Община бургасбет1/37
Дата16.07.2016
өлшемі4.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


ОБЩИНА БУРГАС
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013

СЪДЪРЖАНИЕ:
Въведение

Резюме


I. Социално-икономически анализ на ситуацията

1.1.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

1.1.1. Географско положение

1.1.2. Климатична характеристика

1.1.3. Природни ресурси

1.3.1.1. Защитени територии в община Бургас

1.1.3.2. Водни ресурси

1.1.3.3. Почви

1.1.3.4. Полезни изкопаеми

1.2. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1.2.1. Водоснабдителни мрежи

1.2.1.1. Водоизточници

1.2.1.2. Водоснабдителна мрежа

1.2.2. Мрежи и системи за отпадни води

1.2.2.1. Канализационна система

1.2.2.2. Мрежи и системи за пречистване на отпадъчни води /градски ПСОВ/

1.2.3. Транспортни мрежи

1.2.3.1. Транспортни коридори

1.2.3.2. Пътна мрежа

1.2.3.3. Ж.Птранпортна мрежа

1.2.3.4. Въздущен транспорт

1.2.3.5. Воден транспорт

1.2.4. Енергийни мрежи и системи

1.2.4.1. Електроенергетика

1.2.4.2. Трафопостове и ел. подстанции - изграденост, технически параметри.

1.2.4.3. Неелектрифицирани населени места или части от тях.

1.2.4.4. Газоснабдяване

1.2.4.5. Топлофикация

1.2.5. Комуникационни мрежи


    1. Телефонни съобщения

1.2.5.2. Достъп до INTERNET

1.2.5.3. Пощенски услуги

1.3. ТЕНДЕНЦИИ В ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

1.3.1. Атмосферен въздух

1.3.2. Шумово замърсяване

1.3.3. Радиоактивен фон

1.3.4. Отпадъци

1.3.5. Води

1.3.5.1. Повърхностни води

1.3.5.2. Качество на повърхностните води

1.3.5.3. Подземни води

1.3.5.4. Подпочвени води

1.3.5.5. Канализация и пречиствателни станции

1.3.6. Почви

1.3.6.1. Почви

1.3.6.2. Защита от свлачища и морска абразия

1.3.7. Земни недра

1.3.8. Биологично разнообразие

1.3.8.1. Защитени територии и чувствителни екосистеми

1.3.8.2. Лечебни растения

1.3.9. Работа с обществеността и повишаване на екологичната култура

1.3.10. Управленски аспект на опазването на околната среда

1.4. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

1.4.1. Население

1.4.2. Развитие на пазара на труда в община Бургас

1.4.3. Образование

1.4.4. Култура и културно наследство

1.4.5. Общинско здравеопазване

1.5. УРБАНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

1.5.1. Състояние на устройственото планиране в общината

1.5.2. Структура и изработване на новия план за устройство на територията на община Бургас.

1.5.3. Връзка между устройството на територията, респ. нейното планиране и развитието на общината и града Бургас

1.6. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В ИКОНОМИКАТА

1.6.1. Икономическо развитие

1.6.2. Промишленост

1.6.3. Туризъм1.6.4. Аграрен сектор

1.6.5. Бюджетно осигуряване

1.7. SWOT анализ

1.7.1. Силни страни на община Бургас

1.7.2. Слаби страни

1.7.3. Възможности

1.7.4. Заплахи

II. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

2.1. Визия за развитие на община Бургас

2.2. Цели и приоритети за развитие на община Бургас

III. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА

3.2. Индикативна таблица за необходимите финансови средства (проекти, обеми и източници на финансови ресурси, срокове и отговорници за реализацията на проектите)

3.2. Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата

3.3. Осигуряване публичност и информационно обслужване на плана


Използвана литература


Въведение
В етапа на присъединяването на нашата страна към Европейския съюз /2007г./ се отделя все по-голямо внимание на ролята на местните власти и тяхното значение за управлението на национално и европейско ниво. Местните /общинските/ власти и структури са в непосредствена близост до гражданите и могат най-бързо да реагират на възникналите потребности и да разрешат конкретни проблеми.

Влиянието на политиката на Европейския съюз върху местното управление в България както в присъединителния процес, така и след приемането ни може да се открои в няколко насоки.

Първо, присъединяването към Европейския съюз налага необходимостта от съобразяване на местните регулации и административните актове, издавани от общините, с изискванията на европейските директиви. В тази връзка възниква и необходимостта от съобразяване на дейността на местната /общинската/ администрация с наложените европейски норми и стандарти.

Важно място тук заемат процедурите за спазване регламентите на ЕС в областта на програмирането, управлението и изпълнението на проекти по Структурните и Кохезионния фонд.

Второ, вземане под внимание на националните и регионалните (бургаска област и Югоизточен район за планиране) регламентите и изискванията на:


 • Закона за регионално развитие, ДВ бр. 14 от 20.02.2004г;

 • Областната стратегия за развитие на Бургаска област;

 • Националната стратегия за регионално развитие;

 • Регионалния план за развитие на ЮИРП;

 • Оперативната програма, и всички други национални нормативи и регламенти за регионалното развитие;

Трето, планът за развитие на община Бургас следва да се базира на принципите, методологията и методическите изисквания и регламенти за устойчиво развитие на региона и концепциите за “по-добри за живот градове” /livable cities/.

При вземане под внимание на тези три основни насоки в регионалната политика при разработване на плана за развитие на община Бургас за периода 2007 – 2013г.са ползвани и съответните методи и инструменти :балансирано и поетапно планирано използване на ресурсите на база анализ на социално-икономическата ситуация в Общината и постигнатите през последните години резултати;

 • интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите и постиженията в Общината, националната и регионалната европейска рамка за развитие;

 • идентифициране спецификата на община Бургас и ориентиране на ресурсите и дейностите за устойчиво социално-икономическо развитие, базирано на знания и иновации.

Балансираното устойчиво развитие на община Бургас, заложено в плана се базира на спазването на следните принципи:

 • единен методологичен подход;

 • интегрираност на процесите на планиране, програмиране, управление и изпълнение на плановете и програмите;

 • публично-частично партньорство;

 • публичност и прозрачност;

 • допълняемост на финансирането;

 • координация на дейностите;

 • съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите;

 • спазване на законовата и под законовата нормативна уредба на страната и регламентите на ЕС.

Спазването на тези принципи ще допринесе планът да се превърне:

 • в средство за мобилизиране на местните и централни ресурси; за интегриране на множеството проекти и планове на общинско и регионално ниво;

 • в инструмент за повишаване на гражданската активност, за динамично развитие на кварталите, селищните места и общностите, за формиране на чувство за единност и съпричастност на населението към развитието на Общината;

 • в механизъм за приобщаване и използване на възможностите на европейски и национални програми за регионално развитие при наличието на сериозната конкуренция с другите общини на страната;

За да отговори на завишените изисквания към качество и прецизността на плана и програмата за действие, в екипа, разработващ плана са привлечени високо-квалифицирани експерти в областта на планирането и програмирането на Регионална политика, селско стопанство, икономическо развитие, базисна и социална инфраструктура, европейски предприсъединителни инструменти, околна среда, култура, образование, паметници на културата и др., както следва:

 • проф. д.ик.н. инж. Ангел Мирчев, ръководител на екипа - анализ на ситуацията, стратегическа част и планиране;

 • проф. д-р Румен Георгиев: консултант човешки ресурси, заетост, социални програми.

 • Владислав Георгиев (“Прайм Консулт” ООД) - стратегическа част: регламенти, структурно фондово и бюджетно осигуряване, индикативна таблица;

 • Диана Илиева - икономическо развитие: базисна и социална инфраструктура, регламенти на Структурни и Кохезионен фонд;

 • доц. д-р Николай Ралев – консултант информационни технологии;

 • доц. д-р Кацаров: опазване на околната среда;

 • Беллин Моллов – консултант: регионално развитие;

 • гл. ас. д-р Светлана Лесидренска - анализ на ситуацията и планиране;

 • Кремена Мирчева - иновации и информационни технологии;

 • Мирослав Славов – финанси и бюджет

 • Светла Младенова : консултант техническа инфраструктура; дизайн на плана

Активни партньори в процеса на разработване на плана и програмата за действие са:

 • университетите: “Проф. д-р Асен Златаров”, “БСУ”;

 • неправителствените организации в Общината;

 • частния бизнес;

 • културните и образователни институции

 • съветниците от Общински съвет - Бургас и обществеността;

Водещи партньори на екипа са кметът на общината - Йоан Костадинов и неговия екип, начело със заместник кмета по “Евроинтеграции и икономическо развитие” – Венелин Тодоров.

Чрез планът и програмата за действие се очертават не само перспективите в развитието на Общината за периода 2007-2013г., но и се създават условия за реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.

Заедно с това планът ще съдейства за превръщането на община Бургас в устойчиво и балансирано развиваща се територия, където центърът на общината- град Бургас ще се превърне в “град на бъдещето до 2013г. с по-добри условия за работа, живот и развлечения”, както е показано на фигурата по-долу, заимствайки добрата практика на побратимения град Ротердам1.I. Социално-икономически анализ на ситуацията
1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

1.1.1. Географско положение

Община Бургас е разположена в източната част на България, върху площ от 514 362 дка, което представлява 0.43% от територията на страната. На един жител на Община Бургас се пада 2.49 дка територия, при средно за страната 13 дка/жител, което показва много ниска обезпеченост с територия.(Таблица 1.1.1.)

Общински център е град Бургас с географски координати 4229 с.ш. и 2729 и.д. В границите на общината са включени 15 съставни селища.

На изток Община Бургас граничи с Черно море, на север с Община Поморие, на запад с Община Камено, на северозапад с Община Айтос, на юг с Община Созопол, на югозапад с Община Средец.

Община Бургас като територия заема част от Бургаската низина. Равнинният характер на релефа е предпоставка за интензивно земеделие, изграждане на качествена комуникационна мрежа и другите инженерно-технически съоръжения за населените места в Общината и особено за гр. Бургас.

Причерноморската част от територията на Общината е заета от трите лиманни езера - Бургаско, Атанасовско и Мандренско. Между Бургаското и Мандренското езеро се издигат височините Върли бряг (209m). В границите на Община Бургас бреговата линия е лопатовидно разчленена. Тук е разположен най-обширният по нашето крайбрежие залив - Бургаският, с ширина 10-12.5 km и дълбочина 10-12 m.

Дълбоко врязалият се в сушата Бургаски залив сьздава благоприятни условия за живот от далечни праисторически времена. Различно население със своя материална и духовна култура от античността до наши дни е оставило следи в Бургас и околните селища.

Привличани от морето и плодородната равнина около езерата хората са формирали селища, някои преминали през столетията, а други безвъзвратно се загубили.

Настоящата община Бургас е с 15 населени места, от които град Бургас с кварталите:"Сарафово","Лозово 'У' Крайморие", "Горно Езерово" и "Долно Езерово", град Българово и 13 села. Отнесена към формалната териториална структура “Черноморско крайбрежие” площта на община Бургас представлява 8.1%.

През територията на общината протичат реките Айтоска, Русокастрекска, Средецка, Изворска и Чакърлийска. Бургаското езеро Вая е открит лиман със слаба, но постоянна връзка с морето. Мандренското езеро е типичен лиман образуван от удавена речна долина, а Атанасовското езеро е типична лагуна.Според основното предназначение и начин на ползване територията на общината се разпределя както следва (Таблици : 1.1.1.и 1.1.2):


 • земеделски територии - 65,29 %

 • горски територии - 8,22%

 • населени места и други урбанизирани територии - 11,72 %

 • територии на водни площи и водни течения - 12,47 %

 • територии за добив на полезни изкопаеми - 0,28%

 • територии за транспорт и инфраструктура - 1,63%

Таблица 1.1.1. Баланс на територията към 24.03.2006 г. по вид територия за района за планиране, областта и общината


Район за планиране /област/ общинa

О Б Щ О (дка)

Територия по вид

Земеделска

Горска

Населени места и други урбанизирани територии

Водни течения и водни площи

За добив на полезни изкопаеми

За транспорт и инфраструктура

Общо

в т.ч: обработваема площ

от нея: поливна площ

България

111001902

63764817

49769279

7453548

37157538

4603416

2010385

2710867

754879

Югоизточен

14647608

8404295

6721320

795879

5067969

362202

314502

363321

135319

Бургас - област

7748067

3999183

3146875

199215

3136054

182873

189453

194796

45708

Бургас

514362,08

335820,58

248335,2

25523

42265,734

60293,822

64140,66

1424,235

8393,05

Таблица 1.1.2. Баланс на територията към 23.03.2006 г. по фонд територия за района за планиране, областта и общината
Район за планиране /област/ общинa

О Б Щ О (дка)

Територия по фондове

Земеделски

(ССФ)


Горски

(ГФ)


Населени места и други урбанизирани територии (ФНМ)

Водни течения и водни площи

За добив на полезни изкопаеми

За транспорт

площ

площ

отн. дял (%)

площ

отн. дял (%)

площ

отн. дял (%)

площ

отн. дял (%)

площ

отн. дял (%)

площ

отн. дял (%)

България

111001902

65185406

58,7

37256787

33,6

5535290

5,0

1990322

1,8

330566

0,3

703531

0,6

Югоизточен

14647608

8471999

57,8

5128437

35,0

626575

4,3

313215

2,1

23616

0,2

83766

0,6

Бургас облас

7748067

4104097

53,0

3128891

40,4

271192

3,5

189453

2,4

8726

0,1

45708

0,6

Бургаска община

514362

335821

65,29

42265,7

8,22

60293,8

11,72

64140,7

12,47

1424,24

0,28

8393,05

1,63

Административно - териториалното деление на Община Бургас включва 15 кметства.

( Таблица 1.1.3.)Таблица 1.1.3.Област Бургас, Община Бургас, Населени места:

Област

Община

КАТИ 1

Тип

Наименование

Код

Категория

Надморска височина 2
BGS

BGS04

BGS04-00:00

гр.

Бургас

07079

1

1
BGS

BGS04

BGS04-01:00

с.

Банево

02573

5

2
BGS

BGS04

BGS04-00:02

с.

Братово

06152

8

1
BGS

BGS04

BGS04-00:03

с.

Брястовец

06776

7

4
BGS

BGS04

BGS04-04:00

гр.

Българово

07332

5

2
BGS

BGS04

BGS04-06:00

с.

Ветрен

29427

5

1
BGS

BGS04

BGS04-00:05

с.

Димчево

21141

8

1
BGS

BGS04

BGS04-05:00

с.

Драганово

23090

7

4
BGS

BGS04

BGS04-07:00

с.

Изворище

32425

7

3
BGS

BGS04

BGS04-09:00

с.

Маринка

47202

5

1
BGS

BGS04

BGS04-00:06

с.

Миролюбово

48409

8

3
BGS

BGS04

BGS04-10:00

с.

Равнец

61145

5

1
BGS

BGS04

BGS04-11:00

с.

Рудник

63183

4

2
BGS

BGS04

BGS04-12:00

с.

Твърдица

72151

7

1
BGS

BGS04

BGS04-13:00

с.

Черно море

81164

5

11 КАТИ - Композитен Административно-Териториален Индекс

2 Класификационният код за средната надморска височина на териториалната единица е едноразряден и има следните стойности: 1 - до 49 м; 2 - от 50 до 99 м; 3 - от 100 до 199 м; 4 - 200 до 299 м; 5 - от 300 до 499 м; 6 - от 500 до 699 м; 7 - от 700 до 999 м; 8 - 1000 и повече метра. (Решение № 565 на МС)

От 01/01/2001 г. общинският център гр. Бургас е разделен на пет Териториални Дирекции:

 • ТД “Възраждане”, включваща к-с “Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово;

 • ТД “Изгрев” - к-с “Изгрев”, к-с “Зорница”, кв. Сарафово;

 • ТД “Приморие” - ЦГЧ, к-с “Възраждане”, кв. Крайморие;

 • ТД “Освобождение” - к-с “Славейков”, кв. Лозово, кв. Д. Езерово;

 • ТД “Зора” - к-с “Лазур”, к-с “Бр. Миладинови”;

Останалите 14 населени места представляват кметства в структурата на Община Бургас.

Площоразпределението за населени места и други урбанизирани територии е както следва: 1. населени места – 60293.822 dka

 2. вилни зони - 1 120 dka

 3. промишлени и складови - 3 312 dka

 4. застроени извън населени места - 7 635 dka

 5. гробища и паркове - 4 856 dka

Геостратегическото положение на община Бургас я определят като важен икономически и политически център в страната, където се пресичат традиционалните и новоположени оси на икономическия и политически интерес като :

 • Европа- Близък Изток- Азия;

 • Европа-Среден Изток-Азия;

 • Русия, Украйна Беларусия- Южна и Западна Европа


1.1.2. Климатична характеристика

Територията на Община Бургас, разположена на прехода на коренно противоположни по своя характер повърхнини - суша и вода - притежава своеобразен климат.

Бургаската низина се характеризира с отделен климатичен район в Черноморската климатична подобласт в системата на Континентално средиземноморската климатична област. Климатичният район заема равнинната част между нос Емине и Маслен нос, като в по-голямата си част обхваща дълбоко врязания в сушата Бургаски залив. На север районът е обграден от невисоката Еминска част на Източна Стара планина, което не представлява препятствие за студените нахлувания от север и североизток.

Юлската температура в целия район е между 23 и 24С. Големите летни горещини се проявяват сравнително най-слабо в силно вдадените в морето части, където те рядко надхвърлят 32-33С, а най-силно във вътрешността на района, където са от порядъка на 35-36С. Есента е значителна по-топла от пролетта, като през м.октомври (морето започва да действа затоплящо) температурата е около 15С. В края на есента районът се очертава като един от най-топлите в страната. Средно-годишната температура за Община Бургас е 12.9С.

Годишната сума на валежите за крайбрежната част е между 470 и 520 mm, а за останалата част - между 520 и 580 mm. В целия район най-големи валежи падат през есента, а най-малко - през лятото.

На базата на сравнително малоградиентно антициклонално барично поле, ветровия режим в района се определя с бризова циркулация за периода март-април до октомври.

През зимата с най-голяма повторяемост са западните и северозападни ветрове - 21-26%. Скоростите на вятъра не са големи. В 19-23% от общия брой наблюдения скоростта не надвишава 5 m/s. Вятър със скорост 6-10 m/s се наблюдава най-вече при северни и североизточни ветрове по време на студени нахлувания.

Близостта на морската акватория е причина за наличието на локална циркулация на приземния слой въздух (морски и континентален бриз), което внася особено характерен момент в общата въздушна циркулация и има пряко отношение към санитарно хигиенните условия на Бургас. През деня в крайните морски райони, където бризовата циркулация е най-добре изразена духа вятър от морето към сушата (морски бриз), а във височина анти-бриз с обратна посока. През нощта в приземните слоеве вятърът духа от сушата към морето (континентален бриз), а във височина антибриз с обратна посока. Поради по-голямата си интензивност морският бриз се разпространява в сушата до дълбочина 30-40 km, а континенталният рядко достига повече от 8-10 km в морето. Сутрин бризът е с малка скорост, а към обедните часове тя нараства до 3-4 m/s и след обяд отново намалява.

Друга характерна особеност на района е относително големият брой на дни с мъгла в сравнение с други крайбрежни участъци.

Климатичната характеристика на територията на община Бургас е благоприятна предпоставка за развитие на туризма и селското стопанство ,както се вижда и от таблица 1.1.4.


Таблица 1.1.4.Общи метеорологични данни по месеци за 2003г. за община Бургас

показател/месец

Средна годишна стойност

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

Въздух относителна влажност

76

86

74

77

77

75

71

71

71

71

78

81

79

Средно месечна температура на въздуха

12,3

3,5

-0,8

3,4

8,1

16,9

22,3

23,4

24,2

18,4

13,9

9,4

4,3

Валежи

450

71

25

9

56

12

16

64

1

16

114

33

33

Средно месечно атмосферно налягане

1014,1

1013,6

1018,1

1018,8

1013,4

1013,9

1011,7

1009,5

1011,6

1015,8

1012,4

1019,8

1018,01.1.3. Природни ресурси на община Бургас

1.1.3.1. Защитени територии в община Бургас

Бургаската община притежава уникални и представителни съобщества и екоситеми, които са изключително ценни по отношение на биологичното си разнообразие и включва ливади мочурища,торфени блата и езера,стари дъбови гори,средиземноморски и субсредиземноморски растителни съобщества, пясъчни дюни и други уникални хабиати по черноморското крайбрежие на общината.

Биологичното разнообразие в община Бургас е важен фактор и условия за развитие на туризма и за други стопански и нестопански дейности, стимулиращи малкия и среден бизнес и развитието на пазара на труда.

В Таблица 1.1.5.са отбелязани защитените територии в община Бургас


Таблица 1.1.5.Защитени територии в община Бургас

Защитни територии

Статус на ЗТ

Обявена със заповед

Площ

“Атанасовско и Мдренско езера”

Поддържан резерват

601/8.12.80

1002,3

“Вая”

Защитена местност

1997

379 ха

Устие на р. Изворска

Защитена местност

170/16.02.1990

150 ха

“Пода”

Защитена местност

433/20.04.1989

100 ха

“Ченгене скеле”

Защитена местност

РД-419/14.11.1995

160 ха

“Корията”

Защитена местност

РД-420/14.11.1995

11,6 ха

“Водениците”

Природна Забележителност

РД-418/14.11.1995

73,60 ха

Атанасовското езеро е поддържащ резерват и като изключителна държавна собственост със своите природни забележителности и феномен е отдаден на концесия като форма на публично частното партньорство. Очевидно това изисква тясно сътрудничество на бизнеса с община Бургас за да се балансират целите на социално-икономическото развитие на общината с тези на частния бизнес в периода 2007-2013.

Поради наличието на уникална среда и фауна ( птици) Мандренското езеро е обявен за резерват, а опреснените му води се използват за напояване.

Другите категории защитени територии в община Бургас, показани в таблицата са фактор и предпоставка за развитие на алтернативния туризъм в общината и защитените територии, както и за развитие на публично частното партньорство.

1.1.3.2. Водни ресурси на община Бургас

Община Бургас попада в Черноморския басейн за басейново управление на водите.

Режимът на валежите и на оттока е типично средиземномерски.През декемви –април са съсредоточени 75-80% от целогодишния обем на оттока, а само през декември-февруари- от 5 до 55% от този обем.Маловодието е продължително, но най-силно е изразено през юли-октомври, като минималния месечен отток е през август

Общината поради равнинния си характер се характеризира с нисък отточен ефект на валежните води и наличието на големи по площ крайбрежни езера като :лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мадренско езеро.С най-голяма соленост се отличава Атанасовското езеро, от чиито води се добива сол като режимът му се регулира посредством изкуствено създаване на връзка с морето.

В община Бургас съществуват край с. Ветрен минерални води, които са важна предпоставка за развитие на балнеосанаториум и лечебен туризъм.

Широкият излаз на град Бургас на Черно море осигурява на общината достъп до морска вода, която е важен природен ресурс,богат на натриеви и магнезиеви соли и лечебна сероводородна кал, явяващи се предпоставка за развитие на морския и лечебен туризъм.1.1.3.3. Почви

Основните почвени типове в община Бургас, подходящи за интензивно земеползване са смолниците, канелните горски почви и алувиално-ливадните почви.Преобладаващи за общината са смолниците, представляващи около 90 % от обработваемите земи.Смолниците са подходящи за отглеждане на почти всички наши земеделски култури като пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед, памук, фасул, фий и др.

Следва да се има предвид, че по механичен състав смолниците са глинисти и се обработват сравнително трудно.Това налага използването на съвременни агротехнологии, приложими в другите европейски страни
1.1.3.4. Полезни изкопаеми

В общината не съществуват богати находища на полезни изкопаеми. На територията на Община Бургас добив на кафяви въглища се извършва в мина “Черно море”. За 1999 г. са добити 159 109 тона, а за 2000 г. – 180 716 тона. Кафявите каменни въглища са с калоричност 4 200 - 4 400 kkal/kg.

Производство на златосъдържаща руда се осъществява в района на Рудник “Зидарово” /приватизиран с участие на чуждестранни инвестиции, като към активите е включена и флотационна фабрика “Върли бряг”/. Средногодишното производството възлиза на около 80 хил.т., с тенденция до 4-5 години да нарастне до 85 хил. т.

Рудниците в системата на “Бургаски медни мини”, в които се добиваше медна руда и меден концентрат не работят, намират се в процес на ликвидация.

Инертни материали се добиват на три обекта - кариерите на кв. Горно Езерово, с. Банево и гр. Българово. Това са каменни кариери, от които се добиват строителни материали и чакъл.

Интерес представялява находището от уникалната суровина “българити’ до град Българово със запаси от 688 642.6 хил.тона. С Решение № 965 от 10.12.2004 г.за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.5 от закона за подземните богатства –строителни материали българити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище “ “ Българово – юг”, разположено в землището на гр.българово, община Бургас МС Определя за концесионер без търг или конкурс "Андезит" ООД – Бургас като форма на публично-частното партньорство.
Силни страни

Слаби страни

Анализ и оценка на природния потенциал

1. Географско положение

 • общината е географски, икономически и социално притегателен център за населението от по-малките население места

 • статута на “център в района за планиране”

 • Равнинният характер на релефа е предпоставка за интензивно земеделие, изграждане на качествена комуникационна мрежа и другите инженерно-технически съоръжения за населените места в Общината и особено за гр. Бургас.

 • На територията е разположен най-обширният по нашето крайбрежие залив – Бургаският

 • Дълбоко врязалият се в сушата Бургаски залив сьздава благоприятни условия за живот от далечни праисторически времена. Различно население със своя материална и духовна култура от античността до наши дни е оставило следи в Бургас и околните селища.

 • 65% от територията на общината е земеделска

 • Геостратегическото положение на община Бургас я определят като важен икономически и политически център в страната, където се пресичат традиционалните и новоположени оси на икономическия и политически интерес като :

 • Европа- Близък Изток- Азия;

 • Европа-Среден Изток-Азия;

 • Русия, Украйна Беларусия- Южна и Западна Европа

2. Климат

  • своеобразен климат - благоприятна предпоставка за развитие на туризма и селското стопанство

3. Природни ресурси.

   • Бургаската община притежава голямо биологично разнообразие от уникални и ценни екоситеми, - важен фактор и условия за развитие на туризма и за други стопански и нестопански дейности, стимулиращи малкия и среден бизнес и развитието на пазара на труда

   • има много защитени територии - фактор и предпоставка за развитие на алтернативния туризъм в общината и защитените територии, както и за развитие на публично частното партньорство

   • на 15 км от Бургас има минерални води

   • морската вода е важен природен ресурс, богат на натриеви и магнезиеви соли и лечебна сероводородна кал, явяващи се предпоставка за развитие на морския и лечебен туризъм.

   • Производство на златосъдържаща руда се осъществява в района на Рудник “Зидарово”

   • добив на кафяви въглища от в мина “Черно море”;

   • Интерес представялява находището от уникалната суровина “българити’ до град Българово

   • три кариери за добив на инертни материали

Анализ и оценка на природния потенциал

1. Географско положение

- ниска обезпеченост на населението с територия2. Климат

- характерна особеност на района е относително големият брой на дни с мъгла в сравнение с други крайбрежни участъци.3. Природни ресурси

- ликвидация на Бургаски медни мини

1.2. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1.2.1. Водоснабдителни мрежи

На територията на община Бургас водоснабдителната и канализационната системи на населените места се експлоатират от “Водоснабдяване и канализация”ЕАД Бургас. Дружеството е с 100 % държавно участие. Предметът на дружеството е: • водоснабдяване;

 • канализация;

 • пречистване на отпадни води.


1.2.1.1. Водоизточници

В община Бургас няма населено място без изградено централно водоснабдяване. Водоснабдяването на населените места се осъществява от водоснабдителна система “Камчия” в която се включват изградените каптажи – 13 броя; тръбни кладенци -10 броя; шахтови кладенци - 4 брой; напорни водоеми - 26 броя с общ обем от 56 560 куб.м.; черпателни водоеми - 8 броя с общ обем 2 005 куб.м; централни Помпени станции – 16 броя; бункерни помпени станции – 16 броя.:В Таблици1. 2.1. и 1. 2.2. са представени данните за източниците и степента на удовлетворяване на потребностите на населението от общината водоснабдяване

Таблица 1.2.1. Източници на водоснабдяване в община

Населено място

Водоизточник

гр. Бургас

яз.Камчия и яз.Ясна поляна

с. Банево

яз.Камчия

с. Братово

яз.Камчия

с. Брястовец

яз.Камчия

гр. Българово

яз.Камчия

с. Ветрен

яз.Камчия

кв. Г. Езерово

яз.Камчия

кв. Д. Езерово

яз.Камчия

с. Димчево

с.Извор (местен.водоизт.) ПС

с. Драганово

местен водоизт.

с. Изворище

яз.Камчия и местен водоизт.

кв. Крайморие

яз.Камчия

кв. Лозово

яз.Камчия

с. Маринка

с.Извор(местен водоизт.) ПС

с. Миролюбово

яз.Камчия

с. Равнец

яз.Камчия

с. Рудник

яз.Камчия

м.с. Черно море

яз.Камчия

кв. Сарафово

яз.Камчия

с. Твърдица

с.Извор(местен водоизт.) ПС


Таблица 1 2.2.Подадена вода към населените места на община Бургас /към 31.12.05г./ м3.

Населено място

Подадена вода /куб.м/

Полезно изп.вода население

Полезно изп.вода промишленост

Полезно използвана

Вода-общо

Загуби %

Гр.Бургас

26 500 000

7 099 000

4 947 000

12 046 000

54%

гр.Бургас

24 576 000

6 563 000

4 591 000

11 154 000

55%

Кв.Г.Езерово

55 000

45 000

5 000

50 000

9%

Кв.Д.Езерово

638 000

210 000

13 000

223 000

65%

Кв.Крайморие

129 000

57 000

36 000

93 000

28%

Кв.Лозово

187 000

48 000

54 000

102 000

45%

Кв.Сарафово

467 000

150 000

78 000

228 000

51%

Парк”Росенец”

271 000

8 000

121 000

129 000

52%

Бургаски минерални бани

177 000

18 000

49 000

67 000

62%

С.Банево

151 000

79 000

5 000

84 000

44%

С.Братово

11 000

4 000

1 000

5 000

54%

С.Брястовец

92 000

14 000

1 000

15 000

83%

гр.Българово

191 000

64 000

5 000

69 000

64%

С.Ветрен

325 000

102 000

65 000

167 000

49%

С.Димчево

20 000

7 000

1 000

8 000

60%

С.Драганово
С.Изворище

18 000

11 000

1 000

12 000

33%

С.Маринка

90 000

54 000

2 000

56 000

38%

С.Миролюбово

23 000

7 000

1 000

8 000

65%

С.Равнец

75 000

29 000

3 000

32 000

57%

С.Рудник

415 000

114 000

5 000

119 000

71%

С.Твърдица

62 000

18 000

1 000

19 000

69%

м.с.Черно море

322 000

79 000

16 000

95 000

70%

Общо

28 295 000

7 681 000

5 054 000

12 735 000

52,90 %

Както се вижда от Таблица 1.2.1. основен водоизточник на водоснабдителна система ‘Камчия” е язовир Камчия. Водосборната площ на язовира е 792 кв.км. Максималният обем на язовира е 233,500 млн. куб.м.; мъртвият обем е 49 млн.куб.м. Водовземането се осъществява от водовземна кула при ниво 228, 223, 218, 213, 208, 203, 198 m.

Водоснабдяването от водоснабдителна система “Камчия” обслужва 208 965 жители.

За пречистване на водите подавани за питейни нужди е изградена Пречиствателна станция за питейни води. Дължината на деривацията захранваща с питейна вода от язовир Камчия до гр.Бургас е 109 км.На територията на община Бургас има изградени 34 водоема с обща вместимост 58 565 куб.м. Разпределението им по населени места е както следва в Таблица 1.2.3.:

Таблица 1. 2.3.Водоеми в община Бургас

N

Населено място

Брой изградени водоема

Общ обем ма водоемите, куб.м.

1

Гр. Бургас

13

53 525

2

с.Банево

2

630

3

Брястовец

3

400

4

с.Българово

3

1180

5

с.Ветрен

2

340

6

с.Димчево

1

120

7

с.Изворище

1

240

8

с.Маринка

1

500

9

с.Миролюбово

1

220

10

с.Равнец

2

300

11

с.Рудник

3

650

12

с.Твърдица

1

160

13

м.с.Черно море

1

300


Каталог: uploads
uploads -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
uploads -> Әдебиет пен сынның биік белесі
uploads -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
uploads -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
uploads -> Салыстырмалы кесте
uploads -> ҮЕҰ арқылы 50 жастан асқан тұлғалар, сонымен қатар халықтың мақсатты топтарын жұмысқа орналастыру бойынша мемлекеттік емес секторде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі мемлекеттік сатып алу қызметтері бойынша өзгеше
uploads -> Квалификационная характеристика бакалавра специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
uploads -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет