Нұсқаулар пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіДата29.02.2016
өлшемі71.61 Kb.

Әдістемелік нұсқаулар

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Биология және экология кафедрасы
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдар пәні бойынша

050608- Экология мамандығы студенттеріне арналған


Пәнді оқыту бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУлар

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларError: Reference source not found ПМУ ҰСН 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_______________Н.Э.Пфейфер

2010 ж. «____»_____________

Құрастырушы: аға оқытушы _______________ У.Д.Буркитбаева
Биология және экология кафедрасы

050608- Экология мамандығының студенттеріне үшін


Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдар пәні бойынша
Пәнді оқыту бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Кафедра отырысында ұсынылды 2010 ж., «___»______хаттама №___


Кафедра меңгерушісі __________ Ж.М. Исимбеков2010 ж., «___»______

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің

оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2010 ж. «____»________ Хаттама №____


ОӘҚБ төрағасы____________У. Д. Буркитбаева 2010 ж. «____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы______________ А.А.Варакута 2010 ж. «____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010 ж. «___»______________ № хаттама


Тақырып 1. Қоршаған орта туралы түсінік. Қоршаған ортадағы табиғи және жасанды орта түрлері.

Тақырыптың мазмұны: Табиғат, табиғи орта. Қоршаған орта және оның түрлері. Жасанды антропогендік орта. Қазақстандағы табиғи және антропогендік орта.
Ұсынылатын әдебиет:

 1. Саданов А.К., Сванбаева З.С. Экология. – Алматы: «Агроуниверситет», 1999.

 2. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – М.: Изда-во ЮНИТИ, 1998.-546с.

 3. Коробкин В.И., Предельский Л.В. Экология – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 576 с.

 4. Тіршілік қауыпсыздығы және экология / Под ред. Л.А. Муравья. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, - 447 с.

 5. Бигалиев А. Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия. Учебное пособие. –Алматы, Қазақ университеті, 2005.-127 с.


Тақырып 2. Қоршаған ортаның ластануы және оның түрлері. Қоршаған ортаның сапасын жақсартудың жолдары.

Тақырыптың мазмұны: Қоршаған ортаның ластануы және олардың түрлері: биологиялық, физикалық, химиялық, эстетикалық, табиғи және антропогендік жолмен ластану. Қоршаған табиғи ортаны ластанудан сақтаудың әдіс-тәсілдері. Ластаушыларға қойылатын талаптар мен ескертулер.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф., Савиных В.П. Цивилизацияның даму Перспективасы: Көпөлшемді анализ – М.: Логос, 2003. – 567 с.

 2. Тіршілік қауыпсыздығы және экология / Под ред. Л.А. Муравья. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, - 447 с.

 3. Қаман Ұлықпан Жануарлар экологиясы: жалпы бөлім жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / Қаман Ұлықпан. Павлодар: Кереку, 2009. – 204 бет.

 4. Саданов А.К., Сванбаева З.С. Экология. – Алматы: «Агроуниверситет», 1999.


Тақырып 3. Қазіргі кездегі әлемдік деңгейдегі экологиялық мәселелер және оларды шешу жолдары. Парниктiк газдардың эмиссиясы мен сiңiрiлуi саласындағы қызметтi мемлекеттiк реттеу

Тақырыптың мазмұны: Қазіргі кездегі әлемдік экологиялық мәселелер: климаттың өзгеруі, озон қабатының жұқаруы, қышқылдық жауын-шашын, шөлдену, биоалуантүрліліктің жойылуы, әлемдік мұхиттың ластануы, олардың пайда болу себептері және зардаптары. Ауыл шаруашылығы мен өндірістің қарқындылығына байланысты экологиялық мәселелер.

Парниктiк газдардың эмиссиясы мен сiңiрiлуi саласындағы қызметтi мемлекеттiк реттеу.

Климатты және Жердiң озон қабатын қорғаудың негiзгi принциптерi. Климатты және Жердiң озон қабатын қорғау бағдарламалары және оларды жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар. Парниктiк газдардың және озонды бұзатын заттардың шығарындыларына жол берiлетiн шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын жалпы талаптар. Парниктiк газдарды және озонды бұзатын заттарды өндiрiстiк бақылауҰсынылатын әдебиет:

 1. Коробкин В.И., Предельский Л.В. Экология – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 576 с.

 2. Тіршілік қауыпсыздығы және экология / Под ред. Л.А. Муравья. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, - 447 с.

 3. Бигалиев А. Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия. Учебное пособие. –Алматы, Қазақ университеті, 2005.-127 с.

 4. Қаман Ұлықпан Жануарлар экологиясы: жалпы бөлім жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / Қаман Ұлықпан. Павлодар: Кереку, 2009. – 204 бет.

 5. Арустанов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы природопльзования.- М.: 2001.


Тақырып 4. Қазіргі кездегі Қазақстан республикасындағы экологиялық мәселелер және оларды шешу жолдары

Тақырыптың мазмұны: Экологиялық жағдайға байланысты Қазақстан территориясын аймақтарға бөлу. Қазақстанның су ресурстарының қазіргі экологиялық мәселелері. ҚР бойынша облыстар мен қалаларының ауа бассейіндерінің қазіргі экологиялық мәселелері. Қазақстанның жер ресурстарына байланысты экологиялық мәселелер. Биоалуантүрлілікті сақтау және молайту мәселесі. Орман ресурстары және оларды қалпына келтіру мәселесі. Экологиялық мәселелерді шешу жолдары және қазіргі таңда атқарылып жатқан шаралар.
Тақырып 5. Қазақстан республикасының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастығы

Тақырыптың мазмұны: Халықаралық ынтымақтастықтың басымдықтары мен деңгейлерi. Халықаралық ынтымақтастықтың принциптерi.  Халықаралық ынтымақтастықтың экономикалық негiзi. Экологиялық құқық бұзушылықтар үшiн халықаралық жауапкершiлiк.
Тақырып 6. Қоршаған ортаны қорғау министрлігімен жүзеге асырылатын жан-жақты кешенді халықаралық шарттар

Тақырыптың мазмұны: Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін реттейтін өзге де мемлекеттік органдардың құзыретіне қатысты өзге де жан-жақты кешенді халықаралық шарттар. Мемлекет ішінде тәртіпті талап ететін жан-жақты кешенді халықаралық шарттардың тізімі.

Тақырып 7. Қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық ұйымдар

Тақырыптың мазмұны: Қоршаған табиғи ортаны қорғау, Жердің экологиялық мәселелерін шешу бағытындағы халықаралық ұйымдар: БҰҰ-ның бағдарламасы (ЮНЕП), табиғатты және табиғи ресурстарды қорғаудың халықаралық бірлестігі. (МСОП). Кешенді табиғатты қорғау мониторингі: бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы, қоршаған орта мониторингісінің ғаламдық жүйесі, бүкіл әлемдік метеорологиялық ұйым. Арнайы табиғатты қорғау шаралары (жабайы табиғатты қорғау, балық қорын, халықаралық өзендер мен көлдерді қорғау, энергияның ядролық көздерінің қауіпсіздігі, МАГАТЭ-ның ҚОҚ ролі).

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Парниктік эффект, экожүйенің және климаттың өзгеруі. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 557 с.

 2. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; "Егемен Қазақстан" 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 - 23 қаңтар N 15-18

 3. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – М.: Изда-во ЮНИТИ, 1998.-546с.

 4. Шилов И.А. Экология. – М.: Высшая школа, 2000. – 487с.

 5. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб.пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000.


Тақырып 8. Шаруашылық іс-әрекеттерін және өзге де қызметтi жүзеге асыру кезiндегi экологиялық талаптар.

Тақырыптың мазмұны: Экологиялық талаптар туралы жалпы ережелер. Шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптар және олардың түрлерi. Экологиялық талаптарды әзiрлеудiң және бекiтудiң тәртiбi

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Коробкин В.И., Предельский Л.В. Экология – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 576 с.

 2. Тіршілік қауыпсыздығы және экология / Под ред. Л.А. Муравья. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, - 447 с.


Тақырып 9. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, молықтыру мен пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылау және оның түрлері

Тақырыптың мазмұны: Мемлекеттiк бақылаудың мақсаты мен түрлерi. Мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар. Мемлекеттiк экологиялық бақылаудың мiндеттерi. Мемлекеттiк экологиялық бақылаудың бағыттары. Мемлекеттiк экологиялық бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бейсенова А.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. Экология. – Алматы: «Ғылым», 2001.

 2. Саданов А.К., Сванбаева З.С. Экология. – Алматы: «Агроуниверситет», 1999.

 3. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – М.: Изда-во ЮНИТИ, 1998.-546с.

 4. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., N 1, 1-құжат; "Егемен Қазақстан" 2007 жылғы 19 қаңтар N 12-13 - 23 қаңтар N 15-18


Тақырып 10. Экологиялық мониторинг пен кадастрлар

Тақырыптың мазмұны: Мониторинг туралы түсінік және оның түрлері. Мемлекеттiк экологиялық мониторинг. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi және оның мiндеттерi. Мониторинг жүйесiнiң құрылымы. Қоршаған орта жай-күйiнiң мониторингi. Табиғи ресурстар мониторингi. Мониторингтiң арнайы түрлерi. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторинг бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiнiң деңгейлерi мен байқау желiлерi

Ұсынылатын әдебиет:

  1. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф., Савиных В.П. Цивилизацияның даму Перспективасы: Көпөлшемді анализ – М.: Логос, 2003. – 567 с.

  2. Парниктік эффект, экожүйенің және климаттың өзгеруі. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 557 с.

  3. Коробкин В.И., Предельский Л.В. Экология – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 576 с.

  4. Тіршілік қауыпсыздығы және экология / Под ред. Л.А. Муравья. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, - 447 с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет