«білім сапасы: экономика, заңнама, технологиялар» атты халықаралық сырттай ғылыми-тәжірибелік конференцияДата03.07.2016
өлшемі215.26 Kb.

«БІЛІМ САПАСЫ: ЭКОНОМИКА, ЗАҢНАМА, ТЕХНОЛОГИЯЛАР» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫРТТАЙ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

Ұйымдастырушылар

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ


Біліктілікті бекіту орталығы

Өткізілетін орны:

Қазақстан 55, Өскемен қ.

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ

Өткізілетін уақыты: 20 қараша 2014 ж.-25 желтоқсан 2014ж.

Конференция жұмысы негізгі үш бағыт бойынша өзекті мәселелерді талқылауға арналады:I. Білім экономикасы

- білім секторы экономикасын дамытудың негізгі бағытттары;

-Білім саласы аймақты дамытудың ресурсы ретінде;

- білім беру қызметтерінің маркетингі;

- білім беру ұйымы экономикасының басқа да мәселелері.

II. Білім және құқық

- мемлекеттік білім беру саясатын аймақтарда жүзеге асырудың принциптері мен механизмдері;

- білім беру мекемелеріндегі білім беру үдерісін құқықтық реттестіру;

- білім беру үдерісінде кәмелетке жасы толмағандардың конституциялық құқықтарын қорғау;

- білім беру мен құқыққа арналған басқа да мәселелер.

III. Білім беру үдерісінің әдіснамасы мен әдістемесі

- білім саласындағы интеграция мәселелері әлемдік білім беру жүйесін қалыптастыру факторы ретінде;

- жоғары мектептің кадр даярлау саласындағы халықаралық қызметі;

- білім саласындағы инновациялық және ақпараттық технологиялар;

- Қазақстандағы білім берудің қазіргі ахуалы мен мәселелері;

Конференция жұмысына Қазақстана, ТМД және алыс шетел ғалымдары мен педагогтары қатысады.Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын, неміс.

Конференцияға қатысуға конференцияның бағыттары бойынша ғылыми зерттеулермен шұғылданатын ғалымдар, мамандар, ғылыми ұйымдардың қызметкерлері, оқытушылар, педагогтар, біліктілікті арттыру жүйесінің қызметкерлері, докторанттар, магистранттар шақырылады.

Конференция жұмысының қорытындысы бойынша мақалалар жинағы жарияланады.

Конференция сырттай форматта өткізіледі.


МАҚАЛАЛАРДЫ (ТЕЗИСТЕРДІ) РЕСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ

Жарияланатын жұмыс мұқият оқылып, редакциялаудан өтуі тиіс.

Мақалалар электронды және қағаз нұсқасында өткізілуі тиіс. Мәтін WINWORD X немесе *. RTF (Reach text format) формата басылуы тиіс.

Материалдар Times New Roman қарпімен, 14 кегль, жол аралығы – 1 болып басылуы тиіс. Барлық қаріп Windows XP (2000) операциялық жүйесіне сәйкес келуі керек.ӘӨЖ парақтың оң жақ төбесіне қойылады.

Парақтың оң жағына автордың тегі, аты-жөні, жұмыс орны, ғылыми атағы мен дәрежесі жазылады. Парақтың ортасына үлкен әріптермен материалдың атауы жазылады, одан кейін – кілт сөздер (10-12 сөз) басылады. Бұдан кейін мақала мәтіні тасымалсыз, төмендегі жиек өлшемдерін сақтай отырып беріледі: сол жақ жиек – 30 мм, оң жақ жиек – 10 мм, жоғарғы жиек – 15 мм, төменгі жиек – 20 мм. Азат жол 3-ші таңбадан басталады. Мақалада келтірілетін кесте және сурет саны 2-ден аспауы тиіс. (Word форматында және топтастырылған болуы керек). Формулаларды формулалар редакторында (Microsoft Equation) орындау керек.

Пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме тік жақшаның ішіне жазылады, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мақаланың соңында беріледі.

Мақала мәтінінде қою, курсив, асты сызылған шрифт қолданылмайды.Мақала көлемі – 5 бетке дейін.

Мақалалар жинағына бұрын жарияланбаған, бірегей жұмыстар енеді.

Ұйымдастыру комитеті мақала талаптарға сай болмаған жағдайда баспауға құқылы.

Қатысу шарттары

Конференция жұмысына қатысу үшін 2014 жылғы 20 желтоқсанға дейін мақаланың электронды және қағаз нұсқасын мына мекенжайға: 070019, Өскемен қ., ул. Қазақстан, 55, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, әкімшілік ғимарат, Біліктілікті бекіту орталығы, №103 каб. немесе Е-maiI: СPK@vkgu.kz электронды адресіне төмендегі материалдарды тапсыру керек:  1. Талаптарға сәйкес ресімделген мақала мәтіні.

  2. Көрсетілген үлгідегі автор жайлы мәлімет.

  3. Жинаққа енгізу үшін төлемақы түбіртегінің ксерокөшірмесі немесе сканер-көшірмесі.

Материалдар рецензияланбайды және қайтарылмайды. Мақала жинаққа төлемақысы расталғаннан кейін ғана енгізіледі.

Конференцияға қатысушы ретінде тіркеу және мақаланы жариялау жарнасы 3000 теңге (1 мақала және 1 жинақ үшін). Төмендегі банк реквизиттеріне міндетті түрде «БІЛІМ САЛАСЫ: ЭКОНОМИКА, ЗАҢНАМА, ТЕХНОЛОГИЯЛАР» конференциясы жұмысына қатысу үшін» деген белгімен Конференцияға қатысушы жарнасы төмендегі банк реквизиттеріне міндетті түрде «БІЛІМ САЛАСЫ: ЭКОНОМИКА, ЗАҢНАМА, ТЕХНОЛОГИЯЛАР» конференциясы жұмысына қатысу үшін» деген белгімен ҚР ХАЛЫҚ БАНКІСІ 186011533100103484 есепшоты ОКПО 307220090781 БИК HSBKKZKX БИН 960741000198 аударылады.

Бір қатысушы екі мақаладан артық ұсына алмайды. Бір автор немесе авторлар ұжымы екі мақала (тезис) ұсынған жағдайда, тіркелу жарнасы әр мақалаға (тезиске) бөлек төленеді.
ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ
Қазақстан Республикасы, 070019, Өскемен қ., Қазақстан көшесі, 55, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, әкімшілік ғимарат, Біліктілікті бекіту орталығы, №103 каб.

Байланыс телефоны:

Біліктілікті бекіту орталығы байланыс телефоны: 8 (7232) 252-284,  Е-maiI: СPK@vkgu.kz

Мақала авторының тіркелу формасы


Авторлары

бірінші

екінші

үшінші

Тегі, аты, әкесінің аты (толық)


Қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы


Мекеме атауы (толық)


e-mail, үй және қызмет телефоны, (қала кодымен)


Мекеме мекенжайы


Мақала атауы
Бағыты
Авторлардың біреуінің мекенжайы, пошта индексі

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ЭКОНОМИКА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ»

Организаторы

ВКГУ им.С. Аманжолова

Центр подтверждения квалификации


Место проведения

Казахстан, г.Усть-Каменогорск

ВКГУ им.С. Аманжолова

Дата проведения: 20 ноября 2014 г.- 25.12.2014г.


В работе конференции планируется обсуждение актуальных вопросов по трем основным направлениям:

I. Экономика образования

- основные направления развития экономики образовательного сектора;

- сфера образования как ресурс развития региона;

- маркетинг образовательных услуг;

- иные вопросы экономики образовательной организации.

II. Образование и право

- принципы и механизм реализации государственной образовательной политики в регионах;

- правовое регулирование образовательного процесса в учебных организациях;

- обеспечение конституционных прав несовершеннолетних участников образовательного процесса;

- иные вопросы, посвященные образованию и праву.

III. Методология и методика образовательного процесса

- интеграционные процессы в области образования как фактор формирования мировой образовательной

системы;

- международная деятельность высшей школы в области подготовки кадров;

- инновационные и инфомационные технологии в образовани;

- современное состояние и проблемы образования в Казахстане;

В работе конференции примут участие ученые, педагоги Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский, немецкий.

К участию в конференции приглашаются ученые, специалисты, работники научных организаций, преподаватели, педагоги, работники системы повышения квалификации, докторанты, магистранты, ведущие научные исследования по направлениям конференции.

По результатам работы конференции будет издан сборник докладов.

Формы участия в работе конференции: заочное


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ)

Публикуемая работа должна быть тщательно вычитана и отредактирована.

Доклады должны быть представлены в электронном варианте с приложением одного экземпляра отпечатанного текста. Текст должен быть набран в WINWORD XP или *. RTF (Reach text format).

Для материалов – шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный. Все шрифты должны быть полностью совместимы с операционной системой Windows XP (2000).

В левой верхней части листа печатается УДК.

Далее в правой верхней части листа печатаются фамилия и инициалы автора, место работы, ученая степень и звание. В середине листа прописными буквами печатаются название материала, далее – ключевые слова (10-12 слов). Затем идет текст, который следует печатать без переносов, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ начинается с третьего знака. В статье допускается не более 2 таблиц, выполненных в Word, 2-х рисунков (Word, группировать). Формулы набирать только в приложении – редактор формул (Microsoft Equation).

В тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную литературу, список используемых источников печатается в конце статьи.

Не допускается использование в основном тексте статьи жирного, курсивного и подчеркнутого шрифта. Не допускается использование автоматического и принудительного переноса, знаков принудительного разрыва строк, страниц.

Объем – до 5 страниц машинописного текста.

В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с авторской правкой.

Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии статьи требованиям отклонить ее от печати.Условия участия

Для участия в конференции необходимо до 20 декабря 2014 г. представить статью в бумажном и электронном вариантах по адресу: 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова, административный корпус, Центр подтверждения квалификации, каб. №102 либо направить на электронный адрес Е-maiI: СPK@vkgu.kz следующие материалы:  1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями.

  2. Сведения об авторе в установленной форме (бланк прилагается).

  3. Ксерокопию или скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об уплате за включение в сборник.

Материалы не рецензируются и не возвращаются. Статья включается в сборник только после подтверждения оплаты. К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике конференции или правилам оформления, а также материалы, представленные с нарушением установленного порядка.

Регистрационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике в размере 3000 тенге (за один доклад) с получением одного экземпляра перечислять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За участие в работе конференции ««КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ЭКОНОМИКА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТЕХНОЛОГИИ» НАРОДНЫЙ БАНК РК лиц.счет. 186011533100103484 ОКПО 307220090781 БИК HSBKKZKX БИН 960741000198

Один участник может опубликовать не более двух статей (тезисов). При публикации одним автором (или коллективом авторов) двух статей (тезисов) регистрационный взнос вносится по каждой статье (тезисам).АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

Республика Казахстан, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова, административный корпус, Центр подтверждения квалификации, каб. №102Контактные телефоны:

Центр подтверждение квалификации контактные телефоны: 8 (7232) 252-284, 8 705 509 2111 Е-maiI: СPK@vkgu.kz

Регистрационная форма автора сборника
Авторы

Первый

Второй

Третий

Фамилия, имя, отчество (полностью)


Должность, ученая степень, ученое звание


Наименование учреждения (полностью)


e-mail, телефон домашний и служебный (с кодом города)


Адрес учреждения


Название статьи
Направление
Адрес одного из авторов статьи с почтовым индексом для отправки сборника

«НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ – ХАЛЫҚҚА АРНАЛҒАН ҒҰМЫР» АТТЫ

2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК (СЫРТТАЙ) КОНФЕРЕНЦИЯ


Ұйымдастырушылар

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ

Біліктілікті бекіту орталығы


Өткізілетін орны:

Қазақстан 55, Өскемен қ.

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ

Өткізілетін уақыты: 13 қараша 2014 ж. – 17 желтоқсан 2014ж.

Конференция жұмысы негізгі бес бағыт бойынша өзекті мәселелерді талқылауға арналады:

- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенінің саяси бастамаларының құқықтық мемлекет қалыптастырудағы ролі;

- Ұлт көшбасшысы және этникалық діни және мәдени қауымдастықтардың интеграциялануының қазақстындық моделі;

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік даму Стратегиясы және Тұңғыш Президент Жолдауларының мемлекетті стратегиялық басқаруды қалыптастырудағы ролі; роль посланий Первого Президента Республики Казахстан в становлении и формировании государственного стратегического управления;

- Н.Назарбаев және Қазақстан өңірлерінің дамуы;

- «Мәңгілік ел» - жалпыхалықтық идеясы және қазақстандық патриотизм.

Конференция жұмысына Қазақстана, ТМД және алыс шетел ғалымдары мен педагогтары қатысады.Конференцияның жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын, неміс.

Конференцияға қатысуға конференцияның бағыттары бойынша ғылыми зерттеулермен шұғылданатын ғалымдар, мамандар, ғылыми ұйымдардың қызметкерлері, оқытушылар, педагогтар, біліктілікті арттыру жүйесінің қызметкерлері, докторанттар, магистранттар шақырылады.

Конференция жұмысының қорытындысы бойынша мақалалар жинағы жарияланады.

Конференция сырттай форматта өткізіледі.


МАҚАЛАЛАРДЫ (ТЕЗИСТЕРДІ) РЕСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ
Жарияланатын жұмыс мұқият оқылып, редакциялаудан өтуі тиіс.

Мақалалар элекетронды және қағаз нұсқасында өткізілуі тиіс. Мәтін WINWORD X немесе *. RTF (Reach text format) формата басылуы тиіс.

Материалдар Times New Roman қарпімен, 14 кегль, жол аралығы – 1 болып басылуы тиіс. Барлық қаріп Windows XP (2000) операциялық жүйесіне сәйкес келуі керек.

ӘӨЖ парақтың оң жақ төбесіне қойылады.

Парақтың оң жағына автордың тегі, аты-жөні, жұмыс орны, ғылыми атағы мен дәрежесі жазылады. Парақтың ортасына үлкен әріптермен материалдың атауы жазылады, одан кейін – кілт сөздер (10-12 сөз) басылады. Бұдан кейін мақала мәтіні тасымалсыз, төмендегі жиек өлшемдерін сақтай отырып беріледі: сол жақ жиек – 30 мм, оң жақ жиек – 10 мм, жоғарғы жиек – 15 мм, төменгі жиек – 20 мм. Азат жол 3-ші таңбадан басталады. Мақалада келтірілетін кесте және сурет саны 2-ден аспауы тиіс. (Word форматында және топтастырылған болуы керек). Формулаларды формулалар редакторында (Microsoft Equation) орындау керек.

Пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме тік жақшаның ішіне жазылады, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мақаланың соңында беріледі.

Мақала мәтінінде қою, курсив, асты сызылған шрифт қолданылмайды.Мақала көлемі – 5 бетке дейін.

Мақалалар жинағына бұрын жарияланбаған, болуға тиіс.

Ұйымдастыру комитеті мақала талаптарға сай болмаған жағдайда баспауға құқылы.

Қатысу шарттары

Конференция жұмысына қатысу үшін 2014 жылғы 17 желтоқсанға дейін мақаланың электронды және қағаз нұсқасын мына мекенжайға: 070019, Өскемен қ., ул. Қазақстан, 55, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, әкімшілік ғимарат, Біліктілікті бекіту орталығы, №103 каб. немесе Е-maiI: СPK@vkgu.kz электронды адресіне төмендегі материалдарды тапсыру керек:  1. Талаптарға сәйкес ресімделген мақала мәтіні.

  2. Көрсетілген үлгідегі автор жайлы мәлімет.

  3. Жинаққа енгізу үшін төлемақы түбіртегінің ксерокөшірмесі немесе сканер-көшірмесі.

Материалдар рецензияланбайды және қайтарылмайды. Мақала жинаққа төлемақысы расталғаннан кейін ғана енгізіледі.

Конференцияға қатысушы ретінде тіркеу және мақаланы жариялау жарнасы 3000 теңге (1 мақала және 1 жинақ үшін). Конференцияға қатысушы жарнасы төмендегі банк реквизиттеріне міндетті түрде «БІЛІМ САЛАСЫ: ЭКОНОМИКА, ЗАҢНАМА, ТЕХНОЛОГИЯЛАР» конференциясы жұмысына қатысу үшін» деген белгімен ҚР ХАЛЫҚ БАНКІСІ 186011533100103484 есепшоты ОКПО 307220090781 БИК HSBKKZKX БИН 960741000198 аударылады.

Бір қатысушы екі мақаладан артық ұсына алмайды. Бір автор немесе авторлар ұжымы екі мақала (тезис) ұсынған жағдайда, тіркелу жарнасы әр мақалаға (тезиске) бөлек төленеді.
ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ

Қазақстан Республикасы, 070019, Өскемен қ., Қазақстан көшесі, 55, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, әкімшілік ғимарат, Біліктілікті бекіту орталығы, №103 каб.Байланыс телефоны:

Біліктілікті бекіту орталығы байланыс телефоны: 8 (7232) 252-284, 8 705 509 2111 Е-maiI: СPK@vkgu.kz
Мақала авторының тіркелу формасы


Авторлары

бірінші

екінші

үшінші

Тегі, аты, әкесінің аты (толық)


Қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы


Мекеме атауы (толық)


e-mail, үй және қызмет телефоны, (қала кодымен)


Мекеме мекенжайы


Мақала атауы
Бағыты
Авторлардың біреуінің мекенжайы, пошта индексі


2 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ЗАОЧНАЯ)

«НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ – ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ НАРОДУ»
Организаторы

ВКГУ им.С. Аманжолова

Центр подтверждения квалификации


Место проведения

Казахстан, г.Усть-Каменогорск

ВКГУ им.С. Аманжолова

Дата проведения: 13 ноября 2014 г.- 17.12.2014г.

В работе конференции планируется обсуждение актуальных вопросов по пяти основным направлениям:

- Политические инициативы Первого Президента Республики Казахстан в создании и развитии правого государства;

- Лидер нации и казахстанская модель интеграции этнических, религиозных и культурных сообществ;

- Стратегия государственного развития Республики Казахстан и роль посланий Первого Президента Республики Казахстан в становлении и формировании государственного стратегического управления;

- Н.Назарбаев и развитие регионов Казахстана;

-«Мәңгілік ел» - общенациональная идея и казахстанский патриотизм.

В работе конференции примут участие ученые, педагоги Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский, немецкий.

К участию в конференции приглашаются ученые, специалисты, работники научных организаций, преподаватели, педагоги, работники системы повышения квалификации, докторанты, магистранты.

По результатам работы конференции будет издан сборник докладов.

Формы участия в работе конференции: заочное


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ)

Публикуемая работа должна быть тщательно вычитана и отредактирована.

Доклады должны быть представлены в электронном варианте с приложением одного экземпляра отпечатанного текста. Текст должен быть набран в WINWORD XP или *. RTF (Reach text format).

Для материалов – шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный. Все шрифты должны быть полностью совместимы с операционной системой Windows XP (2000).

В левой верхней части листа печатается УДК.

Далее в правой верхней части листа печатаются фамилия и инициалы автора, место работы, ученая степень и звание. В середине листа прописными буквами печатаются название материала, далее – ключевые слова (10-12 слов). Затем идет текст, который следует печатать без переносов, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ начинается с третьего знака. В статье допускается не более 2 таблиц, выполненных в Word, 2-х рисунков (Word, группировать). Формулы набирать только в приложении – редактор формул (Microsoft Equation).

В тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную литературу, список используемых источников печатается в конце статьи.

Не допускается использование в основном тексте статьи жирного, курсивного и подчеркнутого шрифта. Не допускается использование автоматического и принудительного переноса, знаков принудительного разрыва строк, страниц.

Объем – до 5 страниц машинописного текста.

В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с авторской правкой.

Оргкомитет оставляет за собой право при несоответствии статьи требованиям отклонить ее от печати.Условия участия

Для участия в конференции необходимо до 17 декабря 2014 г. представить статью в бумажном и электронном вариантах по адресу: 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова, административный корпус, Центр подтверждения квалификации, каб. №104 или на электронный адрес следующие материалы:

- Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями.

- Сведения об авторе в установленной форме (регистрационная форма автора прилагается).

- Ксерокопию или скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об уплате за включение в сборник.

Материалы не рецензируются и не возвращаются. Статья включается в сборник только после подтверждения оплаты. К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике конференции или правилам оформления, а также материалы, представленные с нарушением установленного порядка.

Регистрационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике в размере 3000 тенге (за один доклад) перечислять на счет по банковским реквизитам с обязательной пометкой «За участие в работе конференции «НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ – ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ НАРОДУ».

НАРОДНЫЙ БАНК РК лиц.счет. 186011533100103484 ОКПО 307220090781 БИК HSBKKZKX БИН 960741000198АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Республика Казахстан, 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова, административный корпус, Центр подтверждения квалификации, каб. №102

Контактные телефоны:

Центр подтверждение квалификации контактные телефоны: 8 (7232) 252-284,  Е-maiI: СPK@vkgu.kz


Регистрационная форма автора сборникаАвторы

Первый

Второй

Третий

Фамилия, имя, отчество (полностью)


Должность, ученая степень, ученое звание


Наименование учреждения (полностью)


e-mail, телефон домашний и служебный (с кодом города)


Адрес учреждения


Название статьи
Направление
Адрес одного из авторов статьи с почтовым индексом для отправки сборника


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет