ОҚУ Әдістемелік кешен «Сызу негіздері І»Дата29.06.2016
өлшемі133.5 Kb.
#165424

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМК құжатының 3-деңгейі

ОӘК

ОӘК 042-33.1.8/01-2013

ОӘК

оқытушыға арналаған «Сызу негіздері І» пәнінің жұмыстық бағдарламасы№1 басылым 03.09.2013


ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

«Сызу негіздері І»
5В0107000 – «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

ОӘК 042-33.1.8/01-2013

№1 басылым 03.09.2013

10 беттен 2 бет


Алғы сөз
1 әзірлеген

Құрастырған ___________ «03» 09 2013 ж.Татиева М.Е.

«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының отырысында.

Хаттама № _____, «_____» ______________ 2013 ж.,

Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/
2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында

Хаттама № _____ , «_____» ______________ 2013 ж.,

Төраға ____________________ / /
3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға ұсынылды


Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2013 ж.

ОӘК төрайымы __________ / /


БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


ОӘК 042-33.1.8 /01-2013

№1басылым 03.09.2013

10 беттен 3 бет

Мазмұны

1 Қолдану саласы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы жағдай
4 Оқу бағдарламасының мазмұны
5 Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптар
6 Пән бойынша оқу – әдістемелік картасы
7 Оқу үрдесін кітаппен қамтамассыз ету картасы
8 Әдебиет


ОӘК 042-33.1.8 /01-2013

№1 басылым 03.09.2013

10 беттің 4 беті


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Сызу негіздері пәні» пәні бойынша 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс істеуге, сондай-ақ конструкторлық құжаттардың біріңғай жүйесі стандарттарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен ең негізгі құжат болып табылады.2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Сызу негіздері» осы пәннің оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

- 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ГОСО РК 3.08.020-2006, Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігінің 3 августа 2006г, № 337 бұйрығы бойынша әрекетке енгізілді және бекітілді.

- «5В0107000» - «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы;


- СТУ 042 - ГУ-4-2013 университета стандарты «Общие требования к разработке и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин»;


- ДП 042-1.01-2013 құжат «Структура и содержание учебно-методических комплексов дисциплин».

3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ

3.1 Пән мазмұнының қысқаша мазмұны:

Сызбаны даму тарихы, сызбаларды орныдау ережелері, Сызу аспаптары, мен жабдықтары, сызба сызық түрлері, пішімдер мен масштабтар, сызба қарыптері, сызбаға өлшемдерді дұрыс түсіру, кесінді мен шеңберлерді тең бөлшектерге бөлу, шеңберге жанама жүргізу, түйіндесулер, лекалдық қисықтар, нүктелердің, түзулердің, жазықтықтардың проекциясы, геометриялық денелер, аксонометриялық проекция туралы жалпы мағлұматтар беру.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: Сызбаларды оқудағы және орындаудағы білімі, тәжірибесі және істеуді үйрену. Ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеу. Кеңістікте көз алдына елестете алуын, графикалық, техникалық

ОӘК 042-33.1.8 /01-2013

№1 басылым 03.09.2013

10 беттің 5 беті

тапсырмаларды шешуді, шығармашылық қабылеттерін дамыту. Педагогикалық қызыметінде қажетке жаратуға қалыптастыру
3.3 Пәнді оқытудағы негізгі міндеті: Сызбаларды оқу және орындаудағы әдіс тәсілдермен таныстыру.

3.4 Оқу нәтижесі

Студент пәнді оқып тамандағанда:

- білу – курстың пәні мен міндетін; мамандық бойынша мемлекеттік стандартқа және типтік оқыту бағдарламаларына сай сызу пәнінің негізгі мазмұны; педагогикалық және білім жетістіктер спектрі.


Төмендегі дағдылар мен іскерліктерін қалыптасытыру:

 • сызбаларды оқу және орындау;

 • әдістемелік және оқыту әдебиеттерімен жұмыс істеу;

 • графикалық, техникалық тапсырмаларды шешу;

 • педагогикалық қызыметінде қажетке жаратуға қалыптастыру

3.5 Курстың пререквизиттері:

Сызба геометриясы және перспектика.
3.6 Курстың постреквизиттері:

Сызу негіздері ІІІ, машинақұрлыстық сызу, педагогикалық практика, дипломдық жұмыс, кәсіби шығармашылық міндет.

3.7 Оқу жоспарынан алынған
Кесте 1

Курс

Семестр

Кредиттер

ДС

сағ


ТЖ

сағ


ЛС сағ

СОӨЖ

сағ


СӨЖ

сағ


Барлығы

сағ


Бақылау жиынының формасы

2

3

1
15

-

7,5

22,5

45

Емтихан

2

4

1
15

-

7,5

22,5

45

Емтихан


ОӘК 042-33.1.8 /01-2013

№1 басылым 03.09.2013

10 беттен 6 бет


4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптың аты және мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Тәжірибе жұмысы
№1 тәжірибелік сабақ:

Кіріспе. Сызу пәні, тарихы, сызу аспаптары мен жабдықтары, сызба сызықтарының түрлері, пішімдер мен масшабтар.2

№2тәжірибелік сабақ:

Сызба қарыптері. Сызбаға өлшемдерді түсіру3

№3тәжірибелік сабақ:

Шеңберді тең бөлшектерге бөлу. Шеңберге жанама жүргізу.2

№4 тәжірибелік сабақ:

Түйіндесулер. Түзулердің, шеңбер мен түзуді, шеңберлерді түйіндестіру.4

№5 тәжірибелік сабақ:

Лекалдық қисықтар. Синусойда, элипс, гипербола, парабола, архимед спиралі, эвольвента, циклоида.4

4 семестр
№1 тәжірибелік сабақ:

Проекциялау әдісі. Паралель проекциялау әдісі.2

№2тәжірибелік сабақ:

Аксонометриялық проекция. Тік бұрышты координаталар жүйесі.3

№3 тәжірибелік сабақ:

Нүктелердің өзара перендикуляр жазықтықтарда тік бүрыштап проекциялау.2

№4 Тәжірибелік сабақ:

Тік бұрышты изометрия. Фронталь диметрия.2

№5 тәжірибелік сабақ:

Геометриляқ денелер. Олардың беттеріндегі нүктелер. Геометриялық денелердің тобын салу.3

№6 тәжірибелік сабақ:

Аксонометриялық проекция бойынша

модельдің комплексті сызбасын салу.


3ОӘК 042-33.1.8 /01-2013

№1 басылым 03.09.2013

10 беттің 7 беті


5 ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІЛІМІ
5.1 Сызба сызықтары. Қарыптер

5.2 Шеңберді тең бөлшектерге бөлу, түйіндесулер. Графикалық тапырманы орныдау.

5.3 Лекалдық қисықтар. Графикалық тапсырманы орныдау.

5.4 Нүктелердің өзара перендикуляр жазықтықтарда тік бүрыштап проекциялау.

5.5 Геометриялық денелердің үш көрінісі мен аксонометриясын салу.

5.6 Геометриялық денелердің тобын салу.

5.7 Геометриялық денелерді жызықтықпен қию. Жаймасын салу.

5.8 Геометриялық денелердің моделін жасау.

5.9 Аксонометриялық проекция бойынша

5.10модельдің комплексті сызбасын салу.6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

Кесте 3


Тақырыбы

Көрнекті құрал,

ТОҚ,плакаттар,зертханалық стенд

Өздігінен оқуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі
1

4

5

6
3 семестр№1


Сызудан тапсырмалар жинағы мен оқулықтар, слайттар.

Сызба сызықтарының түрлері.
№2


Сызудан тапсырмалар жинағы мен оқулықтар, слайттар.

Б типіндегі көлбеу салынатын қарыптер. Сызбаға өлшемдерді түсіру
№3


Сызудан тапсырмалар жинағы мен оқулықтар, плакаттар, тетікбөлшектер, слайттар.

Шеңберді тең бөлшектерге бөлу, шеңберге жанама жүргізу.

1 межелік бақылау

№4


слайттар, плакаттар, тетікбөлшектер, оқулықтағы суреттер.

Түзулердің, шеңбер мен түзуді, шеңберлерді түйіндестіру.
№5


Оқу құралдары, плакаттар, слайдтар

Лекалдық қисықтар.

2 межелік бақылау
4 семестр№1


Оқу құралдары, плакаттар, слайдтар, макет

Паралель проекциялау әдісі.ОӘК 042-33.1.8 /01-2013

№1 басылым 03.09.2013

10 беттің 8 беті№2


Оқу құралдары, плакаттар, слайдтар, макет

Тік бұрышты координаталар жүйесі.
№3


Оқу құралдары, плакаттар, слайдтар, макет

Нүктелердің, түзулердің комплексті сызбасы мен кеңістіңтегі сызбасы
№4


Оқу құралдары, плакаттар, слайдтар.

Тік бұрышты изометрия. Фронталь диметрия.

1 межелік бақылау

№5


Геометриялық денелердің модельдері, оқу құралдары, слайдтар

Геометриляқ денелер. Олардың беттеріндегі нүктелер. Геометриялық денелердің тобын салу.
№6

Модель, оқу құралдары,

слайдтар


Аксонометриялық

проекция


бойынша модельдің

комплексті сызбасын салу.2 межелік бақылау7 ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТ КАРТАСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Кесте 4
Оқу - әдістемелік әдебиеттің аты және авторлары

Дана саны

Студ. саны

Қамтамасыз ету пайызыЕсмуханов Ж.М. Сызу.- А.,1990 и А.,2001

24+13

4

100%Есмұхан., Ж.М. Сызу 9-сыныбына оқулық.-Алматы,2005

5

4

100%Боголюбов С.К., Воинов С.В. Черчение. - М., 1982

2

4

50%Боголюбов С. К. Задачник по черчению. - М., 1972

15

4

100%Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х кн.Кн.1.М.,2000

1

4

25%Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х кн.Кн.2.М.,2000

1

4

25%
ОӘК 042-33.1.8 /01-2013

№1 басылым 03.09.2013

10 беттен 9 бет
Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990

28

4

100%

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.- М., 1988

21

4

100%

Боголюбов С.К., Воинов А.В. Машиностроительное черчение.- М., 1976

15

4

100% 1. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  1. Негізгі әдебиеттер
   1. Есмуханов Ж.М. Сызу.- А.,1990 и А.,2001

   2. Есмұхан., Ж.М. Сызу 9-сыныбына оқулық.-Алматы,2005

   3. Боголюбов С.К., Воинов С.В. Черчение. - М., 1982

   4. Боголюбов С. К. Задачник по черчению. - М., 1972

   5. Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х к н.Кн.1.М.,2000

   6. Ройтман И.А, Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении.В 2-х кн.Кн.2.М.,2000

   7. Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990

   8. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.- М., 1988

   9. Боголюбов С.К., Воинов А.В. Машиностроительное черчение.- М., 1976


8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1 АксеновН.Н., КузнецовН.С., Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. - М: Высшая школа, 1983.

8.2.2 Балягин С.Н., Брилинг Н.С., Симонин С.И. Справочник по строительному черчению.- М.: Стройиздат,1987.

8.2.3 Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 1985.

8.2.4 Ботвинников А. Д. и др. Черчение. - Алматы, 1990

8.2.5 Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий.- М.:Стройиздат,

1984.

8.2.6 Кириллов А.Ф. Чертежи строительные.- М.: 1985.ОӘК 042-33.1.8 /01-2013

№1 басылым 03.09.2013

10 беттен 10 бет

8.2.7 Короев Ю.П. Инженерно-строительное черчение и рисование. - М.: высшая школа, 1983.8.2.8 ГОСТ. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 1984.

8.2.9 Система проектной документации для строительства (СПДС). 1985.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет