Облыстыќ статистика басќармасы Ќараѓанды облысындаѓы экологиялыќ ахуал // Орталыќ Ќазаќстан. – 2003. – 1 ќараша (№174-175)Дата24.02.2016
өлшемі331.48 Kb.
#12430
Облыстыќ статистика басќармасы

Ќараѓанды облысындаѓы экологиялыќ ахуал // Орталыќ Ќазаќстан. – 2003. – 1 ќараша (№174-175).
2003 жылдыњ 1 жарты жылдыѓында облыстыњ 293 кєсіпорындары атмосфераѓа 649,7 мыњ тонна зиянды заттар тастаѓан, немесе (58,8 мыњ тоннаѓа), б±л µткен жылдыњ осындай кезењіне ќараѓањда 9,9%-ѓа артыќ. Айтарлыќтай дєрежеде б±л µндіріс кµлемініњ µсуіне, сонымен бірге «Ќазакмыс корпорациясы» ААЌ БКМК пайдаланылѓан жанармай жєне ластау кµздер сандарыныњ кµбеюіне байланысты. Сонымен БКМК ‰лесіне асыл кеткен тастаудыњ жалпы кµлемі 86%.

Аймаќтар бойынша аса лас Балќаш жєне Теміртау ќалалары болып ќалып отыр, 2003 жылдыњ 1 жарты жылдыѓында олардыњ єуе бассейніне, тиісінше318,6 жєне 175,9 мыњ тонна ластаѓыш заттар (2002 жылдыњ осы кезењіњде - 258,0 жєне 178,3 мыњ тонна) т‰скен.


2002-2003 жылдардыњ ќањтар-маусымында ќалалар мен аудандар кесіндісінде Караганды облысы бойынша тасталѓан зиянды заттар

тонна

2003жыл

жалпы

кµлемге


%-бен

2002 жылжалпы

кµлемге


%-бен

2003 жыл

2002 жылѓа

%-бен


Ќараѓанды облысы

оныњ ішінде:

Ќараѓанды ќ.є.

Балќаш ќ.є.

Жезќазѓан ќ.є.

Ќаражал ќ.є.

Приозерск ќ.є.

Саран ќ.є.

Теміртау ќ.є.

Шахтинск ќ.є.

Абайауданы

Аќтоѓай ауданы

Б±ќар жырау ауданы

Жањаарќа ауданы

Ќарќаралы ауданы

Н±ра ауданы

Осакаров ауданы

¦лытау ауданы

Шет ауданы


649742,3
32392,8

318600,6


70073,9

1786,3


328,5

3763,3


175948,0

3079,6


39154,1

52,7


1649,2

488,8


444,0

355,4


753,8

222,5


648,7

100,0
5,0

49,0


10,8

0,3


0,1

0,6


27,1

0,5


6,0

0,0


0,3

0,1


0,1

0,1


0,1

0,0


0,1

590957,3
32941,0

258031,9


68526,2

1375,9


206,2

2964,5


178257,7

2749,4


41690,2

152,6


1486,2

455,8


193,1

435,1


691,4

201,7


598,4

100,0
5,6

43,7


11,6

0,2


0,0

0,5


30,2

0,5


7,1

0,0


0,3

0,1


0,0

0,1


0,1

0,0


0,1

109,9
98,3

123,5


102,3

129,8


1,6 есе

126,9


98,7

112,0


93,9

2,9 е. аз

111,0

107,2


2,3 есе

81,7


1090

110,3


108,4

Есеп беру жылында Жезќазѓан аумаѓына 70,1 мыњ тонна зиянды заттар тасталѓан, б±л алдыњѓы жылдыњ 1 жарты жылдыѓына ќараѓанда 2,3%-ѓа артыќ. Б±ѓан себеп «Ќазаќмыс Корпорациясы» ААЌ бµлімшелерініњ кєсіпорындарында жањармайдыњ кµп ќолданылѓаны болып отыр.

2003 жылдыњ ќањтар-маусымыњца 2002 жылдыњ осы кезењімен салыс­тырѓанда Ќараѓанды ќаласына атмосфераѓа тасталѓан ластаѓыш заттар 0,5%-ѓа азайып, 32,4 мыњ тоннаны ќ±рады.

Облыс орталыѓында тасталѓан заттардыњ кемуі тасталѓан зиянды заттар кµздерініњ азаюынан жєне табиѓатты ќорѓау шараларын ж‰ргізу есебінен болды, б±ѓан РГТО зауыт ќазандыѓыныњ электрпешке кµшуі мысал бола алады.

Бірінші жарты жылдыќта µндірістік ќызмет нєтижесінде облыс кєсіпорындарында 22,2 млн тонна уытты ќалдыќтар пайда болды. Ќалдыќ-тардыњ 2,8 млн. тоннаѓа жуыѓы ќайта ќолданылды немесе кєдеге асырылды. М±нан басќа, 0,8 мыњ тонна пайда болѓан ќалдыќтар ќатты т±рмыстыќ ќалдыќтар полигонына жєне ќоќыс тастайтын жерге жіберілген.

2003 жылы ќањтар-маусымда табиѓат ресурстарын ±тымды ќолдану жєне ќорѓауѓа 1,5 млрд, тењгеден аса ж±мсалды, оныњ негізгі ‰лесі (57%) су ресурстарын ќорѓауѓа тиесілі. Есеп беру кезењінде аѓымдаѓы шыѓындардыњ ж±мсалѓан басќа ќоршаѓан ортаны ќорѓау бойынша негізгі µндіріс ќорын к‰рделі жµњдеуге 209,3 млн, тењге игерілді.

«Ќазаќстан Республикасындаѓы ќоршаѓан ортаны ќорѓау туралы» Зањ негізінде табиѓат ресурстарын пайдалану жєне ќоршаѓан ортаны ластаѓаны ‰шін кєсіпорындардан тµлем алынады.
2002-2003жж. ќањтар-маусымында Ќараѓанды облысыныњ атмосферасына тасталѓан газ тєрізді заттар (ќ±рамы бойынша)
мыњ тонна

газ тєрізді тасталѓан заттар, барлыѓы


к‰кіртті ангидрид

кµміртегі тотыѓыазот тотыѓы
2003жылдыњ 1 жарты жылдыѓында наќты тµленген тµлемдер сомасы 200 млн. тењгені ќ±рады. 2003 жылдыњ 1 жарты жылдыѓында экологиялыќ ахуалды жаќсарту маќсатында ќоршаѓан ортаны ќорѓау облыстыќ аумаќтыњ басќ-армасы 11 кєсіпорынныњ ќызметін тоќтатты, соныњ нєтижесіњде атмосфераѓа тасталѓан зи­янды заттар 4 тоннаѓа жєне су ќоймаларына тасталѓан ластаѓыш заттар 115 мыњ текше метрге ќысќарды. Соњдай-аќ, 10 лауазымды т±лга табиѓат ќорѓау зањын б±зѓаны ‰шін ќылмыстыќ жауапкµршілікке тартылды. 2002 жылдыњ сєйкес кезењімен салыстырѓанда єр-т‰рлі экологиялыќ б±зушылыќтар ‰шін салынѓан айыпп±л мен ќуыным сомасы 2,3 есеге µсіп, 4,9 млн тењгені ќ±рады.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет