Білім беру бағдарламасы атауы 6В01301 -педагогика және психология Оқыту нысаны Күндізгі Курсыбет1/2
Дата02.01.2022
өлшемі63.72 Kb.
#452907
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2
Басқару психологиясы
Full Name, Саясаттану электив новый-2018 , Шешендік өнер 2019, наз, №1, Жамашева Севара, Жамашева Севара, қазақстан тапаномикасы, bestreferat-177437, 5fan ru Информационные технологии при обучении иностранному языку, Презентация бағалау, Тжб 6а, Отчет пройденных занятий преподавателя кафедры, Қызмет хат

Ф-19-07/03

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ


Педагогикалық ғылымдар факультеті
Педагогика кафедрасы

БЕКІТЕМІН

Факультет деканы п.ғ.к. А.А. Керімбекова

______________________________

«________» ________________ 2021ж.

«Басқару психологиясы» пәнінен


ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)Білім беру бағдарламасы атауы

6В01301 -Педагогика және психология

Оқыту нысаны

Күндізгі

Курсы

4

Семестрі

7

Кредиттер саны

5

Жалпы сағат саны

150

Дәрістер (лекция)

30

Тәжірибелік (практикалық) сабақтар

15

Семинарлық сабақтар

-

Зертханалық сабақтар

-

ОСӨЖ

15

СӨЖ

90

Шектік бақылау

8,15 апта

Қорытынды бақылау

емтихан

Шымкент, 2021 ж.

Оқытушы туралы мәлімет

Лектор

ассистент

Сахиева Ф

Тогаева В.Б.

PhD

Магистр, аға оқытушы

Ғылыми-педагогикалық өтілі

15 жыл

11 жыл

Ғылыми жұмысының саласы

Педагогика

Педагогика

Офис

«Педагогика» кафедрасы

«Педагогика» кафедрасы

Сымтетік

870159874578

870170470173

Е-mail

САУҮН @mail.ru

ormbaeva_88_88@mail.ru

Оқу жұмыс бағдарламасы «Басқару психологиясы» пәнінің оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды.


Құрастырушы: Лектор – магистр аға оқытушы Сахиева Ф
Кафедра мәжілісінде (2021 ж. хаттама) қаралды.
Кафедра меңгерушісі ______________________________п.ғ.к. Н.А.Алпейсова
Кафедра бойынша ОӘЖ жауапты ________________________

Факультетінің әдістемелік кеңесінде (2021 ж. ________№ ___ хаттама) мақұлданды.


ФӘК төрайымы _________________________________________

1.Білім беру бағдарламасының құрылымындағы оқу пәнінің мақсаты, міндеті мен орны

1.Пәнді оқытудың мақсаты:

Басқару психологиясының қағидаларымен және философиялық, әдіснамалық негіздері туралы түсініктерін қалыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық–нормативтік қамтамасыздандыруда кездесіп отырған кедергілерін жою, ерекше қажеттіліктері бар балалардың психологиялық–педагогикалық қолдауға байланысты заманауи моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті тәжірибе аймағында ұйымдастыру мен басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру.

1.2 Пәнді оқытудың міндеттері:

1. Студенттерге басқарудың білім берудің нормативтік-құқықтық базаларымен жəне философиялық, əдіснамалық негіздерін ұғындыру,

2. Басқарудың тəжірибені ұйымдастыру мен жобалау аумағында студенттердің кəсіби құзыреттіліктерінің деңгейін көтеру,

3. Басқарудың тəжірибе жағдайында білім беру ұйымдарының əдістемелік, басқару жұмыстарымен таныстыру

1.3 Білім бағдарламасы құрылымындағы пәннің орны

«Басқару психологиясы» пәні БП ЖК циклына кіреді және МММ 1.1 Білім беру технологиялары және менеджмент модульіне енеді.

3.Білім алушылардың пәнді игеруді бастауы мен тәмамдауы бойынша

(пререквизиттер мен постреквизиттер).

Пререквизиттер: Конфликтология, Дефектология негіздері

Постреквизиттер: Этнопсихология,Педагогикалық шеберлік, Мінез-құлық психологиясы

4.Оқытылатын пәнге байланысты құзыретіліктер мен оқу нәтижелері:


Дублин дескрипторы бойынша қалыптасатын құзыретіліктер

Оқыту нәтижелері

Озық білім элементтерін қоса отырып, игерілетін саладағы білімі мен түсінігін көрсету

Осы білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдану

Пікірін талқыға салу, ойды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабілеті

Коммуникативті қабілеттер

Өз бетінше оқуды ары қарай қабілеттілігі


Психология және педагогиканың құрылуы мен тарихы жайлы білімдері қалыптасады;

- студенттерде психология және педагогика саласы бойынша жалпы түсініктері қалыптасады;

- студенттің психология ғылымдарының әдістері мен құрылымдары бойынша жалпы түсініктері қалыптасады;

- ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау және іздестіру дағдылары қалыптасады.

- коммуникативті қабілеттерін қалыптастырады


5.Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары


Аптасы

Пәннің тақырыбы және оның жоспары

лек

прак

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1 МОДУЛЬ. Басқару психологиясының теориялық негіздері

1

І

1. Лекция тақырыбы:

Кіріспе Басқару психологиясының анықтамасы. Басқару психологиясының зерттеу объектісі және пәні. Басқару психологиясының мақсаты мен міндеттері. Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздеріндегі басқару ұғымы туралы ой-пікірлер.

2. Семинар сабағының тақырыбы:

Басқару психологиясының қалыптасу тарихы.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Басқару психологиясының зерттеу объектісі және пәні.

4. CӨЖ тақырыбы: Басқару психологиясының мақсаты мнен міндеттері.2

1

2

5

2

ІІ

1. Лекция тақырыбы:

Басқару психологиясыныңәдіснамасыБасқару ғылымының негізгі мектептері. Басқару психологиясы ұғымын классикалық психоанализ тұрғысынан түсіндіру.Адлердің индивидуалдылық психологиясы арқылы басқару психологиясын түсіндіру. Жеке тұлғаның және әлеуметтік топтардың психикалық құбылыстарын басқарудың бихевиоористік тұжырымдары.

2. Семинар сабағының тақырыбы:

Басқару психологиясының әдіснамасы

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Басқару туралы ғылымының негізгі мектептері.

4. CӨЖ тақырыбы: Басқару психологиясын зерттеу мектептері.2

1

2

5

3

ІІІ

1. Лекция тақырыбы: Білім беруді басқару ісінің объектісі мен субъектісі.Жеке тұлға – басқару психологиясының зерттеу субъектісі. Жеке тұлға құрылымы: сана, мотивация, қабілет. Өзін-өзі бағалаудың тұлғаның еңбек әрекеттіне әсері. Еңбек әрекетіне байланысты жеке тұлғаның жіктелуі. Топтағы жеке тұлғалардың әлеуметтік рөльдері.

2. Семинар сабағының тақырыбы:

Жеке тұлға – басқару психологиясының зерттеу субъектісі.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Басқару психологиясының зерттеу обьектісі - психология, зерттеу пәні - басқару.

4. CӨЖ тақырыбы: Жеке тұлға – басқару субъектісі. Жетекшінің жеке тұлғалық қасиеттеріне қойылатын талаптар.


2

1

2

5

4

ІҮ

1. Лекция тақырыбы: Білім беруді басқару ісінің әлеуметтік-психологиялық қызметтері. Басқару жұмысының негізгі қызметтері. Мақсат қою қызметі. Болжам жасау қызметі. Жоспарлау қызметі. Ұйымдастыру қызметі. Шешім қабылдау қызметі. Коммуникативтік қызмет.

2. Семинар сабағының тақырыбы:Басқару жұмысының негізгі қызметтері.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Басқару іс-әрекетінің негізгі қызметтері.

4. CӨЖ тақырыбы: Мақсат қою, болжам жасау,жоспарлау,ұйымдастыру, шешім қабылдау, коммуникативтік қызметтерінің ерекшеліктері.2

1

2

5

5

Ү

1. Лекция тақырыбы: Жеке тұлға типологиясы және басқару қызметіне икемділік. Типологиялық зерттеулер. Жеке тұлғаның коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттері. Басшылардың жеке тұлғалық типологиясына байланысты жағдайды шешу жолдары. Тұлғаның бағыттылығы: өз-өзіне, өзгелерге, мәселені шешуге бағыттылық.

2. Семинар сабағының тақырыбы:Басқару психологиясында типологиялық зерттеулерді пайдалану.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Жеке тұлғаның коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттері.

4. CӨЖ тақырыбы: Басшылардың жеке тұлғалық типологиясына байланысты жағдайды шешу жолдары.2

1

2

5

6

ҮІ

1. Лекция тақырыбы: Басқару психологиясында жеке тұлғанының психикалық қасиеттерінбасқару әдістері Психология ғылымындағы теориялық зерттеулердің классикалық әдістері. Өзін-өзі бағалаудың тұлғаның еңбек әрекеттіне әсері. Психикалық құбылыстарды басқару технологиясы. Психикалық процестерді басқару. Психикалық күйлерді басқару. Психикалық қасиеттерді басқару. Белсенділікті басқару. Жүріс-тұрысты басқару. Іс-әрекетті басқару. Қарым-қатынас барысын басқару.

2. Семинар сабағының тақырыбы:

Жеке тұлға типологиясы және басқару қызметіне икемділік

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Психология ғылымындағы теориялық зерттеулердің классикалық әдістері.

4. CӨЖ тақырыбы: Психикалық құбылыстарды басқару технологиясы. Психикалық процестерді басқару. Психикалық күйлерді басқару.


2

1

2

5

8

ҮІІІ

1. Лекция тақырыбы: Әлеуметтік топтар мен ұйымдар басқару объектісі ретіндеКіші әлеуметтік топтар және олардың түрлері. Еңбек ұжымы - өндірістің қоғамдық мәніне байланысты ұйымдасқан топ. Ұжым «кейіпкерлер» жиынтығы ретінде. «Басқарушы-орындаушы» арасындағы қарым-қатынас. Топ динамикасы және оның механизмі.

2. Семинар сабағының тақырыбы: Әлеуметтік топтар және олардың әлеуметтік-психологиялық мінездемелері.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Топтардың әлеуметтік-психологиялық мінездемелері.

4. CӨЖ тақырыбы: Топ динамикасы және оның механизмі. Топ динамикасын зерттеу және оны басқару аясында пайдалану.2

1

2

5

11 МОДУЛЬ.Әлеуметтік топтарды басқару ерекшеліктері

9

ІХ

1. Лекция тақырыбы:Басқару барысындағы қарым-қатынасты реттеу ерекшеліктері

Топішілік қарым-қатынас формалары мен оның ұстанымдары. Басқару қызметінде топ мүшелерінің қарым-қатынасын ұйымдастыру. Талпыну. Сену. Сендіру. Басқару барысында орын алған келіспеушілік.Қарым-қатынас процесін реттеу.

2. Семинар сабағының тақырыбы: Басқару барысындағы қарым-қатынасты реттеу ерекшеліктері.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Басқару қызметіне жеке тұлғаның коммуникативтік қасиеттерінің әсері.

4. CӨЖ тақырыбы: Топішілік қарым-қатынас формалары мен оның ұстанымдары.


2

1

2

5

10

Х

1. Лекция тақырыбы:Топішілік қарым-қатынасты басқару әдістері

Әлеуметтік топты басқарушының топтағылармен қарым-қатынас жасау ерекшеліктері. Субординациялық қарым-қатынас ерекшеліктері. Билік арқылы басқару ерекшеліктері.Басқару әдістері және оларды пайдалану ерекшеліктері.Тиімді басқару қағидалары. Лидерлік қабілеттің басқаруға тигізетін әсері.

2. Семинар сабағының тақырыбы:Топішілік қарым-қатынасты басқару әдістері

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Әлеуметтік топты басқару барысындағы қарым-қатынас ерекшеліктері.

4. CӨЖ тақырыбы: Субординациялық қарым-қатынас ерекшеліктері. Басшының беделді болуының шарттары.


2

1

2

5

11

ХІ

1. Лекция тақырыбы: Басқару стильдеріБасқару стильдерінің түрлері. Автократиялық стиль.Демократиялық стиль.Либералдық стиль.Басқару стильдерінің пайдаланылатын әдістерге байланыстылығы. Дельфи әдісі. «Алтын сызық» әдісі. Жұмсақ резонансты басқару әдісі. Когнитивтік әдіс. Рефлексивтік әдіс. Басшылардың имиджі оның іс-әрекетінің құрамды бөлігі.

2. Семинар сабағының тақырыбы: Басқару стильдерінің түрлері және оларды пайдалану ерекшеліктері.

ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Басқару стильдерінің түрлері. Автократиялық, демократиялық, либералдық стильдерге сипаттама беру.

4. CӨЖ тақырыбы:Басқару стильдерінің басшының пайдаланатын әдістеріне байланыстылығын көрсету.2

1

2

5

12

ХІІ

1. Лекция тақырыбы: Басқару және ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық жағдай Әлеуметтік-психологиялық климат түсінігі. Ұжымның әлеуметтік-психологиялық күйін диагностикалау. Ұжымдағы әлеуметтік психологиялық ыңғайлы жағдайды ұйымдастыру. Ұжымдағы жағымды психологиялық-әлеуметтік жағдай факторлары.

2. Семинар сабағының тақырыбы: Басқару және ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық жағдай. 

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Ұжымның әлеуметтік-психологиялық күйін диагностикалау. 

4. CӨЖ тақырыбы: Ұжымдағы әлеуметтік психологиялық ыңғайлы жағдайды ұйымдастыру жолдары. 2

1

2

10

13

ХІІІ

1. Лекция тақырыбы:Дау-дамай психологиясы және топта орын алған конфликтіні шешу жолдары

Келіспеушілік табиғаты және оның әлеуметтік ролі. Келіспеушіліктің орын алу себептері. Келіспеушіліктің көрініс беру ерекшеліктері. Дау-дамай жағдайдан шығу әдістері мен ережелері. Трансактілік психология негіздерін пайдалану.

2. Семинар сабағының тақырыбы:

Дау-дамай психологиясы және топта орын алған конфликтіні шешу жолдары.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Келіспеушілік табиғаты және оның әлеуметтік ролі.

4. CӨЖ тақырыбы: Келіспеушіліктің орын алу себептері. Дау-дамай жағдайдан шығу әдістері мен ережелері.2

1

2

10

14

ХІҮ

1. Лекция тақырыбы:Топты басқарудағы іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің ролі

Қарым-қатынас мәдениеті және оның көрсеткіштері. Басқаруда іскерлік қарым-қатынасқа икем болу. Топтық әрекеттерді ұйымдастыру. Шешім қабылдауда топтың пікірін ескеру. Пікірталас және оны ұйымдастыру әдістері. Топтық шешім қабылдаудағы жетекшінің мінез көрсету моделдері.

2. Семинар сабағының тақырыбы:

Топты басқарудағы іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің ролі.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Басшы тұлғасының кәсіби маңызды қасиеттерін анықтау әдістері.

4. CӨЖ тақырыбы: Басқару стилінің икемділігін арттыру жолдары. Әлеуметтік психологиялық тренингтер.2

1

2

10

15

ХҮ

1. Лекция тақырыбы:Басқару шеберлігін жетілдіру әдістері

Басшы тұлғасының кәсіби маңызды қасиеттерін анықтау әдістері. Басқару стилінің икемділігін арттыру жолдары. Әлеуметтік психологиялық тренингтер. Басшылармен орындаушылардың іскерлік қарымқатынас процесін жақсартуға арналған әлеуметтік-психологиялық тренингтер.

2. Семинар сабағының тақырыбы:

Басшылардың басқару шеберлігін жетілдіру әдістері.

3. ОCӨЖ сабағының тақырыбы: Басшы тұлғасының кәсіби маңызды қасиеттерін зерттеу әдістерін пайдалану.

4. CӨЖ тақырыбы: Басқару шеберлігін жетілдіру әдістерін пайдалану ерекшеліктері.2

1

2

10Барлығы

30

15

15

90

6. Білім алушының өзіндік жұмыстарының тақырыптары мен тапсырмаларыТақ-тары

CӨЖ тапсырмалары


Бағалау формалары


Тапсыру уақыты

1-6Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет