Программа Алгоритмические языки программирования в телекоммуникациях 2020-2021 годДата23.11.2022
өлшемі27.7 Kb.
#465582
түріПрограмма
Ïðîãðàììà Àëãîðèòìè÷åñêèå ÿçûêè ïðîãðàììèðîâàíèÿ â òåëåêîììóíèêà


Программа
Алгоритмические языки программирования в телекоммуникациях 2020-2021 год

1.Кез келген блоктан немесе функциядан тыс хабарланған айнымалы...?...

=ауқымды (глобальді) айнымалы

2.Программа берілген for (i\=0;I <\nn;i++) cout << x[i] << endl;

= Массивті элементтерін баған түрінде шығарады

3.10 нақты саннан тұратын массвтi сипаттау қай вариантта дұрыс берiлген?

=float a[10]

4.х1, х2, ...\nхn деп белгіленген таблицалық шаманың индексі қайсысы

= 1,2,3,... сандары

5.fprintf операторының қызмет

= Деректерді файлға жазу

6.fclose(file) операторының қызметі

= Файлды жабу

7.Файл. r режимінің қызметі

= Файлды оқу үшін ашу

8.Файл. r+ режимінің қызметі

= Оқу және жазу үшін файл құру

9.Файл. w+ режимінің қызметі

= Жаңарту үшін файл құру (бұрыннан бар болса, ол өшіріледі)

10.Файл. а+ режимінің қызметі

=Жаңарту үшін файл құру (бұрыннан бар болса, деректер соңына жазылады)

11.fscanf file мәнін қалай түсінуге болады

= Деректерді файлдан оқып, оларды көрсетілген айнымалыға жазу

12.if (feof(file)) мәнін қалай түсінуге болады?

= Файлдың соңы шартын тексеру

13.Функция деген не?

= Нақты бір тапсырманы жүзеге асыру үшін жобаланған программа бірлігі

14.a және b екі сан берілген. Егер a>b болса, онда олардың орнын ауыстыру\nкерек. Қай оператор дұрыс жазылған

=if (a > b)\{c\=а; a\=b; b\=с;\}

15.Алгоритм – бұл

= нақты міндетті шешімді орындау үшін, әрекеттердің белгілі тізбегі (пәрмені)

16.Программа – бұл

= компьютерге анық болатын, нұсқаулардың тізбек түріндегі алгоритмнің жазбасы

17.Алгоритмдерді сипаттауға арналған негізгі тәсілдер

= сөздік – теңдеулік, сызбалық, жалған кодтар, программалау тілі

18.қандай препроцессордың басшылық нұсқауы бас\nфайлдарды қосу үшiн пайдаланады?

= \#include

19.Сегiздiк бүтiн сандардыңқорытындысы үшiн өзгертудiң\nспецификаторын таңдаңыз

= %o

20.Он алтылық бүтiн сандардыңқорытындысы үшiн\nөзгертудiң спецификаторын таңдаңыз= %x

21.Ондық бүтiн сандардың қорытындысы\nүшiн өзгертудiң спецификаторы белгiсiн таңдаңыз

= % u

22.Препроцессордың математикалық функциялардың\nжұмысыүшiн қандай басшылық нұсқауларын қосу қажет?= \#inlde < math.h >

23.Программалау\nтілдері нешеге бөлінеді?

= 2

24.Деректерді\nжазуға және оларды белгілі ережелер бойынша өңдеуге арналған адам мен\nкомпьютерді байланыстыратын формальды тілді белгіле= Программалау тілі

25.Программалау тілдері функционалдық мәніне\nбайланысты неше классқа бөлінеді

= 4

26.for (i\=2;I < \=10;i+\=2) print(i) операторы берілген. Дисплей экранына не шығарылады= 2- ден 10-ға дейінгі жұп сандар

27.Қазіргі\nкезде жоғары деңгейлі программалау тілдері қалай бөлінеді

= процедуралық, логикалық, объекті-бағытталған

28.Logo, Basic және Pascal. Logo тілі 60-шы жылдардың аяғында кімнің\nбасшылығымен құрылды?

= С. Пейперт

29.жоғары\nдеңгейлі тілдердің ішіндегі кең тарағаны 1965 жылы Д.Кемени мен Т.Курц құрған\nқай тіл?

= Basic

30.Қай жылы Н.Вирт құрылымдық\nтехнологияға үйретуші Pascal тілін құрды?

=1971

31.Unix операциялық жүйесі қай\nтілде жазылды?= C

32.Төмен деңгейлі бағдарламалау

= Ассемблер

33.Классикалық программалау тілдерін белгіле

= Pascal,Basic, Фортан

34.BASIC программалау тілі алғаш\nрет қай жылы АҚШ-та жасалған?

=1985

35.1970 жылы швейцария физигі\nНиклаус Вирт ұсынған қай тіл?= Turbo Pascal

36.Бъерн Страуструп Bell\nLaboratories-сында өңдеп шығарған қай тіл?

= С++

37.Шарт бойынша орындалатын алгоритм\nқай түрге жатады?= тармақты

38.С++ тілі қай жылы пайда болды?

=1980

39.Sun Microsystems компаниясының жасап шығарған объектіге бағытталған\nпрограммалау тілі?= Java

40.Объекті-бағытталған\nбағдарламалау тілдерін белгіле

= С++,Java

41.Қайталану\nқұрылымын белгіле

= (for,\nwhile, repeat)

42.Көлемі жағынан орташа бағдарламаларды құруда қай бағдарламалау қолданылады

= құрылымдық

43.Құрылымдық\nбағдарламалау идеясы 70 жылдары қай компаниясында пайда болды

=IBM

44.Құрылымдық\nбағдарламлауды әзірлеуде қатысқан атақты\nғалымдарды белгіле=Э. Дейкстра, Х. Милс, Э. Кнут, С. Хоор

45.Құрылымдық бағдарламалауға жататын\nбағдарлама әзірлеудің неше әдістемесі бар?

=2

46.Ішкі\nбағдарлама үш негізгі құрылымнан тұруы тиіс оларды белгіле=ретпен орындау, тармақталу және қайталау

47.Бағдарламаның кез келген нүктесіне көшу операторы қолданылмайды. Ол қай\nоператор

=goto

48.Алгоритмде меншіктеу командасы\nқалай жазылады?=a\=b

49.Программалау процесін жақсартатын және\nкең қолданылатын әдістердің бірі –

= құрылымдық программалау

50.Егер, онда әйтпесе қызметші\nсөздерімен қандай алгоритм түрі жазылады?

=тармақты

51.Меншіктеу командасының жазылуының\nдұрыс түрі

=айнымалы\:\= мән

52.Сызықты алгоритмде командалар\nқандай ретпен орындалады?

=бірінен соң бірі тізбектеліп

53.Программа деп нені түсінуге\nболады?

=компьютерге түсінікті етіп аударылған алгоритм

54.rand() функциясының тақырыптық файлда орналасқан прототипiқандай?

=stdlib

55.return (өрнек) операциясының қызметi?

=функцияны шақырған операторға өрнектiң мәнiн қайтарады

56.а атты бүтiн айнымалының дұрыс сипатталуы?

=int a

57.Айнымалы дегенiмiз не?=белгілі бір атауы бар жады аймағы, онда анықталған типтiң мәлiметтерi сақталады

58.Блок iшiнде анықталған айнымалы қалай аталады?

=жергiлiктi

59.Блоктан тыс анықталған айнымалы қалай аталады?

=ауқымды (глобальды)

60.Блоктың iшiнде сипатталған идентификатор?

=локальдi идентификатор

61.Бөлгендегi қалдық табу операциясы қалай берiледi?

=%

62.Дейін шартты цикл операторын таңдаңыз?=while ... do

63.Егер float пен double типтері араласса, нәтижесі – ... болады?

=double

64.Егер long пен float типтері араласса, нәтижесі – ... болады?

=float

65.Жады класстарын беру үшiн қандай спецификатор қолданылады?=барлығы дұрыс

66.Жиым (массив) дегенiмiз не?

=Бір атаумен аталған бiр типтi мәндер тiзбегi

67.Идентификатор дегенiмiз не?

=Программадағы объектiнiң аты

68.Идентификаторға қойылатын талаптар?

=цифрлардан басталмауы керек.Си тiлінің түйiндi сөзi болмауы керек

69.Кiтапханалық функциялар қайда орналасқан?

=кiтапханалық файлдарда

70.Кестеге жаңа жазуды қосу?

=INSERT INTO

71.Қандай айнымалылар өзi сипатталған функциядан шыққаннан кейiн де өз мәнiн ...

=static секiлдi хабарланған жергiлiктi айнымалылар

72.Қандай да бiр әрекеттер тізбегін орындайтын операциялар мен сипаттамалардың ...

=Функция

73.Құрамында функциялары немесе анықталған мәлiметтерi бар бастапқы (тақырыптық)...

="".h", ".h-файлдары"

74.Латын әрiптерiнен, цифрлардан тұратын тек әріптерден басталуы тиіс таңбалар ...

=идентификатор

75.Массивпен орындалатын негізгі амалдар - бұл?

=Массив элементтеріне мәндерді енгізу/шығару, ең үлкен және ең кіші элемент табу, массивтер элементтерінің қосындысын табу

76.Массивтер келесі түрде болады?

=Бірөлшемді және көпөлшемді

77.Операндтардан, операция таңбаларынан, жақшалардан тұратын .... мәндерiн ...есептеу үшiн қолданылады. Көп нүктенiң орнындағы сөздi табыңыз...?{

=өрнектер

78.Өзiн-өзi шақыратын функция не деп атаймыз?

=рекурсия

79.Программада өңделетiн мәлiметтердiң берiлген мәндерiн оқып, операторда ...

=read

80.Си алфавитi?=барлығы дұрыс

81.Си тілінде кез келген программаның орындалуы қай функциядан басталады?

=main()

82.Си тілінде қайталау операторының қандай түрлерi бар?

=do ... while (өрнек),for (инициализациялау; өрнек; модификация) оператор

83.Си тілінде тұрақтыларды сипаттау үшiн қандай түйiндi сөз қолданылады?

=const

84.Символдық типтегi шамаларға компилятор жадында қанша байт орын бөлiнедi?=1

85.Сөз тіркесінің (жолдың) ұзындығы қай функцияның көмегiмен анықталады?

=strlen

86.Таңдау операторы (нұсқауы) қай сөз арқылы берiледi?

=switch

87.Тармақталу операторы дегенiмiз не?

=Алгоритмнiң белгiлi бiр шарттың орындалуына немесе орындалмауына байланысты тармақталып, бiрнеше жолдарға бөлiнуi

88.Файл - бұл ...?

=Дискідегі аты бар аумақ

89.Функцияның сипаттамасы басындағы параметрлер қалай аталады?

=Формальды

90.Функцияның тақырыбында void түйiндi сөзi не үшiн қолданылады?

=функцияның ешқандай мән қайтармайтынын көрсету үшiн

91.Шартты операция форматын көрсетiңiз?=[moodle]if (өрнек)оператор_1\:[else оператор_2;]
жүктеу

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет