Программа Форма ф со пгу 18. 2/06Дата12.06.2016
өлшемі176.29 Kb.
түріРабочая программа

Рабочая программа

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы050418 «Кітапханатану және библиография» мамандықтарының студенттеріне арналған «Автоматтандырылған кітапхана – ақпараттық жүйелер» пәні


бойынша

жұмыс бағдарламасыПавлодар

Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного общеобязательного стандарта образования специальности и типовой программы

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/06
БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

«__»______________2009 ж.Құрастырушы: аға оқытушы Токжигитова Н.К.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы«Автоматтандырылған кітапхана – ақпараттық жүйелер» пәні бойынша


050418 «Кітапханатану және библиография» мамандықтарының студенттеріне арналған

жұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы 050418 «Кітапханатану және библиография» мамандықтарының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес (3.08.300-2006) және 050418 «Кітапханатану және библиография» мамандығының типтік оқу бағдарламалары БҒМ ҚР - 2006 22.06.06 жылы бекіткен, хаттама № 289 негізінде әзірленген.
Кафедраның отырысында қарастырылған «__»_______________________2009ж.
№_____ хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________________________Ж.К.Нұрбекова
(қолы)
Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған ______________________________________
«___»___________2009__ж. №______ хаттама

ӘК төрағасы _____________________________А.Т.Кишубаева


КЕЛІСІЛДІ

ФМжәнеАТ факультет деканы __________С.К.Тлеукенов “______” __________200__ж.ОӘБ МАҚҰЛДАДЫ
ОӘБ бастығы _______________________ А.А.Варакута “______” ___________200__ж.

1. Курстың мақсаты және міндеті, оның оқу үрдісіндегі орны:
1.1 Пән мақсаты: Желілік ақпараттық – кітапханалық құрылымдардың даму тенденциясын зерттеу, кітапханалық процесстерді автоматтандыру мүмкіндіктерін кеңейту, еліміздегі және шетелдердегі АКАЖ-бен танысу.
1.2 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:
- жаңа ақпараттық технологиялар және коммуникациялар көмегімен ақпаратты үлестіру, іздеу, сақтау, өңдеу, жинау, негізгі ақпараттық процесстерді;

- автоматтандырылған кітапханалық – ақпараттық жүйелерді және желілердің дамуын;

- ақпарттық іздеу әдісін және ақпараттық процесстердің негізгі түрлерін білу керек.
1.3 Пререквизиттер:


 1. Информатика.

 2. Компьютерлік практикум.

 3. Құжаттану.

 4. Кітапханатану.

 5. Кітапханалық фондтар.

 6. Деректер базасын құру және ғылыми өңдеу.


Тематический план дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

2. Тақырыптық жоспар
2.1 Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу бөліміндегі студенттерге арналған пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптар

Сағат саны

Лекц

Практ

СӨЖ

1

Кіріспе

1
8

2

Ақпараттық және кітапханалық қызмет етуді автоматтандыру

1
8

3

АКАЖ құрамы және құрылымы

1
8

4

АКАЖ лингвистикалық қамсыздандырудың технологиялық жүйесі.

1
8

5

АКАЖ-дың ұйымдастырылған-технологиялық қамсыздандырылуы.

1
8

6

АКАЖ бағдарламалық қамсыздандырылуы.

1
8

7

Кітапхана қызметшісінің автоматтандырылған жұмыс орындары.

2

10

8

8

ЭЕМ-да ақпаратты өңдеу процесстерін алгоритмдеу.

1

1

8

9

Ақпаратты семантикалық өңдеуді автоматтандыру.

1

1

8

10

Құжаттық ақпараттық жүйелердің түрлері.

1

1,5

8

11

Автоматтандырылған ақпараттық – іздеу жүйелері (ААІЖ).

2

8

5

12

Ақпаратты және білімді ұсыну тілдері. Ақпараттық іздеу тілдері.

2

1

5
Барлығы

15

22,5

90
2.2 Жалпы орта білім, кәсіптік білім және жоғары білім негізінде сырттай оқу бөліміТақырыптар

Сағат саны

Лекц

Тәжір

Зерт

СӨЖ

1

Кіріспе. Ақпараттық және кітапханалық қызмет етуді автоматтандыру. АКАЖ құрамы және құрылымы

1

-

-

20

2

АКАЖ лингвистикалық қамсыздандырудың технологиялық жүйесі. АКАЖ-дың ұйымдастырылған-технологиялық қамсыздандырылуы.

1

-

-

20

3

АКАЖ бағдарламалық қамсыздандырылуы. Кітапхана қызметшісінің автоматтандырылған жұмыс орындары.

1

2

1

20

4

ЭЕМ-да ақпаратты өңдеу процесстерін алгоритмдеу. Ақпаратты семантикалық өңдеуді автоматтандыру.

1

2

1

20

5

Құжаттық ақпараттық жүйелердің түрлері. Автоматтандырылған ақпараттық – іздеу жүйелері (ААІЖ).

1

2

2

20

6

Ақпаратты және білімді ұсыну тілдері. Ақпараттық іздеу тілдері.

1

3

2

17
Барлығы

6

9

3 (6)

117


3. Курс мазмұны

3.1 Дәрістер мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Ақпараттық және кітапханалық қызмет етуді автоматтандыру. АКАЖ құрамы және құрылымы.

«АКАЖ» курсының есептері және мазмұны. «АКАЖ» басқа пәндермен байланысы. Курс құрылымы. Бағдарламалық құралдардың даму жолдары. Электронды кітапханалар. Кітапханалық технологиялардың негізгі даму жолдары. Кітапхана қызметін автоматтандырудың негізгі ұғымдары. АКАЖ жобалаудың негізгі принциптері, кезеңдері. Автоматтандыру объектілерін жоба алдында зерттеу. Кітапхананың формалды ұсынылуы. АКАЖ жасау үшін техникалық тапсырманы құру. АКАЖ функционалды ішкі жүйелері. Олардың мінездемесі, есептері және оларға қойылатын талаптар. АКАЖ ақпараттық қамсыздандырылу ішкі жүйесін жобалау. АКАЖ МҚ-ның логикалық құрылымын жасау. Ақпаратты өңдеу технологиясы. АКАЖ ұйымдастырушылық құрылымы. Мәліметтер құрылымы, мәліметтер форматы, МҚ логикалық құрылымы, ақпараттық ағын.Тақырып 2. АКАЖ лингвистикалық қамсыздандырудың технологиялық жүйесі. АКАЖ-дың ұйымдастырылған-технологиялық қамсыздандырылуы.

АКАЖ лингвистикалық қамсыздандырылудың қызметі және құралдары. АКАЖ ЛҚ ішкі жүйесінің ұйымдастырылуын және технологиясын жобалау. Ұйымдастырылған-технологиялық документация. Ұйымдастырылған-технологиялық сұлбалар. Технологиялық сұлбалар және инструкциялар.Тақырып 3. АКАЖ бағдарламалық қамсыздандырылуы. Кітапхана қызметшісінің автоматтандырылған жұмыс орындары

БҚ таңдау бойынша ұсыныстар. Коммуникативті қасиеттері. Адаптивтілік. Эксплуатационды мінездемелері. АКАЖ-дағы мәліметтер құрылымы. Интеллектуалды қызметінің АЖО құрамы және құрылымы. АЖО-ның АКАЖ-дағы орны және қызметі. Кітапхана қызметкерінің АЖО: комплектатор, каталогизатор, библиограф, кітап беруші, оқушы, администратор және т.б..Тақырып 4. ЭЕМ-да ақпаратты өңдеу процесстерін алгоритмдеу. Ақпаратты семантикалық өңдеуді автоматтандыру.

Алгоритм түсінігі. Алгоритмді сипаттау тәсілдері және оларды құру принциптері. Қарапайым және күрделі командалар. Таңдау және шарттық оператор. Кітапханалық жұмыста кең таралған есептердің алгоритмдерін алгоритмдік тілде жазу мысалдары. Бағдарламалау тілдерінің ұғымы, жалпы мінездемесі. Кітапханалық және ақпараттық процесстерді орындау үшін бағдарламалау тілін таңдау. Ақпаратты семантикалық өңдеуді автоматтандыру мәселелері, мүмкіндіктері және негізгі бағыттары. Аннотациялауды және рефераттануды автоматтандыру.Тақырып 5. Құжаттық ақпараттық жүйелердің түрлері. Автоматтандырылған ақпараттық – іздеу жүйелері (ААІЖ).

Құжаттық ақпараттық жүйелер: ұғымы, түрлері. Мінездемесі. Іздеу элементтері. Ұйымдастыру режимдері және автоматтандырылған іздеудің әдістері. Ақпараттық – іздеу жүйелері ақпараттық іздеуді жүзеге асыру құралы ретінде. АІЖ негізгі компоненттері және олардың анықтамалары. АІЖ жіктемесі. Автоматтандырылған іздеуді ұйымдастыру режимдері.

Тақырып 6. Ақпаратты және білімді ұсыну тілдері. Ақпараттық іздеу тілдері.

Ақпаратты өңдеу жүйесінде ақпараттық тілдер табиғаты. Табиғи тіл мен жасанды тілдердің айырмашылықтары. ЭЕМ –де түрлендірілетін ақпараттың түрлері. Ақпараттық іздеу тілдері. Ұғымы және анықтамасы. Қойылатын талаптар. АІТ түрлері. Дескрипторлық тілдер. Негізгі түрлері, қолдану облысы, артықшылықтары және кемшіліктері. Лингвистикалық және ақпараттық – іздеу тезаурустары. Оларды құру және пайдалану принциптері.


3.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып 3. Кітапхана қызметшісінің автоматтандырылған жұмыс орындары..

Тәжірибелік жұмыс № 1. комплектатор АЖО.

Тәжірибелік жұмыс № 2. Библиограф АЖО.

Тәжірибелік жұмыс № 3. Каталогизатор АЖО.

Тәжірибелік жұмыс № 4. Администратор»: жазбаларды сақтау АЖО.

Тақырып 4. ЭЕМ-да ақпаратты өңдеу процесстерін алгоритмдеу.

Тәжірибелік жұмыс № 5. ЭЕМ көмегімен кітапханалық және библиографиялық есептерді құру.Тақырып 5. Құжаттық ақпараттық жүйелердің түрлері.

Тәжірибелік жұмыс № 6. Жаңа құжаттарды құру.

Тәжірибелік жұмыс № 7. Құжаттармен жұмыс істеу принциптері

Тәжірибелік жұмыс № 8. Интернеттегі кітапханалар сайттары. Бейсембаев атындағы ПМУ кітапханасының сайты.Тақырып 6 Ақпаратты және білімді ұсыну тілдері. Ақпараттық іздеу тілдері.

Тәжірибелік жұмыс № 9. Тезаурустарды құру және пайдалану әдістері.


3.3 Зертханалық жұмыстардың мазмұны

Тақырып 3. Кітапхана қызметшісінің автоматтандырылған жұмыс орындары..

Зертханалық жұмыс№ 1 Кодты өзгерту. Мәліметтерді жүктеу. Инвентарлы кітапты жасау. Қосынды кітапты жасау. Жаңа кітаптардың бюллетенін жасау.Тақырып 4 Ақпаратты семантикалық өңдеуді автоматтандыру.

Зертханалық жұмыс№2. Семантикалық ақпаратты өңдеу.Тақырып 5. Автоматтандырылған ақпараттық – іздеу жүйелері (ААІЖ).

Зертханалық № 3. Автоматтандырылған іздеу тәсілдері. ААІЖ функционалды мүмкіндіктері.

Зертханалық жұмыс№ 4. ААІЖ: маркер, анықтамалар, мәліметтер өрістер.

Зертханалық жұмыс№ 5. Интернет ААІЖ: Яндекс, Google және т.б.Тақырып 6 Ақпаратты және білімді ұсыну тілдері. Ақпараттық іздеу тілдері.

Зертханалық жұмыс№ 6. Тезаурустарды құру және пайдалану әдістері.3.4. СӨЖ мазмұныСӨЖ түрлері

Бақылау түрлері

Көлемі (сағат)

1

Дәрістік сабақтарға қатысу.

Бақылау жұмысы.

10

2

Практикалық сабақтарға қатысу

Үй жұмысын жасау.

30

3

Дәрістерге енбеген материалды дайындау

Сұрақтарға жауап беру

30

4

Бақылау шараларына дайындық

АБ1, АБ2,

20
Барлығы

90  1. СӨЖ сабақтарының мазмұны сырттай бөлім


СОӨЖ түрлері

Бақылау түрі

Сағат саны


1

Дәрістерге және қосымша тақырыптарғы дайындық.

Ауызша сұрау.

27

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау.


Үй тапсырмасын тексеру.

30

3

Бақылау шараларына дайындық.

МБ1

30

4

Бақылау жұмысын орындау.

Бақылау жұмысы.

30
Всего

117


Выписка из рабочего

учебного планаФорма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10
4 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

050418 «Кітапханатану және библиография» мамандықтарының студенттеріне арналған Глобальді және жергілікті тораптар мен жүйелер «Автоматтандырылған кітапхана – ақпараттық жүйелер» пәні бойынша


ЖОБ түскен жылы 2007,

кәсіптік және жоғары білім негізінде түскен жылы 2007


Оқу түрі

Бақылау түрі

Студ. жұмыс көлемі (сағ)

Сағаттың бөлінуі

1

ЖОБ негізіндегі күндізгі оқу

емтихан


Барлығы

5 семестр

6 семестр

Жалпы

Ауд.

СӨЖ

Лек.


Практ.

СӨЖ

Лек.


Практ.

СӨЖ

5

135

45

90

15

22,5

90Оқу түрі

Бақылау түрі

Студ. жұмыс көлемі (сағ)

Сағаттың бөлінуі

1

кәсіптік және жоғары білім негізінде сырттай бөлім

емтихан


Барлығы

5 семестр

6 семестр

Жалпы

Ауд.

СӨЖ

Лек.


Практ.

СӨЖ

зерт.


Практ.

СӨЖ

6

135

18

90

6

6

-

3

3

117


5. Әдебиеттер

Негізгі

 1. 1 Воройский Ф.С. Основы проектирования АБИС.-М., Либерия, 2002.

 2. Воройский Ф.С. Аналитико-синтетическая обработка и переработка информации в автоматизированных сисТақырыпх НТИ: основные организации и технологии. - М.: ИПКИР, 1991.

 3. Коровякова И.Д. Автоматизированные библиотечно-информационные системы и сети. - М.: МГИК, 1983.

Қосымша

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке.Ч.1.-М. МГУКИ,2001.


 2. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: Новые технологии и новые формы сотрудничества: Материалы междунар.конф. «Крым-1995-2001».-М.:ГПНТБ России, 2002.
 3. Дригайло В.Г. и др. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения. - М.: Либерия, 2004.


 4. Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки.-М.:Либерея,2003.
 5. Зупарова Л.Б. и др. Библиотечная обработка документов.- М.:Леберея,2003..


 6. Информатика/Под ред. Симоновича С.В.-СПб.:Питер,2000.

 7. Кузнецов О.А. Автоматизация в библиотеках.-М.:Книга,1975.

 8. Руководство по UNIMARC: руководство по применению международного коммуникативного формата UNIMARC/пер. с англ.-М., 1992.

 9. Саак А. и др. Информационные технологии управления. - СПб., 2005.

 10. СИБИД (СисТақырып стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Введ. 01.07.2004.-М.,2004.

 11. СИБИД. ГОСТ 34.003-90. Автоматизированные системы. Термины и определения.- М.,1991.

 12. СИБИД. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. - М., 1992.

 13. СИБИД. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. - М., 1992.
Лист согласования к рабочей программе

Форма

Ф СО ПГУ
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНА КЕЛІСІМДЕР ПАРАҒЫ


«Автоматтандырылған кітапхана – ақпараттық жүйелер» пәні бойынша


Оқу жылы


Кафедра

Кафедра меңгерушісі.

Қолы

Күні

2009-2010

Кітапханатану және библиографияКаталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет