Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті Оңтүстік Қазақстан облысыныңбет1/7
Дата23.02.2016
өлшемі1.42 Mb.
#3352
  1   2   3   4   5   6   7Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті

Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті
Оңтүстік Қазақстан облысының

көші-қоны

Миграция населения

Южно-Казахстанской области

Серия 15Демография 2015 жылғы қаңтар-қыркүйек

январь-сентябрь 2015 года«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)»
В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан

сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистиқалық
(особенная часть)» данный материал не подлежит размножению

ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдалан-
(копированию), при использовании статистической информации

ған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика
в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Южно-Казахстанской области Комитета по статистике

департаментіне сілтеме жасауға міндетті.
Министерства национальной экономики Республики Казахстан


Мазмұны


Содержание

Әдіснамалық түсініктемелер

Методологические пояснения….....................................................................................................................................................................................4

Аңдатпа

Аннотация....….………...………......…………….……………. ……………………………………………………………………………………..........................5
1. Көшіп-қонушылардың ағындары және жынысы бойынша бөлінуі

Распределение мигрантов по потокам и полу………… ……………………………...…………………………………………….…........................... 6


    1. Көшіп-қонушылардың ағындары және жынысы бойынша бөлінуі. Еркектер

Распределение мигрантов по потокам и полу. Мужчины.......................................................................................................................................8


    1. Көшіп-қонушылардың ағындары және жынысы бойынша бөлінуі. Әйелдер

Распределение мигрантов по потокам и полу. Женщины.....................................................................................................................................10
2. Халықтың ұлттары бойынша көші-қоны

Миграция населения по национальностям..…………………………………………………………………………….………..…..................................12

2.1 Қазақ ұлты бойынша халықтың көші-қоны

Миграция населения по национальности – казахи.................................…………………………………………....…………….…….......…......14


    1. Орыс ұлты бойынша халықтың көші-қоны

Миграция населения по национальности – русские..……..........………………………………….......…………...………………….………..…........16
3Әдіснамалық түсініктемелер

Халықтың көші – қоны, көшіп–қонушы адамдардың бір аумақтан екінші аумаққа (елге, облысқа, ауданға,т.с.с.) мекендерін ауыстыруға байланысты қозғалысы.

Көшіп-қонушы (қоныс аударушы) – тұрақты тұратын жерін ауыс-тырып көші-қон жасайтын адам.

Келушілер саны – есепті мерзімде сырттан осы аумаққа көшіп келген адамдар саны.

Кетушілер саны – есепті мерзімде сыртқа осы аумақтан көшіп кеткен адамдар саны.

Халық көші-қоны туралы мәліметтер ішкі істер мекемелерінен тіркеу кезінде мекен-жай қағазымен бір мезгілде толтырылатын статистикалық есеп талондарын өңдеу нәтижесінде алынған.

Алынған мәліметтерге сәйкес адамдар қала мен ауылды мекен-дерге, жынысы мен жасына, көшіп келгені мен көшіп кеткен аума-ғына және көшіп-қонушылардың бағыттарына байланысты бөлінеді.

Көші-қон айырымы – есепті мерзімде аумаққа көшіп келгендер саны мен одан көшіп кеткендердің саны арасындағы айырма-шылық.

4
Методологические пояснения


Миграция населения – передвижение людей (мигрантов) через границы территорий (страны, области, района и т.п.), связанное с переменой места жительства.

Мигрант – лицо, которое совершает миграцию со сменой постоян-ного места жительства.

Число прибывших – число лиц, въехавших на данную террито-рию из-за ее пределов за отчетный период.

Число выбывших - число лиц, выехавших с данной территории за ее пределы за отчетный период.

Данные о миграции населения получены в результате разработки поступающих от органов внутренних дел талонов статического учета прибытия и убытия, которые составляются одновременно с адрес-ными листками при регистрации.

Данные распределяются по городской и сельской, по территориям выбытия и прибытия, по направлению миграционных потоков.

Сальдо миграции – разность между числом прибывших на терри-торию за отчетный период и числом выбывших с нее.


Аңдатпа

Көші-қонмен 2015 жылғы қаңтар-қыркүйекте облысқа келген халықтың саны (облыс ішіндегі көші-қонды есепке алмағанда) 9870 адамды (2014 жылғы қаңтар-қыркүйекте – 8611 адам) құрап, ал облыстан шетке кеткен халықтың саны 20461 адам (16747 адам) болды, көші-қон өсімі – 10591 адамды (теріс) құрады.

Келгендердің ішінде – 8750 адам Қазақстанның басқа облыстарынан, 1097 – ынтымақтастық елдерінен келгендер. 2014 жылғы қаңтар-қыркүйегімен салыстырғанда Қазақстанның басқа облыстарынан келгендердің саны – 25,8%-ға өсіп, ал ТМД елде-рінен келгендер – 32,9% кеміді.

Кеткендердің ішінде 632 адам – ынтымақтастық елдеріне кет-кен, 2014 жылғы қаңтар-қыркүйегімен салыстырғанда ынтымақ-тастық елдеріне кеткендердің саны 10,3% өсті.

Сонымен қатар, облыс ішінде көшкендердің саны 28,2 мың адам болды, 2014 жылғы қаңтар-қыркүйегіне қарағанда – 25,4% өсті.

Көші-қон ағыны бойынша абсолюттік ауытқу айырымы: ТМД елдері бойынша – 465 адамды (оң), алыс шет елдермен – 16 адамды (теріс), Қазақстан Республикасының басқа облыстарымен – 11040 адамды (теріс) құрады.Аннотация

В январе-сентябре 2015 года в область прибыло (без учета внутри областных перемещений) 9870 человек (в январе- сентябре 2014 года – 8611 человек), за пределы области выбыло 20461 человек (16747 человек), миграционный прирост составил – 10591 человек (отрицательный).

Среди иммигрантов 8750 человек – приехавшие из других об-ластей Казахстана, 1097 человек – из стран Содружества. По сравнению с январем-сентябрем 2014 года, число прибывших в область из других областей Казахстана увеличилось на 25,8%, а из стран ближнего зарубежья уменьшилось на 32,9%

В числе выбывших за пределы области – 376 человек выехали в страны Содружества. По сравнению с январем-сентябрем 2014 года, численность выбывших в страны Содружества увеличилось на 10,3%.

Кроме того, внутри области переезжали 28,2 тыс. человек, что больше, чем в январе-сентябре 2014 года на – 25,4%.

Абсолютная величина сальдо миграции составила по потокам: со странами СНГ – 465 человек (положительное), со странами дальнего зарубежья 16 человек (отрицательное), с другими областями Республики Казахстан – 11040 человек (отрицательное).


5
1. Көшіп-қонушылардың ағындары және жынысы бойынша бөлінуіРаспределение мигрантов по потокам и полу

Барлығы / Всего
адам человекБарлығы


Всего

оның ішінде в том числе

облысаралық

межобластнаяоблыстық

областнаякөші-қон

айырымы
сальдо

миграции

келгені


прибыло


кеткені

выбыло


көші-қон

айырымы
сальдо

миграции


келгені

прибыло


кеткені

выбыло


көші-қон

айырымы
сальдо

миграции


келгені

прибыло


кеткені

выбыло
Облыс бойынша

-10 591

38 056

48 647

-11 040

8 750

19 790

-

28 186

28 186қалалық мекенде

-69

29 133

29 202

-6 437

5 843

12 280

6 295

22 644

16 349

ауылдық мекенде

-10 522

8 923

19 445

-4 603

2 907

7 510

-6 295

5 542

11 837Шымкент қ.

6 883

25 684

18 801

-2 105

4 304

6 409

8 985

20 855

11 870

Абай ауданы

1 137

10 475

9 338

-3 386

1 738

5 124

4 199

8 306

4 107

Әл-Фараби

-482

4 179

4 661

154

844

690

-522

3 324

3 846

Еңбекші

2 859

6 964

4 105

816

1 328

512

2 244

5 557

3 313

Қаратау

3 369

4 066

697

311

394

83

3 064

3 668

604

Арыс қ.ә.

-742

797

1 539

-422

253

675

-317

544

861

Кентау қ.ә.

-195

1 178

1 373

-360

585

945

169

583

414

Түркістан қ.ә.

-2 065

360

2 425

-1 277

142

1 419

-841

149

990

Бәйдібек ауданы

-293

789

1 082

-117

135

252

-180

650

830

Қазығұрт

-1 890

349

2 239

-682

106

788

-1 208

243

1 451

Мақтаарал

-3 768

1 145

4 913

-1 892

659

2 551

-1 877

485

2 362

Ордабасы

-1 425

753

2 178

-470

124

594

-1 105

479

1 584

Отырар

-586

453

1 039

-217

117

334

-369

336

705

Сайрам

-1 440

916

2 356

-439

229

668

-961

682

1 643

Сарыағаш

-2 017

1 990

4 007

-1 310

870

2 180

-790

1 037

1 827

Созақ

-241

1 184

1 425

-169

247

416

-72

933

1 005

Төлеби

-833

960

1 793

-344

289

633

-515

603

1 118

Түлкібас

-704

1 267

1 971

-564

584

1 148

-273

528

801

Шардара

-1 275

231

1 506

-672

106

778

-646

79

7256


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет