Конкурс за финансирање или суфинансирање програма /пројеката и за трошкове функционисања удружења из буџета општине АдаДата13.06.2016
өлшемі77.5 Kb.
түріКонкурс
На основу члана 7-18. Одлуке о начину финансирања или суфинансирања програма или пројеката и за трошкове функционисања невладиних организација из буџета општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 5/2012) и на основу Одлуке о буџету општине Ada за 2015. годину (''Службени лист општине Ada'', број 28/2014),

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса дана 01.04.2015. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма /пројеката и

за трошкове функционисања удружења из буџета општине Ада 1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА УДРУЖЕЊИМА

 1. - за трошкове функционисања

б) - за финансирање или суфинансирање програма/пројеката

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање или суфинансирање програма/пројеката и за трошкове функционисања удружења у 2015. години износи 1.110.000,00 динара.

 1. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈЕ СЕ

Удружењима за реализацију програма/пројеката из следећих области:

   1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора;

   2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др);

   3. развој локалне заједнице;

   4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана;

   5. афирмисања људских и мањинских права;

   6. програма за образовање;

   7. програма за омладину;

   8. програма за стара лица;

   9. афирмисања демократизације локалне средине;

   10. развоја цивилног друштва;

   11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометаним у развоју и др.);

   12. волонтерства;

   13. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида;

   14. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности;

   15. активности пензионерских организација;

   16. неформалног образовања;

   17. афирмисања женских права;

   18. за развој јавног информисања;

   19. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Ада и афирмацији грађанског активизма.

Под трошковима функционисања удружења подразумевају се расходи и издаци у вези са свакодневном делатношћу и за набавку материјала потребних за непрекидан рад (канцеларијски материјал, телефон, трошкови поште, режија, остале услуге сл.).

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

 • које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), које је регистровано на територији општине Ада;

 • које програм/пројекат реализује на територији општине Ада односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Ада као општинске, међуопштинске или републичке организације;

 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма;

 • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању програма/пројекта и за трошкове функционисања уколико је био носилац програма/пројекта претходне године;

 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

 1. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2015. године.

Средства се додељују за финансирање или суфинансирање само једног програма/пројекта или за трошкове функционисања удружења. 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

 • пријавни образац на конкурс

Образац а) - за трошкове функционисања

Образац б) - за програм/пројекат

 • уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре или штампани упит АПР-а о регистрацији;

 • фотокопију статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује које се први пут пријављују на конкутрс;

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава, обавезне конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти на пошти или лично у канцеларију бр. 29. Општинска управе општине Ада на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом или се предају лично на адресу:Скупштине општине Ада, 24430 Ада, Трг ослобођења бр. 1., канцеларија бр. 29.

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у канцеларији бр 29.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.


 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 20.04.2015. године.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада или на огласној табли Општинске управе Ада.

Одлуку о избору програма или пројеката и за трошкове функсионисања доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије и биће објављена на званичној интернет страници општине Ада www.аda.org.rs
Одлука Општинског већа је коначнa.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу и пријаве корисника којима је Општина Ада током 2014. године доделила средства на име финансирања или суфинансирања програма односно пројеката или за трошкове функционисања а који нису поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року неће се разматрати.
Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати / бодовати. Конкурсна документација се не враћа.
Након доношења одлуке о избору програма/пројеката који ће бити финансирани или суфинансирани током 2015. године, и о додели средстава за трошкове функционисања са подносиоцима истих ће се закључити уговори.
Подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма/пројекта и о утрошеним средствима за функционисање, а најкасније до 31.01.2016. године, поднесу Извештај о обиму и наменском коришћењу (утрошку) средстава буџета општине Ада на обрасцу прописаним Упутством о начину и састављању извештаја удружења (невладиних организација) о обиму и наменском коришћењу средстава буџета општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 28/2013) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.
Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.
Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова, у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1., у канцеларији бр. 29. односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs
Јавни конкурс се објављује у ''Службеном листу Општине Ада'' и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Комисија за спровођење поступка

јавног конкурса ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Број: 020-6-37/2015-03 Билицки ЗолтанДана: 01.04.2015.
Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет