Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община антоновобет1/7
Дата26.06.2016
өлшемі0.62 Mb.
#158762
  1   2   3   4   5   6   7


ОБЩИНА АНТОНОВО

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Местни такси

Чл. 1. (1) Общината събира следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за технически услуги;

д) за административни услуги;

е) за откупуване на гробни места;

ж) за притежаване на куче;

з) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, Общинският съвет определя цена.

Чл. 2. (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

(2) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на този наредба.

Чл. 3. (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(3) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(4) /Доп. с РШ № 292 от 30.12.2013 г./ В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

В случаите на освобождаване от такси по решение на Общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл.17 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

(6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред.

(7). /Нова с РШ № 292 от 30.12.2013 г./ Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната

Чл. 4 (1) Местните такси се събират от общинската администрация.
(2) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината.
(3) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.
(4) Общинският съвет издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година.

Чл.5. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този наредба се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5.

Чл.6 (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.7. Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет


1.Такса за битови отпадъци

Чл.7.Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл.10 - ПРИЛОЖЕНИЕ №1, за всяка услуга поотделно: • сметосъбиране

 • сметоизвозване;

 • обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;

 • чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.8.(1)За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.67 от ЗМДТ в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

Чл.9.Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя, според одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл.67 от ЗМДТ.
Чл. 10. Таксата се заплаща от:


 • собственика на имота;

 • ползвателя - при учредено вещно право на ползване;

 • концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия;

 • За общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя;

Чл.11.(1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет до 31 декември на текущата година, а за 2011г. до 31 януари 2011г, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(3) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.
Чл. 12.(1) Размерът на таксата по ПРИЛОЖЕНИЕ №1 се определя, както следва:

 • За нежилищни имоти - в левове според количеството на битовите отпадъци, или пропорционално върху една от по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка

 • За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на юридическите лица - пропорционално върху данъчната оценка, или в левове според количеството на битовите отпадъци, с честотата на извозване и в размери одобрени от Общинския съвет - Антоново.

(2)Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на собственик или ползвател пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

(3)Таксата за битови отпадъци се събира от общинската администрация по местонахождение на имота, при условия определени в чл. 66, ал. 2 от ЗМДТ.

Чл.13.Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Чл.14.(1)Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2)На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто.
Чл.15.(1)Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл.16.Не се събира такса за: • сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;

 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;

 • обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Чл.17.(1)Освобождават се от такса за:

 • сметосъбиране

 • сметоизвозване

когато лицата са подали до 20 декември на текущата година, ДЕКЛАРАЦИЯ по образец ПРИЛОЖЕНИЕ№2 подписана от всички съсобвеници, че имота няма да се ползва през следващата година.

 • (2)Не се освобождават лицата по ал.1, независимо дали имота се ползва или не от такса за

1.обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.

2. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
2.Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл.18.(1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение.

(2) Таксата за ползване на места, върху които са организирани пазари (открити и закрити), тържища, панаири, празници и събори се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата, в зависимост от зоната, в която се намират терените.

(3) Таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, се заплащат в зависимост от зоната, в която се намират терените, и сезона.

(4) Зоните са, както следва:

ПЪРВА ЗОНА-гр.АНТОНОВО:бул.”Т.Герои”, ул.”Арсо Овчаров”, ул.”Павел Миланов”, ул.”Ангел Стефанов”, ул.”Йовка Миланова”, ул.”Никола Новков”, ул.”Шипка”, ул.”Ст.Караджа”, ул.”Буздлуджа”, ул.”Братя Григорови”, ул.”Васил Левски”, ул.”Хан Аспарух” и ул.”Георги Димитров”.
ВТОРА ЗОНА: всички останали улици в гр.Антоново, включително и селата
(5) Сезоните са:
Зимен сезон - ноември - април

Летен сезон - май - октомври.
(6) Таксите се определят в лева на квадратен метър, на линеен метър, на ден, или на месец.

Чл.19.(1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция се заплаща такса на линеен м. на ден, или на месец, по решение на общински съвет - ПРИЛОЖЕНИЕ №3

(2) За ползване на пазари с цел търговия с промишлени и др. неселскостопански стоки се заплаща такса на линеен м. на ден, или на месец, по решение на общински съвет.

(3) Производител на селскостопанска продукция заплаща 50% от таксата по ал.1.

Чл. 20.За продажба на стоки от превозни средства, се заплащат такси на ден, по решение на общинския съвет., в т.ч.:


 • продажба от кола, впрегната с добитък;

 • продажба от лек автомобил;

 • продажба от микробус;

 • продажба от товарен автомобил с или без ремарке;
 • продажба от тир-прицеп;

 • изкупуване на селскостопанска продукция

Чл.21.За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на кв. м на ден или кв. м на месец, според сезона и зоната, в която е разположен теренът, по решение на общински съвет съгласно - ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Чл. 22.За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се заплаща такса в лева на квадратен метър на ден, съгласно зоните по чл. 77, ал. 4, по решение на общински съвет съгласно - ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Чл.23.За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други, се заплаща такса на квадратен метър на ден по решение на общински съвет съгласно - ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Чл.24.За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали в града се заплаща такса в лева на квадратен метър на месец, или за част от месеца, в зависимост от зоните по чл. 18, ал. 4, по решение на общинския съвет. За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали в селата се заплаща такса на кв. м за месец или за част от месеца, по решение на общинския съвет съгласно - ПРИЛОЖЕНИЕ №4


Чл.25.(1) Таксите по чл. 18 - 24 се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(2) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 3 дни преди започване на месеца.

(3) Разрешението се отнема, когато мястото не се ползва по предназначение, когато не се ползва от лицето, на което е предоставено, или когато обществените нужди налагат това.

(4)При прекратяване на ползването на площите по чл. 18 (4), лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване, ако предварително писмено декларират това обстоятелство в съответните търговски отдели към района или кметството, което е издало разрешителното. Декларираните обстоятелства се проверяват от длъжностни лица от районите и кметствата, за което се съставя констативен протокол.

(5) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

Чл.26.При ползване на площ по чл. 24, с размер по-малък от 1 кв. м се заплаща такса като за 1 кв. м.

Чл.27.(1)Таксите за ползване на пазари и тържища с цел търговия със селскостопанска и промишлена продукция се събират преди лицата да започнат търговската дейност.Таксите се събират от служители на община Антоново на мястото на извършване на дейността.

(2)В населените места извън гр.Антоново, таксите за ползване на панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение се събират от служители на съответните кметства, като сумите се внасят в сметките на общината.

(3) При внасяне на таксата на потребителя се издава документ - приходна квитанция.

Чл.28.Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.


3.Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

Чл.29.За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.

Чл.30.(1)За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер, определен от общинския съвет съгласно чл. 7, 8 и 9 от ЗМДТ.
Чл.31.(1)Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер, определен от общинския съвет, съгласно чл. 7, 8 и 9. от ЗМДТ

Чл.32.(1)Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл.33.(1) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

Чл.34.Лицата, настанени в частни пансиони или социални патронажи, заплащат суми по договаряне.

Чл.35.За настаняване в заведение или помещения за отрезвяване се събира такса на ден.

Чл.36.Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число. Размерът на таксите по този раздел се определят от Общинския съвет, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №5


6.Такси за технически услуги

Чл.37.Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 38. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 39. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 40. Размерът на таксите за технически услуги се определя, съгласно чл. 2 и чл.3 от Наредбата:ПРИЛОЖЕНИЕ №4

1. за издаване на скица за недвижим имот- в лв.;

2.за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване- в лв.;

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца- в лв.;

4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:

а) за сгради - в лв./кв. м ЗП;

б) за огради - в лв./л. м;

5.за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - в лв.;

6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях- в лв.;

7.за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др. - в лв.;

8. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях- в лв.;

Чл.41.Срокът за извършване на технически услуги е от 7 до 30 дни, ако не е определен в друг нормативен акт.

Чл.42.(1) Услугата по чл. 40, т. 6 може да бъде изпълнявана като обикновена, бърза и експресна. За извършване на бърза услуга - до 3 дни, таксата се удвоява, а за експресна - до 4 часа, таксата се заплаща в троен размер.

Чл.43.Заплащането на услугите по чл. 40, се извършва при предявяване на искането в община Антоново, срещу издаване на приходна квитанция в касата.

Чл.44.(1) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер, определен по решение на общинския съвет, разграничена за жилищни имоти и нежилищни имоти, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ-№11

Чл.45. Не се заплаща такса за технически услуги при:

1.допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;

2.писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

3.освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;

4.отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;

5.изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;

6.определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;

7.даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;

8.даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

Чл46.(1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с решение на съответния общински съвет, но не може да надвишава 1 месец.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
7.Такси за административни услуги

Чл.47.(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси, с определените цени съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 6

1. за издаване на удостоверение за наследници.

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена.

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт.

4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт.

6. за издаване на удостоверение за семейно положение.

7. за издаване на удостоверение за родствени връзки.

8. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес.

9. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България.

10. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност.

11. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина.

12. за всички други видове удостоверения по искане на граждани.

13. за преписи от документи.

(2) В зависимост от срока на извършване, таксите за административни услуги могат да бъдат обикновени, бързи и експресни.

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6. поддържане на регистъра на населението;

7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

Чл.48.За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот се заплащат следните такси определени с ПРИЛОЖЕНИЕ №7


1.За имоти жилищни и нежилищни в урегулирани поземлени територии.

2.За земеделски земи и залесени територии.

Чл.49. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса определени с ПРИЛОЖЕНИЕ №11

Чл.50. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса.

Чл. 51. За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.
8.Такса за притежаване на куче

Чл. 52. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №12, в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 53. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

Чл.54. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
9.Такси за гробни места

Чл.55. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. до 15 години;

2. за вечни времена;

3. за ползване на семейни гробни места:

4.за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.

Чл.56.Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисваща гробищните паркове.Размерът на таксите се определят от Общинския съвет, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №8.


10. Други местни такси, определени със закон

Чл.57. На основание чл. 22 от Закона за лечебните растения се издава Позволително за ползване на лечебните растения когато ползването е от:

- земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници на населените места - общинска собственост;

- териториите и акваториите в строителните граници на населените места - общинска собственост;

Чл.58. На основание чл. 23(1) от Закона за лечебните растения за издаване на Позволително лицата заплащат такси посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.

На основание чл. 26 от Закона за лечебните растения Позволително се издава на физическо лице, което събира билки за продажба или за първична обработка или генетичен материал от лечебни растения, и определя: вида на ползването; разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части; района или конкретното находище; начина на ползване;

Позволителното се издава от Дирекция "Проектна дейност и строителство".

Чл.59. Позволително не се изисква и не се заплащат такси при събиране на билки за лични нужди, събрани от едно лице в рамките на един ден, както следва:

- корени, коренища, луковици и грудки - до 1 кг.

- кори, цветове, пъпки - до 0.5 кг.

- листа, талус - до 1 кг.

- плодове - до 10 кг.

II. Приложение № 1 се допълва с Тарифа за таксите относно ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост.

Глава втора.
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.60. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Чл.61. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услуги, осъществявани и от други организации, са съобразени с пазарните (напр. достъп до интернет, сканиране, принтиране, копиране и др.)

(4) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(5) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.62. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

1. обикновени-7 дни;

2. бързи- 3 дни;

3. експресни - до 4 часа

4. / Нова с РШ № 354 от 29.09.2011 г./ Експресни за издаване на удостоверение за наследници до 24 часа.

(2) Сроковете за извършване на услугите са в зависимост от спецификата им и са определят с решение на общинския съвет.

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. При плащане в брой задължително се издава касов бон.

(5) Бързите и експресни услуги се заплащат със съответното увеличение, прието от общинския съвет.

(6)Когато не може предварително да се определи размера на исканата сума, заплащането на цената се извършва при получаването на услугата от потребителя.(7)На всеки формуляр, на предоставяната услуга, задължително се изписва стойността на услугата.
Глава трета.
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

Чл.63. (1) Задълженията на физически и юридически лица за заплащане на такси се установяват с акт за установяване на частно общинско вземане - такса, издаден от кмета на общината.

(2) Не се образува производство по издаване на акт за установяване на частно общинско вземане - такса, ако дължимата такса е заплатена в пълен размер предварително или едновременно с извършване на услугата.

Чл.64. (1) Производството по издаване на акт за установяване на частно общинско вземане - такса започва с възлагане на финансова проверка по заповед на кмета на общината или кметовете на райони.

(2) Финансовите проверки се извършват от длъжностни лица от общинската администрация, упълномощени от кмета на общината.

(3) Общинските органи ал. 2 могат да извършват текущи и периодични проверки за констатирането на факти и обстоятелства, свързани със задълженията на проверяващите лица за плащане на частни общински вземания и без изрично писмено възлагане при наличие на данни за нарушение на настоящата наредба.

(4) Актовете за установяване на частно общинско вземане - такса могат да бъдат издавани и въз основа на извлечения на електронния регистър за дължимите общински вземания.

Чл.65. За резултатите от извършените проверки се съставят констативни актове, придружени от доказателства събирани по реда на ДОПК, служебно от проверяващите органи или по инициатива на проверяваните лица.

Чл.66. (1) Въз основа на съставения констативен акт за резултатите от финансовата проверка и събраните доказателства към него, или доказателствата по чл. 83, ал. 4, както и направените възражения, кметът на община Антоново издава акт за установяване на частно общинско вземане-такса при спазване на разпоредбите на глава II от Закона за административното производство.

(2) Актът за установяване на частно общинско вземане подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство, а след влизането си в сила с изпълнително основание по смисъла на чл. 237, б. "л" от ГПК.

Чл.67 За ползвани услуги по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ се прилагат разпоредбите на чл. 237, б. "в" от ГПК.


Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.68. (1) Който декларира данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.?

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет