Болса, дененің бастапқы жылдамдығының модуліДата01.07.2016
өлшемі160.26 Kb.
1. Қозғалыс теңдеуі h = 12 + 4t + 4,9t2 болса, дененің бастапқы жылдамдығының модулі

А)-12 м/с

В)4 м/с

С)-4 м/с


Д)4,9м/с

Е)12 м/с
2. Потенциалдық энергия:

A) Дененің молекуласымен байланысты энергия

B) Дененің жыддамдығының өзгеруімен байланысты энергия

C) Деформацияланған серпімді дененің энергиясы

D) Ыстық дененің одан суығырақ денеге берген знергиясы

E) Дененің қозғалысымен байланысты энергия
3. Бір секундта 25 айналым жасайтын дөңгелектің бұрыштық жылдамдығы

А) 10

В) 50

С) 2

Д) 25/

Е) 20/


4. 60 Н күш денеге 0,8 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 2 м/с2 үдеу беретін күш

А) 140 Н.

B) 200 Н.

С) 1б0 Н.

D) 180 H.

Е) 150 Н.


5. Ауданы 10 см2 поршеньге әсер ететін күш 100 Н болса, ауданы 1 м2 поршеньге әсер ететін күш

А)100 Н.


В)1000 Н.

C) 10 Н.


D)100000 Н.

Е)10000Н.


6. F және S векторлары бағыттас. Жұмысты есептейтін формула.

A) A=FScosa.

B) A=-FSsina.

C) A=-FScosa.

D) A=FSsina.

E) A=-FS.


7. Заттың массасының дұрыс формуласы:

A) m = m0N.

B) m=m0/N.

C) m=Mv/Na.

D) m=N/m0

E) m=m0v


8. Термодинамикадағы жұмысты есептеу үшін пайдалануға болатын өрнек

A) A=

В) A=p

C) A=WP2-WP1.

D) A = Nt

Е) A = FScosa.


9. Салқындатқыштың температурасы 27°С болып, жылу машинасындағы қыздырғыштың температурасы 827°С болуы мүмкін, ондағы машинаның ең жоғарғы ПӘК.

A) 37%.


B) 27%.

C) 100%.


D) 73%.

E) 97%.
10. Реттік номері Z элемент ядросының гамма-квантын шығаруы нәтижесінде пайда болған элементтің Менделеев кестесіндегі реттік номері:

A) Z+1.

B) Z.


С) Z-2.

D) Z-1,


Е) Z+2.
11. Жер бетінен 10 м биіктіктегі балконнан массасы 0,5 кг доп көкжиекке параллель 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Жерге түсер кездегі доптың механикалық энергиясы:

А) 100 Дж.

В) 150 Дж.

C) 50 Дж.

D) 75 Дж.

E) 25 Дж.


12. 20° С-де сынаптың қаныққан буының тығыздығы 0,02 г/м3-қа тең. Осы температурадағы бу қысымын табыңыздар. Сынаптың мольдік массасы 200 г/моль

A) 0,21 Па.

B) 0,23 Па.

C) 0,24 Па.

D) 0,22 Па.

E) 0,20 Па.


13. Ядросының заряды 8*10-18 Кл болатын элементтің реттік номері: (е=1,6*10-19Кл)

А)57.


В)50.

С)12.


D) 120.

Е)37.
14. Жазық конденсатордың пластина ара қашықтығын 2 есе арттырса, оның сыйымдылығы

A) 2 есе кемиді.

B) 4 есе артады.

C) 4 ссе кемиді.

D) 2 есе артады.

E) Өзгермейді.
15. Жазық конденсатордың электр өрісіне орнатылған газ разрядты түтікшедегі катод сәулелерінің ауытқуын анықтаңыз

A) Оңға қарай ауытқиды.

B) Солға қарай ауытқиды.

C) Жоғары қарай ауытқиды.

D) Ауытқымайды.

E) Төмен қарай ауытқиды.


16. Суреттегі АВ металл стерженнің қозғалысы

A) Артқа қарай.

B) Тыныштықта тұрады.

C) Алға қарай.

D) Солға қарай.

E) Оңға қарай.


17. Контурдағы ток күшін 4 есе арттырғанда магнит өрісінің энергиясы:

A) 4 есе азаяды.

B) 4 есе артады.

C) 16 есе артады

D) 2 есе артады.

E) 2 есе азаяды.


18. Екі кұбылыс байқалуда:

1. аспандағы кемпірқосақ.

2. призмадан өткен ақжарық шоғының жеті түске бөлінуі

Бұл құбылыстардың түсіндірілуі:

А) 1-ші және 2-ші жарық интерференциясымен. І

В) 1-ші және 2-ші жарық дифракциясымен.

C) 1-ші жарық интерференциясымен, 2-ші жарық дисперсиясымен.

D) 1-ші және 2-ші жарық дисперсиясымен

E) 1-ші жарық дисперсиясымен, 2-ші жарық интерференциясымен.
19. Сутегі атомының төртінші энергетикалық күйден екіншіге өткендегі энергиясы 2,55 эВ фотондар шыққан. Осы спектр сызықтарының толқын ұзындығы: (h=4,14*1-15 эВ*с)

A) 689 нм.

B) 231 нм.

C) 487 нм.

D) 456 нм.

E) 480 нм.


20. Ядролық реакция кезінде бөлініп шығатын бөлшек

A) электрон.

B) нейтрон.

C) позитрон.

D) протон.

E) a-бөлшек.


21. Бір серіппенің қатаңдығы к. Паралель қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы:

A) k/4


В) к

С) k/2|.


D) 4 k.

Е) 2 k.
22. Тогы бар өткізгіштің 0,5 м белігіне магнит ерісі тарапынан әсер ететін ең үлкен күш 0,10 Н, ал ток күші 2 А болса, магнит индукция векторының модулі

A) 0,20 Тл

B) 0,50 Тл

C) 0,40 Тл

D) 0,30 Тл

Е)0,10Тл
23. Актив кедергісі өте аз катушка жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Кернеу 125 В және ток күші 2,5 А болса, катушканың индуктивтігі:

А)0,14 Гн.

В) 0,12 Гн.

С)0,15 Гн.

D)0,13 Гн.

E) 0,16 Гн.


24. Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэлктрондардың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/ с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1 эВ=1,6*10-19 Дж, m=9,1*10-31 кг, h=6,63*10-34 Дж*с)

А) 7,5*1015 Гц.

В) 1,8*1015 Гц.

С) 15*1015 Гц.

D) 7,5*1010 Гц.

Е) 7,5*1014 Гц.


25. Дене X осі бойымен х0 = 3 м бастапқы орнынан 5м/с жылдамдықден бір калыпты қозғалып барады. Оның координатасының уақытқа тәуелділігі

A) х = 3 + 5t

B) х = 3t

C) х = 3 - 5t

D) х = 5 + 3t

E) x = 5t


26. 60 Н күш денеге 2 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 5м/с2 үдеу бергендегі күшті анықта

A) 130H.


В) 270Н.

С) 150H.


D) 250H.

Е) 300Н.
27. Массасы 20 кг денені көтерген кезде 4 кДж жұмыс атқарылған болса, дене көтерілген биіктік g=10м/с2

А) 30м

В) 40м


С) 10м

D) 20m


Е) 50м
28. Импульсы 40 кг*м/с дененің жылдамдығы 4 м/с болса, дененің массасы

А) 10 кг


В) 4 кг

С) 40 кг


D) 160 кг

Е) 44 кг
29. Бірінші ғарыштық жылдамдық:

А) 16,7 км/с.

В) 10 км/с.

C) 7,9 км/с.

D) 11,2 км/с.

E) 20 км/с.
30. Изотермиялық сығылу процесінде идеал газдың ішкі энергиясы

A) сығылу басында кемиді, соңында артады

B) кемиді

C) артады

D) сығылу басталғанда артады, аяғында кемиді

E) өзгермейді


31. Ток күшінің анықтамасына сәйкес келетін өрнекті табыңыз

A)

B)

C)

D)

E)


32. Тұйықталған контур бойымен зарядты алып өткен кезде, электр өрісі куштерінің жүмысы...

A) A = F s cos

B) A = Ғ s

С)А = 0


D) A < 0

Е)А>0
33. Ампер заңының өрнегі:

A) A=IU.

В) .

C) .

D)

E) .
34. Электромагниттік тербелісті сипаттайтын дифференциалдық теңдеу:

A) .

В) .

C) .

D) .

Е) .


35. U уранның радиоактивті ыдырауында 3 рет a және 2 рет -бөлшектер шығарылуы нәтижесінде пайда болатын ядроның массалық саны:

A) 232.


B) 230.

C) 226.


D) 224.

E) 233.
36. Қатаңдығы 29,4 Н/см серіппе 20 см-гe сығылған. Деформация серпінді. Серпінділік күшінің жұмысы

A) -5,8 Дж.

B) -58,8 Дж.

С) -58,2Дж.

D) -58,6Дж.

Е) -58,4Дж.
37. 1,5 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 20 т вагон жолында тұрған массасы 10 т платформаға соғылып тіркеседі. Ары қарай олардың қозғалыс жылдамдығы

A) 0,5 м/с.

B) 1 м/с.

C) 20 м/с.

D) 5 м/с.

Е) -20м/с.


38. Егер аргон газының температурасы 27°С болса, онда оның атомының орташа кинетикалық энергиясы (k=1,38*1023 Дж/К)

А) 276*10-23 Дж.

В) 6*1021 Дж.

С) 621 Дж.

D) 35*10-23 Дж.

Е) 6,21-21 Дж.


39. Ұзындығы 100 м, ені 6 м, терендігі 2 м бассейндегі суды 15°С-тан 25°С-қа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (с = 4200 Дж/кг *°С)

А) 400 Дж.

В) 5,04*1010 Дж.

C) 400 кДж.

D) 20 кДж.

Е) 4*108 Дж.


40. Өлшегіш құралдарды сыртқы электросгатикалық өрістен қорғау үшін

A) Құралдардың сыртын диэлектриктен дайындау керек.

B) Өлшеген құрал жанына электр өрісін тудыратын көз қою керек.

C) Құралдарды жиі сендіру керек.

D) Жермен қосу керек.

E) Метал тормен қоршау керек.


41. Зарядтары 3*10-4 Кл, сыйымдылығы 6 мкФ, конденсатордағы электр өрісінің энергиясын анықтаңыз.

A) 7,5 нДж.

B) 7,5 қЦж.

C) 7,5 мДж.

D) 7,5 мкДж.

E) 7,5 Дж.


42. Жоғарғы жиілікті электромагнитгік толқындар болып табылатыны

A) Рентген сәулелері.

B) Гамма сәулелер.

C) Ультракүлгін сәулелер.

D) Инфрақызыл сәулелер.

E) Көрінетін жарық.


43. Суретге атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы келтірілген. Бір деңгейден екінші деңгейге өтуде максимал жиілікті фотон шығарумен қарбалас жүруін көрсетіңіз

А) 32.

В) 13.

С) 21.

D) 31.

E) 23.


44. Дене бастапқы жылдамдықсыз h биіктіктен еркін құлады. 0,5h биікгіктегі дененің жылдамдығы.

A) =2gh.

B) =5gh.

C) =gh.

D)

E) =0,5gh.


45. Газдың массасы 6 кг, қысымы 200 кПа болғанда 5 м3 көлем алады. Осы жағдайдағы газ молекулалары қозғалысының орташа квадраттық (2) жылдамдығы:

A) 500000 м22.

B) 400000 м22.

C) 200000 м22.

D) 100000 м2с2.

E) 300000 м22.


46. Суретте келтірілген жағдайдағы (В=50 мТл; =200 км/с) магнит өрісінде қозғалып бара жатқан протонға әсер ететін күштің шамасы мен бағьггы

А) 8*10-16Н; "бізге"қарай

В) 16*10-16Н; тік төмен

С) 14*10-16Н; оңға

D) 12*10-16Н; солға

Е) 16*10-16Н; тік жоғары


47. Индуктивтігі 10 Гн катушка мен әр астарыньщ ауданы S=100 см 2, арақашықтығы 0,14 см ауалы жазық конденсатордан тұратын тербелмелі

контурдың жиілігі...

А) 7500Гц

B) 9800 Гц

C) 6400 Гц

D) 2200Гц

Е) 3300 Гц
48. Мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергия қанша:

, егер азот ядросы үшін байланыс энергиясы 115,6 МэВ, көміртек ядросы үшін 92,2 МэВ, гелий ядросы үшін 28,3 МэВ.

A) 51,7 МэВ.

B) 236,1 МэВ.

C) 23,4 МэВ.

D) 179,5 МэВ.

E) 4,9 МэВ.


49. Жасанды түрлендіруге ұшыраған бірінші ядро - азоттың () ядросын а -бөлшектермен атқылағанда, азоттың ядросы оттегі изотопының ()ядросына түрленеді. Сонда бөлініп шығатын бөлшек

A) нейтрон.

B) гелий ядросы.

C) позитрон.

D) электрон.

Е) протон.


50. Механикалық энергияның сақталу заңына сәйкес келетін өрнек

A) WK+WP=O

B) WK+Wp=A

C) WK=WP

D) WK=-WP

E) WK+Wp=const


51. Иінтіректің кіші иініне 600 H, ал үлкен иініне 20 Н күш әсер етеді. Кіші иіннің ұзындығы 6 см, үлкен иіннің ұзындығын анықтаңыз.

A) 1,8 м.

B) 0,3 м.

C) 0,2 м.

D) 1 м.

Е) 3м.
52. Өткізгіштің меншікті кедергісіA) .

B) .

C) .

D) .

Е) .
53. 500 г темір кесегін -10°С-тан +10°С-қа дейін қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (темірдің меншікті жылу сыйымдылығы 780 Дж/кг*°С)

A) 7800 Дж.

B) 3900 Дж.

C) 780 Дж.

Б) 390Дж.

Е) 15600 Дж.


54. Адиабаталық сығылғанда, газ температурасы:

A) басында азаяды, кейін артады.

B) артады.

C) азаяды.

D) түрақты болып қалады.

E) басында артады, кейін азаяды.


55. Зарядты біртекті электр өрісінде суретте көрсетілгендей етіп, АВ жолдың бойымен l қашықтыққа орын ауыстырғанда, атқарылатын жұмыс:

A) A = 0.

B)A = qEl.

C)A = ql

D)A = Fl.

E) A = q.
56. Тізбектің бөлігіндегі токтың жұмысын анықтауға қолданылмайтын өрнек:

A) A =.

B) A = I U .

C)A = I2R.

D)A = P.

E)A = qE.


57. Электролит арқылы At уақыт аралығында кернеу U болған жағдайдағы ететін ток күші I. Электродта бөлінетін зат массасы m-ді анықтау үшін білуге қажетті шамалар

A) Тек қана U мен .

B) Тек қана I мен U.

C) I, U және .

D) Тек қана I.

E) Тек қана I мен .


58. Магнит өрісі әсер етеді

A) Қозғалыстағы зарядтарға.

B) Электромагнитгік еріске.

C) Тыныштықтағы зарядка.

D) Өзара әсерлесуші зарядтарға.

E) Электр өрісіне.


59. Индуктивтілігі 1 Гн контурда ток күші 1 А токты тудыра алатын магнит ағыны

A) 1 Фарад.

B) 1 Вебер.

C) 1 Гаусс.

D) 1 Генри.

E) 1 Тесла.


60. Тербеліс дегеніміз:

A) Уақыт аралығында дене жьшдамдығының өзгеруі.

B) Күштердің әсерінсіз дене жылдамдығы мен үдеуінің өзгеруі.

C) Дене қозғалысынын тең уақыт аралығында қайталануы.

D) Уақыт аралығында дене үдеуінің өзгеруі.

E) Тербелуші дененің тепе-тендік қалыптан ең улкен ауытқуы.


61. Жоғарғы жиілікті тербеліске модуляцияның қолданылуы

A) Сәуле шығару энергиясын арттыру үшін.

B) Сәуле шығау тығыздығын артгыру үшін.

C) Төменгі жиілікіі сигналды беліп алу үшін.

D) Сигналды күшейту үшін.

E) Төменгі жиілікті тербелістерді алыс қашықтыққа жеткізу үшін.


62. Пойыз жолдың жартысын V1 = 60 км/сағ, ал екінші жартысын V2= 30 км/сағ жылдамдықтармен жүріп етті. Пойыздың орташа жыддамдығы:

A) 45 км/сағ.

B) 40 км/сағ.

C) 50 км/сағ.

D) 60 км/сағ.

E) 42 км/сағ.


63. Тыныштық күйден 60 м/с2 үдеумен қозғала бастаған ракетаның 750 м жол жүргендегі жылдамдығы

А) 400 м/с.

В)450м/с.

C) 300 м/с.

D) 350 м/с.

E) 500 м/с.


64. Егер денені 5 м/с жылдамдықпен жоғары лақтырса, оның ең биік нүктесіне жететін уақыты: (g = 10 м/с2)

A) 0,5 с.

B) 0,8 с.

C) 0,7 с.

D) 0,4 с.

E) 0,6 с.


65. Радиусы 20 см диск w=10 рад/с бүрыштық жылдамдықпен айналады. Деңгелектің жиегінде отырған массасы 30 г қоңызға әсер ететін күш

A) 0,3 Н.

B) 0,2 Н.

C) 0,6 Н.

D) 1,5H.

Е) 15Н.
66. Массасы 200 г судың құрамындағы заттың мөлшері:

A) 12 моль.

B) 11 моль.

C) 10 моль.

D) 9 моль.

E) 6 моль.
67. Газ қысымы 2 есе артқанда, оның кинетикалық энергиясы 2 есе кемиді. Газдың молекулаларының концентрациясы

A) 4 есе кемиді.

B) 1,5 есе артады.

C) 1,5 есе кемиді.

D) 4 есе артады.

E) өзгермейді.


68. Электр өрісінің кернеулігі 2 кВ/м-ге тең нүктеге орналасқан 12*10-9 Кл зарядқа әсер ететін күш:

A) 240 мкН.

B) 240 кН.

С) 24мкН.

D) 24H.

Е) 24 кН.


69. Тербелмелі контурдағы конденсатор сыйымдылығын 16 есе арттырғанда, контурдың тербеліс периоды

A) 4 есе кемиді.

B) 16 есе артады.

C) 16 есе кемиді.

D) 4 есе артады.

E) Өзгермейді.


70. Рентген түтігінің кернеуі 105 В болса, электрондардың кинетикалық энергиясы: (е=1,6*10-19Кл)

A) 16*10-14Дж.

В) 16*10-19Дж

C) 1,6*10-14Дж.

D) 1,6*10-19 Дж.

Е) 0,6*10-19Дж.


71. Жылдамдығы 400 м/с массасы 25 г оқ бөгетке тиді және тоқтағанға дейін 0,5 м-ге етті. Оқтың қозғалысына бөгеттің кедергі күші:

А) 5кН.


В) 4кН.

С) 4,5 кН.D) 2кH.

Е) 1,25кН.


72. Ішкі орамының магнит ағыны 12 Вб-ге кемігенде, кедергісі 0,03 Ом болатын орамның көлденең қимасы арқылы өтетін заряд:

А) 0,4Кл.

B) 0,2 Кл.

C) 400 Кл.

D) 4 Кл.

E) 2 Кл.
73. Су астындағы сүңгуірге күн сәулелері су бетіне 68° бұрыш жасап түскен сияқты болады, ал күннің горизонттан жоғары бұрыштық биіктігі 60° болды. Судың сыну көрсеткішін табыңыз. (sin22°=0,375)

A) 2,4.

B) 1,8.


С)0,9.

D) 1,33.


E) 1,6.
74. Лебедев тәжірибе құралындағы қара шеңбер ауданы 2,2 см2. Осы шеңберге түсетін қысым күшін анықтаңыз. (Жарық 1м2 ауданға 4*10-6 Н күшпен әсер етеді)

А) 90*10-10Н.

В) 9*10-10Н.

С) 8*10-10Н.

D) 9,8*10-10H.

Е) 8,8*10-10Н.


75. Рубинді лазер бір импульс кезінде толқын ұзындығы 6,6*10-7 м болатын 2*1019 фотон шығарады. Импульс ұзақтығы 2*10-3 с болса, лазердің сәуле шығаруының орташа қуаты (h = 6,6*10-34 Дж*с)

А) 1,3*103Вт.

В) 30*103Вт.

С) 300*103Вт.

D) 3*103Bt.

Е) 0,3*103Вт.


76. Радиоактивті кобальттің жартылай ыдырау периоды 72 тәулік. Массасы 4 г кобальттің 216 тәулікте ыдырайтын бөлігі

A) 12 г.


B) 1,3 г.

C) 0,75 г.

D) 3,5 г.

E) 0,33 г.


77. Иінге әрекет ететін күш 300 Н, күш иіні 30 м. Күш моменті

A) 450 Н*м.

B) 9000 Н*м.

С) 600 Н*м.

D) 330 Н*м.

E) 90 Н*м.


78. Ұзындығы 4 м, ауданы 0,4 мм2 болат сымның кедергісі

(pболат=12*10-2 Ом*мм2/м).

A) 3,2 Ом.

B) 4,0 Ом.

С) 1,2 Ом.

D) 3,8 Ом.

E) 3,5 Ом.
79. Өткізгіштің кедергісі 250 Ом, 3 минут ішіндегі токтың жұмысы 450 Дж. өткізгіштің кернеуі

А) 6 В.


В) 8 В.

C) 25 В.


D) 15 В.

Е) 10 В.
80. Идеал газ күйінің теңдеуі (Менделеев-Клайперон теңдеуі):

A) .

В)

C) p=nkT.

D) pV=

Е) pV=const.
81. Суреттегі графиктердің аттары:

A) 1 - изохора, 2 - изобара, 3 - изотерма.

B) 1 - изотерма, 2 - изохора, 3 - изобара.

C) 1 - изотерма, 2 - изобара, 3 - изохора.

D) 1 - изобара, 2 - изохора, 3 - изотерма.

E) 1 - изобара, 2 - изотерма, 3 - изохора.


82. Парциал қысым - егер басқа газдардың әсері жоқ десек, онда ...

A) атмосферадағы оттегі газының түсіретін қысымы.

B) атмосферадағы су буының түсіретін қысымы.

C) су буының бағанасы.

D) атмосферадағы түрлі газдардың қоспасының қысымы.

E) атмосферадағы азоттың түсіретін қысымы.


83. Төменде келтірілген процестерде (А) жұмыс орындалмайтын процесті анықтаңыз

A) Изотермиялық.

B) Изохоралық.

C) Қайнау.

D) Изобаралық.

E) Адиабаталық.


84. Матаға үйкелген эбонит таяқшада заряд пайда болды. Таяқшаның массасы

A) 2 есе азайды.

B) Азайды.

C) Өзгерген жоқ.

D) Аздап өсті.

E) 2 есе өсті.


85. Радиоқабылдағыш тізбегін қоректендіретін трансформатордың бірінші реттік орамасында 1200 орам бар. Желідегі кернеу 120B, ал қоректендіруге қажетті кернеу 3,5 В болса, екінші реттік орамадағы орам саны:

А)35


В)40

С)45


D)25

Е)30
86. Қатты дененің бетін электрондармен атқылау процесі қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз

A) Хемилюминесценция.

B) Фотолюминесценция.

C) Катодолюминесценция.

D) Электролюминесценция.

E) Жылулық сәуле шығару.
87. а-, - және - сәуле шығаруларының өтімділігі нашары

A) Үшеуінде де бірдей.

B) - сәулесі.

C) а - сәулесі.

D) -сәулесі.

E) a және - сәулелері.


88 180 м биіктіктегі тікұшақтан жүк тасталды. Егер тікұшақ қозғалмай тұрған болса, жүктің жерге түсу уақыты (g = 10 м/с2)

А) 5,7 с.

В) 6 с.

С) 6,3 с.D) 5,3 c.

Е) 6,7 с.


89. Динамикадағы инерция заңы

A) Денелер бір-бірімен шамасы жағынан тең, бағыты жағынан қарама-қарсы және бір түзудің бойымен бағытталған күштермер әсерлеседі.

B) Егер денеге басқа денелер әсер етпесе немесе әсер еткен жағдайда олардың әсері өзара компенсацияланса, онда дене өзінің салыстырмалы тыныштық қалпын немесе түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс қалпын сақтап қала береді.

C) Барлық инерциялық санақ жүйесіндегі табиғат заңдары бірдей түрде жазылады.

D) Денелер жерге тарту күшімен әсерлеседі.

E) Дене басқа денелермен әсерлескенде алатын үдеуді әсер етуші күшке тура, дене массасына кері пропорционал болады.


90. Үзындығы 5 см серіппеге массасы 0,1 кг жүк ілінгеннен кейін оның ұзындығы 10 см болады. Серіппенің қатаңдығын есептеңіз, (g=10 м/с2).

A) 0,05 Н/см.

B) 0,4 Н/см.

С) 0,1 Н/см.D) 0,2 Н/см.

E) 0,5 Н/см.
Каталог: ld
ld -> 2 Б. Майлиннің өмірі
ld -> Мазмұны Кіріспе 4
ld -> Синаның (Авиценна) "Медицина канондары" атты еңбегі XІV ғасырға дейін дерлік барлық дәрігерлер үшін канондар ретінде пайдаланылды
ld -> 2015 жылғы «21» маусымдағы №186 Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің
ld -> 5 Қоғамның қалыптасу кезеңдері
ld -> Первичными числами являются: 618, 786, 27, 618
ld -> Окисление и галогенирование действием галогенов и галогенидов: экспериментальное и теоретическое исследование реакций, новые методы синтеза вицинальных ди-, поликарбонильных соединений и арилгалогенидов 02. 00. 03 органическая химия


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет