Предшколска установа „Наше детеДата25.07.2016
өлшемі74.65 Kb.

НаручилацПредшколска установа „Наше дете“

Адреса


Краља Александра 17

Место


Шабац

Број одлуке697/02

Датум


15.04.2014.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), директор Предшколске установе „Наше дете“ доноси:О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА:
1) за партију 3 – месне прерађевине – понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 684/02 од 14.04.2014. године;

2) за партију 4- месне прерађевине репрезентација - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО Шабац број 684/02 од 14 04.2014. године;

3) за партију 5- воће суво, смрзнуто и кандирано - понуда понуђача „СИГМА-АЗ“ ДОО из Београда број 682/02 од 14.04.2014. године;

4) за партију 6 - пилетина - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;

5) за партију 7- млеко и млечне прерађевине - понуда понуђача „ИМЛЕКАД“ из Београда број 681/02 од 14.04.2014. године;

6) за партију 8- млеко и млечне прерађевине репрезентација - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 684/02 од 14.04.2014. године;

7) за партију 12 – смрзнуто и конзервирано поврће- понуда понуђача „СИГМА-АЗ“ ДОО из Београда број 682/02 од 14.04.2014. године;

8) за партију 13 – смрзнуто и конзервирано поврће репрезентација - понуда понуђача „СИГМА-АЗ“ ДОО из Београда број 682/02 од 14.04.2014. године;

9) за партију 15 – риба - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;

10) за партију 18 – колонијал репрезентација - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;

11) за партију 19 – пиће - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;

12) за партију 20 – пиће репрезентација - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;
О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 13.02.2014. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр.1/2014., за јавну набавку животних намирница.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на Порталу Управе за јавне набавке дана 14.02.2014. године, интернет страници ПУ „Наше дете“ и сајту у ''Сл. гласнику РС''

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 11 понуда:
 1. за партију 3 - једна понуда

 2. за партију 4 - једна понуда

 3. за партију 5 – две понуде

 4. за партију 6 – једна понуда

 5. за партију 7 – две понуде

 6. за партију 8 – једна понуда

 7. за партију 12 – једна понуда

 8. за партију 13 - једна понуда

 9. за партију 15 – једна понуда

 10. за партију 18 – једна понуда

 11. за партију 19 – једна понуда

 12. За партију 20 – једна понуда

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 692/02 од 15.04.2014. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 1. Подаци о јавној набавци:


Предмет јавне набавке


Животне намирнице


Редни број јавне набавке1/2014

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)36.000.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 1/

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 1/

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 2/

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 2/

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 32.417.880,80 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 32.901.456,96 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 439.235,70 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 447.082,84 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 5571.428,10 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 5648.707,91 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 61.710.800,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 61.881.880,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 77.197.459,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 78.095.267,30 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 811.850,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 813.680,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 9/

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 9/

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 10/

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 10/

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 11/

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 11/

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 122.173.703,90 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 122.542.783,60 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 131.987,30 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 132.384,76 динара

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а) за партију 14/

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом) за партију 14/

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) за партију 15

886.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) за партију 15

974.600,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) за партију 16

/

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) за партију 16

/

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) за партију 17

/

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) за партију 17

/

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) за партију 18

17.135,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) за партију 18

20.467,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) за партију 19

461.920,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) за партију 19

554.304,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) за партију 20

118.066,10 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) за партију 20

141.679,32 динара


 1. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:Број под којим је понуда заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

/

/

/
 1. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

„ВУМ“ ДОО Шабац- партија 3

„ВУМ“ ДОО Шабац - партија 4

„СИГМА-АЗ“ ДОО Београд– партија 5

„ВУМ“ ДОО Шабац- партија 6

„ИМЛЕК АД“ Београд – партија 7

„ВУМ“ ДОО Шабац– партија 8

„СИГМА-АЗ“ ДОО Београд – партија 12

„СИГМА-АЗ“ ДОО Београд – партија 13

„ВУМ“ ДОО Шабац– партија 15

„ВУМ“ ДОО Шабац– партија 18

„ВУМ“ ДОО Шабац– партија 19

„ВУМ“ ДОО Шабац– партија 20

и предлаже наручиоцу њихов избор.

Изабрани понуђачи извршавају набавку уз помоћ подизвођача:

Х

Да Не


Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору најповољније понуде којом се бира:

1) за партију 3 – месне прерађевине – понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 684/02 од 14.04.2014. године;

2) за партију 4- месне прерађевине репрезентација - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО Шабац број 684/02 од 14 04.2014. године;

3) за партију 5- воће суво, смрзнуто и кандирано - понуда понуђача „СИГМА-АЗ“ ДОО из Београда број 682/02 од 14.04.2014. године;

4) за партију 6 - пилетина - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;

5) за партију 7- млеко и млечне прерађевине - понуда понуђача „ИМЛЕКАД“ из Београда број 681/02 од 14.04.2014. године;

6) за партију 8- млеко и млечне прерађевине репрезентација - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 684/02 од 14.04.2014. године;

7) за партију 12 – смрзнуто и конзервирано поврће- понуда понуђача „СИГМА-АЗ“ ДОО из Београда број 682/02 од 14.04.2014. године;

8) за партију 13 – смрзнуто и конзервирано поврће репрезентација - понуда понуђача „СИГМА-АЗ“ ДОО из Београда број 682/02 од 14.04.2014. године;

9) за партију 15 – риба - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;

10) за партију 18 – колонијал репрезентација - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;

11) за партију 19 – пиће - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;

12) за партију 20 – пиће репрезентација - понуда понуђача „ВУМ“ ДОО, Шабац број 68402 од 14.04.2014. године;


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу

поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.


Одговорно лице:
Каталог: dokumenti
dokumenti -> Проект планировки объекта культурного наследия регионального значения «государственная историко-культурная заповедная территория «крепостная гора»
dokumenti -> Перевод текста со старорусского на современный язык
dokumenti -> Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)
dokumenti -> Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)
dokumenti -> Конкурснa документацијА Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар Зајечар Николе Пашића 68, Зајечар


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет