Общи положенияДата16.07.2016
өлшемі119.5 Kb.

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба регламентира вида, съдържанието и начина на използване на символите и знаците на Община Бургас.
Чл. 2. Наредбата установява вида, критериите и условията по удостояването, връчването и съхраняването на отличията и званията, с които Кметът и Общинският съвет на Община Бургас награждават български и чуждестранни граждани за заслуги и принос към жителите на общината, както и статута на празника на Бургас.
Чл.3. Символите на Община Бургас са:

 1. Знаме на Община Бургас;

 2. Герб на град Бургас;

 3. Ден на град Бургас.


Чл. 4. Знаците на Община Бургас са:

1. Официален печат на Община Бургас;

2. Почетна книга на Община Бургас.
Чл. 5. Отличията и званията на Община Бургас, подредени по старшинство са:

1. Кавалер на „Сребърния кръст на Свети Николай”

2. Почетен съветник на Община Бургас

а/ За чест и достойнство

б/ За доблест и смелост

в/ За просвещение и култура

г/ За човеколюбие и състрадателност

3. Почетен гражданин на Община Бургас

4. Медал „За достойна служба"

5.„Ключът от кулата" на Община Бургас;
ГЛАВА ВТОРА

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА БУРГАС
Чл. 6. Статутът на знамето и герба на град Бургас е приет от Общинския съвет на града на 29 ноември 1994 година. Цветовете на знамето на Бургас са синьо и бяло. Гербът на Бургас съчетава на син щит факти, свързани с историята на града:

1. Лъв с рибешка опашка, като лъвът символизира смелостта на хората, които живеят на това място, а рибната му опашка - изобилието на риба.

2. Кула, която лъвът държи в ръцете си - символ на кулата, от която произлиза името на Бургас.

3. Две каравели над син щит, които символизират Бургас като старо и едно от най- важните пристанища на черноморското крайбрежие.
Чл. 7. Знамето на Община Бургас е постоянно издигнато:

 1. Пред сградата на Община Бургас;

 2. В залата за провеждане на заседания на Общинския съвет;

 3. В кабинета на председателя на Общинския съвет ;

 4. В ритуалните зали на Община Бургас, заедно с герба и знамето на Република България.

 5. В кабинета на Кмета на Община Бургас.


Чл. 8. Гербът на град Бургас е неразделна част от знамето на града.
Чл. 9. Официалният празник на град Бургас е 6-ти декември - (Никулден) - Ден на Св. Николай Чудотворец. Обявен е за такъв с решение на Общинския съвет на 29 юли 1992 г.
Чл. 10. Празникът на Бургас се провежда ежегодно на 6-ти декември. Общинска администрация организира подготовката и провеждането на официалния празник. Подготовката и провеждането на Празника на Бургас се финансират от:

 1. Бюджета на Община Бургас;

 2. Спонсорство и реклама;

3. Други, разрешени от закона източници.
Чл. 11. В деня на Бургас се провежда тържествена сесия на Общинския съвет на града, на

която се връчват отличията на Община Бургас. След тържествената сесия пред сградата на Община Бургас се провежда тържествена церемония, посветена на деня на Бургас.
ГЛАВА ТРЕТА

ЗНАЦИ НА ОБЩИНА БУРГАС
Чл. 12. Официалният печат на Община Бургас има кръгла форма. Той представлява композиция, която включва в централната си част пластичен вариант на герба на град Бургас.
Чл. 13. Официалният печат на Община Бургас се съхранява от кмета или изрично упълномощено от него лице. Официалният печат на Община Бургас се полага след подписа на кмета на общината или председателя на Общинския съвет на града.
Чл. 14. В почетната книга на Община Бургас се вписват имената на удостоените с отличия и звания на Община Бургас български и чуждестранни граждани.
Чл. 15. В почетната книга на Община Бургас се вписват изявени личности от страната и чужбина с принос за развитието на общината, които получават правото в книгата да изразят отношението си към град Бургас.
Чл. 16. Вписването в Почетната книга става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др. На удостоените с вписване в Почетната книга се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на Бургас и председателя на Общинския съвет на града, подпечатано с официалния печат на Бургас. Обявяването на решението за удостояване с вписване в Почетната книга се извършва от председателя на Общинския съвет. Почетната книга се съхранява от председателя на Общинския съвет на града, а съдържанието се публикува на интернет сайта на Община Бургас.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОТЛИЧИЯ И ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС
Раздел I.

КАВАЛЕР НА „СРЕБЪРНИЯ КРЪСТ НА СВЕТИ НИКОЛАЙ"
Чл. 17. Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай" е най - високото отличие на Община Бургас. То представлява сребърен кръст с украса и орнаменти, закачен на лента, с цветовете на знамето на Община Бургас, придружен с грамота.
Чл. 18. Кавалерът на „Сребърният кръст на Свети Николай" трябва да е човек, чийто живот и дело остават завинаги в съзнанието на поколенията и чието име само по себе си е символ на непреходните морални и житейски ценности, които едно общество трябва да изповядва.
Чл. 19. Със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай" може да бъде удостоен само един човек в рамките на една календарна година, като не може да има повече от трима живи носители на званието.
Чл. 20. Предложение за удостояването на български или чуждестранни граждани с това звание до общинския съвет могат да правят:

1. Кмета;

2. Не по-малко от 5 (пет) общински съветници.
Чл. 21. Предложението трябва да бъде подкрепено от:

1. Значими обществени и професионални организации и творчески формирования;

2.Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 100 (сто) души, формирани чрез съответна подписка.
Чл. 22. Предложението трябва да бъде придружено от:

 1. подробни мотиви;

 2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Бургас (прилагат се и копия от документи);

 3. биография на предлагания кандидат.


Чл. 23. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври с явно поименно гласуване, като са нужни гласовете на три четвърти от общия брой на общинските съветници.
Чл. 24. След вземане на решението, на удостоения се изпращат копие от решението на Общинския съвет на Община Бургас и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за удостояване със званието. Решението на Общинския съвет, както и докладът до Общинския съвет на Община Бургас за удостояване със званието Кавалер на Сребърният кръст на Свети Николай" се публикуват на интернет сайта на Общината.
Чл. 25. Удостояването със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай" се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Общинския съвет в Деня на Бургас.
Чл. 26. Решението на Общински съвет - Бургас за удостояване със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай" се връчва от Кмета на град Бургас.
Чл. 27. Удостоеният със званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай" се вписва в Почетната книга на Община Бургас.
Чл. 28. Гражданинът, удостоен с това звание, има право да бъде включен в официалния протокол на община Бургас на националния празник на Република България, празника на Бургас и при всички други традиционни и официални български празници, градски и национални тържества и ритуали.
Раздел II.

ПОЧЕТЕН СЪВЕТНИК НА ОБЩИНА БУРГАС
Чл. 29. Званието „Почетен съветник на Община Бургас" е едно от най-ценните и достойни за уважение отличия, с които Община Бургас удостоява български и чуждестранни граждани за:

 1. Изключителен принос и заслуги за развитието на Община Бургас;

 2. Изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот;

 3. Изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Бургас и Община Бургас;

 4. Дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в Бургас;

 5. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;

 6. Проявен изключителен героизъм.


Чл. 30. Званието „Почетен съветник на Община Бургас" се присъжда :

 1. За чест и достойнство.

 2. За доблест и смелост.

 3. 3а просвещение и култура.

 4. 3а човеколюбие и състрадателност.


Чл. 31. Със званието „Почетен съветник на Община Бургас" могат да бъдат удостоени само четирима души в рамките на една календарна година – по един във всяка категория.
Чл. 32. Предложение за удостояването на български или чуждестранни граждани с това звание до общинския съвет могат да правят:

1. Кмета;

2. Не по-малко от 5 (пет) общински съветници;
Чл. 33. Предложението трябва да бъде подкрепено от:

1. Значими обществени и професионални организации и творчески формирования;

2. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 100 (сто) души, формирани чрез съответна подписка.
Чл. 34. Предложението трябва да бъде придружено от:

 1. Подробни мотиви;

 2. Описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Бургас (прилагат се и копия от документи);

 3. Биография на предлагания кандидат.


Чл. 35. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври с явно поименно гласуване с мнозинство повече от две трети от общия брой на общинските съветници.
Чл. 36. След вземане на решението, на удостоения се изпращат копие от решението на Общинския съвет на Община Бургас и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за удостояване със званието. Решението на Общинския съвет, както и докладът до Общинския съвет на Община Бургас за удостояване със званието „Почетен съветник на Община Бургас" се публикуват на интернет сайта на Общината.
Чл. 37. Удостояването със званието „Почетен съветник на Община Бургас" се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Общинския съвет в Деня на Бургас.
Чл. 38. На наградените със званието „Почетен съветник на Община Бургас" се връчва Решението на Общински съвет – Бургас за удостояване, оформено във вид на грамота в специална рамка и възпоменателен медал с лента.
Чл. 39. Решението на Общински съвет - Бургас, за удостояване със званието „Почетен съветник на Община Бургас" се връчва от Председателя на Общинския съвет, а при негово отсъствие от упълномощено от него лице.
Чл. 40. Удостоеният със званието „Почетен съветник на Община Бургас" се вписва в Почетната книга на Община Бургас.
Чл. 41. Гражданинът, удостоен с това звание, има право да бъде включен в официалния протокол на община Бургас на националния празник на Република България, празника на Бургас и при всички други традиционни и официални български празници, градски и национални тържества и ритуали.
Раздел III.

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА БУРГАС
Чл. 42. Със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ се удостояват български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги и принос към града и жителите му.
Чл. 43. Със званието Почетен гражданин на Община Бургас“ могат да бъдат удостоени само пет човека в рамките на една календарна година .
Чл. 44. Предложение за удостояването на български или чуждестранни граждани с това звание до общинския съвет могат да правят:

1. Кмета;

2. Не по-малко от 5 (пет) общински съветници.
Чл. 45. Предложението трябва да бъде подкрепено от:

1. Обществени и професионални организации и творчески формирования;

2. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.
Чл. 46. Предложението трябва да бъде придружено от:

1. Подробни мотиви;

2. Описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Бургас (прилагат се и копия от документи);

3. Биография на предлагания кандидат.
Чл. 47. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври с явно поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
Чл. 48. След вземане на решението, на удостоения се изпращат копие от решението на Общинския съвет на Община Бургас и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за удостояване със званието. Решението на Общинския съвет, както и докладът до Общинския съвет на Община Бургас за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас" се публикуват на интернет сайта на Общината.
Чл. 49. Удостояването със званието „Почетен гражданин на Община Бургас" се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Общинския съвет в Деня на Бургас.
Чл. 50. На наградените със званието „Почетен гражданин на Община Бургас" се връчва Решението на Общински съвет – Бургас за удостояване, оформено във вид на грамота в специална рамка и възпоменателен медал.
Чл. 51. Решението на Общински съвет - Бургас за удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" се връчва от Председателя на Общинския съвет, а при негово отсъствие от упълномощено от него лице.
Чл. 52. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на Община Бургас" се вписва в Почетната книга на Община Бургас.
Чл. 53. Гражданинът, удостоен с това звание, има право да бъде включен в официалния протокол на община Бургас на националния празник на Република България, празника на Бургас и при всички други традиционни и официални български празници, градски и национални тържества и ритуали.
Раздел IV.

МЕДАЛ „ЗА ДОСТОЙНА СЛУЖБА" НА ОБЩИНА БУРГАС
Чл. 54. Почетният медал „За достойна служба" на Община Бургас представлява отличие, на което е изобразен гербът на общината на фона на знамето на града.
Чл. 55. Кметът награждава с Почетен медал „За достойна служба" граждани на Общината за особени заслуги при изпълнение на служебните си задължения, навършване на годишнини, промяна на местоработата и други. Кметът извършва удостояването без решение на Общинския съвет.
Чл. 56. Почетният медал „За достойна служба" се връчва от Кмета на града, а при негово отсъствие от упълномощено от него лице.
Чл. 57. Носителят на Почетният медал „За достойна служба" се вписва в Почетната книга на Община Бургас.
Раздел V.

КЛЮЧЪТ ОТ КУЛАТА" НА ОБЩИНА БУРГАС


Чл. 58. „Ключът от кулата" на Община Бургас представлява плакет с герба на град Бургас с врязан и монтиран в него стилизиран ключ, придружен от медал.
Чл. 59. Кметът на града удостоява със отличието „Ключът от кулата" на Община Бургас български и чуждестранни граждани за заслуги в изпълнението на своя граждански или служебен дълг, принос в развитието на град Бургас, съхраняването на историческата памет на града и дарителството, както и на важни гости на града, съобразно протокола. Кметът извършва удостояването без решение на Общинския съвет.
Чл. 60. „Ключът от кулата" на Община Бургас се връчва от Кмета на града, а при негово отсъствие - от упълномощено от него лице.
Чл. 61. Името на носителя на „Ключът от кулата" се вписва в Почетната книга на Община Бургас.
ГЛАВА ПЕТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Общинският съвет на Община Бургас със свое решение може да отнема званията „Почетен гражданин на Община Бургас“ , „Почетен съветник на Община Бургас“, както и званието Кавалер на „Сребърният кръст на Свети Николай" на лица, които:

а/ след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и имат влязла в сила присъда;

б/ със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България;

в/ писмено са заявили това свое желание.§ 2. Решението за отнемане на званието се приема от Общинския съвет на Община Бургас с обикновено мнозинство при явно гласуване. Лишените от званията са длъжни да върнат почетните знаци с лента и удостоверенията в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.

§ 3. При загубване или унищожаване на удостоверението за присъждане на звание по независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба до Общинския съвет на Община Бургас.

§ 4. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.

§ 5. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на Общинския съвет на Община Бургас.

§ 6. 3а неуредени в настоящата наредба въпроси Общинския съвет на Община Бургас приема отделни решения.

§ 7. Председателят на Временната комисия за изработване на Проект на Наредба за символиката и отличията на Община Бургас в 3(три) месечен срок да организира и проведе конкурс за идейни проекти на знаци и символи на Община Бургас, като Временната комисия за изработване на Проект за Наредба за символиката и отличията на Община Бургас да е и комисия на конкурса.“

§ 8. Тази наредба се приема на основание на чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и отменя Правилника за удостояване и награждаване с отличията на Община Бургас.

§ 9. Наредбата влиза в сила след изтичане на срока за контрол за законосъобразност на актовете на Общинския съвет от Областния управител.

Председател на Общински съвет – Бургас:

/Костантин Луков/Секретар на Община – Бургас

/Божидар Кънчев/


Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> 102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> «Балаға мейірімді қала» бағдарламасын іске асыру шеңберіндегі өткізілетін іс-шаралар
upload -> 103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> 104 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> 105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> Бағалық ұсыныстар сұраныс әдісі арқылы принтерлердің техникалық күту және олардың картридждеріне бояу құю бойынша қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттама
upload -> Қазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы конвенцияны іске асыруы туралы төртінші кезеңдік баяндама Кіріспе


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет