«Жалпыинженерлік пәндер» кафедрасы, мжжК факультеті Г1-424 дәрісхДата09.06.2016
өлшемі243.17 Kb.
#124778Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет
ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Жалпыинженерлік пәндер» кафедрасы, МЖжК факультеті (Г1-424 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Есполова З.А.

Уазырханова Ж.К.

Жұмыс телефоны: 540-707

Дәрісханалық сағатқа және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі мен оқытушының жұмыс кестесі бойынша.
1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәннің сипаттамасы

Инженерлік графика инженерлік пәндердің арасында ерекше орын алады. Оны оқу кеңістікті көз алдына елестету қабілетін дамытуға және қисынды ойлауға дағдылануға көмектеседі. Инженерлік графикада кеңістіктегі пішіндерді жазықтықта кескіндеу әдістері және олардың орналасу жағдайы мен өлшемдік сипаттарын анықтауға арналған есептерді шешу жолдары қарастырылады. Бұл пәннің қолданбалы маңыздылығы мынада: ол техника тілін- сызба тілін- игеруге, сызбалар жасауға және оларды еркін оқуға үйретеді. Инженерлік графика болашақ инженерді арнаулы пәндерді оқып меңгеруге, техникалық шығармашылыққа дайындайды. Студент мыналарды елестете білу керек: проекциялық сызбаның әдістерін; конструкторлық тетік бөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектілердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін. Пайдалана білу керек: құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыру, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгере білуі керек.


1.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Инженерлік графика пәнін оқытудың мақсаты тәжірибелі есептерді шешу нәтижелі болу үшін студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру, жаңа графикалық түсініктермен таныстыру (мысалы: сызық, масштаб, қаріп), сонымен қатар, ертеден белгілі графикалық түсініктермен жұмыс істеу әдістерін және жаңа көзқарас қалыптастыру (мысылы: Монж эпюрі, центрлік проекциялау, параллель проекциялау), кеңістікте елестету қорын кеңейту және оларды бір жүйеге келтіріп бекіту болып табылады.

Инженерлік графика пәнінің негізгі міндеттері сызба геометрия және инженерлік графика пәнінің негізгі түсініктерімен, анықтамаларымен таныстыру; КҚБЖ – нің негізгі қағидаларын үйрету, оларды тәжірибеде қолдана білуге және алған білімдерін келесі пәндерді оқу барысында (электротехника, қолданбалы механика және т.б.) курстық, дипломдық жұмыстарды және дипломдық жобаларды орындауда қолдана алуға дайындау болып табылады.1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Инженерлік графика пәнін оқыту нәтижесінде студент білуге тиіс:

- проекциялық сызба әдістерін; конструкторлық тетікбөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін;

- құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыруды, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгеруі керек.

Дағдылары:

- кеңістік элементтерін жазықтықта кескіндеу тәсілдері, бұл кескіндер көмегімен геометриялық сипаттағы есеп шығару жолдары, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып – білу;

- бұйым сызбасын оқу және орындау;- ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болу.

Құзыреттері: • базалық және профильді пәндерді меңгеруге, болашақта инженерлік іс-әрекетті ойдағыдай орындауға қажет білім алу мүмкіндігі;

 • меңгерілген білім негізінде инженерлік графика және сызба жұмыстары міндеттерін тұжырымдау;

 • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, зертханалық және эксперименттік зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

 • инженерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

 • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.


1.4 Пререквизиттер
Пәннің пререквизиттары: «Инженерлік графика» курсын оқу: сызба геометрия, сызу сабақтарын білу қажет.

1.5 Постреквизиттер
Курстың постреквизиттары : «Инженерлік графика» пәнінен алған білімдері курстық және дипломдық жобалар жасауға қолданылады.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы сағ

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе. Инженерлік графика пәні. Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі. Мемлекеттік стандарттар. Сызба қаріптері, сызықтар, масштабтар, негізгі жазу.

1

1,3,5,8,9

Тақырып 2.Негізгі геометриялық түсініктер: нүкте,түзу,жазықтық,беттер. Центрлік және параллель проекциялар.

1

1,5,10

Тақырып 3 Нүктені үш проекция жазықтығына проекциялау. Ширектер.

1

1,5,10

Тақырып 4 Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізін және нақты шамасын анықтау.

1

1,5,10

Тақырып 5 Жазықтықтардың берілуі тәсілдері. Жалпы және жеке жағдайда орналасуы.

1

1,5,10

Тақырып 6 Жазықтықтардың түрлендіру тәсілдері.Алмастыру және параллель көшіру тәсілдері.

1

1,5,10

Тақырып 7. Жазықтықтың түзумен қиылысуы

1

1,5,10

Тақырып 8 Жазықтықтардың қиылысу сызығын анықтау.

1

1,5,10

Тақырып 9 Көпжақтар. Беттер. Көпжақтардың, беттердің түзумен қиылысуы. Көпжақтардың және беттердің жазықтықпен қиылысуы.

1

1,5,10

Тақырып 10 Проекциялық сызу. Негізгі көріністер, тілік және қима. Өлшемдер қою.

1

1,5,10

Тақырып.11 Ажыратылмайтын және ажыратылатын қосылыстар

1

1,5,10

Тақырып 12 Құрастырылған түйін бөлшектерінің эскизі

1

1,5,10

Тақырып 13 Сәулет-құрылыс сызбасы

1

1,5,10

Тақырып 14 Сызу кабинеттерін және сызу бойынша оқу үрдісін жабдықтау

1

1,5,10

Тақырып 15 КҚБЖ және схемалық құжаттар

1

1,5,10

Зертханалық сабақтар

Тақырып 1 Мемлекеттік стандарт 2.301-68. Сызба қарыптары, сызықтар, масштабтар, негізгі жазу. Сыртқы бетті орындау

1

1,5,8,9

Тақырып 2 Нүктені үш проекция жазықтығына проекциялау. Ширектер. Жұмыс дәптер бойынша есептерді шығару.

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 3 Меже бақылау 1, №1 бақылау жұмысының есептерін шығару және барлық графикалық жұмыстарды тапсыру.

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 4 Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізін және нақты шамасын анықтау. Жұмыс дәптер бойынша есептерді шығару. Эпюр 1-ді орындау

1

1,3,5,6,8,9

1

2

3

Тақырып 5 Жалпы және жеке жағдайда жазықтықтардың орналасуы. Жұмыс дәптер бойынша есептерді шығару. Эпюр 2-ні орындау


11,3,5,6,8,9

Тақырып 6 Жазықтықтардың қиылысу сызығын анықтау. Жұмыс дәптер бойынша есептерді шығару. Эпюр 3-ті орындау

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 7 Мемлекеттік стандарт 2.305-68. Негізгі көріністер. Жалпы түсінік. Детальдің үш проекциясын сызу.Өлшемдерді қою

1

1,2,3,5,6,8,9

Тақырып 8 Мемлекеттік стандарт 2.305-68. Тіліктер. Тіліктердің түрлері. Детальдің үш проекциясын сызу және оған қарапайым тілікті орындау

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 9 Мемлекеттік стандарт 2.305-68. Тіліктер. Детальдің үш проекциясын сызу және оған күрделі тілікті орындау

1

1,2,3,4,5,6,8,9

Тақырып 10 Мемлекеттік стандарт 2.305-68. Қималар. Қималардың түрлері. Детальдің екі проекциясын сызу және шығару қимасын орындау

1

1,2,3,4,5,6,8,9

Тақырып 11 Ажыратылмайтын қосылыстардың сызбасын сызу.

1

1,2,3,4,5,6,8,9

Тақырып 12 Ажыратылатын қосылыстардың сызбасын сызу.

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 13 Құрастырылған түйін бөлшектерінің эскизін салу

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 14 Құрылыс сызба.

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 15 Сызу кабинеттерін және сызу бойынша оқу үрдісін жабдықтау

1

1,5,8,9

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1 Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізін және нақты шамасын анықтау. Жұмыс дәптер бойынша есептерді шығару. Эпюр 1-ді орындау

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 2 Жалпы және жеке жағдайда жазықтықтардың орналасуы. Эпюр 2-ні орындау

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 3 Беттердің жазықтықпен қиылысуы. Көпжақтардың және беттердің жазбасын салу. Эпюр 3-ті орындау.

1

1,3,5,6,8,9

Тақырып 4 Беттердің өзара қиылысуы. Эпюр 4-ті орындау Көп жақтардың өзара қиылысуы. Эпюр 4-ті орындау.

1

1,4,5,6,8,9

Тақырып 5 Мемлекеттік стандарт 2.305-68. Негізгі көріністер. Детальдің үш проекциясын сызу және оның изометриялық проекциясын орындау.

1

1, 4,5,6,8,9

Тақырып 6 Детальдің үш проекциясын сызу, қарапайым тілікті орындау

1

1, 4,5,6,8,9

Тақырып 7 Детальдің үш проекциясын сызу, күрделі тілікті орындау

1

1, 4,5,6,8,9

Тақырып 8 Детальдің екі проекциясын сызу және шығару қиманы орындау

1

1, 4,5,6,8,9

Тақырып 9 Ажыратылмайтын қосылыстардың сызбасын сызу

1

5,8,9

Тақырып 10 Ажыратылатын қосылыстардың сызбасын сызу

1

1,5, 8,9

Тақырып 11 Эскиз. Детальдің эскизін салу. Өлшемдерін қою

1

1, 5, 8,9

Тақырып 12.Құрылыс сызба

1

1,5,6,8,9

1

2

3

Тақырып 13. Сызу кабинеттерін және сызу бойынша оқу үрдісін жабдықтау

1

1,5,6,8,9

Тақырып 14 КҚБЖ және схемалық құжаттар

1

1, 5,6,8,9

Тақырып 15 Графикалық жұмыстарды тапсыру.

1

2.2 Өздік жұмыстың тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Сыртқы бет

МСТ 2.304-81 таныстыру және сызба қаріптерін қолдана отырып, графикалық жұмысты А3 форматта орындау


1,3,5,6,8,9

2 апта

Қорғау

2 апта

Эпюр-1,2,3,4

Берілген нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындалады және есептер шығару


1,2,3,5,6,8,9

4 апта

Қорғау

6 апта

Проекциялық сызба -1


Нұсқа бойынша графикалық жұмысты А3 форматқа, бөлшектердің көріністерін, аксонометриялық проекцияларын сызу

1,3,5,6,8,9

1 апта

Қорғау

7 апта

Проекциялық сызба -2

Нұсқа бойынша графикалық жұмысты А3 форматқа орындау, бөлшектердің көріністерін және қарапайым тіліктерін орындау

3,8,12

1 апта

Қорғау

8 апта

Проекциялық сызба -3

Нұсқа бойынша графикалық жұмысты А3 форматқа орындау, бөлшектердің көріністерін және күрделі тіліктерін орындау

1,3,5,6,8,9

1 апта

Қорғау

9 апта

Проекциялық сызба -4

Нұсқа бойынша графикалық жұмысты А3 форматқа орындау, бөлшектердің көріністерін және қималарын сызу

1,3,5,6,8,9

1 апта

Қорғау

10 апта

Ажыратылатын қосындылар

Нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындау

1,5, 8,9

1 апта

Қорғау

11 апта

Ажыратылмайтын қосындылар

Берілген нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындау

1,5, 8,9

1 апта

Қорғау

12 апта

Эскиз

Берілген нұсқа бойынша детальдің эскизін миллиметрлік қағазға салу.

1,5, 8,9

1 апта

Қорғау

13 апта

1

2

3

4

5

6

Құрылыс сызба.

Берілген нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 форматқа орындау

1,2,3,5,6,8,9

1 апта

Қорғау

14 апта

Металл және темір бетон конструкциялар

Берілген нұсқа бойынша графикалық жұмыс А3 және А4 форматтарына орындау.


1,2,3,5,6,8,9

1 апта

Қорғау

15 апта


2.3 Пән тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі*


Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі


**

Эпюрлар

*

*

*

*

*

*
Проекциялық сызбалар*

*

*

*
Аралық тест*
*
*

*

*

*

*

Меже бақылау


*
*
Есептер

*

*

*

*

*

*
Қосындылар,эскиз, құрылыс сызбалары

*

*

*

*

*

*

*

Барлығы

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылау мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады.
 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер

1. С.Б. Тастанбекова, Г.К.Кубентаева «Сызба геометрия және инженерлік графика» дәрістер конспектісі. Өскемен, ШҚМТУ,2008ж.

2. С.Б. Тастанбекова, Ж.К. Уазырханова Сызба геометрия. Жұмыс дәптері. Өскемен, ШҚМТУ, 2010ж.

3. С.Б. Тастанбекова, З.А Есполова «Инженерлік графика» тапсырмалар жинағы. Өскемен, ШҚМТУ, 2005ж.

4. С.Б. Тастанбекова, З.А Есполова «Сызба геометриясы » тапсырмалар жинағы. Өскемен, ШҚМТУ, 2005ж.

5. С.Б. Тастанбекова, Ж.К. Уазырханова «Инженерлік графика» тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. Өскемен, ШҚМТУ, 2009

6. З.А. Есполова, Г.Н. Мошнинова «Инженерлік графика» курстық жұмысты орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМТУ, 2011 ж.

7. Н.Т. Цымбал, З.А. Есполова «Сызбаларды көркемдеудің жалпы ережелері»барлық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге инженерлік графика пәнінен графикалыфқ жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Өскемен, ШҚМТУ, 2008 ж.

 1. Қосымша әдебиеттер

1. Гордон В.А., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии- М.: Наука, 2005- 272 с.


2. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учеб. для втузов. -М.: Высшая школа, 2004.-422с.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының қоятын талаптары
Оқытушының қоятын талаптары:

 • студенттер сабақ кестесіндегі дәрістік және іс-тәжірибелік сабақтарға қатысуға міндетті;

 • студенттердің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Студент сабаққа кешіккен жағдайда, дәрісханаға ақырын кіріп, жұмысқа кірісуі керек, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу сабақтан бір рет қалумен тең;

 • балл көрсеткіші арқылы есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру керек. Жұмыс уақытылы тапсырылмаса, қойылатын балл төмендейді. Барлық жұмыстарды тапсырмаған студенттерге емтиханға кіруге рұқсат берілмейді;

 • қанағаттанарлық бағасын алған студентке аралық бақылауды қайтадан өтуге рұқсат берілмейді;

 • Рср = (Р1 + Р2)/2 орташа рейтингісі 50%-дан кем болған студенттерге емтиханға кіруге рұқсат берілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондарды ажырату қажет;

 • студент сабаққа іскерлік киім киіп келуі керек.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырмалардың түрлері 100 балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оған дәрістерге, іс-тәжірибелік сабақтарға қатысу мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімге ағымдағы бақылау жасау семестрдің 7 және 15 апталарында тест түрінде өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:

Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Есептер

Эпюрлар

Проекциялық сызбалар

Аралық тест

Меже бақылау

Қосындылар,эскиз

Құрылыс сызба

Барлығы

Рейтинг 1

8

8

10

30

20

14

10

-

-

100

Рейтинг 2

7

7

-

-

10

16

10

20

30

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушымен зерттеліп дайындалады.


Пән бойынша студент білімінің қорытынды бағасын құрайтын көрсеткіштер:

- 40% қорытындысы, емтиханда алған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім көрсеткіші.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)
мұндағы Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтердің бағасына сәйкесінше қойылатын цифрлік эквивалент;

КЖ – курстық жұмысты қорғау бойынша алған бағаның цифрлік эквиваленті.

Қорытынды әріп түріндегі баға және балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті:


Әріп жүйесіндегі баға

Балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз


4.3 Қорытынды бақылау жасауға арналған мәліметтер
Пән бойынша курстық жұмыс қорғалады.

Курстық жұмысты қорғау бойынша сұрақтар

1 Инженерлік графика пәні, оның даму тарихы.

2 Проекция әдісі. Центрлік және параллель проекциялар. Тік бұрышты (ортогональ) проекция. Монж эпюрі.

3 Стандартты аксонометриялық проекциялар. МЕСТ 2.317.69. Кеңістіктегі координаттар жүйесі.

4 Нүктенің, түзу сызықтың және жазықтықтың эпюрлері.

5 Түзу сызық проекциялары.

6 Түзу кесінді мен проекция жазықтарының өзара орналасуы.

7 Түзу сызықтардың өзара орналасуы. (өзара параллель, өзара киылысушы түзулер, өзара айқасушы түзулер). Конкурентті нүктелер.

8 Тік бұрышты үшбұрыш тәсілімен түзу кесіндінің нақты шамасын анықтау.

9 Кеңістік жазықтығының проекция жазықтықтарына қарағандағы орналасуы. (жалпы жағдай жазықтықтары, ерекше жазықтықтары).

10 Жазықтықтың ерекше түзулері. Жазықтыққа тиісті түзу мен нүктені бейнелеу.

11 Түзудің жазықтықпен қиылысуы.

12 Жазықтыққа параллель түзу. Жазықтыққа перпендикуляр түзу.

13 Сызба сызықтарының түрлері, сызбада сызықтың жуандығы, сызба қаріпінің тағайындалған өлшемдері. Масштаб дегеніміз не?

14 Көрініс дегеніміз не? Негізгі көріністердіі ата. Негізгі көріністің орналасуы.

15 Қосымша көрініс және жергілікті көрініс.

16 Тіліктер.

17 Қималар.

18 Бұрандалы қосылыстар.

19 Құрастыру сызбасы.

20 Бөлшектеу дегеніміз не?21 Сәулет құрылыс сызбалары.

22 КҚБЖ және схемалық құжаттар

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет