiѕ 2-тармаєыныѕ 5) тармаќшасын, 11, 17, 18-тармаќтарын ќоспаєанда, 2006 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгiзiледi.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Премьер-Министрі

Ќазаќстан Республикасы 


Yкiметiнiѕ       
2005 жылєы 2 ќарашадаєы
N 1092 ќаулысымен  
бекiтiлген      

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!


      Ережені жаѕа редакцияда енгізу кґзделген - ЌР Їкіметініѕ 2010.09.30 № 990 (2011 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќыларды
таєайындау жјне тґлеу ережесi

      Ескерту. Бїкіл мјтін бойынша «жјне бала кїтімі жґніндегі» деген сґздер «, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін» деген сґздермен ауыстырылды - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      Осы Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќыларды таєайындау жјне тґлеу ережесi (бўдан јрi - Ереже) "Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќылар туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2005 жылєы 28 маусымдаєы Заѕына сјйкес јзiрлендi жјне балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќыларды таєайындау жјне тґлеу тјртiбiн белгiлейдi.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ережеде мынадай негiзгi ўєымдар пайдаланылады:


      1) балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќылар (бўдан јрi - жјрдемаќылар) мынадай тїрдегi аќшалай тґлемдер:
      бала тууына байланысты таєайындалатын жјне тґленетiн бiржолєы мемлекеттiк жјрдемаќы (бўдан јрi - бала туєанда берiлетiн жјрдемаќы);
      бала бiр жасќа толысымен оныѕ кїтiмi жґнiнде таєайындалатын жјне тґленетiн ай сайынєы мемлекеттiк жјрдемаќы (бўдан јрi - бала кїтiмi жґнiндегi жјрдемаќы);
      он сегiз жасќа дейiнгi балаларєа таєайындалатын жјне тґленетiн ай сайынєы мемлекеттiк жјрдемаќы (бўдан јрi - балаларєа арналєан жјрдемаќы);
      мїгедек баланы (мїгедек балаларды) тјрбиелеуші анасына немесе јкесіне, бала (ќыз) асырап алушыєа, ќамќоршысына (ќорєаншысына) таєайындалатын жјне тґленетін ай сайынєы мемлекеттік жјрдемаќы (бўдан јрі - мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќы);
      2) бала туєанда берiлетiн, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґнiндегi ујкiлеттi орган - ујкiлеттi мемлекеттiк органныѕ аумаќтыќ бґлiмшелерi;
      3) балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi орган - республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жергiлiктi атќарушы органы;
      4) отбасы - некеден, туыстыќтан, балаларды асырап алудан немесе тјрбиеге алудыѕ ґзге де нысандарынан туындайтын мїлiктiк жјне мїлiктiк емес жеке ќўќыќтар мен мiндеттерге байланысты жјне отбасы ќатынастарын ныєайту мен дамытуєа ыќпал етуге тиiстi адамдар тобы;
      5) отбасыныѕ жиынтыќ табысы - отбасыныѕ аќшалай да, заттай да нысанда алєан табысыныѕ жалпы сомасы;
      6) отбасыныѕ орта есеппен жан басына шаќќандаєы табысы - отбасы жиынтыќ табысыныѕ отбасыныѕ јрбiр мїшесiне ай сайын келетін їлесi;
      7) ґтiнiш берушi - жјрдемаќылар таєайындату їшiн отбасы атынан ґтiнiш беретiн адам;
      8) учаскелiк комиссия - јлеуметтiк кґмек алуєа ґтiнiш жасаєан отбасылардыѕ материалдыќ жаєдайына тексеру жїргiзу жјне ќорытындылар дайындау їшiн тиiстi јкiмшiлiк-аумаќтыќ бiрлiк јкiмдерiнiѕ шешiмiмен ќўрылатын арнаулы комиссия;
      9) ујкiлеттi мемлекеттiк орган - халыќты јлеуметтiк ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган;
      10) ујкілеттi ўйым - Ќазаќстан Республикасыныѕ Yкiметi "Балалы отбасыларєа берiлетiн мемлекеттiк жјрдемаќылар туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ шарттарымен функцияларды жїзеге асыруєа ујкiлеттiк берген заѕды тўлєа;
      11) жјрдемаќыларды беру жґнiндегi ујкілеттi ўйым - екiншi деѕгейдегi банктер немесе банктiк операциялардыѕ жекелеген тїрлерiн жїзеге асыруєа Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкiнiѕ лицензиясы бар ўйымдар.
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

2. Жјрдемаќылар алуєа ґтiнiш беру тјртiбi

      2. Бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау їшін тўрєылыќты жері бойынша ујкілетті ўйымєа мынадай ґтініш берушілер ґтініш жасайды:


      1) бала туєанда берілетін жјрдемаќыны таєайындау їшін:
      міндетті јлеуметтік саќтандыру жїйесіне ќатысатынына (ќатыспайтынына) ќарамастан, бала кїтімін жїзеге асыратын адамдар;
      2) бала кїтімі жґніндегі жјрдемаќыны таєайындау їшін:
      баланыѕ кїтімін жїзеге асыратын жјне міндетті јлеуметтік саќтандыру жїйесіне ќатысушы болып табылмайтын адамдар;
      2008 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін туєан баланыѕ кїтімін жїзеге асыратын жјне міндетті јлеуметтік саќтандыру жїйесіне ќатысушы болып табылатын адамдар.
      3) мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыны таєайындау їшін:
      мїгедек баланы (мїгедек балаларды) тјрбиелеуші анасы немесе јкесі, бала (ќыз) асырап алушы, ќамќоршы (ќорєаншы).
      Жоєарыда санамаланєан жјрдемаќыларды таєайындауєа ґтініш жасаєан кезде мынадай ќўжаттарды ўсыну ќажет:
      1) бала туєанда берілетін жјрдемаќыны жјне (немесе) бала кїтімі жґніндегі жјне (немесе) мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыны таєайындау їшін ґтініш;
      2) баланыѕ (балалардыѕ) тууы туралы кујлігініѕ (кујліктерініѕ) кґшірмесі (кґшірмелері) не тууы туралы акті (актілер) жазбасыныѕ (жазбаларыныѕ) кґшірмесі (кґшірмелері);
      3) ґтініш берушініѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесі;
      4) отбасыныѕ тўратын жерін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі (азаматтарды тіркеу кітабыныѕ кґшірмесі не мекенжай бюросыныѕ аныќтамасы, не ауылдыќ (селолыќ) округ јкімініѕ аныќтамасы);
      5) отбасы ќўрамы туралы мјліметтер (бала кїтімі жґніндегі жјрдемаќы їшін осы Ережеге 1-ќосымшаєа сјйкес);
      6) баланыѕ мїгедектігі туралы аныќтаманыѕ кґшірмесі (мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќы їшін).
      Ескерту. 2-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2007.12.29  N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

      3. Бала туєанда берiлетiн жјрдемаќыны, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыны таєайындау їшiн ґтiнiш беру мерзiмi бала туєан кїннен бастап 12 айдан аспауєа тиiс.

      4. Балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау їшiн ґтiнiш берушi тўрєылыќты жерi бойынша балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi органєа мынадай ќўжаттармен ґтiнiш жасайды:
      1) балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау їшiн ґтiнiш;
      2) баланыѕ (балалардыѕ) тууы туралы кујлігініѕ (кујліктерініѕ) кґшірмесі (кґшірмелері);
      3) ґтiнiш берушiнiѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшiрмесi;
      4) отбасыныѕ тўрєылыќты жерiн растайтын ќўжаттыѕ кґшiрмесi (азаматтарды тіркеу кітабыныѕ кґшірмесі не мекенжай бюросыныѕ аныќтамасы, не ауылдыќ (селолыќ) округ јкімініѕ аныќтамасы);
      5) осы Ережеге 1-ќосымшаєа сјйкес отбасыныѕ ќўрамы туралы мјлiметтер;
      6) осы Ережеге 2, 3-ќосымшаларєа сјйкес отбасы мїшелерiнiѕ табысы туралы мјлiметтер.
      Тўрєылыќты жерi бойынша балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi орган болмаса, ґтiнiш берушi ќўжаттарын кенттiѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтiѕ јкiмiне тапсырады.
      Ескерту. 4-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2007.12.29. N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      5. Бўл ретте балаларєа арналєан жјрдемаќыны алуєа ќўќыќ тоќсан сайын отбасы мїшелерiнiѕ табысы туралы мјлiметтердi бере отырып расталады.

      6. Салыстырып тексеру їшiн ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары мен кґшiрмелерi ўсынылады, одан кейiн ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары ґтiнiш берушiге ќайтарылады.

      7. Ата-анасыныѕ бiреуi, ќорєаншылары немесе ќамќоршылары жјрдемаќы таєайындау туралы жеке ґтiнiш жасай алмайтын жаєдайда, ата-аналар, ќамќоршы немесе ќорєаншы белгiленген тјртiппен берiлген сенiмхат негiзiнде жјрдемаќы таєайындау туралы ґтiнiшпен баруєа басќа адамдарєа ґкілеттiк беруге ќўќылы.

      8. Асырап алушылар, ќорєаншылар (ќамќоршылар) тиiстi органныѕ асырап алу немесе баланы ќорєаншылыќќа (ќамќорлыќќа) алу туралы шешiмiнiѕ їзiндi кґшiрмесiн ўсынады.
      Ескерту. 8-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      9. Балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi орган немесе кенттiѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтiѕ јкiмi кґшiрмелердi тїпнўсќалармен салыстырып тексередi, оларды тiркейдi жјне ґтiнiштiѕ бекiтiлген нысанына сјйкес ќўжаттарды ќабылдаєаны туралы растаманы ґтiнiш берушіге бередi.


      Ескерту. 9-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2006.12.27 N 1294 (алєаш рет ресми жарияланєаннан кейiн он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) ќаулысымен.

      10. Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтiѕ јкiмi ґтiнiш берушiлердiѕ ќўжаттарын ґтiнiш берушiден ќўжаттар ќабылданєан кїннен бастап жиырма кїннен кешiктiрмей балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi органєа тапсырады.3. Бала туєанда берiлетiн жјрдемаќыны, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу тјртiбі

      Ескерту. Таќырыпќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      11. Бала кїтiмі жґнiндегi жјрдемаќы бала туєан кїннен бастап бiр жасќа толысымен таєайындалады.
      Міндетті јлеуметтік саќтандыру жїйесіне ќатысушы болып табылатын жјне 2008 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін туєан баланыѕ кїтімін жїзеге асыратын адамдарєа бала кїтімі жґніндегі жјрдемаќы баланыѕ туєан кїнінен бастап 2007 жылєы 31 желтоќсанды ќоса таєайындалады.
      Ескерту. 11-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      11-1. Мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќы ґтініш берілген кїнінен бастап бала мїгедектігініѕ барлыќ кезеѕіне таєайындалады.
      Ескерту. Ереже 11-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      12. Бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќылар отбасыныѕ табысына ќарамастан таєайындалады.
      Ескерту. 12-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      13. Ујкiлеттi ўйым ґтiніш пен ќўжаттарды ќабылдаєан кїннен бастап бес жўмыс кїні iшiнде iсті ќалыптастырады, осы Ережеге 4-ќосымшаєа жјне (немесе) 4-1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша мїгедек баланы тјрбиелеушіге бала туєанда берiлуiн, бала кїтiмi жґнiндегi жјрдемаќыларды таєайындау (таєайындаудан бас тарту) туралы шешiмнiѕ жобасын дайындайды жјне бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґнiндегi ујкілетті органєа жiбередi.
      Ескерту. 13-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.
      14. Бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґніндегі ујкілетті орган істерді ќабылдап алєан кїнінен бастап он жўмыс кїні ішінде оларды ќарайды, бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі, мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау (таєайындаудан бас тарту) туралы шешім ќабылдайды жјне ујкілетті ўйымдарєа жібереді.
      Бас тартќан жаєдайда бала туєанда берiлетiн, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґнiндегi ујкiлеттi орган ујкiлеттi ўйым арќылы бас тарту себебiн кґрсете отырып, ґтiнiш берушiнi жазбаша хабардар етедi.
      Ескерту. 14-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2006.12.27 N 1294 (алєаш рет ресми жарияланєаннан кейiн он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi), 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

      15. Жјрдемаќыларды тґлеудi ујкiлеттi ўйым ґтiнiш берушiнiѕ таѕдауы бойынша жјрдемаќыларды беру жґнiндегi ујкiлеттi ўйымдар арќылы бюджет ќаражаты есебiнен жїзеге асырады.

      16. Бала туєанда берiлетiн жјрдемаќы ќўжаттарды ујкiлеттi ўйымєа бергеннен кейiн бiр ай мерзiмде тґленедi.

      17. Бала кїтімі жґніндегі жјрдемаќы, мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќы аєымдаєы ай їшiн ай сайын тґленедi. Бiр айдан артыќ уаќытќа есептелген жјрдемаќы сомасы бiр уаќытта тґленедi.


      Отбасында екі жјне одан да кґп мїгедек балалар болєан жаєдайда, мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќы јр мїгедек балаєа таєайындалады жјне тґленеді.
      Тґлемдi таєайындайтын немесе жїзеге асыратын органныѕ кiнјсiнен уаќытында алынбаєан жјрдемаќы сомалары ґткен уаќыт їшiн мерзiмi шектелмей бір уаќытта тґленедi.
      Бала (балалар) ќайтыс болєан жаєдайда жјрдемаќы тґлемі бала (балалар) ќайтыс болєан ай ґткеннен кейін тоќтатылады.
      Ескерту. 17-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2006.12.27 N 1294 (алєаш рет ресми жарияланєаннан кейiн он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi), 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

       17-1. Айлыќ есептiк кґрсеткiштiѕ жјне (немесе) еѕ тґменгі жалаќыныѕ мґлшерi жјне (немесе) жјрдемаќылардыѕ мґлшері ґзгерген жаєдайда, ујкiлеттi ўйым осы Ережеге 4-ќосымшаєа жјне (немесе) 4-1-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы шешімніѕ жобасын дайындайды жјне таєайындалєан жјрдемаќылар мґлшерiнiѕ ґзгергенiн ескере отырып, оны бала туєанда берiлетiн, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґнiндегi ујкiлеттi органєа бекiтуге жiбередi.


      Бала туєанда берiлетiн, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґнiндегi ујкiлеттi орган шешiм жобаларын он жўмыс кїнi iшiнде ќарайды жјне бекiтедi јрi ујкiлеттi ўйымєа жiбередi.
      Ескерту. 17-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 2006.12.27 N 1294 (алєаш рет ресми жарияланєаннан кейiн он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi), ґзгерту енгізілді - 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

      18. Бала кїтiмi жґнiндегi, мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды алушылар 15 кїн мерзiмде ујкiлеттi ўйымды кґрсетілген жјрдемаќыларды алу ќўќыєына жјне (немесе) олардыѕ мґлшеріне јсер ететiн мјн-жайлардыѕ ґзгергендiгi туралы хабардар етуге мiндеттi.


      Ґтініш беруші бала кїтімі жґніндегі жјне (немесе) мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыныѕ мґлшеріне јсер ететін мјн-жайлар туралы уаќытында хабарламаєан жаєдайларда, жјрдемаќы мґлшері кґрсетілген мјн-жайлар туындаєан сјттен бастап, біраќ оныѕ таєайындалєан сјтінен асырмай ќайта ќаралады.
      Ескерту. 18-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

      18-1. Бала кїтімі жґніндегі жјрдемаќыныѕ жјне (немесе) мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыныѕ мґлшеріне јсер ететін мјн-жайлар аныќталєан жаєдайда ујкілетті ўйым Ережеге 4-ќосымшаєа жјне (немесе) 4-1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша шешімніѕ жобасын жјрдемаќыныѕ таєайындалєан мґлшерініѕ ґзгеруін ескере отырып дайындайды жјне бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґніндегі ујкілетті органєа бекітуге жібереді.


      Бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґніндегі ујкілетті орган он жўмыс кїні ішінде шешімніѕ жобасын ќарап бекітеді жјне ујкілетті ўйымєа жібереді.
      Ескерту. 18-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

      18-2. Бала кїтімі жґніндегі жјне (немесе) мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќылар тґлемін тоќтату їшін негіз болып табылатын мјн-жайлар аныќталєан жаєдайда ујкілетті ўйым Ережеге 4-ќосымшаєа жјне (немесе) 4-1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша жјрдемаќы тґлемін тоќтату туралы шешімніѕ жобасын дайындайды жјне бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґніндегі ујкілетті органєа бекітуге жібереді.


      Бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґніндегі ујкілетті орган он жўмыс кїні ішінде шешімніѕ жобасын ќарап бекітеді жјне ујкілетті ўйымєа жібереді.
      Жјрдемаќы тґлемі тґлемді тоќтату їшін негіз болып табылєан мјн-жайлар туындаєан сјттен бастап тоќтатылады.
      Артыќ тґленген сомалар ерікті тїрде, бас тартылєан жаєдайда - сот тјртібімен ќайтарылуєа тиіс, бўл туралы бала туєанда берілетін, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґніндегі ујкілетті орган жјрдемаќы алушыны он жўмыс кїні ішінде жазбаша хабардар етеді.
      Ескерту. 18-2-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі), 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

      19. Ујкiлеттi ўйым бала туєанда берiлетiн, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґнiндегi ујкiлеттi органдар ќабылдаєан шешiмдердiѕ негiзiнде жјрдемаќыларды тґлеуге ќаражат ќажеттiлiгi туралы ґтінім жасайды.


      Ујкiлеттi ўйым ай сайын 25-кїнi ујкiлеттi мемлекеттiк органєа бала туєанда берiлетiн жјрдемаќыны, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыны тґлеуге ќаражат ќажеттiлiгi туралы ґтiнiмдi ўсынады.
      Ескерту. 19-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      20. Ујкiлеттi мемлекеттiк орган ќаражатты тиiстi ќаржы жылына арналєан мiндеттемелер мен тґлемдер жґнiндегi ќаржыландыру жоспарларына сјйкес бґлiнген сомалар шегiнде ујкiлеттi ўйымныѕ есеп айырысу шотына аударады.

      21. Ујкiлеттi ўйым облыстар, республикалыќ маѕызы бар ќала, астана бґлiнiсiнде жјрдемаќыларды тґлеу жґнiндегi кестенi жасайды жјне їш банктiк кїн iшiнде белгiленген тјртiппен алушылардыѕ аєымдаєы шоттарына аудару жолымен жјрдемаќыларды беру жґнiндегi ујкiлеттi ўйымєа тґлем тапсырыстарымен аударады.

      22. Бґлiнген ќаражат бойынша ујкiлеттi мемлекеттiк орган мен ујкiлеттi ўйым арасында ай сайын салыстырып тексеру актiсi жасалады.

      23. Тґленген сомалар бойынша облыстыќ, аудандыќ жјне ќалалыќ ујкiлеттi ўйымдар мен жјрдемаќылар тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi ўйымдардыѕ арасында ай сайын салыстырып тексеру актiлерi жасалады.

      24. Жјрдемаќылар беру жґнiндегi ќызметтерге аќы тґлеу ујкiлеттi ўйым мен жјрдемаќыларды беру жґнiндегi ујкiлеттi ўйым арасында заѕнамада белгiленген тјртiппен жасалєан шарт негiзiнде жїргiзiледi.4. Балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау
жјне тґлеу тјртiбi

      25. Балаларєа арналєан жјрдемаќы орта есеппен жан басына шаќќандаєы айлыќ табысы облыстарда, республикалыќ маѕызы бар ќалада, астанада белгiленген азыќ-тїлiк себетiнiѕ ќўнынан тґмен отбасыларєа таєайындалады.

      26. Балаларєа арналєан жјрдемаќы ґтiнiш берiлген айдан бастап жјрдемаќы алуєа ќўќыєы туындаєаннан кейiн аєымдаєы тоќсанєа таєайындалады.
      Ќажеттi барлыќ ќўжаттарымен, ґтiнiш берген ай ґтiнiш жасалєан ай деп саналады.
      Балаларєа арналєан жјрдемаќы тґлеу ґткен ай їшiн ай сайын жїргiзiледi.
      Бала (балалар) ќайтыс болєан жаєдайда жјрдемаќы тґлемі бала (балалар) ќайтыс болєан ай ґткеннен кейін тоќтатылады.
      Ескерту. 26-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2006.12.27 N 1294 (алєаш рет ресми жарияланєаннан кейiн он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi), 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулыларымен.

      27. Отбасыныѕ жиынтыќ табысы ґтiнiш берiлген тоќсанныѕ алдындаєы тоќсан їшiн заѕнамада белгiленген тјртiппен есептеледi.

      28. Азаматтар алєаш ґтініш берген кезде балаларєа арналєан жјрдемаќыларды таєайындау жјне тґлеу жґніндегі ујкілетті орган немесе кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтіѕ јкімі учаскелік комиссияныѕ балаларєа арналєан жјрдемаќыларды алуєа їміткер отбасыныѕ материалдыќ жаєдайына тексеру жїргізу туралы шешім ќабылдайды.
      Азаматтар бір кїнтізбелік жылдыѕ ішінде ќайталап ґтініш берген кезде учаскелік комиссияныѕ балаларєа арналєан жјрдемаќыларды алуєа їміткер отбасыныѕ материалдыќ жаєдайына тексеру жїргізу туралы шешім ґтініш берушініѕ (отбасыныѕ) тўрєылыќты жері (бір јкімшілік-аумаќтыќ бірлік шегінде), отбасыныѕ ќўрамы мен табысы ґзгерген жаєдайларда, ґтініш беруші ўсынєан деректер наќтыланєан кезде ќабылданады.
      Учаскелiк комиссия жїргiзiлген тексеру нјтижелерi бойынша отбасыныѕ материалдыќ жаєдайы туралы акт жасайды жјне отбасыныѕ мўќтаждыєы туралы ќорытындыны балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi органєа немесе кенттiѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтiѕ јкiмiне ўсынады.
      Ескерту. 28-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2009.12.30 № 2307 (2010 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      29. Бала туєанда берiлетiн, бала кїтімі жґніндегі жјне мїгедек баланы тјрбиелеушіге берілетін жјрдемаќыларды таєайындау жґнiндегi ујкiлеттi орган ґтiнiш берушiден немесе кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ јкiмiнен ќўжаттар келiп тїскен кїннен бастап он жўмыс кїнi iшiнде iстi ќалыптастырады жјне балаларєа жјрдемаќы таєайындау (таєайындаудан бас тарту) туралы шешiм ќабылдайды.


      Бас тартќан жаєдайда, балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi орган бас тарту себебiн кґрсете отырып, ґтiнiш берушiнi жазбаша хабардар етедi.
      Ескерту. 29-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2006.12.27 N 1294 (алєаш рет ресми жарияланєаннан кейiн он кїнтiзбелiк кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) ќаулысымен.

      30. Јкесi немесе анасы (асырап алушылар) бiрiншi, екiншi топтаєы мїгедектердiѕ, мїгедек балалардыѕ, сексен жастан асќан адамдардыѕ, їш жасќа дейiнгi баланыѕ кїтiмiмен айналысатын жаєдайларды ќоспаєанда, баланыѕ еѕбекке жарамды ата-анасы (асырап алушылар) жўмыс iстемейтiн, кїндiзгi оќу бґлiмiнде оќымайтын, армияда ќызметiн ґткермейтiн жјне жўмыспен ќамту органдарында жўмыссыз ретiнде тiркелмеген кезеѕге балаларєа арналєан жјрдемаќы таєайындалмайды.

      31. Жјрдемаќы алушылар 15 кїн мерзiмде балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi органды балаларєа арналєан жјрдемаќы мґлшерiнiѕ ґзгеруi їшiн негiз болатын немесе оны алу ќўќыєына јсер ететiн мјн-жайлар туралы хабардар етуге мiндетті.
      Ґтініш беруші балаларєа арналєан жјрдемаќыныѕ мґлшеріне јсер ететін мјн-жайлар туралы уаќытында хабарламаєан жаєдайда, жјрдемаќы мґлшері кґрсетілген мјн-жайлар туындаєан сјттен бастап, біраќ оныѕ таєайындалєан сјтінен асырмай ќайта ќаралады.
      Артыќ тґленген сомалар ерікті тїрде, ал бас тартылєан жаєдайда - сот тјртібімен ќайтарылуєа тиіс, бўл туралы балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґніндегі ујкілетті орган жјрдемаќы алушыны он жўмыс кїні ішінде жазбаша хабардар етеді.
      Ескерту. 31-тармаќќа ґзгерту енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2007.12.29 N 1382 (2008 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгізіледі) Ќаулысымен.

      32. Балаларєа арналєан жјрдемаќы тґлеудi балаларєа арналєан жјрдемаќыны таєайындау жјне тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi орган ґтiнiш берушiнiѕ таѕдауы бойынша жјрдемаќыларды тґлеу жґнiндегi ујкiлеттi ўйымдар арќылы бюджет ќаражаты есебiнен жїзеге асырады.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет