Ибраев Шакимашрип ф.ғ. д., түркітану кафедрасының профессоры байланыс мәліметтеріДата25.02.2016
өлшемі71.5 Kb.


Ибраев Шакимашрип

ф.ғ.д., түркітану

кафедрасының профессоры

байланыс мәліметтері:

эл.почта: Sh.Ibraev1950@mail.ru
Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі:

ф.ғ.д., профессор

1968-1973 жж. – С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеті;

1974-1976 жж. – СССР Ғылым Академиясы М.Горький атындағы Дүниежүзі әдебиет институтының -ізденушісі (Мәскеу, Ресей);

1976-1979 жж. – СССР Ғылым Академиясы Шығыстану институтының түркология бөлімінің аспиранты (Мәскеу, Ресей);

1979 ж. – филология ғылымдарының кандидаты (Мәскеу, Ресей).

1993 ж. – филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді.

1997 жылы ҚР БжҒМ ЖАК профессоры ғылыми атағын алды.Ғылыми қызығушылығы:

түркология, түркі фольклоры, түркі халықтарнының әдебиеті, қорқыттану, түркі халықтарының дүниетанымы, алтайтану.Іс тәжірбиесі:

2014 жылдан қазіргі таңда – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ түркітану кафедрасының профессоры;

2010-2014 жж. – Түркі академиясының Президенті;

2007-2010 жж. – Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ректоры;

2004-2007 жж. – Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ Ғылым орталығы директоры;

2001-2004 жж. – Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің проректоры;

2000-2001 жж. – Эгей университетінің профессоры (Измир, Түркия);

1995-2001 жж. – Қазақстан Республикасы ҒА М.О.Әуэзов атындағы Әдебиет және өнер институтының директоры;

1989-1995 жж. – ҚР ҒА Қолжазба орталығының жетекшісі;

1980-1989 жж. – әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің доценті.Ғылыми жобалары:

Жетекшілік жасаған ғылыми жобалары

Түркі дүниесі әдебиет тарихы.

Түркі эпосының поэтикасы (2014)

2008-2010 ж. – Қазақтың тарихи тұлғаларының ғаламдық деңгейдегі орнының шендесуі (детерминденуі);

2015-2017 жж. – «Орталық Азия және Қазақстан халықтарының тарихи-мәдени мұрасын алтаистика және түркология аясында зерделеу».

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары:

2011-2013 жж. – Түркі халықтарының эпостары және аңыздық прозасының типологиясы, жоба орындаушысы.Оқитын курстары:

Түрк фольклоры, Түрк халықтарының мифологиясы, Түркітану ілімінің қазіргі мәселелері, Қазіргі түркологиялық парадигмаларҒылыми мақалалары (таңдаулы):

 • Түркі эпосының поэтикасы мен типологиясы (қазақ батырлық жырлары негізінде). – Астана: Сарыарқа, 2012. – 336 бет.

 • Түркі дүниесіІ. Ғылыми-көпшілік альманахы. Бас редактор: Ш.Ибраев. – Астана: Фолиант, 2012. – 724 бет.

 • «Асыл мұра» түркі антологиясы. – Астана: Сарыарқа, 2012. – 568 бет.

 • Эпические мотивы в тюркских исторических эпосах // Алтаистика және түркология. 2012. – № 3, 76-79 бб.

 • ТҮРКІ ДҮНИЕСІ. Ғылыми-көпшілік альманахы.. – Алматы: Интелсервис, 2013. – 836 б.

 • Эпические мотивы в тюркских исторических эпосах // Российская тюркология. - 2013. - № 1(8). - С. 57-60.

 • Түркі әдебиетінің тарихын дәуірлеу мәселесі және Н.Келімбетовтің еңбектері. // Түркі халықтарының әдебиет тарихы және Н.Келімбетов зерттеулері. Халықаралық конференция материалдары. – Стамбул, 2014, 10 желтоқсан.

Алған сыйлықтары:

- ҚР ҒА Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері (1991 ж.)

- «Түрік дүниесі қызмет сыйлығының иегері» (Түркия, 2006 ).

- Еуропа Бизнес, ғылым және өнер Ассамблеясының «Біріккен Еуропа» халықаралық наградасының иегері (Оксфорд, 2008 ж.);

- «Құрмет» орденінің иегері (Астана, 2009 ж);

- «ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығы» медалі (2011 ж);

- «ҚР ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін» медалі ( 2014 ж).

- «ҚР Конститутциясына 20 жыл» мерейтойлық медалі (2015 ж)Ибраев Шакимашрип

доктор филологических наук,

профессор

кафедры тюркологииКонтактные данные:

Эл.почта:Sh.Ibraev1950@mail.ru

Ученая степень, научная школа:

1968-1973гг. окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени М.С.Кирова с отличием.

1974-1976 гг. – стажер-исследователь Института Мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР (г. Москва).

1976-1979 гг. – аспирант Института востоковедения АН СССР (г. Москва) по тюркологии.

1979 г. – кандидат филологических наук (г. Москва).

1993г. – доктор филологических наук.

1997г. – профессор.


Научные интересы: тюркология, тюркский фольклор, литература тюркских народов, Коркутоведение,

, мировоззрение тюркских народов, алтаеведениеНаучные гранты:

Руководитель проектов:

История литературы тюркского мира.

Поэтика тюркского эпоса (2014г.).

Определение (детерминация) места казахских исторических личностей в мировом масштабе (2008-2010гг.).

Исследование культурно-исторического наследия народов Центральной Азии и Казахстана в области алтаистики и тюркологии (2015-2017гг.).

Соруководитель проекта:

Типология легендарной прозы и эпосов тюркских народов (2011 – 2013гг.).
Профессиональный опыт:

2014 г. – профессор кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;

2010-2014гг. - президент Тюркской академии;

2007-2010гг. - ректор Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова;

2004-2007гг. - директор Научного центра при МКТУ им. Х.А.Яссауи;

2001-2004гг. - вице-президент (проректор) Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Яссауи;

2000-2001гг.- профессор Эгейского университета (Турция);

1995-2001гг.- директор Института литературы и искусства им. М.О.Ауэзова при Академии наук РК;

1989-1995гг. - руководитель рукописного центра АН РК;

1980-1989гг.- доцент КазГНУ им. аль-Фараби.Читаемые курсы:

Тюркский фольклор. Мифология тюркских народов. Актуальные проблемы тюркологии. Современные тюркологические парадигмы.Публикации (избранные):

 • Түркі эпосының поэтикасы мен типологиясы (қазақ батырлық жырлары негізінде). – Астана: Сарыарқа, 2012. – 336 бет.

 • Түркі дүниесіІ. Ғылыми-көпшілік альманахы. Бас редактор: Ш.Ибраев. – Астана: Фолиант, 2012. – 724 бет.

 • «Асыл мұра» түркі антологиясы. – Астана: Сарыарқа, 2012. – 568 бет.

 • Эпические мотивы в тюркских исторических эпосах // Алтаистика және түркология. 2012. – № 3, 76-79 бб.

 • ТҮРКІ ДҮНИЕСІ. Ғылыми-көпшілік альманахы.. – Алматы: Интелсервис, 2013. – 836 б.

 • Эпические мотивы в тюркских исторических эпосах // Российская тюркология. - 2013. - № 1(8). - С. 57-60.

 • Түркі әдебиетінің тарихын дәуірлеу мәселесі және Н.Келімбетовтің еңбектері. // Түркі халықтарының әдебиет тарихы және Н.Келімбетов зерттеулері. Халықаралық конференция материалдары. – Стамбул, 2014, 10 желтоқсан.

Награды:

 • Лауреат премии им. Ч.Ч.Валиханова (1991 г.);

 • Лауреат премии «За заслуги перед тюркским миром» (Турция, 2006 г.);

 • Обладатель Международной награды «Объединенная Европа» Европейской Ассамблеи Бизнеса, науки и искусства (Оксфорд, 2008г.);

 • Обладатель ордена «Құрмет» (2009г.);

 • Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан», 2011 г.;

 • «За заслуги в развитии науки республики Казахстан» 2014 г.;

Юбилейная медаль «20 лет Конституции Казахстана» 2015 г.


Dr. of Philology, Professor
IBRAYEV

Shakimashrip

Doctor of Philology, Professor

of Turkology Department

Contact information:

e-mail: Sh.Ibraev1950@mail.ru
Academic degree, scientific school:

Doctor of Philology, Professor

1968-1973 BA in philology at the M.S.Kirov State University

1974-1976 Researcher of the M. Gorky Institute of World Literature. USSR Academy of Science (Moscow);

1976-1979 - Post-graduate education at Turkic studies branch of the Institute of Oriental Studies (Moscow);

1979 - Candidate of Philology (Moscow).

1993 - Doctor of Philology.

1997 – ProfessorResearch interests:

Turkic studies, Turkic folklore, literature of Turkic people, korkyt studies,Turkic worldview, Altaic studies.Research grants:

Research project manager

The history of Turkic world literature.

2014 - Poetry of Turkic prose.

2015-2017 yrs. – Researching the historical and cultural heritage of Central Asian and Kazakhstani people in the framework of Altaic and Turkic studies.

2008-2010 yrs.- 2015-2017 yrs. Determination of roles of Kazakh historical figures.

Chief researcher

2011- 2013 Typology of epic and mythological prose of Turkic people.Professional experience:

2014 - currently - a professor of the Turkic Studies Department, the L.N. Gumilyov ENU;

2010-2014 - President of the Turkic Academy.

2007-2010 Rector of the Ualikhanov Kokshetau State University;

2004-2007 Director of Reseacrh Center at the H.A.Yassawi IKTU;

2001-2004 Vice President (Vice Rector) of the H.A.Yassawi International Kazakh-Turkish University;

2000-2001 Professor of Ege University (Turkey);

1995-2001 Director of the M.O. Auezov Institute of Literature and Arts; Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

1989-1995 Director of Manuscripts Research Center, Academy of Sciences RK.

1980-1989 Associate Professor of Al-Farabi KazSU .Delivered courses:

Turkic folklore, Mythology of Turkic people, Modern problems of Turkic Turkic studies, Paradigms of modern Turkic studies.Publications (selected):

 • Түркі эпосының поэтикасы мен типологиясы (қазақ батырлық жырлары негізінде). – Астана: Сарыарқа, 2012. – 336 бет.

 • Түркі дүниесіІ. Ғылыми-көпшілік альманахы. Бас редактор: Ш.Ибраев. – Астана: Фолиант, 2012. – 724 бет.

 • «Асыл мұра» түркі антологиясы. – Астана: Сарыарқа, 2012. – 568 бет.

 • Эпические мотивы в тюркских исторических эпосах // Алтаистика және түркология. 2012. – № 3, 76-79 бб.

 • ТҮРКІ ДҮНИЕСІ. Ғылыми-көпшілік альманахы.. – Алматы: Интелсервис, 2013. – 836 б.

 • Эпические мотивы в тюркских исторических эпосах // Российская тюркология. - 2013. - № 1(8). - С. 57-60.

 • Түркі әдебиетінің тарихын дәуірлеу мәселесі және Н.Келімбетовтің еңбектері. // Түркі халықтарының әдебиет тарихы және Н.Келімбетов зерттеулері. Халықаралық конференция материалдары. – Стамбул, 2014, 10 желтоқсан.

Awards, medals:

- Winner of the “Ch. Ualihanov Prize” (1991.);

- Prize Winner of the "For Service to the Turkic world" (Turkey, 2006);

- Winner of the International Award "United Europe" European Business Assembly, Science and Art (Oxford, 2008).;

- Winner of the Order of "Kurmet" (Astana, 2009.);

- Anniversary medal of "20 years of independence of the Republic of Kazakhstan", 2011;

- "For merits in development of science of the Republic of Kazakhstan", 2014 .;

- Anniversary Medal of "20 Years of Kazakhstan Constitution" 2015;Каталог: img
img -> Окисление и галогенирование действием галогенов и галогенидов: экспериментальное и теоретическое исследование реакций, новые методы синтеза вицинальных ди-, поликарбонильных соединений и арилгалогенидов 02. 00. 03 органическая химия
img -> «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасының 2015 жылдың 11 айында жүзеге асырылуы туралы анықтама
img -> Аудан әкімі А. Мұхимовтың тұрғындар алдындағы кезекті
img -> «ХҚКО» рмк қызылорда облысы бойынша филиалының директоры А. И.Әбибуллаева 2014 ж
img -> 2015 жылдың ІІ тоқсанына арналған «ХҚКО» рмк қызылорда облысы бойынша филиалының Арал аудандық бөлімінің Мобильдік ХҚко іс-сапарға шығу кестесі
img -> Арал аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 2014 жылдың 10 айында атқарған жұмыстары жөнінде мәліметтер Халықты жұмыспен қамту бойынша
img -> Арал ауданы бойынша «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасының 2014 жылдың 12 айында жүзеге асырылуы
img -> Справочный материал форум азиатско-тихоокеанское


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет