Міністерство аграрної політики та продовольства України Луганський національний аграрний університетбет1/8
Дата19.07.2016
өлшемі0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Луганський національний аграрний університет

Бібліотека
Захист сільськогосподарських рослин”

рекомендаційний список літератури

на допомогу учбовому процесу

Луганськ 2013


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Луганський національний аграрний університет

Бібліотека

Захист сільськогосподарських рослин”


рекомендаційний список літератури

на допомогу учбовому процесуЛуганськ 2013


Укладач: бібліограф Краінова С.В.Вступ

Захист рослин – комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, продукції рослиного походження через шкідників, хвороби та бур’яни;

Шкідники – види тварин (комахи, кліщі, мікроорганізми), здатні заподіяти шкоду рослинам, чагарникам, деревам, продукції рослиного походження, збиткам від якої економічно доцільно запобігти;

Хвороби – порушення нормального обміну речовин у рослині під впливом фітопатогенів (вірусів, бактерій, грибів) або несприятливих умов середовища;

Бур’яни – небажана рослинність в угідях, посівах, насадженнях культурних рослин, яка конкурує з ними за світло, воду, поживні речовини, а також сприяє поширенню шкідників та хвороб;

Шкідливі організми – шкідники, збудники хвороб і бур’яни;

Особливий режим захисту – особливий правовий режим діяльноті місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організвцій, спрямованих на локалізацію особливо небезпечних шкідників і хвороб у межах населеного пункту району, області, кількох областей;

Методи захисту рослин – способи, за допомогою яких здійснюється захист рослин (організаційно-господарські, агротехнічні, селекційні, фізичні, біологічні, хімічні та інші);

Засоби захисту рослин – хімічні, біологічні та інші засоби, які використовують для захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів.


КНИГИ
1. 633

А57 Альсавеаї, Ахмед Мохамед. Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в Правобережному Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.13 / А.М. Альсавеаї ; Національний аграрний університет. - Защищена 07.06.2005. - К., 2005. - 20 с.
2. 632

А 61 Амброзія полинолиста. Ареали, шкодочинність, система захисту : науково-популярна література / В. С. Циков [та ін.]. - Дніпропетровськ : Нова Ідеологія, 2010.
3. 633

А 72 Антоненко, Олексій Федорович. Хвороби озимого і ярового ріпака та заходи підвищення стійкості сортів і гібридів : автореферат дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.11 / О. Ф. Антоненко ; Національний аграрний університет. - Защищена 27.10.2006. - К., 2006. - 39 с.
4. 632

А 92 Атлас европейских насекомых-энтомофагов : научное издание. - К. : Колобіг, 2010. - 56 с.
5. 635

Б15 Баджурак, Олена Вячеславівна. Біологічні особливості популяції PHYTOPHTHORA INFESTANS(MONT.) DE BARY при паразитимізмі на томатах у лісостепу України : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.01.11 / О.В. Баджурак ; Національний аграрний університет. - Защищена 26.01.2004. - К., 2004. - 17 с.
6. 633

Б20 Балан, Галина Олександрівна. Фомопсис соняшнику та інші найбільш поширені хвороби і шляхи обмеження їх шкодочинності в південному Степу України : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.11 / Г.О. Балан; Національний аграрний університет ; Національний аграрний університет. - Защищена 25.04.2003. - Київ, 2003. - 20 с.

7. 632Б 32 Бачинська, Яна Олександрівна. Оптимізація структури культур лускокриліх комах для програм біологічного методу захисту рослин : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / Я. О. Бачинська ; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. - Защищена 29.09.2005. - Харків, 2005. - 20 с.
8. 632

Б41 Бейлин, И. Г. Борьба с повиликами и заразихами : научное издание / И.Г. Бейлин. - М. : Колос, 1967. - 88 с.
9. 632

Б61 Білецька, Наталія Євгенівна. Закономірності динаміки географічних і локальних популяцій шкідливої черепашки (Eurygaster integriceps Put.) і прогноз їх масового розмноження : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / Н. Є. Білецька ; Національний аграрний універсітет. - Защищена 26.06.2003. - Киев, 2003. - 20 с.
10. 635

Б 61 Білик, Микола Олексійович. Захист овочевих культур від хвороб і шкідників у закритому грунті : навчальний посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах II-IV рівня акредитації з напряму 1301 "Агрономія" / М. О. Білик, М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін. - Харків : Еспада, 2003. - 464 с.
11. 633

Б 61 Біловус, Галина Ярославівна. Плямистості ячменю та заходи з обмеження їх розвитку в умовах західного Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Г. Я. Біловус ; Національний аграрний університет. - Защищена 22.06.2006. - К., 2006. - 20 с.
12. 632

Б 63 Біологія та екологія бур'янів : програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів із спеціальностей 8.130102 "Агрономія", 8.130104 "Захист рослин" (спеціалізація "Гербологія"), у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. - К. : Аграрна освіта, 2007. - 8 с.

13. 632В19 Васильченко, И. Т. Определитель сорных растений районов орошаемого земледелия : определитель / И.Т. Васильченко, О.А. Пидотти. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Колос Ленингр. отделение, 1975. - 376 с.
14. 632

В 32 Веріжнікова, Ія Володимирівна. Особливості екології капустянки звичайної (GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA L.) та методи обмеження її шкідливості в Лісостепу та Степу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / І. В. Веріжнікова ; Національний аграрний університет. - Защищена 28.10.2005. - К., 2005. - 20 с.
15. 632

В 38 Веселовський, Іван Васильович. Довідник по бур'янах : навчальний посібник для студентів агрономічних факультетів вузів / І. В. Веселовський, Ю. П. Манько, О. Б. Козубський. - К. : Урожай, 1993. - 208 с.
16. 633

В 53 Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал, Вип. 4(21) / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2011. - 180 с.
17. 633

В 53 Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал, Вип. 7 / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2003. - 233 с.
18. 633

В 89 Вусатий, Роман Олександрович. Вірулентність PSEUDOCERCOSPORELLA HERPOTRICHOIDES (FRON.) DEGHTON та розробка методів створення донорів стійкості озимої пшениці до збудника очкової плямистості : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Р. О. Вусатий ; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. - Защищена 27.10.2005. - Харків, 2005. - 20 с.

19. 633Г 15 Галаган, Тетяна Олександрівна. Комплекс фітонематод агроценозів пшениці в умовах відкритого та закритого грунту і способи регулювання їх чисельності : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 06.01.11 / Т. О. Галаган ; Національний аграрний університет. - Защищена 23.12.2005. - К., 2005. - 22 с.
20. 632

Г 61 Голованев, Петр Сергеевич. Сорные растения Нижнего Дона: видовой состав, динамика в связи с антропогенной деятельностью : монография / П. С. Голованев. - Ростов н/Д : ООО Терра, 2004. - 240 с.

21. 633Г 83 Григор'єв, Василь Миколайович. Паразитичні нематоди агроценозів цукрових буряків та заходи контролю їх чисельності в умовах Цетрального Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / В. М. Григор'єв ; Національний аграрний університет. - Защищена 26.05.2006. - К., 2006. - 19 с.
22. 58

Г 85 Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і грунтів : навчальний посібник / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко. - К. : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2003. - 320 с
23. 633

Г 94 Гунчак, Володимир Михайлович. Екотоксикологічне обгрунтування хімічного захисту зернових колосових культур від шкідливих організмів в Лісостепу та передгір'ї Буковини : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / В. М. Гунчак ; Інститут захисту рослин УААН. - Защищена 15.09.2006. - К., 2006. - 20 с.
24. 633

Д 32 Дем'янюк , Микола Миколайович. Сезонна динаміка чисельності звичайного бурякового довгоносика та обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від нього в умовах центрального лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук / М. М. Дем'янюк ; Інститут захисту рослин УААН. - Защищена 18.11.2006. - К., 2005. - 20 с.

25. 632Д 33 Денисенко, Елена Григорьевна. Методические указания для лабораторных работ студентов факультета пищевых технологий по специальности 6.040106 "Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование" : по дисциплине "Экология вредителей и возбудителей болезней" / Е. Г. Денисенко, В. Н. Гелюх, С. В. Старченко ; Кафедра селекции и защиты растений. - Луганск : ЛНАУ, 2007. - 20 с.
26. 633

Д 40 Джам, Майя Анатоліївна. Особливості розвитку фузаріозу колоса зернових колосових культур в умовах Полісся України та вдосконалення захисних заходів автореферат дис. ... канд. с.-х. наук / М. А. Джам ; Національний аграрний університет. - Защищена 23.12.2005. - К., 2005. - 19 с.
27. 632

Д 58 Довідник з гербології : навчальний посібник для підготовки бакалаврів напряму 1301 "Агрономія" в аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації / ред. І. Д. Примак. - К. : Кондор, 2006. - 370 с.
28. 633

Д 58 Довідник по захисту польових культур : довідкове видання / ред. В. П. Васильєв. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Урожай, 1993. - 224 с.
29. 632

Д 58 Довідник з питань захисту овочевих і баштанних рослин від шкідників, хвороб та бур'янів : довідкове видання: до 60-річчя з дня створення інституту / Інститут овочівництва і баштанництва УААН ; ред. Г.І. Яровий. - Харків : Плеяда, 2006. - 328 с.
30. 633

Д 66 Домашнєва, Олена Вікторівна. Екологічне обгрунтування системи захисту ярого ячменю від шведських мух (OSCINELLA PUSILLA MG, OSCINELLA FRIT L.) в Північному степу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / О. В. Домашнєва ; Національний аграрний університет. - Защищена 24.02.2006. - К., 2006. - 24 с.

31. 633Д81 Дударєва, Галина Федорівна. Кореневі гнилі озимої та ярої пшениці, шляхи зниження їх розвитку в південному Степу України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Г.Ф. Дударєва ; Національний аграрний університет. - Защищена 28.03.2003. - Київ, 2003. - 20 с.
32. 633

Д81 Дудченко, Володимир Вікторович. Біологічне обгрунтування системи захисних заходів від пірикуляріозу рису в умовах південного степу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.11 / В.В. Дудченко ; Національний агнрарний університет. - Защищена 29.10.2004. - К., 2004. - 20 с.
33. 634

Є 27 Євтушенко, Микола Дмитрович. Зміна парадигми в системі теорії і практики захисту плодових садів в Україні за сторіччя : монографія / М. Д. Євтушенко, В. М. Грамма. - Харків : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. - 126 с.
34. 632

Е 67 Ентомологія : програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090101 "Агрономія" у вищих навчальних закладах ІІ - ІV рівнів акредитації. - К. : Аграрна освіта, 2011. - 24 с.
35. 632

Е 67 Ентомологічна наукова конференція, присвячена 60-й річниці Українського ентомологічного товариства "Сучасні проблеми ентомології": тези доповідей м. Умань, 12-15 жовтня 2010 р. : научное издание. - К. : Колобіг, 2010. - 184 с.
36. 633

З-38 Захист посівів озимої пшениці від хвороб : методичні рекомендації. - К. : Аграрна наука, 2001. - 32 с.
37. 632

З-38 Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник, Вип. 56 / Інститут захисту рослин УААН. - К. : Колобіг, 2010. - 200 с.

38. 632І 73 Інтегрований захист рослин : програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акретидації Міністерства аграрної політики України із спеціальності 7.130104 "Захист рослин" і 7.130102 "Агрономія" / Науково-методичний центр аграрної освіти. - К. : Аграрна освіта, 2006. - 15 с.
39. 632

И31 Ижевский, Сергей Сергеевич. Словарь-справочник по биологической защите растений от вредителей: Биология, экология, применение полезных насекомых и клещей : учебное пособие для студентов вузов обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / С.С. Ижевский. - М. : Академия, 2003. - 208 с.
40. 634

К 17 Каленич, Федір Семенович. Агроекологічні основи інтегрованого захисту яблуні від парші та інших хвороб : наукове видання / Ф. С. Каленич. - К. : Аграрна наука, 2005. - 248 с.
41. 632

К 23 Карлащук, Сергій Васильович. Особливості формування ентомокомплексів в сучасних агробіоценозах Центрального Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / С. В. Карлащук ; Інститут захисту рослин УААН. - Защищена 19.05.2006. - К., 2006. - 16 с.
42. 632

К43 Кирпичова, Тамара Сергеевна. Фітопатологія : методичні вказівки по вивченню дисципліни і завдання для контрольної роботи для студентів заочного факультету по спеціальності 7.130102 "Агрономія" / Т.С. Кирпичова, С.В. Старченко ; Кафедра селекції та захисту рослин. - Луганськ : ЛНАУ, 2004. - 24 с.
43. 633

К44 Кісліцина, Наталія Валеріївна. Ефективність дії фунгіцидів та їх композицій проти коренеїда сходів цукрових буряків у Центральному Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Н. В. Кісліцина ; Національний аграрний університет. - Защищена 12.12.2003. - К., 2003. - 18 с.

44. 633К52 Ключевич, Михайло Михайлович. Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / М.М. Ключевич ; Національний аграрний університет. - Защищена 24.09.2004. - К., 2004. - 24 с.
45. 632

К 56 Ковтун, Микола Васильович. Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання по предмету "Фітофармакологія" на тему: "Застосування пестицидів для захисту рослин від шкідливих організмів" : для студентів агрономічного факультету за фахом 6.130120 "Агроном-технолог" / М. В. Ковтун, Т. П. Кузмінська ; Кафедра рослинництва. - Луганськ : ЛНАУ, 2010. - 11 с.
46. 632

К 56 Ковтун, Микола Васильович. Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання по предмету "Інтегрований захист рослин" на тему: "Розробка інтегрованої системи захисту рослин" : для студентів агрономічного факультету / М. В. Ковтун, Т. П. Кузмінська ; Кафедра рослинництва. - Луганськ : ЛНАУ, 2010. - 15 с.
47. 634

К67 Корнієнко, Ольга Андріївна. Екологічне обгрунтування методів контролю каліфорнійської щитівки в плодових насадженнях України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / О.А. Корнієнко ; Національний аграрний університет. - Защищена 28.01.2005. - К, 2005. - 16 с.
48. 634

К 68 Коробка, Світлана Іванівна. Стовпчаста іржа чорної смородини та обгрунтування заходів з обмеження її розвитку в північному Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / С. І. Коробка ; Національний аграрний університет. - Защищена 23.09.2005. - К., 2005. - 20 с.

49. 632К 73 Котт, Степан Алексеевич. Сорные растения и борьба с ними : научное издание / С. А. Котт. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Сельхозгиз, 1961. - 365 с.
50. 632

К75 Кочик, Галина Миколаївна. Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур'янами в посівах сільськогосподарських культур в умовах Полісся : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / Г.М. Кочик ; Інститут землеробства УААН. - Защищена 22.06.2005. - К., 2005. - 20 с.
51. 632

К 78 Кравченко, Віталій Павлович. Моніторинг, прогноз та контроль чисельності лучного метелика і комплексу саранових в Україні : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.10 / В. П. Кравченко ; Інститут захисту рослин УААН. - Защищена 17.02.2006. - К., 2006. - 20 с.
52. 632

К 82 Кривошеєв, Сергій Петрович. Американський білий метелик (HYPHANTRIA CUNEA DRURY) та удосконалення заходів захисту багаторічних насаджень від нього в північному Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / С.П. Кривошеєв ; Інститут захисту рослин УААН. - Защищена 20.10.2006. - К. : Інститут захисту рослин УААН, 2006. - 21 с.
53. 632

К 89 Кузьминская Т. П. Методические указания для самостоятельной работы студентов по предмету "Интегрированная защита растений" по теме: "Разработка интегрированной системы защиты растений" : для студентов агрономического факультета / Т. П. Кузьминская, С. В. Старченко ; Луганский национальный аграрный университет. - Луганск : ЛНАУ, 2006. - 9 с

54. 632К 89 Кузьминская, Татьяна Петровна. Методические указания для самостоятельной работы по предмету "интегрированная защита растений" по теме: разработка интегрированной системы защиты растений" : для студентов факультета пищевых технологий по специальности 6.040106 "Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование" / Т. П. Кузьминская, С. В. Старченко ; Кафедра селекции и защиты растений. - Луганск : ЛНАУ, 2008. - 10 с.
55. 632

К 89 Кузьминская, Татьяна Петровна. Методические указания для лабораторных занятий по предмету "интегрированная защита растений" : для студентов факультета пищевых технологий по специальности 6.040106 "Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование" / Т. П. Кузьминская, С. В. Старченко ; Кафедра селекции и защиты растений. - Луганск : ЛНАУ, 2008. - 38 с.
56. 632

К 89 Кузьминская, Татьяна Петровна. Методические указания для выполнения лабораторных работ по предмету "Агрофармакология" : для студентов 4 курса агрономического факультета по направлению обучения 6.090101 "Агрономия" / Т. П. Кузьминская, Н. В. Ковтун ; Кафедра растениеводства. - Луганск : ЛНАУ, 2012. - 24 с
57. 634

Л 24 Лапа, Світлана Володимирівна. Біологічне обгрунтування використання бактерій роду Bacillus для захисту суниці від сірої гнилі та плодів яблуні при зберіганні : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 06.01.11 / С.В. Лапа ; Національний аграрний університет. - Защищена 28.01.2005. - К., 2004. - 24 с.
58. 634

Л 58 Ліманська, Наталія Вікторівна. Бактеріальний рак винограду (діагностика та поширення на півдні України) : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 06.01.11 / Н. В. Ліманська ; Національний аграрний університет. - Защищена 07.04.2006. - К., 2006. - 20 с.

59. 635Л63 Лисицька, Світлана Майорівна. Еколого-біологічні особливості використання хімічного методу захисту картоплі від колорадського жука в північному лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / С.М. Лисицька ; Дніпропетровський державний аграрний університет. - Защищена 01.07.2005. - Дніпропетровськ, 2005. - 19 с.
60. 635

М31 Маслікова, Катерина Павлівна. Біолого-екологічні особливості збудника фітофторозу томата (Phytophthora Infestans (mont.) de bary) в умовах північного Степу України : автореферат дис. ... канд. біол. наук : 06.01.11 / К.П. Маслікова ; Національний аграрний університет. - Защищена 29.04.2005. - К., 2005. - 24 с.
61. 635

М48 Мельничук, Федір Степанович. Основні хвороби цибулі та обгрунтування заходів захисту від них в умовах Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / Ф.С. Мельничук ; Національний аграрний університет. - Защищена 23.05.2003. - К., 2003. - 20 с.
62. 632

М 48 Мельничук, Олександра Семенівна. Атлас найбільш поширених бур`янів України / О. С. Мельничук, Г. М. Ковалевська. - К. : Урожай, 1972. - 204 с.
63. 632

М 54 Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни "Фітосанітарний моніторинг" : для студентів з спеціальності "Агрономія" (денної форми навчання) / О. Г. Денисенко [та ін.] ; Кафедра селекції та захисту рослин. - Луганськ : ЛНАУ, 2012. - 85 с.
64. 632

М 54 Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни "Фітосанітарний моніторинг" : для студентів з спеціальності "Агрономія" (заочної форми навчання) / О. Г. Денисенко [та ін.] ; Кафедра селекції та захисту рослин. - Луганськ : ЛНАУ, 2011. - 30 с.

65. 632М 54 Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу з дисципліни "Фітосанітарний моніторинг" : для студентів з спеціальності "Агрономія" (заочної форми навчання) / О. Г. Денисенко [та ін.] ; Кафедра селекції та захисту рослин. - Луганськ : ЛНАУ, 2011. - 34 с.
66. 632

М 54 Методы фитопатологии : научное издание / З. Кирай [и др.] ; ред. М. В. Горленко, пер. с англ. С. В. Васильева. - М. : Колос , 1974. - 344 с.
67. 630

М55 Мєшкова, Валентина Львівна. Екологічні основи прогнозування масових розмножень основних видів комах - хвоєлистогризів лісових насаджень України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.11 / В. Л. Мєшкова ; Національний аграрний університет. - Защищена 24.10.2003. - К., 2003. - 43 с.
68. 633

М 69 Михайленко, Світлана Віталіївна. Хвороби листя ярового ячменю в Поліссі України та заходи по обмеженню їх шкідливості : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук / С. В. Михайленко ; Національний аграрний університет. - Защищена 24.11.2005. - К., 2005. - 19 с.
69. 633

М 75 Молдован, Віктор Григорович. Обгрунтування і розробка комплексних заходів захисту змішаних посівів кукурудзи від бур'янів у західному Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.13 / В.Г. Молдован ; Національний аграрний університет. - Защищена 26.05.2004. - К., 2004. - 18 с.
70. 632

М 77 Моніторинг та прогноз забур'яненості сільськогосподарських угідь : програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів зі спеціальностей 8.130102 "Агрономія", 8.130104 "Захист рослин" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики України. - К. : Аграрна освіта, 2007. - 7 с.

71. 632

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет