Правила внутрішньобанківської системи грошових переказів «Миттєвий переказ» публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку " індустріалбанк" м. Запоріжжя 2011Дата09.06.2016
өлшемі245.61 Kb.
#124807
түріПравила


ПРАВИЛА

внутрішньобанківської системи грошових переказів «Миттєвий переказ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

ІНДУСТРІАЛБАНК”м. Запоріжжя

2011

Правила внутрішньобанківської системи грошових переказів «Миттєвий переказ» (далі – Правила) регламентують порядок та умови відправки та одержання фізичними особами переказаної їм в межах України національної валюти тільки в зареєстрованих АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі – Банк) пунктах обслуговування переказів та розроблені відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, із змінами, «Інструкції про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337, із змінами, Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 02.04.2007 № 112, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – НБУ).
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що використовуються в цих Правилах, застосовуються в розумінні законодавчих актів України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку щодо грошових переказів:
Внутрішньобанківська система грошових переказів «Миттєвий переказ» (даліСистема) – внутрішньобанківська система, яка дозволяє здійснювати фізичним особам переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунку в межах пунктів Банку, підключених до Системи.
Програма «Миттєвий переказ» (далі – ПМП) – програмне забезпечення, в якому здійснюється аналітичний облік операцій з переказами у Системі та забезпечується реєстрація, передача та збереження інформації про перекази, здійснені в Системі.
ПМП також забезпечує розмежування доступів виконавців до Системи та шифрування даних з метою недопущення несанкціонованого доступу в Систему, а також дозволяє формувати звітність за операціями, проведеними в Системі.
Адміністратор ПМП – відповідальний фахівець відділу супроводження інформаційних систем, який відповідає за супроводження ПМП, до посадової інструкції якого входить:

надання прав доступу іншим працівникам Банку в ПМП у встановленому порядку та вирішення технічних питань, що виникають в процесі використання модуля ПМП.


Відправник – повнолітня та дієздатна фізична особа (резидент або нерезидент), яка на законних підставах від власного імені або на підставі нотаріально посвідченої довіреності здійснює операції з відправлення суми переказу з використанням Системи.
Головний банк – структурний підрозділ Банку, що виконує функції розрахункового центру для пунктів Банку, зберігання на відповідному рахунку невиплачених сум переказів, а при виплаті переказу – перераховування відповідної суми коштів до пункту Банку, який здійснив виплату.
Гранична сума для одного переказумаксимальна сума коштів, яка може бути відправлена одним переказом, встановлюється уповноваженим органом Банку.
Гранична сума переказів протягом операційного дня – максимальна сума коштів, яка може бути відправлена пунктом Банку через Систему протягом одного операційного дня, встановлюється уповноваженим органом Банку.
Каса – каса пункту Банку, в якому клієнти можуть здійснювати перекази коштів з використанням Системи.
Клієнт – фізична особа, яка є відправником або одержувачем переказу коштів, здійсненного в межах Системи.
Код переказу – унікальна комбінація чисел, що присвоюється кожному окремому переказу в момент його реєстрації в Системі та формується з використанням методу випадкових чисел. Мінімальна кількість чисел у коді переказу складає 10 чисел.
Одержувач – повнолітня та дієздатна фізична особа (резидент або нерезидент), яка на законних підставах від власного імені або на підставі нотаріально посвідченої довіреності здійснює операції з отримання суми переказу з використанням Системи.
Оператор Системи – касовий працівник пункту Банку, який виконує функції фронт-офісу в процесі виконання операцій по прийманню, відправленню та анулюванню переказів, а саме: здійснює перевірку наданих клієнтом документів, приймає (видає) готівку та здійснює реєстрацію переказів у програмному забезпеченні «Миттєвий переказ».
Операційний день банку (ОДБ) - програмне забезпечення, в якому здійснюється бухгалтерський облік операцій, здійснених з використанням Системи протягом операційного дня.
Паспортний документ – паспорт або документ, що його замінює.
Період очікування – 30-денний період з дня відправлення переказу, протягом якого одержувач має право отримати суму переказу. У разі закінчення (збігання) періоду очікування одержувач втрачає право на отримання переказу, а сума переказу повертається відправнику.
Працівник бек-офісу – працівник пункту Банку, який виконує перевірку, звірку та контроль за операціями, здійсненими в Системі, а також формує зведені бухгалтерські проводки в ОДБ з відображення операцій, здійснених з використанням Системи протягом операційного дня. До функцій працівників бек-офісу Головного банку відноситься здійснення розрахунків між Головним банком та пунктами Банку.
Пункт Банку – Регіональне управління банківських операцій з клієнтами (РУБОК), філії та відділення Банку, на яких встановлене ПМП та які мають дозвіл на здійснення операцій з переказами в межах Системи.
Інші терміни та визначення, які вживаються у цих Правилах, застосовуються в значенні, визначеному Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та іншими законодавчими актами України.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Внутрішньобанківська система термінових грошових переказів (ПМП) дозволяє фізичним особам здійснювати наступні операції:

- відправлення переказів в національній валюті без відкриття рахунку;

- отримання переказів в національній валюті без відкриття рахунку.

2.2. Метою цих Правил є визначення основних засад та умов функціонування Системи, опис прав та обов’язків працівників Банку, відправників та одержувачів переказів.

2.3. Цими Правилами визначаються виконавці процесу переказу, їх функції та встановлюється регламент взаємодії пунктів Банку в процесі виконання операцій в Системі.

2.4. При роботі в Системі пунктів Банку (діючих або нових) керівник РУБОК/філії повинен забезпечити наступні заходи: • у випадку звільнення або заміни працівника, якому відома інформація, що забезпечує доступ у Систему, негайно сповіщати про це Адміністратора ПМП для своєчасної заміни пароля та блокування електронного цифрового підпису (ЕЦП);

 • після закриття пункту обслуговування видалити програмне забезпечення з пам'яті комп'ютера, на якому воно було встановлено;

 • не здійснювати передачу паролів і іншої службової інформації щодо доступу до Системи від одного оператора Системи до іншого.

2.5. Відправка та виплата переказів за допомогою Системи здійснюються клієнтами без відкриття поточних рахунків в мережі пунктів Банку, підключених до Системи, виключно в національній валюті України на підставі заповнених відправником/одержувачем бланків встановленої форми, що є додатками до цих Правил, після пред`явлення відправником/одержувачем паспортного документа, що посвідчує особу. Для одержання переказу одержувач повинен обов’язково повідомити код переказу. Код переказу є обов’язковим реквізитом, який одержувач або відправник (у разі скасування переказу або збігання за переказом періоду очікування) повинен повідомити оператору Системи при отриманні суми переказу.

2.6. У разі втрати коду переказу відправником (втрати відправником квитанції, в якій був зазначений код переказу) код переказу може бути відновлений на підставі заяви відправника про видачу дублікату квитанції про здійснення переказу із зазначеним в ній кодом переказу. Видача дублікату квитанції відправнику здійснюється тільки після його ідентифікації оператором Системи на підставі наданого відправником паспорта, або документу, що його замінює, та сплати відправником комісії за видачу дублікату квитанції (якщо вона передбачена тарифами Банку). Дублікат квитанції роздруковується з ПМП та містить додаткову відмітку «дублікат».

2.7. Приймання та виплата переказу здійснюється готівкою в касах пунктів Банку, підключених до Системи.

2.8.Відправлений переказ по Системі за допомогою програмного забезпечення ПМП є дійсним тільки після внесення відправником коштів та сплати комісії та обов’язкового оформлення всіх касових документів відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів НБУ. Переказ стає доступним для отримання одразу після його реєстрації в Системі.

2.9. Ці Правила не поширюються на перекази, якщо вони пов’язані із здійсненням фізичними особами підприємницької та/або інвестиційної діяльності.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ здійснення грошових переказів
3.1. Операції з відправлення та виплати переказів за допомогою Системи можуть здійснюватись тільки повнолітніми та дієздатними фізичними особами – резидентами або нерезидентами України (у розумінні постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 зі змінами та доповненнями).

3.2.У разі внесення змін до узгоджених з Національним банком України Правил внутрішньобанківської системи грошових переказів «Миттєвий переказ», ці зміни затверджуються уповноваженим органом Банку та подаються до НБУ для узгодження відповідно до вимог «Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем», затвердженого постановою Правління НБУ від 25..09.2007 № 348, із змінами. Зміни набирають чинності після отримання повідомлення від Національного банку України про їх узгодження.3.3. Узгоджені з Національним банком України Правила та зміни до Правил розміщуються Банком на офіційному сайті Банку: http://industrialbank.ua/.

Розмір комісії Банку, встановлення інших тарифів за послуги, що надаються клієнтам в межах Системи, розміри граничних сум затверджуються та змінюються за рішенням уповноваженого органу Банку та розміщуються Банком у приміщеннях пунктів Банку та на офіційному сайті Банку: http://industrialbank.ua/.

3.4. Перекази здійснюються виключно в національній валюті України.

3.5. Комісія за здійснення переказу сплачується відправниками переказів в національній валюті України в момент здійснення переказу (одночасно з внесенням суми переказу в касу пункту Банку).

3.6. Операції за переказами та сплата комісії Банку здійснюються в касах пунктів Банку, підключених до Системи, протягом операційного часу, встановленого Банком..

3.7. Якщо протягом 30 днів переказ не було виплачено одержувачу, то такий переказ блокується в Системі і може бути виплачений тільки відправнику.

3.8. Сума переказу може бути отримана одержувачем або відправником (у разі – скасування переказу) відразу після реєстрації переказу в Системі. У разі збігання періоду очікування за переказом сума переказу може бути отримана лише відправником.

3.9. Часткова виплата суми переказу не допускається.

3.10. Відправлення переказу може здійснюватися відправником в будь-якому пункті Банку у межах граничних сум за переказами, встановлених уповноваженим органом Банку, за умови надання відправником паспортного документу, що посвідчує особу, та сплати відправником комісії за відправлення переказу згідно з тарифами Банку.

В момент реєстрації грошового переказу в ПМП йому автоматично присвоюється код переказу, якій зазначається в квитанції. Обов’язок повідомлення одержувачу коду переказу покладається на відправника.

3.11. Виплата переказу одержувачу може здійснюватися в будь-якому пункті Банку протягом періоду очікування за умови надання одержувачем документу, що посвідчує його особу (паспорт або документ, що його замінює) та правильного зазначення коду переказу. У разі збігання періоду очікування або скасування відправником переказу одержувач втрачає право на отримання переказу.

3.12. Оператор Системи Банку зобов’язаний ідентифікувати осіб, які здійснюють операції по відправленню, отриманню або скасуванню переказів на підставі нотаріально посвідченої довіреності. В разі здійснення операції з переказом довіреною особою у заяві та касових документах зазначаються дані відправника / одержувача, документи підписуються довіреною особою та робиться відмітка «П.І.Б. довіреної особи, по довіреності ___». Довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально, додається до касових документів Банку.

3.13. Програмне забезпечення ПМП автоматично формує касові документи в пунктах Банку.3.14. При здійсненні операцій відправки/виплати переказів здійснюється обов’язкове оформлення всіх касових документів, меморіальних ордерів відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ.


4. Опис Порядку ініціювання, виконання та завершення внутрішньобанківського переказу коштів В МЕЖАХ СИСТЕМИ


  1. Безпосередня робота з клієнтами по відправленню/виплаті або скасуванню переказів проводиться операторами Системи Банку, що мають відповідні права доступу в ПМП.

  2. Процедура відправки переказу:

4.2.1. Для здійснення переказу за допомогою Системи відправник повинен надати:

  • паспортний документ;

  • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків (надається у разі відправлення переказу на суму, що перевищує 150000 грн.);

  • нотаріально посвідчену довіреність (у разі відправлення переказу довіреною особою);

  • заповнену та підписану відправником або довіреною особою «Заяву на відправлення переказу по системі «Миттєвий переказ» (Додаток №1 до цих Правил), з заповненням наступних даних:

Дані про Відправника:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;

 • дані паспорта або документу, що його замінює (серія, №, ким виданий та дата видачі) (заповнюється при наявності у одержувача паспортного документу).

 • місце проживання;

 • контактний номер телефону (домашній, робочий, мобільний) (при наявності);

Дані про Одержувача:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;

 • дані паспорта або документу, що його замінює (серія, №) - (заповнюється при наявності даних);

Дані про переказ:

 • сума переказу цифрами та прописом;

 • відмітка «Ця операція не пов`язана з підприємницькою та інвестиційною діяльністю», завірена власним підписом відправника;

 • дата здійснення операції;

  • внести до каси пункту відправлення відповідну суму переказу та комісії за переказ.

Оператор Системи Банку може вимагати від відправника інші документи та дані, якщо це не суперечить законодавству України та нормативно-правовим актам НБУ.

4.2.2. На підставі наданих відправником документів та після їх перевірки оператор Системи реєструє переказ в ПМП шляхом натискання кнопки «[1] Прием перевода» та вводу даних (при реєстрації переказу на суму, що перевищую 150000 грн., в реквізитах переказу обов’язково заносяться паспортні дані та ідентифікаційний номер відправника). Після натиснення кнопки «Сохранить» переказ набуває статусу «Новый перевод, не подтвержден». Одночасно друкуються касові документи на внесення готівки окремо на суму переказу, окремо на внесення комісії за здійснення переказу, які надаються клієнту на підпис. Переказ, що має статус «Новый перевод, не подтвержден», недоступний для виплати. В момент натискання кнопки «Сохранить» перевіряється перевищення граничної суми для одного переказу та перевищення граничної суми переказів, що відправлені протягом одного операційного дня одним пунктом Банку.

При перевищенні граничної суми для одного переказу ПМП відмовляє в подальшій реєстрації такого переказу, після чого оператор Системи пропонує відправнику зменшити суму переказу, а в разі відмови – відмовляє в подальшій реєстрації переказу.При перевищенні граничної суми переказів протягом операційного дня ПМП відмовляє в подальшій реєстрації переказів відповідним пунктом Банку протягом поточного операційного дня, а оператор Системи повідомляє відправнику про відмову в прийнятті переказу протягом поточного операційного дня.

Після отримання від відправника відповідної суми коштів і підпису клієнтом касових документів по внесенню готівки , оператор в опції відправлення переказу натискає кнопку «Принять [R]», після чого переказ набуває статусу «Перевод готов к выплате». В цьому статусі переказ стає доступним для виплати одержувачу пунктами Банку. В квитанції, що надається відправнику, в якості підтвердження внесення в касу суми переказу (Додаток №2 до цих Правил) зазначається код переказу. Обов’язок повідомлення коду переказу одержувачу покладається на відправника.


  1. Процедура виплати переказу:

4.3.1. Для отримання суми переказу одержувач повинен знати код переказу та надати наступні документи:

 • паспортний документ;

 • нотаріально посвідчену довіреність (у разі отримання переказу довіреною особою);

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру одержувача (надається у разі отримання переказу на суму, що перевищує 150000 грн.)

 • заповнену та підписану одержувачем «Заяву на отримання переказу по системі «Миттєвий переказ» (Додаток №3 до цих Правил), з заповненням наступних даних:

Дані про Одержувача:

 • прізвище, ім`я, по-батькові;

 • дані паспорту або документу, що його замінює (серія, №, ким виданий та дата видачі);

 • місце проживання;

Дані про Переказ:

 • код переказу;

 • сума переказу цифрами та прописом;

 • відмітка «Ця операція не пов`язана з підприємницькою та інвестиційною діяльністю», завірена власним підписом відправника;

4.3.2. Банк не несе відповідальність за відмову у виплаті переказу, якщо дані про одержувача, вказані відправником, не співпадають з даними паспортного документа одержувача та/або одержувачем не вказаний правильно код переказу . В цьому випадку відповідальність за неотримання одержувачем грошових коштів, неповернення Банком суми комісії, сплаченої за відправлення переказу (у разі необхідності його скасування та повторного відправлення за іншими реквізитами), несе відправник.

4.3.3. Для входу в опцію виплати грошового переказу оператор Системи натискає кнопку «[2] Выдача перевода». Для виплати переказу оператор Системи виконує пошук переказу в ПМП за допомогою наданого одержувачем коду переказу. Якщо переказ знайдений, то оператор Системи перевіряє дані, зазначені одержувачем у Заяві на отримання переказу, з даними переказу, наявними у ПМП та даними паспортного документу, наданого одержувачем, та у разі їх ідентичності натискає кнопку "Выплатить", після чого переказ в ПМП набуває статусу «Перевод выплачен, но не подтвержден». В цьому статусі переказ стає недоступним для виплати для інших операторів Системи, окрім оператора, який оформлює виплату переказу. Оператором Системи за допомогою ПМП роздруковується касовий документ на видачу готівки, який надається на підпис одержувачу. Після отримання підписаного одержувачем касового документу оператор Системи в опції виплати переказу натискає кнопку "Принять [R]", чим змінює статус переказу на «Перевод выплачен и подтвержден». Після цього оператор Системи видає готівку одержувачу. В статусі «Перевод выплачен и подтвержден» переказ є недоступним для здійснення будь-яких операцій або зміни статусу.

  1. Процедура виплати переказу у разі його скасування або збігання періоду очікування:

4.4.1. Відправник (або його довірена особа) має право скасувати переказ та отримати його самостійно в будь-який час до моменту його виплати одержувачу, подавши «Заяву про скасування та повернення переказу по системі «Миттєвий переказ» (Додаток № 4 до цих Правил) до пункту Банку:

Дані про Одержувача:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;

 • дані паспорта або документу, що його замінює (серія, №, ким виданий та дата видачі);

 • місце проживання;

Дані про переказ:

 • сума переказу цифрами та прописом;

 • код переказу;

 • дата здійснення операції;

 • відмітка «Ця операція не пов`язана з підприємницькою та інвестиційною діяльністю», завірена власним підписом відправника;

У разі отримання переказу довіреною особою вона додатково надає нотаріально посвідчену довіреність.

У разі неотримання одержувачем переказу в 30-денний термін з моменту його відправки відправником, виплата переказу одержувачу блокується ПМП, переказ набуває статусу «Перевод просрочен» (при намаганні виплатити переказ за статусом «Перевод просрочен» ПМП блокує таку можливість). Виплата такого переказу стає можливою лише відправнику або його довіреній особі;Для отримання переказу, за яким скінчився період очікування, відправник повинен надати наступні документи:

  • паспортний документ;

  • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру одержувача (надається у разі отримання переказу на суму, що перевищує 150000 грн.)

  • нотаріально посвідчену довіреність (у разі отримання переказу довіреною особою);

  • заповнену та завірену підписом відправника або довіреною особою «Заяву про скасування та повернення переказу по системі «Миттєвий переказ» (Додаток № 4 до цих Правил) ( у разі отримання відправником або його довіреною особою переказу, за яким скінчився період очікування).

Для входу в опцію виплати грошового переказу оператор Системи натискає кнопку «[2] Выдача перевода». Для виплати скасованого переказу оператор Системи знаходить переказ в ПМП за допомогою коду переказу, вказаного одержувачем в заяві на скасування переказу. У разі ідентичності даних у переказі, заяві, наданої одержувачем, та паспортному документі одержувача оператор Системи натискає кнопку "Возврат перевода отправителю", після чого переказ набуває статусу «Перевод выплачен обратно отправителю, не подтвержден» та відбувається роздрукування касового документу на видачу готівки з каси. Переказ в статусі «Перевод выплачен обратно отправителю, не подтвержден» є недоступним для виплати його іншими операторами Системи, окрім оператора, який оформлює виплату переказу. Після отримання підписаного одержувачем касового документу оператор в опції виплати переказу натискає кнопку "Принять [R]", чим змінює статус переказу на «Перевод выплачен обратно отправителю и подтвержден». Після цього оператор Системи видає готівку одержувачу. В статусі «Перевод выплачен обратно отправителю и подтвержден» переказ є недоступним для здійснення будь-яких операцій або зміни статусу.

Для виплати переказу, за яким скінчився період очікування, оператор Системи входить у опцію ПМП з виплати грошового переказу шляхом натискання кнопки «[2] Выдача перевода». Після чого знаходить переказ в ПМП за допомогою коду переказу, вказаного одержувачем (ним може бути тільки відправник переказу або його довірена особа) в заяві на скасування переказу. У разі ідентичності даних у переказі даним, зазначеним у заяві, наданій одержувачем, та даним паспортного документу одержувача оператор Системи натискає кнопку "Возврат перевода отправителю", після чого переказ набуває статусу «Перевод выплачен обратно отправителю, не подтвержден. Перевод просрочен» та відбувається роздрукування касового документу на видачу готівки з каси. Переказ в статусі «Перевод выплачен обратно отправителю, не подтвержден. Перевод просрочен» є недоступним для виплати його іншими операторами Системи, окрім оператора, який оформлює виплату переказу. Після отримання підписаного одержувачем касового документу оператор Системи в опції виплати переказу натискає кнопку "Принять [R]", чим змінює статус переказу на «Перевод выплачен обратно отправителю и подтвержден. Перевод просрочен». Після цього оператор Системи видає готівку одержувачу. В статусі «Перевод выплачен обратно отправителю и подтвержден. Перевод просрочен» переказ є недоступним для здійснення будь-яких операцій або зміни статусу.

4.4.2. При поверненні суми переказу відправнику у разі його скасування або збігання періоду очікування комісія, сплачена Банку за відправлення переказу, відправнику не повертається.

4.5. Перекази, що набули статусів «Перевод выплачен и подтвержден», «Перевод выплачен обратно отправителю и подтвержден», «Перевод выплачен обратно отправителю и подтвержден. Перевод просрочен», є завершеними в Системі, подальша зміна їх статусів неможлива.

4.6. У разі відмови клієнта від надання оператору Системи пункту Банку документів, передбачених цими Правилами, та (або) у разі наявності у оператора Системи пункту Банку мотивованої підозри щодо надання клієнтом недостовірної інформації або підроблених документів, оператор Системи пункту Банку повинен припинити обслуговування клієнта та повідомити відповідні служби Банку (службу безпеки Банку, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу).

4.7. Прийом, виплата, скасування переказу, отримання від клієнтів необхідних документів здійснюється операторами Системи пунктів Банку у відповідності з цими Правилами, посадовими інструкціями, інструкціями користувачів.
Голова Правління Л.А. Гребінський

Додаток № 1 до ПРАВИЛ

внутрішньобанківської системи

грошових переказів «Миттєвий переказ»


Заява на відправлення переказу

по системі «Миттєвий переказ»
20 ­­_____ р.

(дата здійснення операції)Банк відправника переказу : АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Відправник

Прізвище, ім’я, по батьковіПаспортні дані (серія, №,

ким виданий та дата видачі).

ідентифікаційний номер*Місце проживанняКонтактні телефони**
Одержувач

Прізвище, ім’я, по батьковіСерія та № паспорту**

Переказ

Сума переказу (грн.)

Цифрами
Прописом


* - заповнюється обов’язково у разі перевищення суми переказу 150000 грн.

** - за наявності даних


З умовами здійснення грошових переказів, зазначеними в Правилах внутрішньобанківської системи грошових переказів «Миттєвий переказ» згоден(на). Ця операція не пов’язана зі здійсненням підприємницької діяльності.

______________________________________________________________________________

(Підпис Відправника)

Підпис оператора Банку: ________________________________________________


Додаток № 2 до ПРАВИЛ

внутрішньобанківської системи

грошових переказів «Миттєвий переказ»


Квитанція про здійснення переказу готівки за системою «Миттєвий переказ»


20 ­­_____ р.

(дата здійснення операції)


Банк відправника переказу : АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Відправник

Прізвище, ім’я, по батьковіПаспортні дані (серія, №,

ким виданий та дата видачі),

ідентифікаційний номер*Місце проживанняКонтактні телефони**
Одержувач

Прізвище, ім’я, по батьковіСерія та № паспорту**

Переказ

Сума переказу (грн.)

Цифрами
Прописом


Код переказу* - заповнюється обов’язково у разі перевищення суми переказу 150000 грн.

** - за наявності даних.


Підпис Відправника : ________________________________________________

Підпис оператора Банку: ________________________________________________

Додаток № 3 до ПРАВИЛ

внутрішньобанківської системи

грошових переказів «Миттєвий переказ»


Заява на отримання переказу

за системою «Миттєвий переказ»
20 ­­_____ р.

(дата здійснення операції)Банк одержувача переказу : АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

Одержувач

Прізвище, ім’я, по батьковіПаспортні дані (серія, №, ким виданий та дата видачі)


Ідентифікаційний номер*Місце проживанняПереказ


Сума переказу (грн.)

цифрами
прописом


Код переказу* - заповнюється обов’язково у разі перевищення суми переказу 150000 грн.

З умовами здійснення грошових переказів, зазначеними в Правилах внутрішньобанківської системи грошових переказів «Миттєвий переказ» згоден(на). Ця операція не пов’язана зі здійсненням підприємницької діяльності.

Підпис одержувача: ________________________________________________

Підпис оператора Банку: ________________________________________________

Додаток № 4 до ПРАВИЛ

внутрішньобанківської системи

грошових переказів «Миттєвий переказ»Заява про скасування та повернення переказу

по системі «Миттєвий переказ»
20 ­­_____ р.

(дата здійснення операції)Банк одержувача переказу : АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Прошу скасувати та повернути мені переказ, відправлений мною «___» _______________ на ім’я:
________________________________________________________________________________.

Одержувач

Прізвище, ім’я, по батьковіПаспортні дані (серія, №,

ким виданий та дата видачі)
Ідентифікаційний номер*Місце проживанняПереказ

Сума переказу (грн.)

Цифрами
Прописом


Код переказу


* - заповнюється обов’язково у разі перевищення суми переказу 150000 грн.
З умовами здійснення грошових переказів, зазначеними в Правилах внутрішньобанківської системи грошових переказів «Миттєвий переказ» згоден(на). Ця операція не пов’язана зі здійсненням підприємницької діяльності.

Підпис одержувача: ________________________________________________


Підпис оператора Банку: ________________________________________________
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет