МАҚҰлданды «kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміменбет1/2
Дата24.04.2016
өлшемі374.5 Kb.
  1   2
«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» (KAZAKHSTAN

ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ


МАҚҰЛДАНДЫ

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің

шешімімен
2010 жылғы 8 маусымдағы № 3 хаттама
БЕКІТІЛГЕН

«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның

2010 жылғы 10 қыркүйектегі

62-П шешімімен«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» («KEGOC») АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ

Астана 2010 ж.

МАЗМҰНЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ………………………………………………...………………. 3
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МАҚСАТТАРЫ, ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ………………………………………...……………………….. .. 3-4
3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ....................................................…………………………...………….…..4-7
4. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ……………..………………......7-9
5. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІ ӨКІЛЕТТІКТЕРІНІҢ МЕРЗІМІ................................................................................................…………………….....…9
6. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ.………………………………………..…9-10
7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ..........................................................................................................................10-12
8. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ.........................................................................………………………….….…...……12
9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ.……………. ………………………......12-17
10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ШЕШІМДЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ........…………………………………………………………………….…….…..…17
11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ.................................................………………...…………………………..17-18
12. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ............ ……………….……………………………...….... 18
13. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР МЕН ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ӨЗАРА ҚАРЫМ ҚАТЫНАСЫ.................………………………………………………………..................... 18-19
14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ..............................................................................…………………..…...19
15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ......................................... 19-20
16. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ ТӨЛЕУ..........................................................................................................................................20
17. ЕРЕЖЕНІҢ ЗАҢДЫҚ КҮШІ........................………………………………………….…20
18. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ОТЫРЫСЫ ХАТТАМАСЫНЫҢ НЫСАНЫ

(1-ҚОСЫМША)........……………………………………………………………………..…21-23
19. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ СЫРТТАЙ ОТЫРЫСЫ ХАТТАМАСЫНЫҢ НЫСАНЫ (2-ҚОСЫМША).................................................................................................24-26
20. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІНІҢ НЫСАНЫ (3-ҚОСЫМША)...............................................................27-28
21. КҮН ТӘРТІБІНІҢ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАНЫҢ НЫСАНЫ..............................................................................................................................…...29
22. КҮН ТӘРТІБІНІҢ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ШЕШІМІ ЖОБАСЫНЫҢ НЫСАНЫ.......................................................................................................30


1. Жалпы ережелер


 1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы осы ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы», «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына, «KEGOC» АҚ-ның Жарғысына, «KEGOC» АҚ-ның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді.

 2. Ереже Директорлар кеңесі қызметінің рәсімдерін «KEGOC» АҚ-дағы (бұдан әрі - Қоғам) басқару органы ретінде егжей-тегжейлі нақтылап көрсетіп береді, мәртебесін, мақсаттарын, қағидаттары мен функцияларын, Қоғамның Директорлар кеңесін (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) сайлау тәртібі мен құзыреттілігін, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мен жауапкершілігін, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру, өткізу тәртібін, оның шешімдер қабылдауы мен ресімдеуін айқындайды.

 3. Директорлар кеңесі - Қоғамның Жалғыз акционерінің (бұдан әрі – Жалғыз акционер) құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғысымен жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның органы.

 4. Директорлар кеңесі өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, «KEGOC» АҚ-ның Жарғысын (бұдан әрі - Жарғы), «KEGOC» АҚ-ның корпоративтік басқару кодексін (бұдан әрі - Кодекс), осы ережені және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.2. Директорлар кеңесінің мақсаттары, қызметінің қағидаттары мен функциялары
 1. Директорлар кеңесінің мақсаттары Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасау, Қоғамның мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау, Қоғам қызметінің қағидаттары мен нормаларын белгілеу, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционер мен басқа адамдардың алдындағы міндеттемелерін түсіну мен оны сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.

 2. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін мынадай қағидаттар басшылыққа алынады:

1) Қоғамның қызметі туралы дұрыс және толық ақпаратты пайдалана отырып, мәселелерді алқалық және жіті талқылау негізінде шешімдер қабылдау;

2) Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерін барынша сақтау мен іске асыру, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау;

3) Жалғыз акционердің мүдделері теңгеріміне қол жеткізуді және Директорлар кеңесінің Қоғамның мүддесі үшін барынша шынайы шешімдерді қабылдауын қамтамасыз ету;

4) қызметті парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адамгершілік, адал, жауапкершілік және дәлдік қағидаттарда жүзеге асыру;

5) Кодексте мазмұндалған өзге қағидаттар.


 1. Директорлар кеңесінің негізгі функцияларына белгіленген тәртіппен мыналар жатады:

1) Қоғам дамуының басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғам дамуының стратегиясын бекіту;

2) нарықтық жағдайды, Қоғамның қаржылық жағдайы мен Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне әсерін тигізетін басқа факторларды есепке ала отырып, бекітілген басым бағыттардың болуына шынайы баға беру;

3) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту, тиімділікті сақтау мен талдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру;

4) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне талдау жасауды қамтамасыз ету;

5) бағалау жүйесін бекіту және Қоғамның, Директорлар кеңесінің, Қоғам Директорлар кеңесі комитеттерінің, Қоғам Басқармасы жекелеген мүшелерінің (бұдан әрі – Басқарма), Қоғамның Ішкі аудит қызметін бағалауды жүргізу;

6) Басқарманың қызметіне бақылауды жүзеге асыру;7) белгіленген тәртіппен корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асыру.

3. Директорлар кеңесінің құзыреттілігі
 1. Директорлар кеңесінің айырықша құзыреттілігіне мынадай мәселелер жатады:

 1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

 2. Орналастырылған акциялар мен басқа құнды қағаздарды Қоғамның сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

 3. Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;

 4. Қоғамның облигациялар мен туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

 5. Жалғыз акционерге Қоғамның өткен қаржы жылы ішіндегі таза табысы мен Қоғамның бір жай акциясына арналған есеппен жыл ішіндегі дивидент мөлшерін бөлу туралы ұсыныстар енгізу;

 6. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, Басқарманың мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

 7. Басқарма төрағасы мен оның мүшелеріне лауазымдық айлық ақылар мөлшерін және еңбек ақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

 8. Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, лауазымдық айлық ақыларының мөлшерін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбек және сыйақы төлеу шарттарын анықтау, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне біліктілік талаптарын бекіту;

 9. корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлық ақысының мөлшері мен еңбек және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

 10. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатындағы Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

 11. Қоғамның филиалдары мен өкілдігін құру және жабу жөніндегі шешімдерді қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

 12. Қоғамның басқа ұйымдарды құруы туралы немесе Қоғамның оларды құруына қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

 13. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан көп акциялар пайыздарын сатып алуы туралы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) шешім қабылдау;

 14. Қоғамға он және одан көп акциялар пайыздары жататын заңды тұлғаның акционерлері жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

- акционерлік қоғамды өз еркімен қайта құру және тарату;

- акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімдерін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

- акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшері мен төлеу талаптарын анықтау;

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар орын алған кезде акционерлік қоғамдардың жай және ерекше артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;

- қоғамның акционерлік қоғамдарының ерікті делистингі туралы шешімдер қабылдау;

- акционерлік қоғамға жататын барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру жолымен заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне акционерлік қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

- «алтын акцияларды» жүргізу және жою;

 1. Қоғамның жарғылық капиталына он және одан көп қатысу үлесінің пайызы жататын қатысушы заңды тұлғалардың құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

 • Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және оны беру шарттарын анықтау;

 • Серіктестіктің бақылау кеңесін және (немесе) Тексеру комиссиясын (ревизорды) сайлау және өкілетіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (ревизордың) есептері мен қорытындыларын бекіту;

 • Серіктестікті қайта құру және тарату туралы шешім;

 • Серіктестіктің барлық мүлкінің кепілі туралы шешім;

 • «Шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына сәйкес серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешім.

 1. Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталының мөлшерін он және одан көп пайызды құрайтын шамаға арттыру;

 2. «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі (бұдан әрі –Қор) айқындайтын тәртіп негізінде Басқарманың шешімдерімен қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, Қоғам мүдделі болып отырған ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасау;

 3. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және сандық құрамын анықтау, комитеттер өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, Төраға мен комитет мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;

 4. Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің саны мен құрылымын, Корпоративтік хатшы қызметінің штат кестесін бекіту;

 5. Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

 6. Жалғыз акционердің белгілеген тәртібімен Қоғамды дамыту жоспарын, Қоғамның бюджетін бекіту;

 7. Директорлар кеңесімен бекіту немесе келісу жүзеге асырылатын Қоғамның, сондай-ақ еншілес және бағынысты заңды тұлғалардың басшы қызметкерлері лауазымдарының тізбесін бекіту;

 8. Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін бекіту, тиімділікті сақтау және талдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру;

 9. Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық қызметін бекіту;

 10. Басқарманың Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде қаржы қызметі туралы ақпаратты Директорлар кеңесіне табыс ету мерзімі мен тәртібін белгілеу;

 11. Бағалау жүйесін бекіту және Қоғамның, Директорлар кеңесі, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттері, Қоғам басқармасы жекелеген мүшелерінің қызметін , Қоғамның Ішкі аудит қызметін бағалауды жүргізу;

 12. Қоғамның әкімшілік-басқару қызметкерлеріне еңбек және сыйақы төлеу және Атқарушы дирекцияның (орталық аппараттың) лауазымдық айлық ақыларының схемалары туралы ережені бекіту;

 13. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламаларды жіберу тәртібін анықтау;

 14. белгіленген тәртіппен корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асыру;

 15. Қоғам туралы ішкі ақпаратты (қызметтік) бұрынғы Директорлардың Директорлар кеңесінің құрамында өзінің қызметін тоқтатқаннан кейін жария етпеуі туралы мерзімді анықтау;

 16. Басқарманың қызметіне бақылауды жүзеге асыру;

 17. бекітілген Қоғам дамуының басым бағыттарының болуына бағалауды жүргізу;

 18. Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне талдау жасауды қамтамасыз ету және атқарылған жұмыс туралы Жалғыз акционерге есепті табыс ету;

 19. Қоғам Басқармасының мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеуі мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

 20. Жалғыз акционер белгілеген тәртіппен және мерзімде Қоғамның жылдық есебін дайындауды қамтамасыз ету және табыс ету;

 21. Жалғыз акционерге Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы ақпаратты табыс ету;

 22. Корпоративтік басқару кодексін, оған өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қару және Жалғыз акционердің қарауына оны енгізу;

 23. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді енгізу;

 24. Қызметтік жеңіл автомобилдердің тиістілік нормасын, әкімшілік аппаратты орналастыру үшін алаңдар нормасын, іссапар шығыстарының нормаларын анықтау;

 25. Қызметтік іссапарға жіберілетін Қоғамның қызметкерлеріне шығыстардың орнын толтыру тәртібі мен шарттарын анықтау;

 26. Жалғыз акционердің шешімі бойынша қызметкерлерге Қоғамның қаражаты есебінен ұялы байланысты, өкілдік шығыстар лимиттері мен басқа лимиттерді пайдалану құқығы берілген кезде оның орнын толтыратын шығыстар лимиттерін анықтау;

 27. Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

 28. Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен көзделген, Жалғыз акционердің айырықша құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.

 1. Директорлар кеңесі жыл сайын өзінің жұмысына, оның Комитеттерінің, Директорларының әрқайсысының жұмысына ресми түрде және жан-жақты баға береді және оның нәтижелерін Директорлар кеңесінде талқылайды.

 2. Директорлар кеңесінің Басқармадан және Ішкі аудит қызметінен ақпаратты, түсініктеме беру және түсіндіру туралы материалдарды толық көлемінде және уақытында алуға құқығы бар.

4. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау
 1. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардан сайлана алады:

- Жалғыз акционерден – жеке тұлғалар;

- Жалғыз акционердің мүддесін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсынылған) адам;

- басқа адамдар.

Директорлар кеңесінін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Жалғыз акционер өзіне тиесілі акциялары бойынша дауысын толығымен бір кандидатқа беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында бөлуге құқығы бар. Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланғандар дауыстардың басым көпшілігін жинаған кандидаттар болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат екі немесе одан көп теңдей дауыс санын жинаса, онда бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің мүддесін білдіруші адам ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке адам сайлана алады. Осындай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы тиіс. 1. Басқарманың басшысынан басқа оның мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарманың төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

 2. Заңды тұлға Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды.

 3. Директорлар мен Директорларға кандидаттардың Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделері үшін Директорлар кеңесінде өзінің міндеттерін орындау мен жұмыстың тиімділігін ұйымдастыруға қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

 4. Мыналар Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды:

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте сотталғандығы өтелмеген немесе алып тасталмаған адамдар;

мәжбүрлеу арқылы тарату немесе мәжбүрлеу арқылы акцияларды сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарманың төрағасы), басшының орынбасары (басқарма төрағасының орынбасары), басқа заңды тұлғаның бас бухгалтері болып табылатын адамдар. 1. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде алты адамнан құралуы тиіс, оның үштен бірі «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның компаниялардың тәуелсіз директорларын іріктеу ережесіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланған тәуелсіз Директорлар болуы тиіс.

Директор мынадай жағдайларда тәуелсіз болып танылады, егер ол:

Қоғамның қосылма тұлғасы болып табылмаса және директорлар кеңесіне ол сайлағанға дейінгі үш жыл ішінде ондай болып табылмаса (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына сайланғанға дейінгі жағдайды қоспағанда);

Қоғамның қосылма тұлғаларына қатысты қосылма тұлға болып табылмаса;

Қоғамның лауазымды адамдарына немесе Қоғамның қосылма ұйымдарына – адамдарына байланысы жоқ және директорлар кеңесіне ол сайлағанға дейінгі үш жыл ішінде осы адамдарға бағыныстылығы жоқ болса;

Қоғамның аудиторы болып табылмаса және директорлар кеңесіне ол сайлағанға дейінгі үш жыл ішінде ондай болып табылмаса;

Аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істеп, аудитор ретінде қоғамның акционерлік қоғамының аудитіне қатыспаса және директорлар кеңесіне ол сайлағанға дейінгі үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспаса;

мемлекеттік қызметші болып табылмаса;


 1. Барлық Директорлар Директор ретінде лауазымына ресми түрде кірісуі және өзінің кәсіби білімі мен шеберлігін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс.

 2. Директорлар кеңесінің мүшелігіне жаңадан сайланғандардың лауазымға кірісу бағдарламасынан өтуді талап етуге құқысы бар.

19. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге табыс етілетін өзінің қызметі туралы жылдық есебінің құрамында ол өзі тәуелсіз деп есептейтін әрбір Директорды Қоғамның жылдық есебі құрамында көрсетуі тиіс. Директорлар кеңесі оны қабылдағанда тәуелсіз Директор болып табылды ма, соны анықтауы тиіс.
5. Директорлар кеңесі мүшелері өкілеттіктерінің мерзімі
 1. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесіне кез келген мерзімге сайлау, мәселен, 6 жылдан асатын мерзімге сайлау Директорлар кеңесі құрамының сандық құрамының жаңартылуын ескере отырып ерекше жағдайда қаралуға жатады. Бір адам Директорлар кеңесіне тоғыз жыл қатарынан асатын мерзімге сайлана алмайды. Айырықша жағдайларда тоғыз жылдан асатын мерзімге сайлауға жол беріледі, бірақ бұл ретте Директорлар кеңесіне мұндай сайлау жыл сайын өткізіледі.

 2. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін Жалғыз акционер белгілейді.

 3. Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.

 4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.


6. Директорлар кеңесінің төрағасы
 1. Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды.

 2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады, оларға төрағалық етеді, Қоғамның Жарғысымен және осы Ережемен белгіленген тәртіпте отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

 3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

 4. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылық жасау үшін жауаптылықа болады, саланың барлық аспектілері бойынша қызметтің тиімді болуын қамтамасыз етеді, Жалғыз акционермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғам атынан Қоғам Басқармасының төрағасымен тікелей материалдық көтермелеуді және Қоғам Басқармасы төрағасы қызметінің нәтижелері мен Қоғамды дамыту жоспарын, Қоғамның бюджетін орындауына байланысты жауапкершілікті көздейтін еңбек шартын жасайды;

3) Қоғам Басқармасының төрағасына тағайындауы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылатын лауазымдарға белгіленген тәртіппен Қоғамға жұмысқа қабылдау үшін үміткерлерді ұсынады;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақылардың мүшелері мен құрамы туралы Жалғыз акционерді хабардар етеді;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі туралы Жалғыз акционерді жыл сайын хабардар етіп отырады;

6) Жалғыз акционермен тиісті сөйлесуді қамтамасыз ету үшін жауаптылықта болады;

7) Директорлар кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіппен дайындайды;

8) Корпоративтік хатшымен бірлесе отырып, Директорлардың дұрыс және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

9) Директорлар кеңесінің қызметіне Директорлардың тиімді үлес қосуын және Директорлар мен Басқарма арасында сындарлы қатынастың болуын қамтамасыз етеді;

10) жаңадан сайланған Директорларға лауазымға кірісу бағдарламаларын табыс етеді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғысымен көзделген өзге мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

7. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқығы мен міндеттері 1. Директорлар кеңесі құзыретінің шеңберінде Директорлар кеңесі мүшелерінің мыналарға құқығы бар:

1) лауазымғы кірісу бағдарламасын алу жөнінде талап етуге және білімі мен дағдыларын жетілдіруге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

3) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібі мен қабылданатын шешімдер бойынша ерекше пікірін білдіруді талап етуге;

4) Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылау үшін Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарына қатысуға;

5) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

6) қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

7) Директорлар кеңесінің жұмысын жоспарын жасау жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізуге;

8) Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабарландыру жолымен өзінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

9) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауына байланысты сыйақы алуға, сондай-ақ шығындардың (шығыстардың) орнын толтыру құқығына;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексі мен Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге әрекеттерді жүзеге асыруға. 1. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналарға міндетті:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексі мен Директорлар кеңесі туралы ережеде мазмұндалған талаптарды, адамгершілік қағидаттар мен іскерлік әдеп ережелерін Жалғыз акционердің және тұтастай алғанда, Қоғамның мүддесі үшін сақтай отырып, адал, кәсіби, парасатты, шынайы және әділ әрекет жасауға;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау барысына өзіне мәлім болған Қоғам туралы құпия ақпаратты, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға, егер өзге Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбесе;

3) Қоғамның жағдайын мониторингі жүргізуге және басқа органдармен және Қоғамның лауазымды адамдарымен үнемі байланысты ұстауға;

4) Директорлар кеңесінің отырыстары мен комитеттерінің жұмысына егер олардың мүшелері болып табылса, қатысуға;

5) Директорлар кеңесінің отырысына өзінің болмауының себебін көрсете отырып, қатысуға мүмкіндігінің жоқ екендігін алдын ала хабарлауға;

6) Директорлар кеңесімен өзінің басқа акционерлік қоғамның органына сайлануы немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдануы мүмкіндігін келісуге;

7) білімді жетілдіру жоспарын жасауға қатысуға;

8) Директорлар кеңесіне 2 (екі) күн ішінде жағдайларының өзгергені, соның салдарынан тәуелсіз директор бола алмайтындығын хабарлауға. 1. Директорлар кеңесінің мүшелері мүдделік дауларға қатысты ережелер мен талаптарды сақтауы тиіс:

1) олардың, Қоғам мен Жалғыз акционер арасында мүдделік даулардың туындауына әкеп соғатын немесе әкеп соғуға ықтимал іс-әрекеттерден қалыс қалуға, осындай даулар болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына жазбаша түрде хабарлауға;

2) мүдделілігі бар шешімдер қабылданған кезде мәселелер бойынша дауыс бермеуге;

3) жалпы қабылданған ізеттік таныту ережелеріне сәйкес ескерткіш белгілер мен ресми іс-шараларды өткізу кезінде сувенирлерден басқа, жеке және заңды тұлғалардан сыйлықтар, қызметтер немесе қандай болмасын артықшылықтарды алмауға, ол Директорлар кеңесінің мүшелері өзінің лауазымдық жағдайының шеңберінде қабылдаған шешімі немесе жасаған әрекеті үшін алған сыйақы деп қаралуы мүмкін;

4) Директорлар кеңесі мүшелерінің өздерінің міндеттерін орындау барысында өзіне белгілі болған құпия, инсайдерлік және өзге ақпаратты жария етпеуге, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде және сол сияқты Қоғамдағы жұмысын аяқтағаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде өзінің мүддесі немесе үшінші адамдардың мүддесі үшін пайдаланбауға;

5) өзінің қосылма тұлға және ол жайындағы өзгерістер туралы уақытында хабарлауға;

6) Қоғаммен бәсекеге түсетін ұйымдардың және Қоғам активтерінің сатылас құрылымына кіретін ұйымдардың органдарын құрмауға, оған қатыспауға;

7) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе Қоғамның Жарғысына және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшылықта оны пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ жеке мақсаттарда өзінің қосылма тұлғаларымен бірге мәміле жасау кезінде теріс пайдалануға;

      8) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептеме жүйесінің тұтастығын тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, қамтамасыз етуге;

9) шұғыл шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастама көтеруге;

      10) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашып көрсету мен табыс етуді бақылауға;

11) қауіпсіздік режиміне және Қоғамның құпия ақпаратын сақтауға байланысты Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген барлық ережелер мен рәсімдерді сақтауға.

8. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру
 1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе атқарушы органның;

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін: 1. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының қоса беріліп отырған күн тәртібін мазмұндаған тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына қойылады.

 2. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастама көтеруші атқарушы органға талаптарды көрсете отырып өтініш жасауға құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

 3. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оның атқарушы органы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннің ішінде кешіктірілмей шақырылуы тиіс.

 4. Отырысты өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.

 5. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатыса алмайтын мүмкіндігі туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауы тиіс.


9. Директорлар кеңесінің отырысы


 1. Директорлар кеңесінің отырысы ұтымдылық, тиімділік пен жүйелілік қағидаттарына сүйене отырып өткізіледі. Отырыс отырыстарды өткізу кестесімен бірге, бірақ жылына алты реттен сиретпей, Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген ағымдағы күнтізбелік жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді де қарайды.

 2. Директорлар кеңесінің отырыстарын отырысты өткізудің нақтылы тәсілін таңдау негіздемесімен бірге күндізгі және сырттай нысандарда өткізуді қарастырады, бұл ретте сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін отырыстардың санын азайту қажет. Тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін маңызды мәселелер тек қана Директорлар кеңесінің отырыстарында күндізгі дауыс беру нысаны бойынша қаралады.

 3. Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің отырысы шақырылған жағдайда Директорлар кеңесінің отырысына материалдарда мыналар қамтылуы тиіс:

  1. Қоғам Басқармасының төрағасы қолы қойылған отырыстың күн тәртібі;

  2. Қоғам Басқармасының төрағасы және немесе енгізілген мәселеге жетекшілік ететін Қоғам Басқармасының мүшелері қолдары қойылған отырыста қаралуға жататын құжаттар мен құжаттардың жобалары;

  3. Қоғам Басқармасының, Кредиттік және/немесе Инвестициялық комитеттердің және/немесе Қоғамның өзге алқалық органдарының (болған және қажет болған кезде) шешімдерінің көшірмелері;

  4. Қоғам Басқармасының Төрағасына қол қоюға қоса беріліп отырған шешім жобасының негіздемесімен бірге әрбір қаралатын күн тәртібінің мәселесіне түсіндірме жазбалар;

  5. Директорлар кеңесі шешімінің жобасы;

  6. Сырттай дауыс беру өткізілген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені;

  7. Күн тәртібінің мәселелерін қарау және талдауға қажетті өзге құжаттар, олар болған жағдайда (тұсаукесерлер, есептер, комитеттер мен Қоғамның өзге алқалық органдарының шешімдерінің көшірмелері) көрсетілген мәселелердің күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар.

 4. Директорлар кеңесінің бір күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізілетін ұсынылған мәселелердің саны оннан аспауы тиіс. Айырықша жағдайларда, Директорлар кеңесінің төрағасы қосымша мәселелерді енгізуді мақұлдауы мүмкін.

 5. Күн тәртібін жасау жөніндегі міндет, Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырысқа қатысушыларды хабарландыру, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету Корпоративтік хатшыға, Корпоративтік хатшы жоқ болған жағдайда, Басқармаға жүктеледі.

 6. Директорлар кеңесі отырысының күндізгі нысаны Қоғам қызметінің негізгі мәселелері бойынша мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау кезінде барынша тиімді, орынды болмақ.

 7. Директорлар кеңесінің сырттай нысандағы отырысын өткізу кезінде мына жағдайларға жол берілмейді:

 1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

 2. Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;

 3. сандық құрамды, атқарушы органның өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

 4. Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталының мөлшерін он және одан көп пайызды құрайтын шамаға арттыру;

 5. «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын белгіленген тәртіппен Басқарманың шешімі бойынша қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүщщелілігі бар ірі көлемдегі мәмілелер мен мәмілерді жасау туралы шешім қабылдау;

 6. Қызметкерлердің жалпы саны мен Қоғамның орталық аппаратының құрылымын, сондай-ақ Корпоративтік хатшы қызметінің штат кестесін бекіту;

 7. Жалғыз акционердің белгіленген тәртібімен Қоғамды дамыту жоспарын, Қоғамның бюджетін бекіту;

 8. Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық жоспарларын қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

 9. инвестициялық/кредиттік жобаларды қарау;

 10. кадр мәселелері;

 11. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәселелер бойынша.

 1. Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізуге айырықша жағдайларда және төрағаның немесе оның орнын алмастыратын адамның шешімімен, пікірталастық сипаты бар мәселелер бойынша жол беріледі.

 2. Директорлар кеңесінің бір ғана мүшесі сырттай отырыста мәселені қарауға қарсылық білірсе, мәселе Директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

 3. Сырттай отырыстар көп болмайды, тоқсанда бір рет болуы мүмкін.

 4. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум кем дегенде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жартысын құрайды және ол Директорлар кеңесінің болмаған мүшелерін жазбаша түрде білдірілген олардың дауысы (аралас дауыс беру) болған жағдайда есепке ала отырып, анықталуы мүмкін.

 5. Егер Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы саны кворумға жеткіліксіз болып табылса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін енгізеді. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционердің қарауына осы мәселені енгізу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

 6. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарламаны (пікірді) табыс етуге құқылы.

 7. Жазбаша хабарламада (пікір):

1) жасалған күні;

2) болмаған Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілген күн тәртібі;

3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша анық білдірілген ұстаным;

4) Директорлар кеңесі мүшесінің қолы;5) Директорлар кеңесі мүшесінің қарауы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге мәліметтер қамтылуы тиіс.

 1. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарламасы (пікірі) Директорлар кеңесінің төрағасына тапсырысты хатпен почта арқылы курьер немесе өкілі арқылы Корпоративтік хатшының жеке өзіне жіберілетін болады.

 2. Директорлар кеңесінің мүшесі табыс еткен жазбаша хабарлама (пікір) кворум мен дауыстардың қорытындыларын санау кезінде есепке алынады және отырыстың хаттамасына қоса тігіледі.

 3. Жазбаша хабарламаны (пікір) Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін табыс ете алады.

 4. Егер бұрын жазбаша хабарламаны (пікір) табыс еткен Директорлар кеңесінің мүшесі Кеңестің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, онда жазбаша хабарламаны (пікір) есепке алынбайды.

 5. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Директор кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

 1. Қоғам мүделілік танытып отырған мәмілелерді жасау туралы шешім оның жасалуына мүдделілік танытпайтын Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

 2. Егер тәуелсіз директорлардан басқа, Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы осындай мәмілелерді жасауға мүдделілік танытса, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.

 3. Дауыстар тең болған жағдайда, жасалуына Қоғам мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

 4. Жасалуына Қордың тобына кіретін ұйымдармен бірге мүдделілік танытатын мәмілерді Қоғамның жасауы туралы шешім «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтаған белгіленген тәртіппен қабылданады.

 5. Директорлар кеңесінің өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқығы бар, оған тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері қатысады.

 6. Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен отырыстың күн тәртібін дайындайды, оны Директорлар кеңесі бекітеді.

 7. Күндізгі тәртіппен өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысын ашу кезінде Директорлар кеңесінің төрағасы күн тәртібінің өзгерістері жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті. Күн тәртібіне өзгерістер мен (немесе) толықтырулар, егер оларды енгізуге Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берсе, енгізіледі.

 8. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

 9. Директорлар кеңесінің күн тәртібі бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде ол өзгертілмеуі және (немесе) толтықтырлмауы мүмкін.

 10. Директорлар кеңесі күн тәртібіне енгізілмеген мәселені қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

 11. Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен Директорлар кеңесінің мүшесі толықтай және ішінара келіспеген жағдайда ол өзінің келіспеушілігін дауыс беруге енгізілген мәселе бойынша ерекше пікірі түрінде жазып беруі тиіс, оны Корпоративтік хатшы күндізгі тәртіппен өткізілетін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тіркеп алады. Сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша нысанда жазылуы және толтырылған бюллетенге қоса берілуі тиіс.

 12. Директорлар кеңесінің өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқығы бар, оған тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысады.

 13. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

 14. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастама көтеруге құқысы бар адамдардың бастамасымен өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (сырттай дауыс беруден бас тартқан жағдайда - атқарушы органға) жазбаша нысанда қойылады және онда дауыс беруге қойылған мәселе (мәмелелер) дәл біржақты тұжырымдалып қамтылады. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру үшін бюллетендер (Директорлар кеңесі отырысының сырттай нысаны) қолданылады.

 15. Сырттай дауыс беру арқылы шешім бюллетендерде белгіленген мерзімде алынған кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

 16. Бюллетенде:

 1. Қоғамның толық фирмалық атауы және оның орналасқан жері;

 2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы ақпарат;

 3. бюллетендерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне табыс еткен күні және бюллетендерді қабыладаудың аяқталған күні;

 4. толтырылған бюллетендер жіберілетін почталық мекен-жай;

 5. отырыстың күн тәртібі;

 6. дауыс беруге енгізілген мәселелерді тұжырымдау және әрбір мәселе жөніндегі шешімдер;

 7. әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары: «жақ», «қарсы», «қалыс қалды» және немесе жекелеген ескертулерінің бар екендігі көрсетілуі тиіс.

 1. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесінің төрағасы және Қоғамның Корпоративтік хатшысы қолын қоюы тиіс.

 2. Күндізгі тәртіппен өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі хаттамамен толық ресімделеді, оған директорлар мен Корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде қолдарын қоюы тиіс және онда мыналар қамтылады:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысушы адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер, талқылау және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының дауыс беру нәтижелері;

8) отырыста болмаған, бірақ өзінің жазбаша пікірін білдірген Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәлімет;

9) Директорлар кеңесі мүшелерінің айырықша пікірлері;

10) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлері хаттамаға қоса тігіледі.

 1. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселе бойынша мүдделілігі бар Директор осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, ол туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тиісті жазба жасалады.

 2. Корпоративтік хатшы хаттаманың жасалуының дұрыстығы (шешімі) үшін жауапты болады.

 3. Сырттай дауыс беру бюллетендері, Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімдері осы Ереженің 1-3-қосымшаларына сай нысанда жасалады.

 4. Айырықша жағдайлар Директорлар кеңесі отырысының екі нысандары біріктірілуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директорлар (30%-дан аспайтын) Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайға қатысты. Бұл ретте болмаған директор байланыстың техникалық құралдарын пайдалана отырып қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және өзінің пікірін жазбаша нысанда табыс етеді.

 5. Тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін маңызды мәселелерді қарау кезінде стенограмма жүргізіледі.

 6. Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірмей, осы шешімнің негізінде енгізілген бюллетендер көшірмелерінің қосымшаларымен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

 7. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын, сырттай отырыстардың шешімдерін, дауыс беруге арналған бюллетендерді қоса алғанда, стенограммалар Корпоративтік хатшыда сақталады және оларды қабылдаған сәттен бастап екі жыл уақыт біткеннен кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның мұрағатына беріледі. Корпоративтік хатшы Қоғамның мұрағатына тапсырғанға осы құжаттардың түгендігіне жауап береді. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының (шешімінің) түпнұсқасымен таныстыруға және қажет болған жағдайда хаттаманың (шешімнің) көшірмесін және әрбір параққа өзінің қолы қойылған және Қоғамның мөры басылып, куәлендірілген бекітілген немесе қаралған материалдардың көшірмелерін беруге міндетті.


10. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау


 1. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылған Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуы және (немесе) барысы туралы Басқарманың, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының есептерін қарау арқылы өзінің шешімдерінің орындалуына бақылау жасайды.

 2. Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдер мен тиісті тапсырмаларды Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуының бақылау мерзімдері туралы Директорлар кеңесін хабардар етеді.11. Директорлар кеңесінің комитеттері


 1. Барынша маңызды мәселелер қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:

1) аудит жөніндегі;

2) стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөнінде;

3) тағайындаулар және сыйақылар жөнінде;

4) Директорлар кеңесінің қарауы бойынша өзге комитеттер. 1. Комитеттер Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.

 2. Барлық комитеттердің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін Комитеттің құрамы, құзыреттілігі, мүшелерін сайлау тәртібі, Комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережені қамтитын ішкі құжаттармен реттеледі. Жалғыз акционер Комитеттер туралы ережелермен танысуға құқылы.

 3. Комитеттерді Директорлар кеңесі құрады, директорлардың біреуі комитеттің төрағасы болып тағайындалады. Қажет болған жағдайда Комитеттердің құрамына нақтылы комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізіледі. Комитеттер мүшелері өкілеттіктерінің мерзімі директор ретіндегі олардың өкілеттіктерімен дәлме-дәл келеді. Төраға комитеттің төрағасы болып табылмайды.

 4. Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқасының Комитеттердің отырыстарына қатысуға құқығы жоқ. Комитеттердің отырыстарына қалған адамдардың қатысуына Комитеттің тиісті шақыруы болғанда ғана жол беріледі.

 5. Директорлар кеңесі мен Комитеттер жыл сайын өз жұмыстарының жоспарын жасайды, олардың отырыстары жүйелі түрде өткізіледі. Комитет отырысының хаттамасы Директорлар кеңесіне табыс етіледі. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі Комитеттер жұмысына арналады.

 6. Директорлар кеңесінің жылдың кез келген уақытында Комитеттерден ағымдағы қызмет туралы есепті табыс етуін талап етуге құқысы бар. Осындай есепті дайындау және табыс ету мерзімін Директорлар кеңесі анықтайды.

 7. Комитеттер қызметтерінің құзыреттілігі мен тәртібі, сондай-ақ олардың Директорлар кеңесімен өзара іс-қимыл жасау рәсімдері Директорлар кеңесі бекітетін комиттеттер туралы ережелермен айқындалады.


12. Корпоративтік хатшы


 1. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері, оны Директорлар кеңесі тағайындайды және Директорлар кеңесі алдында есеп береді, өз қызметінің шеңберінде отырыстарды дайындау мен өткізуді бақылайды, Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оған кіруді қамтамасыз етеді.

 2. Корпоративтік хатшының құзыреттілігі мен қызметі, сондай-ақ мәртебесі, функциялары мен міндеттері Қоғамның Жарғысымен, Кодексімен, Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ережесімен анықталады.13. Жалғыз акционермен және Басқармамен қарым-қатынастары


 1. Жалғыз акционердің өзінің құзыреті шеңберінде қабылдаған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акционердің алдында өткен жылдың қорытындылары бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті тапсыру жолымен өзінің қызметі туралы есеп береді.

 2. Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің бекітуіне табыс етілетін атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінде жылдық есептің құрамында мынадай ақпараттарды, бірақ оны шектемей көрсетеді:

1) Директорлар кеңесінің құрамын, оның ішінде Директорлар кеңесі төрағасының нұсқауымен бірге, тәуелсіз директорларды, тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемдерін, Президентті (Басқарманың төрағасы) және Комитеттердің мүшелерін;

2) Директорлар кеңесі тәуелсіз деп есептеген директордың әрқайсысы туралы, шешім қабылдаған кезде тәуелсіз директор болып табылды ме, осы жайындағы ақпараттар;

3) Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері отырыстарының саны, Директорлар кеңесі мен Комитеттің құрамына кіретін Директорлар кеңесі мүшелері әрқайсының қатысуы туралы;

4) Комитеттердің, оның ішінде Директорлар кеңесінің жекелеген мәселелерді және/немесе Комитеттердің ұйғарымдамаларын кейінге қалдыру себептерін көрсете отырып, жұмысы туралы есепті;

5) Директорлар кеңесі қабылдайтын мәселелер, сондай-ақ Президентке (Басқарманың төрағасына) шешім қабылдау құқығы берілген мәселелер бойынша толық ақпаратты қоса алғанда, Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп;

6) Қоғамның ұстанымы мен оның даму перспективасын бағалау;

7) Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің, жекелеген директорларының, Басқарманың, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының, Қоғамның қызметін бағалауды жүргізу үдерісі;

8) Қоғамға қатысты Жалғыз акционердің пікірі бойынша Директорлар кеңесінің есебі бойынша қабылданған шешімдері (тікелей өтініш білдіру, брифингтің көмегімен).14. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі


 1. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың әрекеттері (әрекетсіздігі) арқылы келтірілген зиян үшін, оның ішінде мыналардың салдарынан келтірген залалдар үшін Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында жауапты болады:

1) адастыруға апарып соққан немесе біле тұра жалған ақпарат бергені;

2) заңнамамен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзғаны; 1. Бұл ретте, Қоғамға келтірілген залалдар үшін дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері жауаптылықта болмайды;

 2. Директорлар кеңесі мүшелері жауапкершіліктерінің негіздері мен өлшемдерін анықтау кезінде әдеттегі іскерлік ортасындағы талаптар мен іске қатысты маңызы бар өзге жағдайлар назарға алынуы тиіс.

15. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

 1. Директорлар кеңесі жыл сайын өзінің жұмысына, оның комитеттерінің жұмысына, директорлардың әрқайсысының жұмысына ресми түрде және жан-жақты баға береді. Есептік жыл ішіндегі қызметті бағалауды жүргізу «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарманың, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалауды жүргізу туралы ереженің негізінде жүргізіледі.

 2. Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесі комитеттері Директорлар кеңесінің күшті және осал жақтарын мойындай отырып, қажет болған жағдайда Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауды және немесе/ директорларды лауазымынан шеттетуді ұсына отырып, Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелерімен танысуы және оны есепке ала отырып, әрекет етуі тиіс.


16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу


 1. Қоғам барлық мүдделі адамдар үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшері туралы мәлімметті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашып көрсетеді. Директорлар кеңесінің мүшелеріне есептік кезең ішінде сыйақылар төлеу мөлшері туралы мәлімет Жалғыз акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті ашып көрсетілуге жатады.

 2. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өздерінің міндеттемелерін орындаған кезеңіне сыйақылар төленеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өздерінің функцияларын орындауына байланысты шығыстары өтеледі. Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының орналасқан жеріне дейінгі келу жолақысының және іссапарлық шығыстарының құны төленеді.

 3. Директорларға сыйақылар төлеудің талаптары олармен жасалған шарттарда және қажет болған жағдайда Қоғамның ішкі құжатында көрсетіледі.

 4. Қоғамның төрағасы егер, ол Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.17. Ереженің заңдық күші


 1. Ережелерді, сондай-ақ оның өзгерістері мен толықтыруларын бекіту Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыреттілігінде болады.

 2. Егер Қазақстан Республикасының Заңнамасына, Жарғы мен Кодекске өзгерістер енгізіліп, Ереженің жекелеген нормалары олармен қарама-қарсы келетін болса, онда Ереженің осы нормаларының күші жойылады және Ережеге өзгерістер енгізілетін сәтке дейін Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқықтық актілерін, Жарғы мен Кодексті басшылыққа алады.1-қосымша
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі отырысының

ХАТТАМАСЫ

(нөмірі көрсетіледі)
(отырыстың өткізілетін орны мен күні көрсетіледі)

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: (Қоғамның заңды мекен-жайы көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының өткізілетін орны: (отырысы өткізілетін мекен-жай көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы ашылды (отырысты өткізу уақыты көрсетіледі).

Отырысқа Директорлар кеңесінің мынадай мүшелері қатысты:
Директорлар кеңесінің төрағасы:

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)


Директорлар кеңесінің мүшелері:

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)Қоғамнан шақырылғандар: (Қоғамнан шақырылған қызметкерлердің фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі).
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 58-бабының 1-тармағы мен Қоғам Жарғысы 15-бабының 2-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі егер отырысқа Қоғамның Директорлар кеңесі санының және мүшелерінің кем дегенде жартысы қатыспаса, онда шешім қабылдауға өкілетті.
Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум (кворумның болуы/ болмауы туралы ақпаратты көрсету керек, қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің болмаған мүшелері жайындағы (аралас дауыс беру) жазбаша хабарлама туралы ақпаратты көрсетуі керек).
Директорлар кеңесінің отырысына шақырылған адамдар ғана оған қатыса алады.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының мынадай күн тәртібі ұсынылды: 1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

 2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

 3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

…..

Директорлар кеңесінің төрағасы ұсынылған күн тәртібін даусы беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақ» – (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Қарсы» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қарсы» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.).

«Қалыс қалды» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қалыс қалды» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.).

Дауыс бермеді(Дауыстардың саны және дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі). Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам ірі көлемдегі мәмілелерді жасауы кезінде оған оның мүдделілігі болып, дауыс беруге қатыспаса онда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64, 71 және 73-баптарына сәйкес бұл туралы тиісті жазба жасалынады.

Директорлар кеңесінің шешімі:


Келесі күн тәртібі бекітілсін:

  1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

  2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

  3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).


Күн тәртібінің _________ мәселесі бойынша сөз сөйледі (бандама жасаушының лауазымы және фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі) ол ….. атап өтті (баяндамашы баяндап өткен күн тәртібіндегі мәселенің мазмұны қысқаша баяндалады).

Талқылауға қатысты (талқылауға қатысқан адамдардың фамилиясы, аты, әкесінің аты және олардың түсініктемелерінің мәні қысқаша көрсетіледі).

Күн тәртібінің мәселесін және табыс етілген материалдарды қарай келе, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережені, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, көрсетіледі, солардың негізінде осы мәселе Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жатады) сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

«Жақ» – (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Қарсы» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қарсы» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.).

«Қалыс қалды» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қалыс қалды» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.).

Дауыс бермеді(Дауыстардың саны және дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі). Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам ірі көлемдегі мәмілелерді жасауы кезінде оған оның мүдделілігі болып, дауыс беруге қатыспаса онда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64, 71 және 73-баптарына сәйкес бұл туралы тиісті жазба жасалынады.

Директорлар кеңесінің шешімі:


Келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).Директорлар кеңесінің төрағасы (фамилиясы, аты, әкесінің аты)
Директорлар кеңесінің мүшелері (фамилиясы, аты, әкесінің аты)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты)

Корпоративтік хатшы (фамилиясы, аты, әкесінің аты)


2-қосымша

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі сырттай отырысының

хаттамасы

(нөмірі көрсетіледі)
(отырыстың өткізілетін орны мен күні көрсетіледі)
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: (Қоғамның заңды мекен-жайы көрсетіледі).

Бюллетендерді тарату күніне мен осы хаттамаға қол қою үшін Директорлар кеңесінің мына мүшелері сайланды:


Директорлар кеңесінің төрағасы:

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)


Директорлар кеңесінің мүшелері:

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)


Каталог: up files
up files -> Жұмыс істемейтін Дизельді генераторлық қондырғыны (ДГҚ) сату және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Желтоқсан көш., 168 б мекенжайындағы әкімшілік ғимаратында орнату үшін жаңа дгқ сатып алуға арналған техникалық тапсырма
up files -> АҚ мен ебұ-дағы ұтымгерлік және өнертапқыштық қызмет туралы ақпарат
up files -> МАҚҰлданды «kegoc» АҚ бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі
up files -> «Ұлттық электр торабын жаңғырту – ІІ кезең» жобасын іске асырған кездегі экологиялық басқару жоспары
up files -> описание проекта часть I – Расширение/модернизация подстанций
up files -> Главный инженер Чернохаев К. П


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет