Гөни ёл. Ассалааму лайкум ва Рахматулаахи ва БаракаатухДата18.07.2016
өлшемі154.48 Kb.
Гөни ёл.

Ассалааму лайкум ва Рахматулаахи ва Баракаатух.
Гүнлериң биринде 104 адамдан ыбарат болан аял-эркек, ве чагалар М1 981 номерли учара мүндирилип, 19 рейсы билен Жыкарта шәхеринден учып чыкярлар. Олар Сингапура дынч алыш учышлара өвренишен соң, олар бармалы еримизе бармарыс дийип хич кимиң пикиринде-де ёкды. Оларың ’’Боенги 737’’ Паленбанганың голайларында бирденкә ашак дүшүп башлады, ве Суней Муси шәхериниң голайында ашак (ере) гачып чым-пытрак боляр, ёлагчылар билен сүрижилер өлйәрлер.

Бүтин ер йүзинде адамлар өлүм билен душ гелйәрлер: ер-титремелер, хованың дүрли үйтгемеклери, дүрли бетбагытчылыклар, ве хер дүрли урушлара себәп болуп адамлар өлйәрлер. Буда болса ынсаның өлүмиң өңүни алмак үчин этжек затларының ёкдыгыны аңладяр. Башгаларың өлмегине дүрли пис кеселлер себәп болярлар. Биз өлмәге тайынлык гөржек болуп чалышярыс, йөне велин биз онуң гелжек вагтыны билип билмән, ве онуң гелмегиниң - де өңүни хем алып билмейәрис.

Кәбирлер өмрүни узалтжак болуп дүрли эсаслары уланярлар: олар чилим чекмеги ташлап беден-тербие билен мешгулланып белли затлары ийип әхли затлары эдип өмрүни узалтжак болуп сынаншярлар. Йөне бир зат бизиң әхлимизе бес-белли хер нәчеде өңе гитмәге сынаншсак хем биз белли бир вагтда өлмели.

Кәбирлер өлүм хакында аслада пикирленмейәрлер: үйтгешик бир ховп абанып дурмаса, пулы-иймити етерлик болуп, гелжеклери ягты, машгалалары абадан, дашындан азар берйән болман, жемгыетиң арасында гөрнүкли киши болан вагтлары өлүм оларың пикиринден дашда. Йөне өлйәнлер диңе бир яшы етен гаррылар билен хорлук чекйәнлер дәлдир: эйсем яшларда, янып дуран гүйч-гужурлы, энтек яш адамлар хем бирден өлүп билерлер. Өлүмиң өңүнде бизиң хеммәмиз деңдирис.

Өзүниң догручыл боланлыгы себәпли, Алла Тагалланың бизи женнете яда довзаха ибермәге долы гүйжи билен хакы бардыр. Онуң ады Ар Рахман Рахым (Рехимли ве Рехимдар) шонуң үчинде болса, Ол бизиң өлмәге ве кыямат гүниниң гелмегине тайын болмалыдыгымызы дуйдуряр. Хер бир адамың өлмели гүни белли бир вагтда етип гелер, шонда шол ахыркы гүнде, кыямат гүнинде, шол вагт сениң ве мениң энтек бу ерде яшан вагтымыздакы эден ишлеримиз хакында жогап соралжакдыр.

Шонуң үчинде бизиң элмыдама, ылайтада хәзирки вагтда тайын болмалыдыгымызы, Алла Тагалла бизден талап эдйәр. Кимде ким элмыдам тайын болуп, ким Сыратул Мустаким (Гөни ёл) билен йөресе, шол адам Худайың халаныдыр.Бу дүнйя вагтлайындыр.

Дурмуш билен яшайшың манысы нәмедекә?
Бу дүнйе вагтлайын. Дурмуш, хатда байлыгың хем өзи, буг ялы, бир аз вагта пейда болуп, соң болса йитип гидйәр. Эмма бизиң яшайшымыз бу дүнйеден хас бейикдедир, ве бу дүнйәниң вагтындан хем хас узын болуп, ве өңе гечип гидйәр, себәби ол бизе бакы яшаян Алла тарапындан берилендир.

Көплер бу дүнйәниң шатлыгы, ве багты үчин яшаярлар. Биз гүнлеримизиң хер бирини диен ялы шу дурмушың аладаларына багышлап гечирйәрис. Биз көп затларың гөзлегинде, пулдыр, яда болмаса иш, яда башга шат вагт гечириш ерлерини, йөне бу затлар шейле тиз гечйәр велин, биз ахыр соңы оларың гутаряндыгыны, ве дурмушың манысының йитендигини дүшүнйәрис. Шу гөзе гөрүнип дуран багтың ызындан етиң дийип, шейтан хем бизиң гулагымыза ювашлык билен пышырдап дуряр. Ол биз дурмушымызы гүнәде яшап, ахыры соңунда-да болса өмүрлик довзахда галмагымызы ислейәр.

Биз башымыздан эрбети говулыкдан көп гечирйәндигимиз хем хакыкатдыр. Ахырында, бизиң жанларымызың хожайыны болан Алланың янына гайдып бармалыдыгымызы ядымыздан чыкарып, биз дурмушымызың манысының бардыгына гөвнимиз етенок.

Йөне велин Алла Тагалла элмыдама бизе догры ёлы гөркезип, бизе хакыкы багтың нәмедедигини гөркезмегиң угрындадыр. Онуң диенине боюн болан вагтымыз, бу дүнйеде өзүмизи халал ве арасса сакламак үчин гүйч тапярыс. Онуң Сыратул Мустаким, ягны (Гөни Ёлы) билен йөрәнимизде, бизиң дурмушымыз Ол тарапындан арассаланып, шейле дережеде пәкленйәр велин, биз хатда Онуң гүнәсиз ве абадан женнетиниң яшайжылары болуп билйәрис.

Ахырзаманда, адамың рухы ики ере дүшүп билйәр. Ол ерлер, женнет билен довзахдыр. Белли бир вагтда бизиң рухымыз (ягны бизиң өзүмиз), кыямат гүнинде суд эдилер, янкы ерлериң хайсы-да болса бирине барып, соң ол ерден ызына ёл болман, яда бизиң дүшен еримизи хем үйтгетжек зат болмаз. Биз шол дүшен еримизде бакы болмалы боларыс.

Хәзирки вагтда биз хайсымыз өлерис дийип хич зат билмән айдып билмерис, шонуң үчин-де, болса биз гелжеки баржак еримимизи хәли шинди ердекәмиз сайламага мүмкинчилигимиз бар.Гелжеки бакы болмалы ериңи эдип, сен хайсы ери сайлап аларсың?
Женнет.

Женнет - бу иң бир ажайып, дынч алыш үчин ерликли, ве бакы дурмушыңы гечирмек үчин иң бир гөзел ердир. Ол ериң салкын баг-бакжалы, тәсин, жадылайжы оваданлыгы бар.

Женнетиң гөзеллигини адамың акыл-хушы беян эдип билмез. Буны бизе, Китап ягны шол ердәки адамлар, Алла Тагалланың халас эден, гүнәниң аграмындан ве өз языклары багышлананлар, диңе шол ерде болуп билжекдигини айдың гөркезйәр.

Йөне биз гүнәли адамлар болуп шол ажайып ере нәхили ёллар билен етип билерис?

Ол гөзел ере диңе Алла тарапын мукаддесленен адамлар барып билерлер. Исаның бизлер үчин нәмәни тайынлап гояндыгыны Гурханда Алла Тагалла бизе ачяр, бүтин адамзат үчин Иса, Меръемиң Оглы мукаддес совгадыдыр.

«Ве Биз Оны адамлар үчин аламат эдерис, ве Бизиң рехимдарлыгымыз». Сура 19:19, 21

Асманда ве ерде Алла Тагалла Исаның адыны баш ерде гойды.«Месих атлы Иса, Меръемиң оглы, голайдакы ве индики дүнйәлерде тәсин, ве ынанянлардан». Сура 3:45

Довзах.

Довзах - бу иң бир эрбет жебир чекмек үчин ниетленен ердир. Ол ериң дүшен адамлары өмүрлик жебир чекйәрлер, хатда оларың эшиклери, яссык-дүшеклери отдан эдилен ялы. Ялын олары бүтүнлейин гуршап дур. Ол ерде баран ериңде гаранкылык, от билен түсседен долы. Шол элхенч ере гөзлери көрелип, диллери лал, ве гулаклары кер. Ол ерде дири жанлар өли ялы. Ол ериң жебириниң хем соңы ёк. Илки ярадылан адам Адам-атаның вагтындан бәри, Шейтан әхли адамлары аздырып, алдадып гелйәр. Олар шол себәпли гүнәли болуп, шол ерде болмага икиучсыз дүшмелидирлер.«Сизиң араңызда оңа дүшмежек ёкдыр, сениң Реббиң үчин бу иш-белленен затдыр». Сура 19:71

Ал Сыратул Мустаким

(Женнетиң гөни ёлы)

Алла Тагалланың Өз келамындан хемме ачан ве гөркезйән затларына ынанянлары шол женнетиң гөни ёлундадыгыны бизиң әхлимиз билйәрис. Муңа гошмача шол вагты-вагтына ерине етирилйән догалар, берилйән садакалар үчин кыямат гүнинде өз сылагларыны женнетде аларлар.

«Йөне берк билйәнлер, ве ынанянлар, шол саңа берилен затлара ынанянлар, хемде сенден өң иберилен затлара, ве догалары ерине етирйәнлер, ве пәкленйәнлер, ве Алла ынанянлар ве кыямат гүнине - булара Биз улы сылаг берерис». Сура 4:162

Йөне велин бизиң нәчәмиз шол Алланың ачан айдың аламатлардыр-вакаларың бизи шол гөни ёлда саклап билжекдигини билйәрис?

Эгерде Алла тарапын айдың хадыслар болмаса, биз шол гөни ёлың хакыкы гөни ёлдыгыны нәдип билип билерис? Худайың ачан аламатларыны билмесек, Алла Тагалла бизиң олара ынаняндыгымызы нәдип гөрер?Биз женнете бармак үчин бизде етерлик затларың бардыгыны нәме билен ве ненен өлчәп билерис? Биз женнете дүшмезден өңүрти дини канунлара нәхили халда берк боюн болуп, олары ерине етирмели? Мен женнете гирмәге долы хакым бар дийип айдып билер ялы ерине етирилмели догалардыр садакаларың саны нәче? Бу соваллара диниң канунлары бизе айдың жогап беренок.

Хакыкатдан хем бизиң нәчәмиз Алла Тагалланың шол женнет ёлундан әкидйән нусгаларыны долы бержай эдйәрис? Биз женнете дүшмегимизден өң, шол боюн болмалы нусгалары, догадыр садакалары ерине етирмәге бизиң нәчәмизде гүйч, ве гайрат бар? Нетижеде, көп адамлар, хатда жан чекип догалар окап, садака согап ишлерини этселерде, оларың ян ёлдашы шүбхе билен йигренчдир. Асырлар бойы, Алла Тагалла биз Оңа дога эдип, шол Онуң биз үчин тайынлан пес-пәллик, ве мукаддес ёлуны, Онуң Өзи бизе гөркезсин дийип сорамалыдыгымызы Ол бизе айдяр.
«Бизи гөни ёлдан әкит».

Сура 1:6«Хемме ынанянлар! Алладан горкың, Оңа голайлашың».

Сура 5:35Сиз бу ёл хакында билйәрдиңизми?
Иң Рехимдар ве Рехимли

(Ар Рахман Рахым)

Сура 1:3
Гүдрети гүйчли Худай иң рехимли ве рехимдар боланлыгы себәпли Ол бизе гайтадан Өз ёлбашчылыгы билен Курханың үсти билен ятладып дуряр. Гелиң Курханың ве хадысларың дийәнлерине сер салалың.

Ашакдакы язылшы ялы:Курханың ве хадыслардакы биз женнете бармак

үчин бар болан ёлбашчылык.

 1. Ызындан эермек үчин гөни ёл Исадыр!

«Хакыкатдан хем Ол-вагтың аламаты. Муның шейледигине шүбхеленмәң, ве Мениң ызыма дүшүң! Бу – гөни ёлдыр» Сура 43:61

 1. Боюн болмак үчин шам-чыраг Исадыр.

« Хачанда Иса айдың аламатлар билен геленде, Ол дийди: Мен сизе акыл билен гелдим, ве сизиң давалашян затларыңызы айдыңлашдырып дүшүндирерин.» Сура 43:63 1. Иса даваларың арасында хакыкады сөзлейәр.

«Бу Исадыр, Мeръемиң Оглы хака гөрә, ве олар муның шейледигине шүбхеленйәрлер». Сура 19:34

 1. Иса Алланың пыгамбери ве Онуң Сөзүдир.

« Себәби Месих, Иса Меръемиң Оглы-Алланың иберени ве Оның сөзи» Сура 4:171

 1. Иса Худайың Рухы ве Онуң Сөзи.

«Иса хакыкатдан хем Алланың Рухы ве Сөзидир».

(Хадис-Анна-с Бин Малик сах. 72) 1. Иса Ымам Махдидир.

«Лаа махдиан илла Исабну Мариям» «Меръемиң Оглы Исадан башга Имам Махди ёкдыр

(Хадис Ибну Маджах)
 1. Иса адамың ислеги боюнча догман, эйсем Худайың Рухыдан догулды.

«Ве шол пәклигини саклан... Ве Биз Оңа Рухымыздан бердик, ве Оны ве Онуң Оглуны дүнйәлер үчин аламат этдик».

Сура 21:91
 1. Иса догулды, өлди ве дирелди.

«Ве шол гүн мана парахатчылык болар, мениң догулан гүним, ве өлжек гүним, ве енеде дирелжек гүнимде» Сура 19:33

 1. Иса өленден соң тәзеден дирелип, бакы тен алып, ынамсызлардан бейгелдилендир.

« Алла Тагалла дийди: Иса, Мен Сениң жаныңы аларын, ве Сени Өзүмиң яныма аларын. Ве Мен Сени ынамсызлардан айрып гоярын. Ве Сениң ызыңа эеренлери ынанмаянлардан бейикде гоярын». Сура 3:55


 1. Иса дүрли пис кеселлерден ачып, көрлериң гөзлерини ачды.

«Мен көриң гөзүни ачарын, кеселлини хем сагалдарын, ве өлүлери Алланың ругсады билен дирелдерин».

Сура 3:49
 1. Иса өлүлери дирелдипди.

«Сен өлүлери Мениң ругсадым билен дирелдйәрдиң».

Сура 5:110 1. Гүдүретлер ве Мукатддес Рух Алла тарапын Иса берилипди.

«Ве Биз Иса Меръемиң Оглына айдың аламатлары бердик, ве Оны мукаддес Рух билен гүйчлендирдик». Сура 2:253


 1. Алла Тагалла Исаны, Алланың пыгамберини инкәр эденлери «капыр» хасап эдйәр.

«Оларың ынанмаяндыклары үчин, ве Меръем хакында улы ялан сөзледилер». Сура 4:156


 1. Әхли язгылардакы руханлар Иса ынанарлар.

«Хакыкатдан хем язгылардакы адамлардан Оңа ынанмажак хич ким болмаз, Оның өлүмине ченли ве Оның дирелен гүнинде Ол оларың ялнышларыны гөркезер». Сура 4:159


 1. Канун Китабыны, ягны Төвраты, ве Инжили инкәр эденлер «дынсыз» ягны капыр хөкүминде Алла тарапындан середилжекдир.
 1. Иса Худайың Сөзи боланлыгы себәпли, Ол Алла тарапындан гелип бизиң үчин Китабы ачяр.

«Ол Китапдадыр, акыллы ве бейик» Сура 43:4
17. Земин билен асманың үстинден хәкимиетчилик Исададыр.

«Перишделер дийдилер: Меръем, Алла Сени шол сөз хакындакы хабар билен бегендиряр, Онуң ады Месих Иса, Меръемиң Оглы, голайдакы ве индики дүнйәлерде тәсин ве ынамдарлы»

Сура 3:45


Бу дүнйәниң ве гелжеки дүнйәниң үстинден гүйжи, хакы, ве хәкимиети Исада бардыр. Иса гөни ёлдыр, курханың бизе ятладышы ялы, Исаның ызына эерйәнлер капырлардан бейикдедирлер. Иса Алла Тагалла үчин шейле важып бир адам болупдыр велин, курханда Онуң ады 97 сапар уланылыпдыр.

Женнети улы овадан ве тәсин көшк билен деңешдирип болар. Мысал үчин, эгерде шол көшкдәки яшаян президент, яда хожайын сизи шол көшге чагыран болса, сизде гирип билерин дийип шеп-шүбхе болуп билмез, себәби ол адам шол ериң эеси болуп, шол көшгде долы хакы бар.

Йөне эгерде мен, йөнекей бир шол ердәки хызматкәр болуп, хич хили хакым болман сизи чагырсам, сиз элбетде шүбхеленип башларсыңыз: белки-де көп харажат, гүйч сарп эден соң, шу ёлы гечип, инди хем көшге гирмәге ругсат эдилмесе нәтжек?

Өзүниң рехимдар боланлыгы себәпли, Алла Тагалла Исаны янкы хөкүмдар хөкүминде гойды. Онуң рухы хемде аламаты бүтин адамзады женнете элтмек үчин ниетленендир. Иса Алла тарапындан иберилип, бизе Онуң гымматлы чагырышыны гетирди. Иса Алла тарапындан ёкардакы китапдан гелди, ве Алланың сөзи хөкүминде геленлиги себәпли, Онуң сөзи ялңышсыз ве дүзүми боюнча пәкдир. Иса Худайың Оңа табшыран ишини шовлы, ве гышарныксыз ерине етирди: ким-де ким Оны кабул этсе, ве Алланың гөни ёлындан Онуң ызына эерсе, шол адам догручыл яшап женнете баржакдыгыны берк билип билер. Шонуң үчин-де болса, Алла Тагалла курханда айдышы ялы, Иса бу дүнйеде улы сылагдадыр ве әхли Оңа боюн болянлар женнетде өз сылагларыны аларлар. Мухаммет пыгамбер өз өлүминиң өң янында өз эден ачышларында курханда тәсин хабарлар беян эдйәр.

Иң Бейик Ян Ёлдаш.
Мухаммет пыгамбер өлүминиң өң янындакы догасы:

«Эй Худайым, мени багышла, маңа рехимиң гелсин ве мени иң бейик Ёлдаш билен билелешдир».(Хадис Шахи Букари 1573)

Соңра болса Мухаммет пыгамбер элини ёкары галдырып дийди:«иң бейик ёлдаш» (Хадис Шахи Букари 1574)

Соң элини гөйберип, өтди.

Шахы Букарының хадысалаларының язгыларына гөрә шол «ёлдаш» пыгамберлерден ве перишделерден болмалы. Йөне велин перишделер иң бейик дийип атландырылан ери ёк. Шейлелик билен, Мухаммет пыгамбериң ин бейик ян ёлдашы перишде болман эйсем пыгамбер болан болмалы. Онда пыгамберлериң хайсысы шол «иң бейик ёлдаш» диен ада мынасып болупдыр?

.

1) Адам-Ата Шафиуллах-Алла Тагалланың пәклән адамсы2) Нух Нажиуллах- Нух Алланың халас эден адамсы.

3) Ыбрайым Халыл- Ыбрайым Алланың халан адамсы.

4) Ысмайыл Жабиуллах- Алла гурбан эдилипди.

5) Муса Калимуллах- Алланың иберен адамсы.

6) Даут Калимуллах- Дауа Алланың ызына эерен адамсы.
Йөне онуң өзи шейле дийәрди:
{Мен Иса Меръемиң Оглына ерде ве асманда иң якындырын. Әхли пыгамберлер бир машгалачылыга баглыдырлар. Аталары башга болсада дин бирдир.} Хадыс шахы букары 1501

«Иса Меръемиң Оглы, бу дүнйәде сылагда бол, ве соңра шол Алла ынанянлардан.» Cура 3:45


{Мен Худайдан ант ичйәрин, мениң жаным Онуң элинде. Хакыкатдан хем вагт гелйәр хачан Иса, Меръемиң Оглы сизе гелип, Ол догручыл суд эдер} Хадыс шахих муслим 127


Шейлелик билен иң бейик ёлдаш Меръемиң Оглы Исадан башга хич ким дәлдир.

Бу иң бейик ёлдаш Алла тарапындан шу сөзлери диер ялы иберилди:

«Маңа боюн болуң- бу гөни ёлдыр» Сура 43: 63,64

«Олар ялы болмаң, олар дийәрлер: Биз эшитдик, йөне олар диңләноклар.» Сура 8: 21,22

Шонуң үчин хабардарлык билен Алла Тагалланың аятларыны язып алалың. Оларың диенине боюн болалың, себәби олар Алланың бизе ёл гөркезижи компосы ялыдыр.

Онуң диенине боюн болмагымыз үчин биз тоба гелип, пәлимизден гайтмалыдырыс.

Шол Алланың бу гөркезен язып гоян гөни ёлындан гитмегимизи довам эделиң.
Эйсем шол бейик ёлдаш Бизе хәзирки вагтда ненең көмек эдип билйәр?
Шол бейик ёлдашың айдың хадысалары ве вакалары шол Сыратул Мустаким (гөни ёлы) хас-да айдыңлашдыряр.

«Биз Иса, Меръемиң Оглына айдың алматлары бердик, ве Оны мукаддес Рух биленгүйчлендирдик» Сура 2:253, 256

Белкиде биз өз динимизе уюп, көпленч адамың чыкарып дүзен адат едилен ёлларына эерип, Алла Тагалланың тәсин ёлларыны унудярыс? Белки биз Наби Мухаммедиң дүшүнип аңан задыны

душумыздан гечирдик? Бизе шол Алла Тагаланың бейик ёлдашың үсти билен берилен айдың аламатлары герек. Гелиң шол әхли Алланың китапда ёк ёлларының хеммесини инкәр эделиң.

Онуң айдың аламатлары бизе шейтаның алдавлы ёлларыны гөркезйәр. Олар бизлер үчин Алла Тагалланың догручыл ёлларыны ачярлар. Иса алейссаламың бизе адамың адат эдилен ёлларының бошлугыны ве икиюзлилигини гөркезйәр.

Исаның аламатларына боюн болуп башга ёллары инкәр эденлер, Алланың ёлбашчылыгындадырлар. Олар элмыдама өлүме-де, кыямат гүниниң гелмегине-де тайындырлар. Оларда женнете баржакдыкларына чуңңур ынамлары бар,чүңки олар шол бейик ёлдашың пәк мукаддеслигинде өзлерине пена тапандырлар. Олар адамың дүрли адатларына эермәнликлери үчин оларың Худайың өңүнде хич хили языклары ёкдыр, ве оларың пәк дурмушлары өз догручыл ишлерине мәтәч дәлдирлер.
Биз башга ёллары инкәр этдикми?
Биз бизиң иң бейик ёлдашымызың бизе Алла Тагалланың бизлер боюн болар ялы тәсин берилен сөзлерине гулак гоярысмы?

Шол гөни ёлда бизиң бейик ёлдашымыз бизи аман саклап, бизе ярдым эдйәр.

Биз Алла Тагалланы гөрүп, яда болса элимизи оңа дегирип билмейән болсакда, биз шол гөни ёлдан саг аман йөрәр ялы Ол бизе Өз ынамдар эллерини узадяр. Алла Тагалланың Рухы,ве Иса Алейссалам шу ере(дүнйә)адам шекилинде гелипди

«Шол берк арка даянчдан япышың, ол хич хачан бозулмаз» Сура 2:256

Биз 2-нжи сураның 253 аятына гаранымызда, шол белли ул курси аяты биз үчин хасда дүшүникли ве айдың боляр. Исаның ве пыгамберлериң пәк аламатларына ынанан вагтымызда бизиң даянжымыз бар.


 • Берк ынамы диңе Алланың Өзи берип билер. Алла Тагалланың Рухындан боланлыгы себәпли, Иса дүрли хапачылыгың гөрнүши билен бозук болман, эйсем Ол хемме тараплайын пәкдир. Диңе Онуң мукатдесслигинде бизиң Алла Тагалла билен арагатнашыгымыз болуп билер, себәби Алла Тагалла мукатдесдир. Рухдан- Рух, Иса Алла Тагалланың Рухындан боланы себәпли Ол хайсыдыр бир пис кеселе элини дегирип рехимиллик билен ол кеселден Худайың гүйжи билен ачяр.

 • Иса Ал Хакдан гелени себәпли, Ол шол бейик хакың Өзи болуп, бу яланчы дүнйәде иң ынамдарлыдыр.

 • Онуң ынамдарлыгы хич хачан үйтгеме, себәби Ол сынаг эдилип, Ол иң аңры чети дүрли кынчылыклары башдан гечирен вагты йүрегиниң ве жанының асудачылыгыны саклап башарды.

Ол дийди

«Ве шол гүн маңа парахатчылык болар, мениң догулан гүним, өлжек гүнимде, ве енеде дирелжек гүнимде» Сура 19:33Бакы берк арка даянч.
Хачанда биз Алла Тагалланың бизе гөркезен дурмушдыр яда өлүме дегишли болан аламатларына берк ынансак, онда бизиң хем калбымызың асудалыгы болуп билер. 3-нжи сураның 55-нжи аятында кыямат гүниниң ёлбашчысы болан Алла Тагалла Исаның жаныны алып, Оны Өз янына алды. Алла Тагалла Исаны ынамсызлардан айрып, ве пәкләп, ве Исаның гурбан боландыгына ынанянлары сылажакдыгы хакында айдыляр. Ениш Алла, биз Исаның бизиң гүнәлеримиз үчин гурбан боландыгыны кабул эден вагтымыз, Алла Тагалла бизи тәсин пәкләп, бизи Өзүниң янына алжакдыгыны хабар эдйәр.

Алхамдулыллах!

Хатда Мухаммет пыгамбер өз гүйжине гарашлы болман, эйсем бу дүнйеден өтжек вагтының гелендигини дуянда, Ол шол иң бейик ёлдашың ховупсызлыгыны кабул этди. Шейледе биз, хас хем бетер шол ынам ёлундан гитмелидирис.
Дога.

«Аллахумма! (Эй гүдүрети гүйчли Худай!)

Астафируллах! (Мениң гүнәлерими геч!)

Мени шу вагта ченли Сениң мукатддес ёлуңдан гитмәнлигим үчин багышла. Мен башга мени халас эдип билжек ёлларың әхлисини инкәр эдип, мен Сана ынанып, ве Исанын гурбан боланлыгынын аламатына, мен кыямат гүнинде халас болмак үчин ынанярын. Мен диңе Сениң ёлуңы кабул эдйәрин.▫ Мениң бейик Ёлдашым мени Өзүң шол гөни ёлдан ынамдарлы әкитмегини Сенден сораярын.
Биз Алланың ынамдарлы елинде ховупсыз дәлмидирис эйсем?
Гой Алла Тагалла бизи Өз гүйжи билен шепа берип хемде бизи Ал Сиратул Мустакиим ёлында гитмегимизде бизе ак пата берсин!
Вассаламу алайкум ва рахматулла ва баракату!

Ёкарыдакы Курхан санлары 1928-нжи йылдакы

Каир магарыфындан алынан.

Каталог: pathtract


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет