Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредностиДата01.07.2016
өлшемі31.19 Kb.


На основу чланова 55. став 1. тачка 2, члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Наручилац Општинска управа Темерин, Новосадска 326, Темерин, www.temerin.rs

доноси

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

1. Предмет јавне набавке је набавка добара – путнички аутомобил-половно возило, за наручиоца Општинску управу Темерин (локална самоуправа), редни број 27/2015-мв.

Ознака из општег речника набавке: 34110000-путнички аутомобил.

2. Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи регистровани за предметну делатност који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су предвиђени конкурсном документацијом.


3.Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријумаекономски најповољнија понуда.
4.Конкурсна документација се може преузети на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.temerin.rs (конкурси и огласи/јавне набавке).
5. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а наручилац ће на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Понуда се подноси на српском језику. Вредност у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а.
Понуда се подноси непосредно или путем поште на адресу Општинска управа Темерин, Новосадска 326, 21235 Темерин са назнаком:

"Понуда за јавну набавку добара – путнички аутомобил-половно возило, редни бр.27/2015-мв, НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

6. Рок за подношење понуда је 03.12.2015. године, до 13.00 сати.


Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока до 13 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и вратиће се пошиљаоцу неотворене. Рок важења понуда не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.

1
7. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству овлашћених представника понуђача, у 13.15 минута, одмах по протеку рока за подношење понуда, истог дана, у просторијама Општинске управе Темерин.


8.Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора бити потписано и оверено (са бројем и датумом).
9.Одлука о додели уговора биће донета најдуже у року од 7 (седам) дана од дана јавног отварања понуда и објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана њеног доношења.
10. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште: oupsluzba@temerin.rs или путем факса број 021/842-792, радним даном од 07-15 часова; лице за контакт Александра Мишић.

Комисија за јавне набавке мале вредности2
Каталог: upload -> dokumenta -> javnenabavke
upload -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
upload -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
upload -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
upload -> «Спорт құрылыстарына санаттар беру» мемлекеттік қызмет стандарты
upload -> Әдебиет пен сынның биік белесі
upload -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
upload -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет