Название курса: Архитектура компьютерных системДата14.06.2016
өлшемі186.93 Kb.

  1. Метаданные теста

  • Название теста: Архитектура компьютерных систем

  • Предназначено для студентов специальности: ИС-050703

  • Семестр: 2

  • Проходной балл: 50

  • Время на тест:30

  1. Вопросы типа «Выбор»Текст вопроса/варианты ответа

1

Аналык плата-бул
артурлі, озара байланыскан курылгылардын комплексі
акпаратты енгізу курылгысы
енгізу-шыгару курылгысы
порттар мен жалганулар орналаскан курылгы

 

американдык жуйелік платалардын жиыны

 
 
2

Аналык платанын негізгі атрибуттары:
процессор, шиналар BIOS, коректену блогы
процессор, оперативті жады BIOS, клавиатура контроллері, кенейту разьемдері

 

процессор, дыбыстык карта, куллер, HDD, BIOS

 

 процессор, бейне карта, дыбыстык карта, коректену блогы, BIOS

 

Pentium 4, коректену блогы

 
 
3

«Жасыл» аналык плата(green motherboard)-бул:
Америкада ондірілген аналык плата
таиландта ондірілген аналык плата

 

энергия колдану экономикалык тартіптегі аналык плата

 

электр энергиясын 30 ВТ кана колданатын аналык плата

 

 Pentium MMX процессорлы жуйелік плата

 

 

 

 

4

 Noryhwood-0,13 мкм технологиясымен жасалган, Socket 478 разъемдері,КЭШ жадысынын колемі L2 512 Кбайтка дейін, тактілік жиілігі-2ГГЦ –бул кандай процессорлардын ядросы:

 

 Pentium MMX

 

 Pentium 4

 

 Katmai

 

 Celeron

 

 Pentium Pro

 

 

 

 

5

 Thunderbird –бул кандай процессорлардын ядросы:

 

 Pentium MMX

 

 Pentium Pro

 

 Katmai

 

 Athlon

 

 Celeron

 

 

 

 

6

 Технологиясы -0,18 мкм, мыс(медь) жалгану технологиясы колданумен, чипте толык жылдамдыкты exclusive КЭШ L2 интегралданган 256 Кбайт –бул процессордын ядросы

 

 Pentium MMX

 

 Pentium Pro
 Athlon

 

 Celeron

 

 Katmai

 

 

 

 

7

 К 7, К75, К76 негізінде жасалган архитектурасы, Slot А жане Socket А (Socket 462) нускалы Thunderbird процессорлары

 

 Pentium MMX

 

 Pentium Pro

 

 Katmai

 

 Athlon

 

 Celeron

 

 

 

 

8

 Palomino – кандай ядро процессорынын кодталган аты:

 

 Pentium MMX

 

 Pentium 4

 

 Duron

 

 Athlon

 

 Celeron

 

 

 

 

9

 Morgan кандай процессордын ядросынын кодталган аты:

 

 Pentium MMX

 

 Pentium 4

 

 Athlon

 

 Duron

 

 Celeron

 

 

 

 

10

 Chip Set - бул:

 

 микросхемалар жиыны

 

 жады модулі

 

 желілік контроллер

 

 локальді желі

 

 контроллердін жиыны

 

 

 

 

11

 Chip Set-н функционалдык ерекшеліктері неге тауелді:

 

 контроллердін орналасуына

 

 КЭШ курамы мен колеміне

 

 жады модульдерінін колемі мен орналасу порттарына

 

 энергияны унемдеу режиміне

 

 контроллердін санына, типтеріне жане жады модульдерінін колемі мен типтеріне

 

 

 

 

12

 Чип (Chip) терминінін магынасы:

 

 корпуссыз жане сырткы шыгарушысыз интегралдык схема

 

 екі байланысты нысана арасында бір немесе бірнеше сигналдарды жіберуге арналган хаттама

 

 косымшалар немесе сайкес емес, желілер арасында маліметтерді жеткізетін аппараттык жане программалык куралдарынын жинагы

 

 2 желі арасында озара арекет ету хаттамалары

 

 шинанын откізгіштік кабілеті

 

 

 

 

13

 Жады модульдері мынандай турде орындалуы мумкін:

 

 SIМP (Single In-line Memory Package)

 

 SIРM (Single In-line Pin Module)

 

 DIMM (Dual In-line Memory Module)

 

 RO DIMM (Reset Outline DIMM )

 

 GO DIMM (Go Outline DIMM )

 

 

 

 

14

 DIMM модульдері болінеді (дурыс емес жауапты тап):

 

 колданатын 3,3 Вольт кернеу колемі бойынша

 

 контактілердін санымен

 

 микросхемалардын олшемдерімен

 

 микросхемалардын орналасуымен

 

 жумыс алгоритмімен

 

 

 

 

15

 Модульдегі чиптер саны аныкталады
 жады микросхемаларынын олшемдерімен

 

 микросхема орнатылган, пластина олшемімен

 

 сырткы жады турімен жане колемімен

 

 сырткы жады типімен

 

 сырткы жады сиымдылыгымен

 

 

 

 

16

 Адрестік жады:

 

 акпараттардын орналасуы жане оны іздейтін создерді сактаудын адрестік принципіне негізделген

 

 керекті акпарат онын мазмуны бойынша ізделеді

 

 акпарат мазмуны бойынша ізделіп жойылады

 

 акпарат оперативтік жадынын барлык уяшыктарында бір мезетте параллельді ізделеді

 

 сырткы жадынын типі бойынша аныкталады

 

 

 

 

17

 Ассоциативті жады:

 

 Акпараттардын орналасуы жане оны іздеу создерді сактаудын адрестік принципіне негізделген

 

 керекті акпарат онын мазмуны бойынша ізделеді

 

 акпарат мазмуны бойынша ізделіп жойылады

 

 жадынын устінгі уяшыгына жана созді жазып кошіреді

 

 акпарат сырткы жадынын барлык уяшыктарында бір мезетте параллельді ізделеді

 

 

 

 

18

 Стекті жады:

 

 акпараттардын орналасуы жане оны іздеу, создерді сактаудын адрестік принципіне негізделген

 

 керекті акпарат онын мазмуны бойынша ізделеді

 

 адресі жок жане онын адресін бір олшемді уяшыктар массиві турінде корсетуге болады

 

 керекті акпарат онын мазмуны бойынша камтамасыздандырылады

 

 акпарат сырткы жадынын барлык уяшыктарында бір мезетте параллельді ізделеді


 

 

 

 

19

 Егер жана создердін жазылуы 0 номерлі жадынын устінгі уяшыгында отсе, жане онын алдында жазылган создер томенгі уяшыкка жылжыса, мундай жады калай аталады:

 

 адресті

 

 ассоциативті

 

 стекті (стековой)

 

 сырткы

 

 айнымалы жады

 

 

 

 

20

 Стекті жады бул:

 

 акпараттардын орналасуы жане оны іздеу создерді сактаудын адрестік принципіне негізделген

 

 керекті акпарат онын мазмуны бойынша ізделеді

 

 LIFO (Last Input-First Output) оту принципі негізінде жузеге асырылады

 

 акпарат сырткы жадынын барлык уяшыктарында бір мезетте параллельді ізделеді

 

 сырткы жадымен бірге озгеріп отыратын жады

 

 

 

 

21

 Дербес компьютерлердің параметрлері қандай?

 

 Тактілік жиілік,разрядтылық,жедел жады,кэш жады,тұрақты жады

 

 Тактілік жиілік,разрядтылық,жедел жады

 

 Разрядтылық,жедел жады,кэш жады,тұрақты жады

 

 Тактілік жиілік,разрядтылық,жедел жады,кэш жады

 

 Тактілік жиілік,жедел жады,кэш жады,тұрақты жады

 

 

 

 

22

 КЭШ – жады

 

 жиі колданылатын маліметтер мен программаларды сактау ушін кызмет етеді

 

 керекті акпарат онын мазмуны бойынша ізделеді

 

 LIFO (Last Input-First Output) оту принципінде жузеге асырылады

 

 ассоциативті белгі бойынша іздеу оперативті жадынын барлык уяшыктарына уакытпен параллельді орындалады

 

 сырткы жадымен бірге озгеріп отыратын жады

 

 

 

 

23

 Орталык процессордын жылдам курылгылары мен жай орындалатын оперативтік жады арасында буфердін ролін аткаратын жане едауір уакытты унемдейтін жады калай аталады:

 

 адрестік

 

 ассоциативтік

 

 стекті (стековая)

 

 КЭШ-жады

 

 сырткы жады

 

 

 

 

24

 Refresh cycl-цикл регенерациялану кезінде, жазылган акпаратты периодты турде калпына келтіріп отыратын жады калай аталады

 

 адрестік

 

 динамикалык

 

 стекті (стековой)

 

 сырткы

 

 айнымалы

 

 

 

 

25

 Егер статикалык триггер жадынын уяшыгы ретінде колданылса, онда мундай жады калай аталады

 

 адрестік

 

 динамикалык

 

 стекті

 

 статикалык

 

 ассоциативтік

 

 

 

 

26

 Жуйенін ен жінішке жерлерінде колданылатын, оте жогары жылдамдыктылы, лездік жады калай аталады

 

 туракты жады ROM (Read Only Memory)

 

 динамикалык

 

 стекті

 

 статикалык SRAM (Static Random Access Memory)

 

 ассоциативтік

 

 

 

 

27

 256 Мегабайттык модульде канша чип болады

 

 256 мегабиттен туратын сегіз чип

 

 256 мегабиттен туратын торт чип

 

 256 мегабиттен туратын екі чип

 

 256 мегабиттен туратын он алты чип

 

 168-пиндік модуль жане 2 чип

 

 

 

 

28

 Бір модульге коп чипті орнатса не болады

 

 контактілер саны оседі

 

 жумыс істеу алгоритмі озгереді

 

 ол кызып кетеді (перегрев)

 

 форм-факторы озгереді

 

 шина узындыгы кыскарады

 

 

 

 

29

 DIMM – бул

 

 жуйелік платанын форм -факторы

 

 16 чиптен туратын 268-пиндік модуль

 

 SРRAM типті жады модуль

 

 бір-бірден орнатылатын модуль

 

 бір-бірден орнатылатын 168-пиндік модульдін форм –факторы

 

 

 

 

30

 Жогары жиілікте жумыс істейтін, маліметтерді женілдетілген шина аркылы жіберуге мумкіндік беретін, микросхемалар арасында маліметтер алмасудын копфункционалды протоколы

 

 SDRAM

 

 RDRAM

 

 SRAM

 

 DRAM

 

 DIMM

 

 

 

 

Каталог: upload -> userfiles -> files
files -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысы «Білім туралы»
files -> Іске асыру туралы есепті жасаудың нысандары мен тәртібін қамтитын
files -> Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы
files -> Бекітемін: Сырдария аудандық ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы Н. Әзірбек 2015 жыл
files -> Іске асыру туралы есепті жасаудың нысандары мен тәртібін қамтитын
files -> Іске асыру туралы есепті жасаудың нысандары мен тәртібін қамтитын
files -> 5В020200 «Международные отношения» Перечень изучаемых дисциплин по специальности 5В020200 «Международные отношения»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет