Физикалық шамаларды өлшеу әдістерінде қарастырылатын мәселелерді түсіндіріңізДата25.12.2022
өлшемі29.83 Kb.
#467883
Сұрақтар
ТЖБ, Қадырхан Ш, Температура, Умидимиз юлдузларига, бөж тмт, ТМT 1205

 1. Физикалық шамаларды өлшеу әдістерінде қарастырылатын мәселелерді түсіндіріңіз.

 2. Физикалық шамаларды өлшеу пәннің мақсаты, алатын орны туралы түсіндіріңіз.

 3. Негізгі физикалық шамалар және олардыңбірліктеріжәнетуындыфизикалықшамалартүсіндіріңіз

 4. Халықаралық бірліктер жүйесін түсіндіріңіз

 5. Өлшеукезіндепайдаболатынстатистикалықзаңдылықтарды түсіндіріңіз.

 6. Оптикалықшамаларжәнеолардыңбірліктерін талдаңыз.

 7. Механикалықшамаларжәнеолардыңбірліктерін айқындаңыз

 8. Молекулалық физика жәнетермодинамикалықшамаларжәнеолардыңбірліктерін айқындаңыз.

 9. Электржәнемагниттікшамаларжәнеолардыңбірліктерін айқындаңыз.

 10. Оптикалықшамаларжәнеолардыңбірліктерін айқындаңыз

 11. Атомдықжәнеядролықфизикадағышамаларжәнеолардыңбірліктерін айқындаңыз.

 12. Сызықтықжәнебұрыштықшамалардыөлшеуәдістері түсіндіріңіз.

 13. Өлшеу қателіктерінің түрлері көрсетіңіз.

 14. Кездейсоқ қателіктер және оларды өңдеңіз.

 15. Жанама өлшеулер нәтижелерін өңдеңіз.

 16. Өлшеулердің түрлері және әдістерін талдаңыз.

 17. Тікелей өлшеулер нәтижелерін өңдеңіз.

 18. Cенімділік аралығы мен cенімділік ықтималдығы нені көрcетеді?

 19. Стьюдент коэффициентінетүсінікберіңіз

 20. Салыcтырмалы қателікті еcептеудің қажеті не?

 21. Өлшеуіш құралдың қателігі қалай анықталады? Құралдың көрcетуінің дәлдігі дегеніміз не?

 22. Периодcыз шекcіз шамамен өрнектелетін физикалық шамалардың абcолют қателігі қалай анықталады?

 23. Келеcі функциялардың cалыcтырмалы қателігін анықтайтын формулаларды қорытыңдар.мұндағы кейбір тұрақты cандар. ;

 24. Қатты дененің инерция моментін өлшеу әдістері талдаңыз

 25. Өлшеуіш сызғышы,масштаб, Нониус, Штангенциркуль, Микрометр құралдарының жұмыс істеу принциптерін көрсетіңіз.

 26. Катетометр, Сферометр, Вертикаль оптиметр, Гониометрқұралдарының жұмыс істеу принциптерін көрсетіңіз.

 27. Қатты денелердің, сұйықтардың тығыздығын пикнометр және гидростатикалық таразыға тарту әдісімен анықтаңыз

 28. Қатты дененің инерция моментін өлшеіңіз

 29. Масса және салмақ. Таразыға тарту принципі. Аналитикалық таразылар құрылысы және олардың сезгіштігі. Таразы тастары туралы талдау жасаңыз

 30. Таразыға тарту әдістері.

 31. Таразының нөлдік нүктесін анықтау және таразыға тарту ережелерін түсіндіріңіз.

 32. Иінді таразылар, Серіппелі таразылар, Динамометр, құрылысын және олардың жұмыс істеу принціптерін түсіндіріңіз

 33. Масса және салмақты өлшеу әдістерін түсіндіріңіз.

 34. Уақытты өлшеу құралдары Секундомер, Метроном, Электрондық секундомерқұралдарының жұмыс істеу принциптерін көрсетіңіз

 35. Уақытты өлшеу құралдары мен әдістерін бағалаңыз

 36. Оқу эксперименттері және модельдік эксперименттерді бағалаңыз.

 37. Сұлбалар, Графиктер, Кестелердің өлшеуде қолданыңыз.

 38. Эксперимент нәтижелерін өңдеңіз.

 39. Температураны өлшеу әдістері талдаңыз.

 40. Меншікті жылу сыйымдықтары өлшеу әдістерін талдаңыз

 41. Сұйықтың беттік керілу коэффициентін өлшеңіз

 42. Модельдік эксперименттердегі сұлбалар

 43. Электр өлшеуіш аспаптардың классификациясы.

 44. Тікелей өлшеуге арналған аспаптардың өлшеуіш механизмдері.

 45. Ток күшін және кернеуді тікелей өлшеуге арналған аспаптар талдаңыз.

 46. Амперметр және олардың өлшеу шегін ұлғайту тәсілдерін көрсетіңіз.

 47. Вольтметр және олардың өлшеу шегін ұлғайту тәсілдерін көрсетіңіз.

 48. Шунт және қосымша кедергілерды қолданыңыз

 49. Ток күшін және кернеуді өлшеу әдістерінкөрсетіңіз.

 50. Ток күшін өлшеу үшін салыстыру аспаптарын жіктеңіз.

 51. Өлшеуіш трансформаторлар туралы түсінік беріңіз.

 52. Тұрақты ток тізбектерінің параметрлерін өлшеу әдістерін түсіндіріңіз.

 53. Айнымалы ток тізбектерінің параметрлерін өлшеу әдістерін түсіндіріңіз

 54. Электр қуатын және энергиясын өлшеңіз.

 55. Ток жиілігін, энергиясын және заряд мөлшерін өлшеу әдістерін түсіндіріңіз

 56. Омметр.Кедергілерді өлшеу әдістерін түсіндіріңіз.

 57. Осциллографтар туралы түсінік беріңіз.

 58. Тұрақты және айнымалы ток тізбектерінің параметрлерін өлшеу әдістерін түсіндіріңіз.

 59. Ферродинамикалық жүйе. Индукциялық жүйетуралы түсінік беріңіз.

 60. Индуктивтілікті өлшеу құралдары мен әдістерін түсіндіріңіз.

 61. Өте жылдам өтетін процестерді тіркеу құралдары мен әдістерін түсіндіріңіз.

 62. Манометрлертуралы түсінік беріңіз.

 63. Магнитэлектрлік жүйетуралы түсінік беріңіз.

 64. Температураны өлшеу құралдарытуралы түсінік беріңіз.

 65. Қысымды өлшеу құралдарытуралы түсінік беріңіз.

 66. Термометрлердің түрлері. Температураны өлшеудің оптикалық әдісін түсіндіріңіз

 67. Тікелей бағалау аспаптарының өлшеуіш механизмдерін түсіндіріңіз.

 68. Магнитэлектрлік жүйетуралы түсінік беріңіз.

 69. Электромагниттік жүйетуралы түсінік беріңіз.

 70. Электродинамикалық жүйетуралы түсінік беріңіз.

 71. Ферродинамикалық жүйетуралы түсінік беріңіз.

 72. Индукциялық жүйетуралы түсінік беріңіз.

 73. Электростатикалық жүйетуралы түсінік беріңіз

 74. Екі электродты электрондық шамдар (диодтар)туралы түсінік беріңіз

 75. Сыйымдылықты өлшеу құралдары мен әдістерін түсіндіріңіз.

 76. Магнитэлектрлік жүйенің амперметрлері мен вольтметрлерітуралы түсінік беріңіз.

 77. Магнитэлектрлік жүйенің гальванометрлерітуралы түсінік беріңіз.

 78. Электрондық вольтметрлертуралы түсінік беріңіз

 79. Үш электродты электрондық шамдар (триодтар)туралы түсінік беріңіз

 80. Сыртқы фотоэффекті. Фотоэлементтер. Фотокөбейткіштертуралы түсінік беріңіз

 81. Вакуумдық фотоэлементтертуралы түсінік беріңіз.

 82. Жартылай өткізгіштер детекторларытуралы түсінік беріңіз.

 83. Фотокедергілертуралы түсінік беріңіз.

 84. Жарықтың толқын ұзындығын өлшеу әдістерін түсіндіріңіз

 85. Ортаның сыну көрсеткішін өлшеу әдістерін түсіндіріңіз

 86. Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау әдістерін түсіндіріңіз .

 87. Интерферометрлертуралы түсінік беріңіз.

 88. Майкельсон интерферометрі туралы түсінік беріңіз.

 89. Лазерлік спектроскопиятуралы түсінік беріңіз.

 90. Екі фотондық спектроскопия

 91. Өлшеулерді өңдеу және нәтижелерін безендіріңіз

 92. Амперметрді және вольтметрді тізбекке қосып көрсетіңіз

 93. Электр өлшеуіш аспаптардың классификациясытуралы түсінік беріңіз.

 94. Электрлік шамаларды электронды сәулелі осциллографтар көмегімен өлшеуді көрсетіңіз

 95. Аз және үлкен кедергілерді өлшеу ерекшеліктерін түсіндіріңіз

 96. Орташа кедергілерді амперметр және вольтметр әдісімен өлшеңіз

 97. Өлшеммен салыстыру әдісінің түрлерін түсіндіріңіз

 98. Өлшеу құралдарының жіктеңіз

 99. Өлшеу құралдарының бірегейлігіне қандай амалдарды жүргізеді?

 100. Өлшеу құралдарын сынау амалдарды қалай жүргізеді?

 101. Өлшеу құралдарын калибрлеуді түсіндіріңіз

 102. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру әдісін түсіндіріңіз

 103. Физикалық шаманың өлшемі және физикалық шаманың мәніне түсінік беріңіз

 104. Физикалық шамалардың бірліктерітуралы түсінік беріңіз.

 105. Өлшеулер нәтижесін график түрінде кескіндеутуралы түсінік беріңіз.

 106. Өлшеулерді графиктік өндеутуралы түсінік беріңіз.

 107. Жуықтап есептеу ережелері туралы түсінік беріңіз.

 108. Амперметр және вольтметр көмегімен орташа кедергілерді өлшеу

 109. Аналогиялық эксперименттер.

 110. Атомдық физикадағы шамалар және олардың бірліктері

 111. Механикадағы ұқсастық заңдары.

 112. Моделдік эксперименттер. Моделдік эксперименттердің уақыттық масштабы.

 113. Молекулалық физикадағы ұқсастық заңдарын түсіндіріңіз.

 114. Оптикадағы ұқсастық заңдарын түсіндіріңіз..

 115. Термодинамикалық шамалар және олардың бірліктерін түсіндіріңіз.

 116. Термопаралар және термоэлектрлік батереялартуралы түсінік беріңіз.

 117. Электрлік емес шамаларды электрлік тәсілмен өлшеу әдістерін түсіндіріңіз.

 118. Бөлшектерді және электромагниттік сәулеленуді фототіркеуәдістерін түсіндіріңіз.

 119. Электрлік шамалар және олардың бірліктерін түсіндіріңіз.

 120. Қысымды анықтайтын газдардың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуін қарастырып шығар.

 121. Қысым мен температураныңстатистикалықмәнінтүсіндір.

 122. Дәлтонзаңыныңтұжырымдамасынайт. Оныңформуласынгаздардыңкинетикалықтеориясыныңнегізгітеңдеуіненқорытыпшығар.

 123. Аспаптар сыртқы өрістен қорғану дәрежесі бойынша І және ІІ категорияларға бөлінуіне анықтама беріңіз

 124. Аспаптың артық жүкке шыдамдылығы, изоляциясының беріктігі және қуаттың жоғалуын талдаңыз

 125. Осциллографпен синусоидалды екі кернеудің арасындағы фазалық ығысу бұрышын анықтаңыз


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет